Fra Bjørn Storm Johansens blogg: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

Regionsleder Erik Rørtveit på Vigrestad misjonshus: “Vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater.” 

Uroen omkring IMI-kirken og Normisjon Rogalands tette samarbeid med den kontroversielle pastor Bill Johnson og Bethel Church fortsetter. I et et innlegg på sin egen rortveit-erikblogg advarer nå forkynner Bjørn Storm Johansen mot Normisjon Rogalands nyorientering. I en epost til Søkelys advarer Storm Johansen som også er arrangør av “Tilbake til Guds Ord konferansene” om at konsekvensene av Normisjon og Erik Rørtveits kursendring vil bety forførte menigheter som bytter ut Guds Ord som rettesnor med gjerninger og mirakler. Konsekvensen av dette er blitt ungdomslag som ligger med brukket rygg rundt om på Jæren med en kristendom basert på syner,  tegn, under, drømmer og visjoner istedet for Guds skrevne og sanne ord. “Rørtveit og Normisjon Rogaland bekrefter nå offentlig at forkynnelsen nedprioriteres “fordi den ikke virker” og at IMI kirken og deres USA importerte impulser vil bli storsatsing,” forklarer Bjørn Storm Johansen i sine eposter.

Normisjon Rogaland og regionsleder Erik Rørtveit er nå i ferd med å begi seg inn på en farlig vei som bekymrer både andre kristenledere og ikke minst også foreldre som er dypt bekymret over at deres ungdommer blir trukket inn i karismatisk galskap og forførelse. Søkelys har gjentatte ganger rettet et kritisk søkelys på de tette forbindelser mellom den kontroversielle Bill Johnson og Normisjons karismatiske bastion i Stavanger. Også andre reagerer nå sterkt på utviklingen og en av dem er forkynner Bjørn Storm Johansen som har publisert et innlegg om saken på sin egen blogg. Med hans tillatelse gjengir vi her hele blogginnlegget.
“Uforstandige Normisjon Rogaland,hvem har forhekset dere?”
Ja det er en dramatisk overskrift, sitert fra Galaterne 3:1, der Paulus fortvilet spør Galaterne nettopp dette spørsmål. Grunnen til Paulus sitt spørsmål er fordi de hadde fått Kristus malt som korsfestet, altså evangeliet hadde blitt forkynt klart og tydelig til dem, men de vente seg bort fra det sanne evangelium og holdt seg til lovgjerninger pga forførelse og no_biblefalske lærere. – Dessverre er dette også blitt virkelighet i Normisjon Rogaland som i utgangspunktet er en luthersk organisasjon som da tidligere har hatt tro på forkynnelsen av evangeliet. Slik som Jesus gjorde, slik som profetene gjorde og slik som apostlene gjorde. Altså slik Gud sier i sitt hellige ord at vi skal gjøre. Regionleder Erik Rørtveit har de siste 2 årene ledet Normisjon Rogaland bort fra bibelens vei med forkynnelsen av evangeliet som hovedvirkemiddel, til “relasjons bygging” og “fellesskapsutvikling” som de nye satsingspunktene.

 “Har overlatt den åndelige kursen til IMI-kirken, Martin Cave og impulsene fra Bethel Redding.. fordi forkynnelsen ikke gir resultater.”

Grunnen til dette er at han har underlagt seg IMI-kirkens visjon og vei, og har i praksis caveovergitt styringen til Martin Cave & company.  Der er det jo Bethel Church som er inspirasjonskilden sammen med Mike Breen og John og Carol Arnott for å nevne noen. Selv har jeg stått å sett på hvordan Normisjon Rogaland i stor fart har sklidd bort fra den bibelske sunne lære, og over i en menneskesentrert kristendom med en mix av tegn og under bevegelsen. Rørtveit talte nylig på årsmøtet til Normisjon Vigrestad, der han tydelig og rett ut sa at “vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater, nå er det Imi kirken og deres impulser som er vår vei og satsning”.

Rørtveit trenger omvendelse

-Ikke bare er dette trist men Rørtveit viser selv her at han er forført og trenger omvendelse tilbake til sannheten i Guds ord. Dette er å lede 1000vis av mennesker ut i villfarelse og vranglære, ved å legge bort ordet om Kristus som stedfortreder for synd, og erstatte det med “snillhet og mirakler. Det som Rørtveit ikke forstår er at han går direkte imot Jesus selv ved å gå bort fra det Jesus har sagt vi skal gjøre. Resultatene de er opp til Herren selv, vi kan ikke frelse noen. Vi kan bare være lydig mot han i hans ord og be om at Gud vil frelse nye mennesker og hellige sitt folk. Gjennom hele bibelen så ser vi at metoden er forkynnelsen og proklamasjonen av ordet som er veien, mens Rørtveit og Imi velger å satse på godhet og mirakler, uten kallet til omvendelse fra synd og frelse fra dommen i imi_sektKristus Jesus. Dette må det advares mot, og jeg gjør det med bibelen i hånd. Enhver kristen som kjenner Guds ord, vet at dette som nå skjer i Normisjon Rogaland er et tegn på frafall og forførelse. Advarslene på å gå vekk fra den sunne lære og over til “egne metoder” og tegn og under forførelsens er mange. (Matt.24:24 og 2.Tim.4:1-5) for å nevne noen. Problemet til Rørtveit og Imi, er at de egentlig ikke tror at bibelen er Guds ufeilbarlige hellige ord, men at vi fint kan motta og bruke ny åpenbaring og andre metoder. Bibelsynet er alltid det som er kjerneproblemet i forførelse, og her er intet unntak. Måtte Gud vise nåde og omvende Rørtveit og Imi fra denne villfarelsen.

 

Taus Rolf Kjøde og Svein Granerud tok ikke utfordringen fra bekymrede foreldre

Det er min bønn. Etter mitt syn burde Svein Granerud og Rolf Kjøde vært på banen for lengst og brutt samarbeid med Imi for lengst etter Imi sitt snart 20 år gamle samarbeid med diverse falske lærere fra trosbevegelsen. Men det kan se ut som om de faktisk ikke bryr seg, det har vært stillhet fra dem begge om dette hele tiden, enda de har fått vite alle 6840_thumb_kjodefakta om situasjonen. Til slutt vil jeg og understreke at grunnen til at jeg skriver dette er for å advare Kristi kropp mot forførelse og vise kjærlighet til mine søsken som har blitt lurt ut i dette. Jeg har sett og ser hvordan mange ungdommer blir forført og foreldre er bekymret. Samtidig så ser jeg mange voksne som er klar over hva som skjer men velger å være tause. Det kan ikke jeg gjøre. Jeg må være tro mot det skriften sier. Det er å være tro mot Jesus.

En oppfordring til slutt

Hilser til slutt med noen vers fra Guds eget ord som Rørtveit, IMI-kirken og resten av normisjon Rogaland burde grunne på, – ROMERNE 10:13-17 “For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! bibelenMen ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord”…… 2. TIMOTEUS 4:2-4 “Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr”….. GALATERNE 3:1-5 “Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves! – om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?”

Profeten Jeremias advarsel om frafall og forførelse

Utviklingen i Normisjon Rogaland som nå åpent proklamerer at “forkynnelsen ikke virker og derfor vil la impulser fra IMI-kirken og dermed også Bethel Church være satsingsområde er trist lesning. Ordene hos profeten Jeremia kapittel 23 fra vers 9 og utover beskriver i detalj den forførelsen Bethel Church står for og som Rørtveit nå er ansvarlig for å bringe videre,” sier forkynner Bjørn Storm Johansen avslutningsvis i sin mail til oss og vi siterer litt fra profetens advarsel: “Mitt hjerte er sønderknust i mitt indre, alle mine ben skjelver, jeg er som en drukken mann, en mann som vinen har overveldet, for Herrens skyld og for hans hellige ords skyld.  For landet er fullt av horkarler; for forbannelsens skyld visner landet, for dens skyld er ørkenens beitemarker avsvidd; deres* løp er ondt, og deres styrke er urett. For både profet og prest er gudløse; selv i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren.  Derfor skal deres vei bli for dem som glatte steder i mørket; de skal støtes over ende og falle der; for jeg lar ulykke komme over dem i det år da de blir hjemsøkt, sier Herren.  Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap; de profeterte ved Ba’al og førte mitt folk Israel vill.  Men hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting; de driver hor og farer med løgn og styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap; de er alle sammen blitt for mig som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra. Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så om profetene: Se, jeg gir dem malurt å ete og beskt vann å drikke; for fra Jerusalems profeter er gudløshet gått ut over hele landet.  Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på de profeters ord som profeterer for eder! De fyller eder med tomme innbilninger; de bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord av Herrens munn.  De sier atter og atter til dem som forakter mig: Herren har sagt: I skal ha fred. Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over eder. For hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, så han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?  Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en hvirvlende stormvind; den hvirvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker; i de siste dager skal I forstå det helt. Jeg har ikke sendt profetene, allikevel løp de; jeg har ikke talt til dem, allikevel profeterte de.  Og hadde de stått i mitt fortrolige råd, vilde de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.  Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte?  Eller kan nogen skjule sig på lønnlige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Opfyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren. Jeg har hørt hvad de profeter har sagt som profeterer løgn i mitt navn og sier: Jeg har drømt, jeg har drømt. Hvor lenge skal dette vare? Har de i sinne de profeter som profeterer løgn, og som bærer frem sitt eget hjertes svik – tenker de på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved sine drømmer som de forteller hverandre, likesom deres fedre glemte mitt navn for Ba’als skyld?  Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm, og den som har mitt ord, han skal tale mitt ord i sannhet! Hvad har halmen å gjøre med kornet? sier Herren. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?  Se, derfor, sier Herren, kommer jeg over de profeter som stjeler mine ord fra hverandre.  Se, jeg kommer over de profeter som bruker sin tunge og sier: Så sier Herren.  Se, jeg kommer over dem som bærer frem løgnaktige drømmer, sier Herren, og som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og noget gagn gjør de ikke dette folk, sier Herren.  Og når dette folk eller en profet eller en prest spør dig: Hvad er Herrens byrde? – da skal du si dem hvad byrden er: [I er byrden] og jeg vil kaste eder bort, sier Herren*. (Jer 23,9-33) (1930 utgaven)

..