Skilsmisse og gjengifte -dette er hva Søkelys tror og identifiserer seg med

Gjengifte har og vil fortsatt bli et omdiskutert tema blant kristne. Ulike menigheter har falt gjengiftened på forskjellige ståsted og siden det finnes mange troende som både er skilt og gift på nytt igjen. Søkelys vil i denne artikkelen, ut fra et ønske om å avslutte den endeløse debatten omkring en viss blogger, skissere hva som er Søkelys ståsted i forhold til dette med gjengifte. Søkelys ønsker rent ideologisk å identifisere seg med menigheter som har et restriktivt syn på gjengifte, som ikke har pastorer eller eldsteråd som søker å fremme gjengifte, samtidig som vi ikke ønsker å stigmatisere troende som selv er gjengift, eller har et annet syn på saken. Selv en troende som er gjengift kan gjøre mye edelt og rett som fortjener respekt og beundring fra Guds folk. Den kristne kirke har ingen tradisjon med å sjikanere, være bølle eller kaste skjellsord mot dem som har kommet til en annen konklusjon enn det restriktive synet Søkelys deler med mange andre troende. Les videre

Gud-mennesket -Bibelens lære om inkarnasjonen

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud..

Sammen med læren om treenigheten, (trinitetsdogmet) er undervisningen om ijanegilhafsahlnkarnasjonen (incarnatio) -Jese mennesketilblivelse -en av de bibelske bekjennelser som er blitt mest utsatt for angrep, polemikk og mistolkninger. Oldtidens kjetterske idémylder ble møtt av henholdsvis den apostoliske trosbekjennelsen Apostolicum (med sin moderform fra 100 tallet, dens videre utforming i det 2. århundret, og med en bekjennelsesform lik dagens fra ca. år 400 ) -den nikanske trosbekjennelsen Nikenum (forfattet år 325 og revidert 381) -og den athanasiske trosbekjennelsen Athanasium (fra ca. år 550) I disse credo bekjennes både den historiske Jesus fra Nasaret og Guds Sønn av evighet som èn og samme person,” skriver Jan Egil Hafsahl i denne artikkelen om et av den kristne menighets mest sentrale dogmer. Jan Egil Hafsahl er forstander for den frittstående menigheten Pilgrimsfolket som praktiserer en fellesskapstanke utfra mønsteret i det nytestamentlige skriftet Apostlenes gjerninger. Les videre