Jan Kåre Christensen fikk tvangsmulkt på kroner 20 000 -trues med ytterligere tvangsmulkt på 30 000 dersom mur og bod ikke er revet innen 15 oktober

Plan og Bygningsetaten i Oslo (PBE) har nå ilagt blogger Jan Kåre Christensen en tvangsmulkt på kroner 20 000 da han ikke har etterkommet kravet om å rive ulovlig oppsatt støttemur. Kommunen hadde gitt  bloggeren en frist til 1/6-19 med å rive en støttemur og bod som var satt opp uten tillatelse. Siden bloggeren ikke har etterkommet kravet, har tvangsmulkten på 20 000 nå forfalt og Christensen vil innen kort tid motta en faktura. Dersom denne ikke blir betalt vil kravet bli sendt til kemneren som kan tvangsinndrive beløpet. I tillegg trues han med en ny tvangsmulkt på 30 000 kroner. I et skriv publisert på Oslo Kommunes nettsider heter det at  “….Plan- og bygningsetaten viser til pålegget 08.09.2015 på retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer. I samme brev vedtok vi en tvangsmulkt på kr 20 000. Den nyoppførte boden er senere innlemmet i pålegget. Fristen for å etterkomme etatens pålegg er etter gjentatte fristutsettelser satt til 01.06.2019. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen. Tvangsmulkten er dermed forfalt. Du vil få tilsendt en faktura med beløpet du skal betale,” står det i vedtaket Christensen har mottatt og som også er publisert på saksinnsyn “Lønn som fortjent sier en av Christensens naboer som av frykt for å bli hengt ut på hans blogger ikke vil at hans navn skal gjengis.

Les videre

Blogger Christensen får ikke prøvd sin byggesak i lagmannsretten -kan ha tapt mer enn en million på prosjektet

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen kan ha tapt mer enn en million etter at lagmannsretten ikke vil behandle hans anke

Mener seg urettferdig behandlet da en av naboene har fått dispensasjon på en utnyttelsesgrad 54 ganger større enn Christensen. Blogger Jan Kåre Christensen har som tidligere skrevet gått til sak mot Staten etter at han uten å ha søkt skriftlig hadde oppført en mur, ei trapp og en bod på egen tomt. I følge Christensen selv hadde han to ganger fått det han omtaler som en muntlig tillatelse av sin tidligere saksbehandler Kaja Lange Aubert. I følge Christensen skal denne to ganger ha gitt han muntlig tillatelse til å oppføre en mur uten å søke, siden det fra før av var en lav mur. Både muren og den utvendige boden og trappen ned til Stormyrveien ble dermed oppført før det forelå noe annet enn en litt uklar muntlig tillatelse som den tidligere saksbehandleren i ettertid ikke husker å ha gitt. I følge bloggeren selv skal naboene ha gitt ham tillatelse til å bygge, men i ettertid, når de så hvor ruvende muren ble i terrenget, ombestemte de seg og klagde til Oslo kommune. Kommunen foretok så en befaring uten at evangelisten var klar over det, og fattet så et vedtak om at både mur, bod og trapp som nå må rives, var oppført ulovlig. Les videre