Blogger Christensen får ikke prøvd sin byggesak i lagmannsretten -kan ha tapt mer enn en million på prosjektet

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen kan ha tapt mer enn en million etter at lagmannsretten ikke vil behandle hans anke

Mener seg urettferdig behandlet da en av naboene har fått dispensasjon på en utnyttelsesgrad 54 ganger større enn Christensen. Blogger Jan Kåre Christensen har som tidligere skrevet gått til sak mot Staten etter at han uten å ha søkt skriftlig hadde oppført en mur, ei trapp og en bod på egen tomt. I følge Christensen selv hadde han to ganger fått det han omtaler som en muntlig tillatelse av sin tidligere saksbehandler Kaja Lange Aubert. I følge Christensen skal denne to ganger ha gitt han muntlig tillatelse til å oppføre en mur uten å søke, siden det fra før av var en lav mur. Både muren og den utvendige boden og trappen ned til Stormyrveien ble dermed oppført før det forelå noe annet enn en litt uklar muntlig tillatelse som den tidligere saksbehandleren i ettertid ikke husker å ha gitt. I følge bloggeren selv skal naboene ha gitt ham tillatelse til å bygge, men i ettertid, når de så hvor ruvende muren ble i terrenget, ombestemte de seg og klagde til Oslo kommune. Kommunen foretok så en befaring uten at evangelisten var klar over det, og fattet så et vedtak om at både mur, bod og trapp som nå må rives, var oppført ulovlig.

«Retten kan heller ikke se at den påberopte telefoniske veiledningen fra kommunens saksbehandler kan lede til at vedtaket kjennes ugyldig. Fylkesmannens merknader til denne anførselen er gjengitt over, og retten tiltrer disse. Det tilføyes at tiltakshaver etter rettens syn ikke kan anses for å ha vært i aktsom god tro med hensyn til søknadsplikten. Muntlig veiledning per telefon, med de feilkilder og notoritetsmangler dette naturlig medfører, setter ikke reguleringsbestemmelser til side og gir ikke saksøker et rettskrav på dispensasjon, når det – som her – er nødvendig for at tiltaket skal bli lovlig.»

Berit og Jan Kåre Christensen oppførte vinteren/våren 2014 en 11 meter lang og ca. 1,85 meter høy støttemur på deres eiendom i Krokstien 2C i Oslo. Noe før dette ble det oppført en redskapsbod på ca. 12 kvm. Etter først å ha avvist en mangelfull søknad i 2014, mottok Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten 1. juli 2016 søknad om oppføring av støttemuren og boden. Når det gjaldt boden ble det søkt om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad i småhusplanen og avstandsbestemmelsene i vegloven § 29. Når det gjaldt støttemuren ble det søkt om dispensasjon fra småhusplanene § 6.5 mht. terrenginngrep, og reguleringsformålet trafikkområde vei. Kommunen kom til at lovens vilkår for å gi dispensasjon ikke var oppfylt, jf. vedtak av 14. oktober og 20. oktober 2016. Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslo klage over vedtakene, jf. vedtak 10. april 2018. Klage til Sivilombudsmannen førte heller ikke frem, jf. brev 30. mai 2018. Fylkesmannen avslo begjæringer om omgjøring 14. juni 2018. Deretter stevnet Christensen saken inn for tingretten hvorpå han tapte saken og ble idømt både egne og statens saksomkostninger. Christensen anket så saken inn for Borgarting lagmannsrett, som nå har konkludert med at hans anke forkastes fordi det er sannsynlig at Lagmannsretten ikke vil komme til et annet resultat. I tingretten var resultatet dette: “Oslo tingrett avsa dom 21. desember 2018 med slik domsslutning: 1. Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet frifinnes. 2. Jan Kåre Christensen dømmes til å betale 40 600 – førtitusen sekshundre – kroner i erstatning for sakskostnader til Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Betalingsfristen er to – 2 – uker fra dommens forkynnelse. (saken fortsetter under videoklippet)

Her forteller Christensen om muren han nå må fjerne

Ikke et annet resultat i lagmannsretten

Christensen må rive alt han har bygd seg og sitter igjen med en regning på rundt en halv million eller så. Bilde av den ulovlige trappen så må fjernes

Aktuelle eiendom sett fra luften med mur, basseng og trapp. Etter lagmannsrettens kjennelse må eiendommen tilbakeføres slik at den er lik eiendommen ved siden av.

I konklusjonen fra Borgarting lagmannsrett heter det således: ” Lagmannsretten finner at vilkårene for å nekte anken fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd er oppfylt, og at anken bør nektes fremmet. Det er ingen utsikt til at en ankebehandling vil føre til et annet resultat.”  Videre idømmes Christensen ytterligere 6000 kroner i saksomkostninger. Siden Borgarting lagmannsretts avvisning av saken ikke kan ankes, er dette punktum for denne saken. Bloggeren må dermed rive alt han har bygd og samtidig punge ut med både egne og statens omkostninger samt alt det vil koste å rive. Tilsammen medfører lagmannsrettens beslutning at bloggeren påføres et svimlende økonomisk tap. På direkte spørsmål fra Søkelys om hvor mye han har tapt på det hele, svarer Christensen slik: “Har ikke regnet på det, men et sted mellom 1 – 2 Millioner, ” skriver Christensen som antar at i rene penger er det en million i tap pluss tap av verdiene trappa, boden og muren utgjør. Først utgiftene til å bygge, så utgifter til å få Paal Løvaas For Ferdigattest Byggesak A/S til å skrive og sende en søknad om dispensasjon i ettertid. Deretter må bloggeren ut med utgifter både til egen advokat, statens saksomkostninger,  utgifter til å rive alt han har bygd opp samt omkostningene med å tilbakeføre tingene til slik de var i 2013. I et av sine mange skriverier om saken sier Christensen dette: “Nå var dette tredje gang jeg er blitt dradd til retten for egentlig ingenting. Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren? Dette var den uredelige dommer Edvards Os. Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. “Det er underlig, vår familie og jeg er sikkert Norges snilleste mann og lovlydige, som de første kristne og Jesus var det. Men motstanden imot vår familie fra myndighetene er stor, som også skriften sier vi må regne med. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen,” skrev Christensen som nå endelig har tapt saken. Christensen hadde i det lengste håpet at kommunen ville gi dispensasjon (som de har gjort i enkelte andre byggesaker) men hans gambling førte ikke frem og for bloggeren kan nok det føles urettferdig.

Hele Christensens gjennomgang og oppdatering av saken kan leses her eller  her

Hva Christensen mener vi burde tatt med: Men det er mange ting de ikke tar med seg, her er noen punkter.  http://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2425-nettstedet-skelys-omtaler-var.html

6 tanker om “Blogger Christensen får ikke prøvd sin byggesak i lagmannsretten -kan ha tapt mer enn en million på prosjektet

 1. Torp feilet og oppnådde intet. Det samme gjorde jo NTB om bruken av Scanpix bilder. Så det var hans egen frekkhet som skulle føre til at denne kjeltringen fikk så han fortjener. Det er veldig riktig av Lagmannsretten å ikke kaste bort tid på en slik sak. Christensen har tatt seg skikkelig til rette, men denne gangen klarer han ikke bløffe seg ut av det. Lønn som fortjent.

  2
  3
 2. Kanskje vi burde samle inn noen penger så han kan igjen prøve seg på menneskerettsdomstolen?

  • Jeg skjønner ut fra bildet tatt fra luften at dette blir kostbart ja.
   Jeg tipper nærmere 1,5 millioner, når alt skal summeres.
   Skikkelig kostbart. Han burde ha søkt skriftlig før han tenkte på å bygge.

   1
   1
 3. Det er ikke tvil om at det Jan Kåre holder på med er en trgedie for ham selv og familien. Det er en enda større tragedie for GUDS rike. Det har blitt en seier for systemet. Men mest av alt er det en seier for djevelen og hans åndehær. For det er akkurat slik djevelen vil at de kristne skal holde på.

  2
  1
  • Tragedie og tragedie må jeg spørre.
   Ser ut som om Gud nå dømmer ham for all hans onde sjikane og mobbing. Christensen har mobbet og sjikanert og sluppet unna.
   Denne gangen har han spottet en myndighet han ikke klarer å lure seg unna.

   2
   2

Det er stengt for kommentarer.