Jan Kåre Christensen fikk tvangsmulkt på kroner 20 000 -trues med ytterligere tvangsmulkt på 30 000 dersom mur og bod ikke er revet innen 15 oktober

Plan og Bygningsetaten i Oslo (PBE) har nå ilagt blogger Jan Kåre Christensen en tvangsmulkt på kroner 20 000 da han ikke har etterkommet kravet om å rive ulovlig oppsatt støttemur. Kommunen hadde gitt  bloggeren en frist til 1/6-19 med å rive en støttemur og bod som var satt opp uten tillatelse. Siden bloggeren ikke har etterkommet kravet, har tvangsmulkten på 20 000 nå forfalt og Christensen vil innen kort tid motta en faktura. Dersom denne ikke blir betalt vil kravet bli sendt til kemneren som kan tvangsinndrive beløpet. I tillegg trues han med en ny tvangsmulkt på 30 000 kroner. I et skriv publisert på Oslo Kommunes nettsider heter det at  “….Plan- og bygningsetaten viser til pålegget 08.09.2015 på retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer. I samme brev vedtok vi en tvangsmulkt på kr 20 000. Den nyoppførte boden er senere innlemmet i pålegget. Fristen for å etterkomme etatens pålegg er etter gjentatte fristutsettelser satt til 01.06.2019. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen. Tvangsmulkten er dermed forfalt. Du vil få tilsendt en faktura med beløpet du skal betale,” står det i vedtaket Christensen har mottatt og som også er publisert på saksinnsyn “Lønn som fortjent sier en av Christensens naboer som av frykt for å bli hengt ut på hans blogger ikke vil at hans navn skal gjengis.

Blogger Jan Kåre Christensen er igjen under angrep fra Oslo kommune og plan og bygningsetaten. Nå krever kommunen at de ulovlige byggverkene blir revet innen 15/10-19 samtidig som de varsler en ny og forhøyet tvangsmulkt. “Dersom du ikke betaler tvangsmulkten innen forfallsdatoen, vil kravet vil bli oversendt til Oslo
kemnerkontor for tvangsinndrivelse. Vi vedtar med dette en ny tvangsmulkt på kroner 30 000. For å unngå å måtte betale den nye tvangsmulkten må du følge pålegget om retting /tilbakeføring innen 15.10.2019. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel. Vi opplyser samtidig om at vi vil kunne vedta en ny og større tvangsmulkt dersom du ikke følger pålegget innen fristen,” skriver Plan og Bygnings Etaten i Oslo. Christensen som sendte en ny annengangs søknad på samme byggeprosjekt møter motbør også der. I et skriv fra saksbehandler Tommy Monge heter det: “Plan- og bygningsetaten viser til søknaden om godkjenning av allerede oppført støttemur, bod og trapp som vi mottok 31.05.2019. Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i saken. Det PBE nå anmoder Christensen om er svært omfattende.

Krever ny og omfattende dokumentasjon før saken kan behandles

Pastor Torp vil at homofile skal slutte og praktisere sex og bli omvendt til heterofile. Det tar jeg sterk avstand fra sier Jan Kåre Christensen. 

1) Ansvarlige foretak: Tiltaket som er omsøkt kan ikke forestås av deg som søker. Det er bygget en mur med høyde 1,85 (som du selv oppgir). Støttemuren må omsøkes ved hjelp av ansvarlig foretak jf. plan- og bygningsloven § 20-3.  Vi gjør oppmerksom på at vi kan avvise søknaden din dersom du ikke innhenter et foretak som kan erklære ansvarsrett som ansvarlig søker. Dette innebærer at søknaden vil bli avsluttet, og du må sende inn en ny søknad dersom det har bygget skal bli godkjent.

2)  Erklæring om ansvarsrett; Tiltaket er allerede bygget. Dette innebærer at du må innhente et foretak som kan og vil påta seg ansvarsrett for uavhengig kontroll av det som er bygget. Foretaket skal påse at det som er bygget er i tråd med gjeldende lover, planer og forskrifter.

3)  Tegninger:  Du må sende inn tegninger av støttemuren slik den er bygget. Tegningene må målsettes med høyde og bredde. Du har innsendt en utomhusplan som viser murens omfang. I tillegg har du sendt inn fotodokumentasjon som viser muren. Dette er dog ikke tilstrekkelig for å ev. å kunne godkjenne muren. Det må foreligge tegninger som beskrevet.  Trappen som er etablert ned til regulert vei er ikke tegnet inn på verken kart eller tegninger. Det er kun innsendt foto. Fotodokumentasjon kan ikke legges til grunn for en eventuell godkjenning. Du må derfor sende inn kart som viser trappens dimensjon.
4)  Søknad om dispensasjon fra regulert veiformål:  Deler av støttemuren er plassert på regulert veigrunn. Dette fordrer til at du søker om dispensasjon fra regulert formål. Av alle dispensasjoner du har omsøkt kan vi ikke se at du har søkt dispensasjon for den delen av muren er plassert på regulert veiformål.
5). Uttalelse fra Bymiljøetaten:  Muren er som nevnt, plassert på regulert veigrunn. Dette innebærer at du må innhente en uttalelse fra Bymiljøetaten. De må uttale seg om muren i sin helhet. Bymiljøetaten må forelegges kart og tegninger som viser muren du har omsøkt hos oss,” heter det videre i skrivet fra Oslo kommune.

Vi anbefaler at tiltaket omprosjekteres
Plan- og bygningsetaten har i tillegg oppdaget forhold som er i strid med regelverket, og vi anbefaler derfor følgende:
1. Mur og bod må reduseres i størrelse  • Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at eiendommens grad av utnyttelse overskrides.
Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på  eiendommen. • Trappen kan vurderes godkjent. Trappen er imidlertid ikke vist på tegninger eller kart, og det er derfor vanskelig og eksakt si om ny utforming er noe som kan godkjennes,” heter det i det lange skrivet fra Plan og Bygnings Etaten. I realiteten betyr dette at Christensen må rive muren slik at den er i overensstemmelse med lover og forskrifter som gjelder. Christensen har holdt dette gående siden 2014 og kommunen viser nå at de mener alvor med sine trusler.

37 tanker om “Jan Kåre Christensen fikk tvangsmulkt på kroner 20 000 -trues med ytterligere tvangsmulkt på 30 000 dersom mur og bod ikke er revet innen 15 oktober

 1. Det ser ille ut, men det er fremdeles to muligheter.

  1.) At Fylkesammen overprøver alt. Har sendt inn en klage til de, igjen.

  Se her: http://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2518-enda-en-klage-til-fylkesmannen.html

  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

  2.) PBE innser at de har vært urimelige imot oss, og snur!

  Be om at Gud allikevel har en vei ut av det hele, i Jesu navn!

  Salme 68. 20 Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. 21 Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden. 22 Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld. 23 Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp, 24 forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene. 25 De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.

  3
  5
  • Hva skulle tilsi at fylkesmannen forandrer mening? Fylkesmannen er bundet av det samme lovverket som PBE er, og fylkesmannen er der for å påse at regler og lover er fulgt i forbindelse med forvaltningssaker. Fylkesmannen har sett på dette tidligere, og fylkesmannen gjør ikke noe for å være grei eller snill med deg.
   De påser om den offentlige etat har fattet vedtak som er i overensstemmelse med lover og regler som er vedtatt.
   Fylkesmannen skal i utgangspunktet ikke overprøve lovverk og domstolene. Siden du allerede har tapt saken i retten, er det ingen grunn til at fylkesmannen vil forandre mening.
   Siden fylkesmannen har sett på saken tidligere, tror jeg ikke de vil vurdere saken igjen.
   Når det gjelder PBE i Oslo har de et lovverk og forholde seg til. De er bundet av lovverket og eksisterer ikke for å være snille med deg. Problemet er at denne saken har vært prøvd i alle instanser tidligere, og jeg tror du uttømt de muligheter som finnes.
   Det du bør gjøre er å finne noen som vil påta seg oppdraget med å rive og tilbakeføre.
   Hittil har det kostet deg 20 000 i mulkt. Denne vil bli trukket tvangstrukket av lønnen din dersom du selv ikke betaler inn.
   Har du ikke revet alt innen 15 oktober, skriver de ut ei ny tvangsmulkt på ytterligere 30 000.
   For din egen skyld og for din kones skyld, hver fornuftig å bare riv.
   Staten og kommunen er de verste å legge seg ut med.

   5
   4
 2. Slik jeg leser fra arkivet til kommunen, fikk Jan Kåre påbud om å fjerne mur, trapp og bud for flere år siden. I 2014 hvis jeg ikke har lest feil.

  I disse årene har Jan Kåre fått lov til å beholde sin ulovlig oppførte bod, mur og trapp. I fem år. Hvor har kommunen vært her siden de ikke overholder i sine egne bestemmelser.

  Hadde en innfødt etnisk nordmann gjort det samme i 2014, hadde vedkommende blitt bøtelagt i 50 000 kroners klassen og disse tingene blitt fjernet i løpet av noen måneder. Det er slik vi etniske nordmenn blir behandlet.

  Men fordi Jan Kåre Christensen er en utlending, har han fått holde kommune, naboer og oss etniske nordmenn for narr i fem år. Budskapet er at vi etniske nordmenn skal tas mens utlendinger slipper unna.

  Kommunen har opptrådt flaut og har forskjellsbehandlet folk. Utlendinger behandles med harelabb mens vi etniske nordmenn blir klort til blods av kommunen.

  Dette er IKKE rettferdighet !!! Nå får kommunen rydde opp her og gi Jan Kåre en like streng behandling som de gir oss etniske norske.

  7
  3
  • Dette har pågått lenge, Christensen satt først i gang å bygge. Muligens kan en saksbehandler Kaja Aubert Lange enten ha misforstått hva han spurte om eller gitt et upresist svar. Selv husker hun ikke noe av dette. Så fortsatte Christensen å bygge, vistnok skal naboer ha sagt ham at han bygde ulovlig.
   Hva som stemmer er usikkert.
   Så er mur, bod og trapp ferdig. Naboer har levert inn protester -noe som ofte skjer i byggesaker. PBE får da rede på at det er bygd i strid med forskriftene og foretar en hemmelig befaring som JKC ikke kjente til.
   Så begynner en lang serie med korrespondanse over flere år, og det ender med at Ferdigattest tar på seg oppgaven å være ansvarlig foretak og sender en omfattende søknad. En søknad kommunen avslår fordi muren ligger i offentlig veibane og utnyttelsesgraden som er tillatt er oversteget.
   Avslaget blir klaget inn for fylkesmannen og sivilombudsmannen som alle gir kommunen medhold. Normalt ville de fleste ha gitt seg nå. Men Christensen går til advokat og saksøker staten.,
   Saken er oppe i tingretten og dommeren har lite tillit til Christensens forklaring om at Kaja Aubert Lange skal ha sagt det han påstår. I utgangspunktet var hun innkalt som vitne for Christensen, men Christensen advokat droppet henne, angivelig fordi hennes forklaring ikke støttet Christensens påstand fordi hun ikke husket samtalene med Christensen og innhold i disse.
   I tingretten blir det avsagt en dom som gir staten full medhold og Christensen må betale egne og statens omkostninger.
   Saken blir så anket til lagmannsretten, som konkluderer med at ankerunde ikke vil endre sakens utfall.
   Christensen for deretter flere frister for å rive og får gjennom omfattende kommunikasjon og klager i alle retninger flere utsettelser. Etter et personlig ,møte med en saksbehandler får Christensen ny optimisme, han trekker inn trappa litt og tror han for søkt på nytt. Noe han gjorde. Samtidig hadde PBE fremsatt en frist og ilagt en tvangsmulkt som ville bli ilagt dersom pålegget ikke ble etterkommet innen 1 juni.
   Første juni kom og gikk, så ble det ferie tid og Christensen kom med en rekke innskytelser og innspill i saken og sendte så en ny kopi av samme søknad, som ikke tok hensyn til kravene fra saksbehandler i sak nr 1 der det var varsel om tvangsmulkt.
   Juli gikk og PBE var i feriemodus.
   Så kommer vi til august og ferien er slutt og sakbehandlerne i kommunen er tilbake på jobb.
   Disse har lest gjennom JKC nye søknad som inneholder omfattende mangler slik at den ikke kan behandles.
   og det sendes ut et skriv med en rekke krav.
   Samtidig har kravet om at han fjernet muren innen 1 juni blitt ignorert og når kommunen er tilbake i jobb etter ferien finner de intet på at JKC har etterkommet pålegget.
   Dermed er den første tvangsmulkten som det ble truet med i skrivet om første juni fristen, nå gått til forfall og faktura er sendt. Dersom ikke bloggeren betaler den, vil den gå til kemneren som krever den inn blant annet i å ta av lønnsutbetalinger.
   Her står saken nå, og Christensen setter sitt håp til at en ny klage til fylkesmannen vil gjøre fylkemannen snill og medgjørlig, noe fylkesmannen primært ikke er satt til å være.
   Jeg kan ikke finne en god grunn i norsk forvaltning som skulle tilsi at fylkesmannen omgjør en sak som er bekreftet og avslått i alle instanser, inklusiv retten. Her klamrer Christensen seg til halmstrå selv om han nok aner hvor dette går.

   4
   4
  • Dette er en SKANDALE !!

   Her bevises det at en utlending slipper unna med akkurat det vi etniske nordmenn ville ha blitt straffet veldig strengt for.
   Og det innen noen få måneder med saksbehandling og deretter avgjørelse.
   Men omsider og etter flere års lang tenketid har det altså gått opp for Oslo Kommune at utlendinger som denne Jan Kåre Christensen også må følge norsk lov og straffes hvis de bryter den.

   Denne forskjellsbehandlingen er en SKANDALE og hodene må nå rulle nede i rådhuset.

   3
   2
 3. Er temmelig av å lese om denne patetiske figuren. Men likevel, dette var en nyttig oppdatering. Christensen har ikke tatt inn over seg at Norge er et rettssamfunn der lover og regler skal følges. Christensen tror at lover og regler er noe man bare kan skyve vekk, dersom det han har bygget er estetisk pent og vakkert og nyttig for han selv. Det han har drevet på med i mange år er og bruke av våre skattepenger til sin forbrytelser. Nå er det slutt og selv ikke Gud som har sett at sitt navn er blitt spottet på denne himmelske bloggen hans, vil løfte en finger for å hjelpe denne stae, stolte og ubotferdige egoiskt som vandrer etter sitt kjød og syndige lyster.
  På tide at kommunen setter en endelig stopper for denne farsen.

  6
  2
 4. Det er bare så tullete. Og så av bare TRASS. Husk Jan Kåre. Trass er som avgudsdyrkelse.

  4
  3
  • Hvis dette var en etnisk nordmann, hadde bod, trapp og mur blitt pålagt fjernet og stor bot blitt utstedt innen noen få måneder. Den saken ville ha vært ferdig innen 6 måneder.

   I denne saken har det altså tatt 3 år fra første pålegg om rivning til denne boten har blitt sendt til Jan Kåre.
   Dette er dypt urettferdig ovenfor oss etniske nordmenn som må følge norsk lov og blir utsatt for fengsel og bot hvis vi ikke gjør det. Men utlendinger som Jan Kåre slipper altså dette.

   Norge er ikke lenger et land for oss nordmenn.

  • FAKTA er at du er født i et annet land enn Norge.
   FAKTA er at det er tre år siden du fikk pålegg om riving.
   FAKTA er at bod, trapp og mur står der fremdeles, 3 år senere.

   FAKTA er da at kommunen har vært meget tolerant og mild mot deg. 3 år er 3 år.
   Hadde en ETNISK NORDMANN behandlet med den type mildhet, snillisme og harelabb du har blitt behandlet med ?
   Svaret sier seg selv og det er et stort NEI. Vi etniske nordmenn hadde måtte betale bot og rive alt som er innen 6 måneder. Det viser all historikk.

   Denne saken er DYPT URETTFERDIG ovenfor oss etniske nordmenn.

   6
   1
  • LØGN !!

   I 3 år har de sittet på henda og ikke gjort en ting for å få deg til å rive noe som helst. Dette er ikke sjikane, mobbing og det som verre er. Dette er forskjellsbehandling der du blir behandlet så uendelig mye bedre enn alle andre.

   3
   1
  • Jeg begynner med et spørsmål til deg Jan Kåre.
   Kan du forklare hva som står her og hva er innholdet i det du selv har publisert på nettet.

   genda for møtet Det var i 2014 og 2016 søkt om oppføring av støttemur og bod på gjeldende eiendom, i tilknytning til hus C. Tiltakene ble ikke tillatt, men både muren og boden var allerede oppført.
   Det ble den 9. mars ytret et ønske om møte mellom tiltakshaver og Plan- og bygningsetaten av tiltakshavers advokat, vedrørende tilbakeføring av støttemur og massene som er oppfylt. På bakgrunn av dette kalte Plan- og bygningsetaten inn til møte for å avklare hva som kan tillates på eiendommen.
   Det ble etter møtet, den 12.04.2019 og 15.04.2019, sendt inn ytterligere opplysninger fra tiltakshaver.
   Plan- og bygningsetatens svar og kommentarer
   Støttemur ut mot vei Det er oppført en støttemur som i følge våre kart er plassert delvis inne på regulert veigrunn. Den har også en høyde som går utover det reguleringsplanen § 6.5 tillater.
   Saksnr: 201609223-69 Side 2 av 4
   Hva betyr dette Jan Kåre?

   Uavhengig av hvor stor del av muren som er plassert inne på veigrunn, kan ingen del av denne godkjennes med en slik plassering. Muren må trekkes inn på boligregulert del av eiendommen, for å kunne vurderes. Ved å plassere muren inne på boligregulert del av eiendommen, samt redusere høyden til 0,5 meter slik at den er i tråd med reguleringsplanen vil den kunne godkjennes. Den vil være avhengig av dispensasjon fra vegloven § 29.
   Og hva er innholdet i dette som er sitert fra PBEs oppsummering av et møte med deg. Hva betyr det han skrive?

   Det er nylig godkjent en endring av uteområdet ned mot vei på nabohuset Krokstien 2 B, hvor det fra Plan- og bygningsetaten ble gitt tydelige føringer for hvor store terrenginngrep som kan tillates, og at det ikke vil bli gitt dispensasjon for overskridelser av planens bestemmelser.
   Hva mener så saksbehandler med det han skriver Jan Kåre?
   Forklar oss innholdet og meningen med setningene.

   Og til sist dette:
   Utvendig frittstående bod Tiltakshaver opplyste i møtet om at de disponerer areal fra naboeiendommen, og at utnyttelsen derfor er lavere pr. dags dato sammenlignet med situasjonen ved søknadstidspunkt for boden. Den er likevel fortsatt avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om grad av utnytting.
   Hva betyr dette og hva innebærer det for deg og din bod?

 5. Det er blitt virkelig krise for Christensen.
  I dag er han helt taus. Sitter sikkert i en avkrok i Krokstien og pønsker ut hvordan han skal bløffe seg ut av den klemma.
  Nå har han løyet og løyet om rettssaken han tapte mot Torp.
  Han har fordreid virkeligheten og lever i sin egen lille boble.
  Når man leser seg opp på hva Plan og Bygnings Etaten skriver i sine svar og vedtak, så må man minst være idiot dersom man ikke forstod hva de skrev.
  Å sende en meningsytring som “klage” til Fylkesmannen er ikke godt nok.
  Man må vise til lovparagrafer eller skriftlige vedtak man mener at PBE har begått i saken.
  Fylkesmannen har alt avgjort saken og domstolen har bekreftet avgjørelsen.
  Dersom Christensen virkelig tror at fylkesmannen vil overprøve og endre mening, da er han rimelig tett i pappen.
  I denne saken er det ingen grunn til å syntes synd på Christensen.
  Alt er selvpåført ved å ikke etterkomme de lovlige vedtak som er fattet.
  Christensen har vært taus på sine blogger i dag.
  Han er vel opptatt med gule sider for å finne frem noen som kan hjelpe ham med å rive. Dette går mot rivning og full seier!
  Full seier for PBE og rettferdigheten.

  1
  1
 6. JKC, jeg hadde aldri hørt om deg før jeg leste litt her. Det holder med overskriftene, for maken til rabalder fra en som kaller seg kristen skal man lete lenge etter. Jeg håper ditt liv og dagene snart vil handle om viktigere ting.

  4
  2
  • Satan står bak alle angrepene, han er kun kommet for å lage kvalm.
   Be heller, du vet ikke hva dette dreier seg om!
   Jeg har aldri lagget problemer, men det gjør andre. Stat og kommune er mange ganger de verste!

   2
   3
  • Nei Jan Kåre. Det er DU som skaper kvalm overalt hvor du gjør deg kjent. Du har viet ditt liv til den ondes tjeneste. Bare les det du skriver, så vil du forstå. Jeg lurer på om du er villig til å gå i deg selv, og gjøre opp for deg. Eller om du er villig til å la det gå så langt at du blir satt på gata. Bare husk at dette kan bli dyrt for deg. Hvis ikke du etterkommer kommunens påbud, kan de sette tiltak i verk, som blir MYE dyrere enn om du skaffer deg hjelp til det selv.

  • Jeg føler med familien din JKC.
   Ja, jeg har bedt. Og du vet ingenting om meg.
   Men følger du Guds råd, så min bønn ang. deg kan virke?
   Jeg tror faktisk jeg har gitt det opp.
   Er rabalderet ditt Guds plan med deg? Nei.
   Og Åndens frukter er? Vi vet alle hva som gjør at de ikke er synlige i våre liv. De bør bli mer synlige i oss alle. Hva har ikke Jesus gjort for oss?
   Gleder meg over at redaktøren orker å skrive mer nå. Mange viktige saker. Synd at ikke det tar slutt med dine triste saker.

 7. Jeg visste ikke at Jan Kåre var utlending? Har han bodd lenge i Norge og har han oppholdstillatelse? Han har lært seg litt enkel norsk iallfall. Bravo!

 8. Det er åpenbart at broder Christensen nå står midt oppe i en voldsom åndskamp. Tankene går til Hans Nielsen Hauge som i likhet med broder Christensen også møtte forfølgelse og motbør fra myndighetene. At broderen klarer å stå oppreist og med rak rygg midt i stormen imponerer. Hauge klarte de å knekke,men her møter onde makter en som vandrer med Herren og da møter de til slutt veggen.

  2
  1
  • Christensen står i en storm, ja det er riktig, men ikke på grunn av det kristne evangeliet eller av religiøse årsaker. Det er ingen som har garantert alle å kunne bygge som man selv vil og lyster.
   Åndskamp er noe annet enn en timelig kamp med myndighetene.
   Når man kjemper mot kommune og stat, pleier man som regel å tape, spesielt når en sak har vært oppe i domstolen uten at det har kommet fordelaktig ut for den som strider mot staten.

  • Broder Christensen er så avgjort ikke i en voldsom åndskamp. Det er riktig at han må kjempe, men ikke fordi han har bidradd til å provosere mørkets makter gjennom å forkynne hva Ordet sier.
   Det vi alle ser er dette: Broder Christensen har tatt seg til rette med å bygge en støttemur og bod uten tillatelse.
   Han søkte i ettertid og fikk som mange andre avslag. Han anket og klaget til alle instanser som kan overprøve PBE uten annet utfall enn at muren måtte rives.
   Etter å ha fått nei overalt, gikk han til sak mot staten og tapte.
   Anken ble avslått og i samme øyeblikk var saken over.
   Du hadde da ikke annet valg enn å rive. Men nei, stolt og fæl som du er, valgte du å satse på sutring og klaging i mang eposter til dem. Resultat er at du ikke har oppnådd annet enn å få saksbehandlerne provosert og ennå mer låst.
   Før denne sommeren har du brukt mange penger på å bygge deg ut med luksus, større hage, svømmebasseng, bod, trapp osv. Alt dette har du bygd for å tilfredsstille ditt kjød og kunne sitte å meske deg med svømmebasseng i hagen.
   Nå må alt bort og alt har kostet deg penger, penger du i stedet kunne ha gitt til en seriøs kristen organisasjon.
   Frem til nå har du svidd av kanskje 300 000 på alt?
   Du vil om kort tid på en faktura di må betale og river du ikke innen 15 okt får du ennå en bot på 30 000.
   Tenk hva disse 50 000 staten vil ta inn fra deg, kunne vært brukt for å hjelpe fattige i India eller Afrika. Da hadde du spredd varme til andre mennesker og mottatt velsignelse for det.
   Men nei, du svir av store summer på egne egoistiske byggeprosjekt som er kjødelig og menneskelig rett i gjennom og så våger du bruke Guds Hellige Ord for å forvare din kriminelle fremferd. Du burde skamme deg og omvende deg. For dette vil snart sprenge både ditt hjem og ekteskap.
   Når jeg møtte deg så forstod jeg at du var grepet av en annen ånd enn oss som er frelst. Du trenger å bli løst Christensen

 9. Romerbrevet 13:1 “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.”

  Selv om vi altså fra tid til annen kan møte urettferdighet også fra norske myndigheter, oppfordrer Bibelen oss heller til “å være villige til å lide tap”, fremfor å kjempe mot “dyret” i timelige, verdslige saker.

  Dreier imidlertid saken seg om vår rett til å praktisere vår tro vil saken kunne stille seg annerledes. “En skal lyde Gud mer enn mennesker”.

  7
  1
 10. Jan Kåre.

  Du mener at du står over norsk lov og det norske samfunn. Hva er det som får deg til å tro og mene dette ?

  2
  2
  • Problemet ditt Jan Kåre, er at disse i systemet mener at du lyver om dette. De mener at en saksbehandler som forholder seg lovverket umulig kan ha gitt deg en slik tillatelse, samtidig som vedkommende saksbehandler sier at hun ikke husker om hun har snakket med deg.
   Uansett, mot kommunen og staten kommer man ingen vei. Spesielt dersom de har noen lover og paragrafer å slå i bordet med.
   Denne saken har du ført helt til retten uten å vinne frem, og det beklagelige er at disse du kjemper mot, utelukkende forholder seg til regelverk og gjør jobben sin når de skriver ut vedtak og tvangsmulkter.
   De gjør det de er lønnet til å gjøre. Siden Kaja Aubert ikke husket noe, har du en helt håpløs sak. Et vitne som har glemt hva hun har gjort eller sagt, er et virkelig ubrukelig vitne.

   1
   1
 11. Jan Kåre.

  Selv et lite barn vet at det er kun skriftlige avtaler som er gyldige og at såkalte løfter gitt i en samtale er verdiløse.
  Hva er det som får deg til å tro noe annet enn det selv små barn vet er riktig ?

 12. Finn Arne Lauås har indirekte stilt et godt spørsmål i sitt utmerkede innlegg for noen timer siden.

  Jan Kåre Christensen har og fremdeles samler inn penger. Etter det jeg ser av arkiv hjemmesider har dette skjedd i de siste 10 årene.
  Det finnes ikke et eneste ord om penger som blir brukt på kristelig virksomhet på hans blogger. Han samler inn penger og det er det vi vet.

  Hvor mye av de innsamlede penger, om noen, har gått til kristelig virksomhet og hvor mye har gått til denne muren, boden og trappen samt andre personlige fornøyelser ?

 13. Jeg leser i dag på himmelske blogg:

  Selve indisiene tilsier at jeg snakker sant, men at PBE ikke il forholde seg til det. Samt vår opplevelse og forståelse av saken, den skal overhode bli trampet og neglisjert.

  I saken mellom oss, meg og min kone Berit Nyland Christensen og Plan- og bygningsetaten her i Oslo er det påfallende i alle mailer og all korrespondanse mellom oss. Så vil de ikke svare på noe når vi nevner ting som er til vår fordel, de bare dosserer ut hva de selv har vedtatt og mener.

  Hva har skjedd i denne saken? Når en ser på hva som er bygget, så ser en klart og tydelig at ikke noe av hva som er bygget. Det er ikke bygget på slump, det harmonerer inn i både terrenget og med huset vårt.
  Med andre ord, når jeg sier og skriver at vi bygget vår mur oppå gammel mur i samråd med vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange i PBE, så stemmer det med «kart og kompass.» Altså med slik det ser ut her vi bor.

  Selve indisiene tilsier at jeg snakker sant, men at PBE ikke gjør det!

  Tar en bod, så er den så liten at en må spørre seg hvorfor? Det var da vi bygget den så var det kun lov å sette opp en bod på under 15 kvm2 uten å søke om det. I dag er det 50 kvm2. Vi satte opp en bod på 10 kvm2, som ble 11 kvm2. Vi hadde bygget bod på 2 plasser der vi har bod før, uten å søke. At dette skal nesten være en katastrofe og at vi blir behandlet så urimelig hardt selv om våre overskridelser er minimale, vitner om noen som er kun opptatt med å bruke regelverket imot oss. Her skulle det selvfølgelig gitt dispensasjon, overskridelsen og gevinsten med det vi har bygget, tilsier det.

  Når det gjelder muren, så konfererte vi oss med PBE. Så viser det seg at muren vår passer også perfekt inn, da bl.a., naboens mur er over en ½ meter høyere enn vår. Det tilsier at den aksept vi fikk, å bygge oppå gammel mur uten å søke om det. Det holder stikk, og indisiene tilsier det samme.
  Vi har også bygget en høyere mur før på et av de stedene vi har bod, så det å bygge mur uten å søke. Det har vært malen for oss, ikke noe annet.

  Hva skjedde egentlig mellom meg og Kaja Aubert Lange?
  Her er vår Advokat Knut Howlids skriv til Borgarting Lagmannsrett om denne saken.

  Støttemuren – forhånds veiledning

  Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse.
  I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c.
  Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.
  Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig.

  Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

  Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d.

  Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst.

  I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

  På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11.
  (sitat slutt).

  Her er hva jeg har skrevet om den saken før.

  Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
  Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
  Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

  Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

  Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
  Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

  Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
  Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
  DETTE GÅR NOK BRA!

  Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
  Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

  I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.
  BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.
  Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

  PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

  b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

  Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.
  Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

  Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.
  For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

  Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

  Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.
  Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

  Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!
  Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.
  (Sitat slutt.)

  At PBE ikke vil ta innover seg, og vise lite mildhet. La nåde gå for rett da det har vært veiledet fra deres side om hvordan og hvor høy mur etc. som skal bygges skal være. Det vitner om et regelrytteri av en «annen verden!»

  Vi har klaget på saksbehandlere, at de har vært lite imøtekommende og forståelsesfulle.

  Nå fikk vi en ny da vi skal søke på nytt igjen. Han var faktisk vanskeligere enn noen av de andre. Vi har søkt før, og her var det en som satte krav på en søknad som var sikkert fem ganger mer krevende og omfattende enn den forje stønaden vi hadde inne.
  Forje søknad ble da akseptert, at vi skal komme med en søknad som er mer omfattende enn å bygge og søk m å bygge et helt nytt hus.
  Det vitner om arroganse og nesten utspekulert vrangskap for å gjøre ting mest mulig vanskelig for oss.

  Vi har nå fått en ny saksbehandler som er mer vrien og krever mer av oss enn noen av de andre saksbehandlerne vi har hatt etter Kaja Aubert Lange. Vi har opplevd de som max vanskelig, men sannelig fikk vi en som var enda vanskeligere og mer vrien enn de vi trodde og har opplevd som umulige å ha med å gjøre. Hele PBE i Oslo er for oss som den svarteste natta der ikke noe vi gjør er bra nok, selv om de dispensasjonen vi ber om og trenger er minimale.
  Mens andre får dispensasjoner og blir innvilget de største dispensasjonene som er mulig å forestille seg.

  Slik vi leser siste mail i fra PBE, og stort sett all annen korrespondanse. Så er det vi opplever makt- og myndighetsmisbruk når en er så vrant, ja umulig å ha med å gjøre. Når vi ikke får dispensasjon da i vårt tilfelle er det også et muntlig tilsagn som ligger til grunn. Ser en på hva vi da har bygget, så taler det for at den veiledningen vi har fått. Den er blitt fulgt, samt at det som da er satt opp skiller seg ikke på noen punkter negativt ut. Faktumet er heller at det er til gunst for alle parter det vi har bygget.
  Nå ønsker PBE at vi skal føre tilbake til slik det var før. Samt at nærmest nabo har bygget, med PBE aksept. Det er helt greit for oss, men ser en etter så ligger naboens skråning ned som vår skråning gjorde det før. Da ligger den faktisk en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1 meter. Faktisk her er vår «nye» mur mer lovlig enn hva PBE ønsker vi skal tilbakeføre til.
  Fatter ikke hva PBE holder på med. Etterkomme slike vedlegg og instrukser er for oss helt uforståelig at det er mulig å komme med slike bakstreverske pålegg. Kalle det vi har bygget og gjort for ulovligheter, mens en selv kan få seg til å gjøre ellers det meste av både løftebrudd og rigide pålegg etc.

  Håper virkelig at det er noen rettferdige mennesker som omgjør disse vedtakene og påleggene fra PBE her i Oslo som oppleves som meningsløse og mørke. Følge slike pålegg, det er som om noen skulle be deg å gjøre en ugjerning! Kanskje det er det som det er?

  Håper på en positiv respons, og at alt blir omgjort til vår fordel og gunst.

  Vi har sendt en søknad før, nå skal vi sende en ny. Men da med så mye ekstra at den er egentlig nesten umulig å sende inn uten at det vil bli så mye ekstra arbeid og kostnader at å pålegge å sende en slik søknad inn. Det er slik vi ser det rett og slett kun for å gjøre ting mest mulig vanskelig og fordyrende!

  I forje søknad påpekte også våre ansvarlige søkere dette, at alt passer inn og ikke noe har vært til hindring for noen, kun gunst.

  Fra Ferdigattest Byggesak AS, Pb 9385 Grønland, 0135 Oslo.

  Tiltakshaver anså det svært hensiktsmessig med en utvendig bod som sikret god og tørr lagring, uavhengig av garasje og kjeller. Alternativet ville være at sykler og annet ble stående utendørs, hvilket både ble ansett å være en dårligere løsning mht. forfall på de enkelte objektene som måtte stå ute, en mindre sikker løsning med risiko for at objektene ble stjålet og ikke minst en mindre ryddig løsning – altså en dårligere estetisk løsning for omgivelsene. Boden ble etablert på et areal som var i lite bruk (nordvendt mot skråning/ gjerde). Bodløsningen ble akseptert av nærmeste nabo, tiltaket er godt under 15 kvm, og tiltakshaver var av den klare oppfatning at denne ikke ville utløse søknadsplikt. Tiltakshaver har så vidt vi forstår ikke fått negative tilbakemeldinger på boden, som både er designet med et dempet uttrykk, med god estetisk utforming og videre fagmessig godt utført. Boden ligger med høyde under nabogjerde, og er i liten grad synlig for omgivelsene.

  Etablering av bod er ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger samtykke fra nærmeste nabo.

  Vedrørende plassert mur over tidligere mur: I følge tiltakshaver er muren plassert direkte over en tidligere lav mur og gjerde. Da det er vanskelig å eksakt angi dette, så er det vanskelig å anslå hvorvidt dette er 100% korrekt på millimeteren. Vi konstaterer imidlertid at det tidligere har stått et gjerde og en lavere mur i fm. de aktuelle arealene. Denne kommer fram på vedlagt fotodokumentasjon.

  Vedørende murens høyde: Murens høyde varierer. Det er ikke korrekt at muren på det laveste er 1,75 m. Det er imidlertid korrekt at det ved en feil ble skrevet at muren på det høyeste var 1,5 m i varselet. Dette ble på alle varslene korrigert med penn til riktig høyde, og anses med det avklart. Vi forstår faktisk ikke helt hva nabo ønsker å oppnå med denne anførsel. Høyde kommer for øvrig klart fram av både tegning og kart.

  Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig. Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.

  Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.
  (sitat slutt.)

  Jo, kommer en opp her så bryter ikke noe av hva vi har bygget med hva som er bygget her fra før. Det passer perfekt inn, og det er til gunst for alle!

  At vi ikke får dispensasjon, mens andre får det som har utnyttet tomten faktisk 57 ganger mer enn oss. Det er kun og alene PBE vrangskap og for å sette en standard at de har makt som de åpenbart misbruker her!
  Håper derfor at dere får omgjort dette vedtaket slik at det vi har bygget, mur, trapp og bod får stå og blir godkjent!

  Vi er blitt forledet av PBE (plan- og bygningsetaten her i Oslo), de har egentlig lagt en felle for oss!

  Det er dette som PBE her i Oslo har beordret oss å rive. Dette er ikke noe annet enn «gale-Mathias» og ondskap som får mennesker til å holde på slikt.
  La oss spørre Christensen:
  Hvor mange ganger har du postet disse påstandene på din blogg?
  En løgn blir ikke sannhet om du gjentar løgnen mange ganger.
  Hvorfor skal fylkesmannen lytte til deg når du ikke har fnugg av bevis på at du snakker sant? Rettens dommer trodde åpent at du løy og mente du ikke var troverdig. Hvorfor skal fylkesmannen tro bedre om deg?
  Du er uten tvil den som har mest å tjene på å lyve.
  Jeg tror du lyver, sannheten forandrer seg aldri, men dine forklaringer spriker i flere retninger. Du er en klovn og løgner Jan Kåre. Du er like spenna galen som denne “Jehovas ambassadør”. Dere er begge røster fra avgrunnen.

  2
  1
  • Hva lyver jeg med?
   Forklar det og gi minst 3 eksempler der jeg lyver.
   Hvis jeg gir min fremstilling av saken, om jeg gjør det 1 eller 100 ganger, er det løgn?

   Det er det du sier!

   Da er det du som fabrikkerer løgn, og fordreieren sannheten!

   1
   3
 14. Jan Kåre.

  I likhet med alle andre som samler inn penger, ingen unntak, må du selv føre revisor godkjent regnskap for alle disse pengene. Jeg har lett og lett i blandt annet Brønnøysund registerene. Men jeg kan ikke finne slike regnskap fra deg. Ergo driver du en kriminell innsamling av penger.

  Hvordan har dette seg ?

  Hvordan kan man påkalle seg Guds støtte når man STJELER PENGER FRA GUDS RIKE ??? Forklar dette, Jan Kåre.

Det er stengt for kommentarer.