Profetiske tider – Tegnene på Jesu gjenkomst og de siste dager

Kan du se tidens tegn eller er du for opptatt med alt annet?

return-of-christI snart 2000 år har Guds folk, den verdensvide kristne menighet med lengsel sett fram til den dagen da Kristus skal komme og hente sin brud. Allerede tidlig i Apostlenes gjerninger, før Den Hellige Ånd ble utgytt på pinsedag -på den samme dag som Jesus for opp til himmelen -ble budskapet -om Jesu gjenkomst -forkynt for Jesu disipler da to menn, -to Herrens engler- kom og sa: “Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.”  Budskapet om Jesu gjenkomst, om de siste tider -om brudens bortrykkelse og vår samling med Ham, har opp gjennom historien blitt proklamert av ulike Guds menn og kvinner -med en levende tro på Han som gav løftet. 

Troen på Jesu gjenkomst og brudens bortrykkelse har til alle tider vært den kristne menighets mest kjærkomne håp. Før vår frelser ble korsfestet og senere tatt opp til himmelen sa Jesus dette: “..og når jeg er gått bort og har beredt et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. (Joh 14,3) Du verden for at et løfte -og et håp, – å skulle være der Jesus er!  Noe senere, bare noen dager og timer før han skulle gå den tunge veien til Golgata og korset og døden, -ble han spurt av sine disipler: ” Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? ” (Matt.24,3) og i sitt svar gav Jesus flere stikkord: “For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Matt 24,5. “Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.” (Matt 24,6-7) Og han fortsatte: “Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.  Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill.  Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.” Matt 24,9-12 Og det var mer: “Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.”  (Matt.24,14)

https://www.youtube.com/watch?v=wlz79qOLnss

“og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen.” (Luk 21,11) ” og de skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge trådt ned av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser,  mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes.  Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Luk 21,24-27. Mens mange Guds barn med glede ser frem til dagen da Kristus kommer finnes det også noen (også troende) som med angst og redsel og på tross av Jesu ord: “Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til”  (Luk 21,28) som i angst og beven leser eller hører disse ord. Jeg tror mennesker som tenker på disse tingene med angst, frykt og redsel har en spesiell plass i Guds hjerte -for en skjelvende og angstfull tro er langt bedre enn likegyldighet fordi  han er trofast som gav løftet. La oss bare holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, som Hebreerbrevet 10,23 sier.

Avviser profetordet, er kritiske eller spotter og ler på tross av tegnene

Mens forkynnelse av profetordet i gamle dager skapte vekkelse og hellig Gudsfrykt er situasjonen i vår tid en annen. Mens folk tidligere søkte Gud på kne, omvendte seg og gav sine liv til Kristus når de hørte budskapet om Jesu gjenkomst og de siste dager -er vi nå kommet dithen at mange ler og spotter når de hører hva Guds ordet har å si om de siste dager og tiden som kommer: “Dette skal dere vite at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.  (2 Pet 3,3-4) -Det er her vi er i dag – i vår tid, i våre dager -men noen vil høre og noen vil tro -og noen vil la seg vekke opp -fordi lengselen etter frelseren er der og vissheten om å se han ansikt til ansikt.

https://www.youtube.com/watch?v=XDue6yQBab8