Jonathan Cahn: “Vi har forlatt Gud og de bibelske verdier”

Jonathan Cahn, forfatter av bøkene “The Harbinger” og “The Shemitah” har lenge vært en cahn-jonathanmodig røst som advarer mot syndens konsekvens. Den sekulære verden og endog kirken har forlatt Herrens vei og Guds lover, og kristne er overrasket over at synden blir stadig mer grotesk og verre. Mens enkelte kristne i vår tid snakker om kjempevekkelser og endeløs fremgang for kristne, står vi nå overfor det faktum at synde-fordervet nå stikker stadige dypere i menneske. Samfunn og kirke har forlatt den bibelske definisjonen av ekteskapet, vi har forlatt de bibelske normer for seksualliv og selv blant kristne ser vi at før-ekteskapelig seksualliv er i ferd med å bli akseptert. Også mange “kristne” par lever i samboerskap og i aviser og media ser vi at synden forherliges. Mange kristne tenker kanskje ikke over det, men fjernsynsapparatet er kanskje den største kilden for umoral og forherligelse av synd, vold og umoral. Gjennom tv og aviser har vi normalisert synden, og til Herrens store sorg, finnes det mange kristne foreldrepar som lar barna bli utsatt for propaganda fra filmindustrien som har en bestemt agenda. Nemlig forherlige alt Guds ord kaller synd

I videoen i bunnen av saken diskuterer Jonathan Cahn og Jim Bakker hvordan samfunnet og kirken har tillatt at alteret blir vanhelliget med det resultat at synden blir mer og mer akseptert sodomabåde samfunn og kirken. Selv om Jonathan Cahn primært taler om Amerika, er ikke tilstanden spesielt annerledes i Norge. Her har vi en kirke som nå begår samme handling av vanhelligelse av alteret, ved å si at den Hellige Gud faktisk velsigner noe som Bibelen helt entydig omtaler som en “styggedom” i Herrens øyne. Gjennom kirkemøtets vedtak har kirkemøtet overprøvd Guds ord, og vil snart begynne å vanhellige landets kirkebygninger ved å aktivt ta del i den homoseksuelle synd. For omkring 4000 år siden skjedde det en handling som indirekte kom til å utløse Guds dom over Sodoma og Gomorra. Den rettferdige Lot som levde for ca 4000 år siden fikk viste hvordan det var å leve i Sodoma, en by som var i ferd med å modnes til dommen, for i den himmelske verden, var dommen over Sodoma allerede besluttet da Abraham i Kanaans land fikk besøk av Herren og to engler. Den allmektige og allvitende Gud viste at det bare var Lot hans døtre som ville bli reddet, men de måtte fly for sine liv da Guds ild falt over de to syndige og ugudelige byene.

Å bo i Sodoma  (Artikkel hentet fra Bibelsk tro)

Torsdag 13, mars hadde Kjell Helland fra Balestrand en meget tankevekkende artikkel i avisen Dagen Magazinet. Tittelen på artikkelen var – Førebu deg på å bu i Sodoma. wells-fargo-gayForfatteren hevdet i artikkelen at vi lever i en oppløsnings- og forvitringsprosess når det gjelder kristen påvirkning i samfunnet. Denne prosessen vil det ikke være mulig å stoppe. Tiden modnes for Jesu gjenkomst. Siden prosessen er irreversibel  må enhver kristen forberede seg på å bo i det moderne Sodoma. De sodomittiske tilstandene er allerede til stedet på internett og film og kan komme raskt over hele samfunnet. Den store prøven vil da bli å holde sitt eget hjerteliv rent, for presset fra det ugudelige samfunnet vil være svært sterkt. Parallelt med denne utviklingen vil tiden være inne for Antikrist. Han vil være en mann av folket med samme kvalitet og holdninger som de fleste. Forskjellen vil bestå i at han vil være mye sterkere enn de andre. I denne vanskelige tiden vil det heldigvis være nåde å få, og en vei til oppreisning gjennom bekjennelse og bot og kraften i Jesu blod. Så langt Kjell Helland.
Sodoma i Bibelen

Sodoma og søsterbyen Gomorra er nevnt en rekke ganger i både Det gamle og Det nye testamentet. Enhver kristen som kjenner sin Bibel grøsser når han tenker på disse byene som fikk sin forferdelig, men uavvendelige dom.
Guds Ord beskriver synden i Sodoma og Gomorra som umåtelig svær (1.Mos.18,20 ). Et klagerop steg opp til Gud over livet som ble ført der, og Gud beslutter i sitt råd å utrydde bibelende onde byene. Sodomas synd og årsaken til Sodomas synd er presist beskrevet hos profeten Esekiel: ”Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning. Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke. De opphøyet seg og gjorde det som var en styggedom for mitt åsyn, og jeg drev dem bort, så snart jeg så det.” (Ez.16,48-49 ). Vi møter her et samfunn med stor materiell rikdom. Det hadde ført til overmot. Hjertene var kalde. Rikdommen skulle brukes på egen nytelse og luksus. Det fantes ingen barmhjertige hender som gav til de fattige og hjelpeløse. Der Mammon dyrkes tar synden overhånd. Både små og store hadde utviklet unaturlige seksuelle lyster. De var homofile og bifile. Seksuell perversjon var på mote. Deres selvopphøyelse kjente ingen grenser.
Skulle Gud hindre nye generasjoner i å vokse opp og bli fordervet i disse ugudelige samfunnene, var det bare en mulig utgang – tilintetgjørelse.
Før dommen kommer taler Gud ut med Abraham om hva han hadde tenkt å gjøre. Abraham går i forbønn for Sodoma og ber Gud spare byen om det finnes 10 rettferdige igjen. Gud lover ham det, men det fantes ikke 10 rettferdige igjen, bare tre – Lot og hans to døtre. Lot var en gudfryktig mann i et ugudelig samfunn. (foto av en bibel som vår nasjon har forlatt)

Lots vei

Lot var nevøen til Abraham og fulgte sin onkel ut av byen Ur da Guds kall kom til krf-uAbraham. Abraham skulle egenlig ikke ha tatt med seg Lot, men blodets bånd var sterke. Lot kom til å påføre Abraham mye uro og store vanskeligheter. Abraham og Lot skilte lag til slutt. Det kan vi lese om i 1.Mos.13 . Abraham lot, enda han var eldst, Lot velge først det område han ville bo i. Lot valget det vannrike landet på Jordan-sletten i nærheten av de ugudelige byene Sodoma og Gomorra. Om Lot sies det: ”Men Lot tok bolig i byene på sletten, han flyttet sine telt så langt som til Sodoma..” (1 Mos 13,12). Kort tid etter flytter Lot inn i byen. Det blir krig og Sodoma og Gomorra blir plyndret og folket bortført. Abraham mønstrer sine folk, de drar ut og overvinner kongene som førte bort Lot. Lot, hans eiendom og folket blir ført tilbake til byene. Lot ble stadig boende i Sodoma. Han blir der helt til Guds dom kom over byen. Lot var så påvirket av livet i Sodoma at han nølte slik med å dra ut at Guds to engler måtte ta ham og hans familie etter hånden, for å føre dem ut (1.Mos.19,16 ). (foto av ungdommen i KrFU som gjennom å dele ut kondomer oppfordrer mottagerne til en syndig livsstil i opprør mot Gud)

Kom Lots hustru i hu

Livet i det ugudelige Sodoma hadde hatt sine onde frukter i hele Lots familie. Lot prøvde å advare sine kommende svigersønner om den truende situasjonen, men de trodde bare at Lot holdt gjøn med dem. Lots ord var uten overbevisningskraft. Lots døtre hadde også tatt skade av oppholdet i fordervelsens by. De gikk senere inn til sin drukne far og ble med barn med ham. Størst skade av umoralen, vellevnet og luksusen i Sodoma hadde Lots hustru tatt. Hennes hjerte var veket av fra Herren og var bundet til denne verden. Derfor måtte hun se seg tilbake da hennes kjære Sodoma ble ødelagt. Dommen kom over henne i et nå. Hun ble til en saltstøtte (1 Mos 19,26). Advarselen lyder til oss: ”Kom Lots hustru i hu” (Luk.17,32 ). Det er svært farlig å bo i Sodoma åndelig sett.

Å bo i vårt eget Sodoma 

Å lese profeten Esekiel kapittel 16 er som å lese norsk samtidshistorie. Den samme overflod og luksus som preget Sodoma preger vårt samfunn. Det norske overmotet er blitt skremmende stort. Seksuell synd i all slags former blir stadig sterkere utbredt. Den homoseksuelle pestbølgen brer om seg. Likheten mellom Norge av 2008 og det gamle Sodoma er slående. (Likheten nå i 2016 er enda mer tydelig)
Presset på de kristne verdiene er blitt sterkere i vårt land. Vi har en regjering som med all kraft prøver å fjerne kristen tro og etikk fra kirke, skole, og samfunn. Fordervelseskreftene er sluppet løs. Ingenting tyder på at de vil bli stanset. Presset fra de onde åndene som representerer Sodoma vil bli stadig sterkere i vårt land. Disse åndene krever ensretting. Ingen skal tale imot fyrstene fra Sodoma. Du må bli som oss, godta oss og vår livsstil ellers må du ta følgene!
sodomas-forente-staterEn kristen er ikke kalt til å skikke seg lik med denne verden, men å bli likedannet med Jesus Kristus. Kallet til en kristen i endetidens Sodoma er å følge Guds Ord: ”Da må alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfter nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor” (2.Pet.2,11-13 ). Vi kalles til et hellig liv som står i rak motsetning til det livet som de som er preget av Sodomas ånd og holdninger fører. Ved å vandre i et hellig liv under Den Hellige Ånds tukt og veiledning, vil dagen for Kristi annet komme fremskyndes. Evangeliet vil fortsatt nå ut til flere og det mektige løftet i Jesu endetidstale vil oppfylles: ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (Matt.24,14 ). Dette løftet lyser i en mørk tid!

Artikkelen “Å bo i Sodoma” er hentet fra Bibelsk tro ble publisert i 2008. Den originale artikkelen kan leses her: http://www.bibelsk-tro.no/08-03-01.html

https://www.youtube.com/watch?v=ex43BNw6p9c