Christensens konflikt med PBE: Siste byggesøknad avsluttet på grunn av manglende tilleggsdokumentasjon -intet håp om å få beholde muren og boden

Mens muren må reduseres til 50 cm i høyde og trekkesut av veigrunnen og inn på egen tomt, mp bloggeren også rive eller redusere bodens størrelse. PBE står dermed fast på sine vedtak og veiledning og for Christensen er dette et nytt slag i ansiktet. Den ene nederlag følger det andre for bloggeren.

Sjokkstart for oktober for omstridt  blogger Oktober 2019 startet med en ny nedtur for evangelist og bibellærer som har befunnet seg i konflikt med PBE og Oslo kommune siden 2014. Som tidligere omtalt sendte Christensen inn en søknad nr 2 den 31/5-2019. I et svar fra PBE datert 19/8 skriver PBE dette: “Plan- og bygningsetaten viser til søknaden om godkjenning av allerede oppført støttemur, bod og trapp som vi mottok 31.05.2019. Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i saken. Send oss opplysningene innen 09.09.2019, heter det i skriver fra 19 august. Christensen har riktignok sendt inn noen tilleggsopplysninger, men ikke noe som er relevant for hans byggesøknad. Christensen har allerede skrevet en ny klage på vedtaket, selv om PBE i et tidligere skriv forklarer at byggesøknaden vil bli avsluttet dersom de ikke mottar nødvendig dokumentasjon innen 9 september.

I dag, første oktober, fikk bloggeren et nytt skriv fra PBE som han akter å klage på. I brevet som er undertegnet saksbehandler Tommy Monge og enhetsleder Jon Erik Reite Bang, står det følgende: “Byggesaken er avsluttet – Krokstien 2 C,  Plan- og bygningsetaten viser til søknad om tillatelse til tiltak mottatt 31.05.2019.
Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 21-2. De nærmere opplysninger som kreves i søknaden fremgår av forskrift om byggesak (SAK10) kap. 5, men kan også følge av reguleringsplan og særlovgivning. Dersom kommunen etter forespørsel ikke mottar den nødvendige dokumentasjonen, vil søknaden etter en konkret vurdering kunne avvises, jf. forarbeidene til plan- og bygningsloven. Det er imidlertid en forutsetning for å kunne avvise at det er tale om større feil eller mangler ved søknaden, Prop. 99 L (2013-2014) kap. 4.2.  I brev datert 19.08.2019 ba vi om at du skulle sende inn tilleggsdokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden, innen 09.09.2019.  Du spør om å få utsatt frist til 01.01.2020. Denne fristutsettelsen kan vi ikke etterkomme,” skriver PBE som skjønner at Christensen bevist søker å trenere den endelige avslutningen av byggesaken.

Brev de ikke bryr seg med

“Du har etter dette sendt inn to lengre brev hvor du ytrer at du er uenig med oss, senest 21.09.2019. Du har også sendt inn to kart. Søknaden er fremdeles ikke komplett. I dine brev til oss kommer du med en del utsagn som vi ikke ser noen hensikt å kommentere. Ang. befaring og om et møte i etatens lokaler, ser vi ingen hensikt at dette gjennomføres, da forholdene på din eiendom er tilstrekkelig opplyst gjennom flere søknader, flyfoto, og innsendt fotodokumentasjon.  Vi har i flere byggesaker, samt ulovlighetssaken gjort deg oppmerksom på at du ikke kan beholde det du har bygget. Det du har bygget er i strid med plan- og bygningsloven, veiloven og reguleringsbestemmelser for eiendommen. I vårt brev datert 19.08.2019 ber vi deg omprosjektere, det vil si at du må endre på det du har bygget.
Du spør om vi kan godkjenne det du har bygget, om du engasjerer en ansvarlig søker. Det hjelper ikke at du engasjerer en ansvarlig søker i så henseende. En ansvarlig søker er i seg selv et krav jf. plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1, når du søker om det du ønsker å få godkjent, men vil ikke nødvendigvis gi deg en tillatelse. Vi har vurdert at det du har bygget ikke kan bli stående slik det er i dag.

Christensens bod må rives eller redusres i størrelse slik at lovene blur fulgt, skriver saksbehandlere som er rasende over å bli hengt ut på Christensens blogger

Vi har blant annet ikke mottatt følgende dokumenter. 
1. Ansvarlige foretak • Tiltaket som er omsøkt kan ikke forestås av deg som søker. Det er bygget en mur med høyde 1,85 (som du selv oppgir). Støttemuren må omsøkes ved hjelp av ansvarlig foretak jf. plan- og bygningsloven § 20-3. • Vi gjør oppmerksom på at vi kan avvise søknaden din dersom du ikke innhenter et foretak som kan erklære ansvarsrett som ansvarlig søker. Dette innebærer at søknaden vil bli avsluttet, og du må sende inn en ny søknad dersom det har bygget skal bli godkjent.
2. Erklæring om ansvarsrett • Tiltaket er allerede bygget. Dette innebærer at du må innhente et foretak som kan og vil påta seg ansvarsrett for uavhengig kontroll av det som er bygget. Foretaket skal påse at det som er bygget er i tråd med gjeldende lover, planer og forskrifter.
3. Tegninger • Du må sende inn tegninger av støttemuren slik den er bygget. Tegningene må målsettes med høyde og bredde. Du har innsendt en utomhusplan som viser murens omfang. I tillegg har du sendt inn fotodokumentasjon som viser muren. Dette er dog ikke tilstrekkelig for å ev. å kunne godkjenne muren. Det må foreligge tegninger som beskrevet. • Trappen som er etablert ned til regulert vei er ikke tegnet inn på verken kart eller tegninger. Det er kun innsendt foto. Fotodokumentasjon kan ikke legges til grunn for en ev. godkjenning. Du må derfor sende inn kart som viser trappens dimensjon.
4. Søknad om dispensasjon fra regulert veiformål • Deler av støttemuren er plassert på regulert veigrunn. Dette fordrer til at du søker om dispensasjon fra regulert formål. Av alle dispensasjoner du har omsøkt kan vi ikke se at du har søkt dispensasjon for den delen av muren er plassert på regulert veiformål.
5. Uttalelse fra Bymiljøetaten • Muren er som nevnt, plassert på regulert veigrunn. Dette innebærer at du må innhente en uttalelse fra Bymiljøetaten. De må uttale seg om muren i sin helhet. Bymiljøetaten må forelegges kart og tegninger som viser muren du har omsøkt hos oss.

Må endre mur og bod før søknad kan bli behandlet

Vi anbefaler at tiltaket omprosjekteres Plan- og bygningsetaten har i tillegg oppdaget forhold som er i strid med regelverket, og vi anbefaler derfor følgende: 1. Mur og bod må reduseres i størrelse • Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at eiendommens grad av utnyttelse overskrides. • Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på eiendommen. • Trappen kan vurderes godkjent. Trappen er imidlertid ikke vist på tegninger eller kart, og det er derfor vanskelig å eksakt si om ny utforming er noe som kan godkjennes.
Vi har ikke mottatt denne dokumentasjonen innen fristen og avviser derfor søknaden. Byggesaken er nå avsluttet.
Dere kan sende ny søknad Hvis dere ønsker at vi skal behandle byggesaken, må dere sende oss en ny og komplett søknad.
Ved innsending av ny søknad må du forholde deg til punktene over. Tiltaket må endres i tråd med de føringer vi har gitt deg,” heter det i skriver fra PBE. Dermed står Christensen som for tiden er på ferie overfor et nytt dilemma. Skal han søke om en mur må dagens mur rives og bodens størrelse må reduseres. Dersom ikke dette blir gjort vil PBE som har skjønt at søknad nr 2 ikke er noe annet enn en kopi av søknad nr 1, som er endelig avgjort med dom i tingretten.  Vi nærmer oss nå game over for denne saken og det som gjenstår er en klage som vil bli avslått ganske kjapt og en eventuell klage på det siste skrivet vil også raskt bli avvist. Aktuelle skriv vil i løpet av få dager ble tilgjengelig for alle på sakinnsyn.

Christensen klager på vedtaket og fastholder at han krever å beholde mur, bod og trapp uforandret da andre har minst like ulovlige murer som han

Svarer på deres mail av dato: 01.10.2019 med det som dere begrunner for et avslag om vår søknad om å få beholde mur, trapp og bod. Som mangelfull, da avtalen vår etter møte 11 april var aldri omsøkning, som hele mailen handler om.
Vi har kun vært interessert og kommunisert klart og tydelig noe helt annet.
At dere nekter fremdeles å komme på befaring og ha et nytt møte virker også for oss helt uforståelig som alt annet dere her gjør med å fabrikkere ting som lett kan ordnes.
F.eks. kan muren reduseres hvis den såkalt skal lenge inn da den ligger skrånet inn, problemer som dere fremlegger viser seg at alltid kan ordnes eller så er de oppkonstruerte.
Vi fikk bl.a. klage på fra nabo Roar Telje som dere trodde på at brøytebilen ville ikke komme frem da muren vår var et problem. Faktumet er at i hele Oslo by er det ingen plass det er så lett for brøytebilen å kjøre. Sannheten er alltid motsatt enn som dere fremlegger som enten reelt eller et vedtak.

Den mailen dere sendte var det stort sett svar uten relevant betydning for saken som vitner om at dere skjønner eller ikke vil skjønne hva dette dreier seg om. Det er ikke vi som driver med såkalte ulovligheter, men dere!
Vi har aldri nevnt å omsøke noe eller stilt oss positiv til dette. Kun sagt nei til dette alltid, og dette er noe som hele mailen dreier seg om. Helt uforståelig å skrive om omsøkning som ikke er relevant for denne saken.

Bl.a. er muren vår en 20 – 30 cm trukket lengre inn enn hva vår såkalte skråning ned imot veien var. Som naboen vår har som er såkalt ulovlig, som viser at vår mur er til gunst. Da skal de eventuelt gis dispensasjon, for dere mener åpenbart at vi skal omsøke for å prøve komme ut av dette at muren vår er 1 meter fra veibanen som er «bedre» enn 70 cm.

I alle skriv og i det eneste møte vi har hatt, sa vi klart i fra at vi er kun interessert i en ting. Det er ikke å omsøke noe, men søke om å få beholde det vi har bygget. Noe vi også har gjort en gang før, og den søknaden anser vi som mer enn god nok da dere har godtatt søknaden vår før. Nå skal en helt masse nye ting legges på, som er kun for å sette korsfot og gjøre ting fordyrende for oss for siden å få avslag. Dere har holdt oss for narr før, og dette legger dere åpenbart opp til igjen!

Av alle relevante ting i denne saken svarer dere ikke på noe som helst, vi anser derfor for dette vedtaket som mangelfullt, og derfor egentlig ugyldig.

Nabo over på andre siden av veien der en parkerer bilder han et problem mur som ligger kun 20 cm fra veibanen. Den er åpenbart ulovlig, vår mur som er til gunst for alle og som er bygget oppå en gammel mur. Har vi også fått klar beskjed fra dere, dog muntlig. Ikke er søknadspliktig. Dere snakker konstant med to – tre og fire «tunger» for å legge all skylden over på oss. Det som dere holder på med er egentlig ansvarsfraskrivelse og makt- og myndighetsovergrep!

Feilen i vår sak ligger hos dere, ikke hos oss. Derfor er det åpenbart at når dere påstår at vi driver med ulovligheter, så er det oppkonstruert og fabrikert fra PBE sin side, ikke fra vår side.

Det er underlig at trappa tar så stor plass når dere skriver, den har dere aldri brydd dere om før. Selv første gang vi søkte, ble dette ikke viet noen plass bortsett fra at alt skulle rives. Trappa var her ikke nevnt.

Når det gjelder boden har vi skrevet og sagt ingen plasser at den skal redusere res eller noe. Dere har gitt pålegg om å rive den, at vi skal omsøke boden og muren er noe som vi har avvist fra dag en.
At dere bruker så mye kalorier på dette i deres mail er for oss helt hinsides og uforståelig som alt annet dere holder på med.
Nevn en plass at vi har nevnt eller hatt et ønske om å omsøke den, det finnes ikke.

Som alt annet dere kommer med, er dere argumenter ikke noen form dialog, men en monolog som forandres seg alt etter som det passer seg for deres løgner og annet som dere tin enhver tid fabrikkerer av hva som er reelt og viktig.

Skrivet minner mer om slik en leser om i gamle DDR og andre totalitære stater der en overser alle punkter og paragrafer som kommer oss til gunst. Men overdriver andre mindre viktige paragrafer og lover for om mulig å knekke oss. Men her er det så åpenbart at PBE er på ville veier da de bl.a. vil at vi skal fjerne en mur som er til gunst for alle. Det er ikke en eneste negativt med noe av det vi har bygget, da skal det gis dispensasjon.

Vi leser klart om dette i lovverket.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.) Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».

2.) Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den kampen dere har kjørt imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Det er også viktig og rett å prøve å svare på spørsmål, men dere skriver følgende: «En ansvarlig søker er i seg selv et krav jf. plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1, når du søker om det du ønsker å få godkjent, men vil ikke nødvendigvis gi deg en tillatelse.»

Her ser vi bare at dere gjøre dere mer og mer vanskelig og setter stadigvek nye krav. Vi har søkt en gang før, og den gikk igjennom. Nå setter dere andre såkalte umulige krav at vi også skal ha bilder av muren da vi bygget den som en forutsetning.
Dere er egentlig som Stasi i tidligere Øst-Tyskland slik de opererte overfor sine innbyggere. Gjorde ting i praksis umulig når de ønsket det. Men for andre er det meste tillatt da dere operer med minst to sett lover. Der andre får dispensasjon for opptil 57 ganger mer i utnyttelsesgrad enn oss.

Når nabo skriver til dere at brøytebil ikke kommer frem, så lagger dere kvalme overfor oss selv om det har visst seg at dette er så langt bort i fra sannheten og virkeligheten det er mulig å komme.

Måten dere skriver på oppleves fra vår side også som trusler, ikke noe ønske om dialog og komme oss i møte.

Kan ikke se at vi har gjort noe galt i denne saken. Vi ringte bl.a. ned til PBE og snakket med vår daværende saksbehandler som forklarte oss at vi fint kunne bygge mur oppå gammel mur uten å søke.
Bare muren ikke var over 2 meter slik at den ikke ble høyere enn naboens, noe vi har gjort.
Muren vår faller seg helt inn i terrenget og er bare til gunst for alle. Den er mer lovlig enn hva vår skråning var før, noe som dere overhode ikke er villig å kommentere.
Dere fremstår for oss som en gjeng med løgnaktige og uredelige mennesker.
At vi skal innrette oss etter dere, det oppleves som uriktig og nedverdigende.
Tross alt fremstår dere som meget lave og små mennesker som prøver å hevde dere med å gi totalt uriktige og urettferdige pålegg i hytt og pine overfor oss.
Mens andre får lov å gjøre det meste. Selv å ha murer og annet som er åpenbart ulovlig. 20 cm fra veibanen er greit, det er lovlig. 60 – 70 meter fra veibanen er også greit, men ikke 1 meter. Vi har konkrete eksempler på dette som dere overhode ikke svarer på, vi får ikke svar engang på dette engang.

Måten dere tolker lov og forskrifter på er åpenbart helt feil og rigid.
Der dere lar alt annet passere stort sett, og hos oss overser dere hva som teller til vår fordel og hva som åpenbart er rett og riktig.
Her er det overhode ikke likhet for regler og forordninger.
Samt når dere har veiledet oss, dog muntlig. Dette vil dere overhode ikke svare på, det er så urimelig det kan forblitt.
Dere står til stryk i alt dere gjøre, bare dosere ut noe vrøvl atter og atter igjen.
Slik som her har vi aldri vært interessert å omsøke noe, eller forandre på noe.
Dere har gitt oss pålegg om tilbakeføring, så bruker dere nesten all spalteplass til å egentlig å omsøke da deres første pålegg om tilbakeføring viser bare galskapen i deres pålegg.
Da vår mur nå er mer lovlig enn den var før.
Nå ligger vår mur 1 meter fra veibanen, før lå den 70 cm.
Dere møter dere selv i døra å absolutt alt dere holder på med, da dere åpenbart er en gjeng med uredelige og udyktige mennesker, virkelig små og lave mennesker slik dere holder på med. Ligner slik på hvordan de offentlige holder på mer i et diktatur, enn et demokrati som Norge skal være!

Vi er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs da vi egentlig kun har gjort alt rett, og det lille som ikke var som det skulle med noen kvm2 for mye utnyttet tomten skulle det ha for lenge siden gitt dispensasjon for. Muren er bygget 100 % etter veiledning fra PBE og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. I ettertid så har det visst seg at det som ikke skulle ha vært som det skulle med muren. Er en så kraftig overdrivelse fra PBE at en blir kvalm av den behandling vi har fått som vitner om en etat som overhode evnet å skille fra virkelig lovovertredelser. Til der dispensasjon løser saken på en minnelig og god måte, til beste for alle parter.

Tar bare med et bilde som viser at vår mur ligger nå lengre inne enn før, og hos oss etter vi bygget mur er det ikke sørpete og grisete som det var før. Med andre ord, det vi har bygget er til gunst for alle og derfor skal det gis dispensasjon. Samt at hvis det vi har bygget ble godkjent før, og nå ligger muren lengre inne. Hvordan kan det da sies at den skal rives? I bakvendt og i mørke kan slikt gå an.
Men i realiteten har dere ikke hold i et eneste av deres pålegg. Derfor anser vi de som ugyldige og oppkonstruerte!

Bilde som viser klart at vår mur ligger lengre inn enn hva den gjorde før. At den nå er «plutselig» ulovlig mens den var lovlig før da skråning vår lå lengre ute i veibanen virker for oss helt uforståelig.
Vi alle vet at 2 + 2 = 4
Men hos PBE her i Oslo er dette enten 3 eller 5, alt etter som det passer inn i deres løgner og fabrikkerte usannheter. I sannhet møter vi små mennesker her som innbiller seg at vi skal tro at sannheten er ikke noe annet enn hva vi mener. Selv om det hver gang viser at vi har rett og de tar feil.
Eneste de nå står igjen med er å bruke sin råe makt og forelgg imot oss for å prøve å knekke oss som familie.
Dette er ikke noe annet enn et makt- og myndighetsovergrep! Er klar over at vi er sjanseløse overfor dere, da dere har makt.
Men alt dere bruker imot oss er fundamentert på løgn og påståtte lovovertredelser som ikke er riktige og har det virkelighetsbilde som vi har!
Derfor våre motsigelser og motstand imot å innrette oss etter dette som dere påstår er ulovligheter.
Vi anser det som dere i PBE, dessverre forsvart av andre offentlige instanser som ulovlige, løgnaktige og mørke pålegg.

Selve kulturen i PBE virker for oss til å være råtten, det lukter av den. Der de innbiller seg at de alltid gjør det rette, selv her i vår sak der det stinker av løgn og uredelighet!

41 tanker om “Christensens konflikt med PBE: Siste byggesøknad avsluttet på grunn av manglende tilleggsdokumentasjon -intet håp om å få beholde muren og boden

 1. Hva i huleste er dette for slags nyhetsrapportering? Kristne mennesker gasser seg i i nederlagene til en sinnsforvirrer taper som trolig blir umyndiggjort i løpet av kort tid.

  7
  1
  • Christensen er for Søkelys det samme som “klimakrisen” er for globalistene. Det tar oppmerksomheten bort fra at de er på ville veier.

   6
   5
  • I denne saken har jeg forsøkt å rettlede og komme med tips til Christensen og sendt et stort antall mailer hvor jeg har oppfordret og sagt: Ring ned til PBE, avtal tid til en samtale med vedkommende. Ta med deg foto, tegninger og dokumentasjon. Sett dere ned og prat sammen. Vær villig til å finne kompromiss. Finn ut hva som skal til for at de setter “ulovlighetssaken mot deg på vent”. Ikke omtal dine saksbehandlere negativt på bloggen din og fjern artikler hvor du skjeller ut saksbehandlere. Du må gjøre noe slik at de finner godvilje med deg. Men du må være innstilt på kompromiss, dvs at du kanskje må fjerne deler av boden og muren. I en slik situasjon vår venn nå har rotet seg inn i, mot det offentlige, der må han nok være innstilt på å måtte bite i det sure eplet. Jeg finner selv ingen glede i å bivåne at Christensen trekker seg selv og familien sin ned i noe som blir hans undergang eller vil påføre han utgifter i 100 000 kroners klassen. Før nyttår vil tvangsmulktene som hoper seg opp være nådd 100 000. Og dersom han ikke finner en ydmyk løsning med kommunen vil det fort komme opp i det dobbelte. I denne saken har jeg mange ganger oppfordret Christensen til å finne kompromiss med saksbehandlere og veien å gå, er skikkelig samtale, jeg ser at PBE nå fullstendig avviser befaring, og det tror jeg er et resultat av mange utskjellende skriv og angrep mot dem på bloggen.
   Jeg forstår at det kan føles urettferdig når han ser at andre i samme område har høye murer og høyere utnyttelsesgrad på eiendommene sine, problemet er at disse er bygd i en annen tid, med andre regler og endringer i byggeforskrifter osv har ikke tilbakevirkende kraft. Derfor sitter disse med høyere murer og høyere utnyttelsesgrad. Det ville bli enormt mye rivninger rundtforbi i Norge dersom lovendringer i byggeforskrifter skal ha tilbakevirkende kraft. Det er mye vi mennesker kan oppfatte som urettferdig i dette livet, og det må vi bare leve med. Igjen. Jeg anbefaler Jan Kåre og ta kontakt med et firma som driver med rivning, inngå en avtale med dato når jobben skal være gjort, ta så den skriftlige kontrakten ned til et møte med saksbehandlere.
   Da vil du kunne forhindre den neste tvangsmulkten som vil komme om to uker.

   4
   5
  • Jeg gasser meg på ingen måte med nederlaget til en sinnsforvirret taper.
   Christensen er ikke sinnsforvirret men i denne saken er han sløv. Han har utprøvd alle muligheter og jeg har selv brukt tid på å lese gjennom alle dokument i saken.
   Jeg ser hvor Christensen gjorde sin hovedfeil i 2014 og han høster nå konsekvensene av dette.
   Jeg har forsøkt på eposter å gi ham gode råd på hvordan han skal forholde seg, men han lytter ikke til råd.
   Å sloss mot en offentlig etat som har alle ressurser tilgjengelig er en håpløs kamp.
   Veien å gå er å samtale for å finne kompromiss. Imidlertid har tiden gått, i hele høst har Christensen sittet på ræva, sendt eposter og skrevet innlegg på bloggen sin om å fæle PBE er med ham. Det han skulle ha gjort var å dra ned til etaten, ta med alle nødvendige dokumenter og foto, tegninger -og søkt å finne ut en kompromissløsning med en redusert mur og ombygd mur som er i tråd med lovverket.
   Imidlertid er ikke Christensen interessert i å forandre noe som helst, og krever at de skal godkjenne det han har bygd uten forandringer. Dermed blir det full kollisjon og tilslutt et kostbart mareritt for han.

   3
   3
  • Hva har en privat byggesak å gjøre som føljetong på et forum for religion og kristendom? Bare trist.

 2. For å si det sånn. Jeg håper han tar til vettet snart, og blir ferdig med tullet sitt. Det er tragisk som han holder på.

  2
  4
 3. Skal selvfølgelig klage på dette.

  Enig med at kampen imot oss er en Åndskamp. Saken imot oss er åpenbart en Åndskamp!

  http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

  Med tittelen «“Er under min/vår verdighet og betale eller etterkomme slike mennesker” skriver blogger om PBEs tvangskrav etter ulovlig oppført bod og mur.»

  Der er det en skribent som har merket seg noe jeg ikke var klar over. I en artikkel jeg skrev for en 8 år siden regjer jeg med?!

  Her er artikkelen: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

  1
  1
  • Tull. Du Jar ALDRI hatt en åndskamp. Men dog. Du kjemper IMOT Ånden. Ikke MED.

   3
   5
  • Takk for den lange gapskratten denne morgenen.

   Nå er saken helt ferdig og det er bare å betale opp regningene for dette sinnssyke bråket. Snipp snapp snute….. idiotiet er ute.

   Og hvem blir den neste du innleder en åreslang idiotisk krangel med ?
   Din kommende husvert ? Etaten for hjemløse ? OBOS ? Den Danske Bank ? Den norske forening for langhårede rasekatter ?

   Vokt dere vel, godtfolk.

   3
   5
 4. MR. Christensen kommer aldri til å fjerne mur og redusere boden. Trappen står også i fare hvis muren blir revet, men. hva gjør det.? Tauet må frem igjen, så de kan slenge seg ned skråningen.Tilbake til start.
  Men dette går tilslutt til seier, for nå skal en ny klage på det endelige avslaget sendes inn.

 5. Christensen har gjort byggesaken sin om til en parodi. Han har ennå ikke forstått at det han har bygget, er i strid med forskriftene som gjelder. Det som det er snakk om for Christensen, er ikke å redde stumpene eller finne et kompromiss.
  Han vil ha boden, muren og trappa slik den er, og han forlanger at PBE skal gi ham hva han krever. Det er to verdener som krasjer.
  Christensens verden mot den virkelige verden.
  Jan Kåre er nødt til å tape. Uansett hva hans materielle profeti sier.

  1
  1
 6. Dette blir dyrt for Christensen. Dyrt å bygge, dyrt å la stå i form av bøter, og dyrt å rive igjen. Hvor dyrt det blir å rive, er opp til Christensen. Han sparer mye på å gjøre det sjøl, enn at kommunen gjør det for han. Og alle penger, tid og energi til ingen nytte, når alt ender med at eiendommen blir tilbakeført til den statusen den hadde før Christensens byggeprosjekt.

 7. Ansgar R.,
  Føljetong om Christensen er av svært stor interesse for oss som har fulgt byggesaken hans og alt det andre han driver med.
  Lurer på hva som skjer videre.?.
  Venter på neste føljetong

  2
  1
  • For ateister og ikke-kristne er sladder en naturlig del av Se&Hør-livet.

   3
   2
  • Kristne løgnere, bedragere, svikere, mishandlere og overgripere er faktuelt i flertall pga religionens utbredelse. I land med flest ikke-troende, som i Skandinavia, Japan og deler av Europa, er kriminaliteten lavest og samfunnene mest veldrevne til fordel for flertallet. I USA er kristentroen størst blant fengselsbefolkningen, og nasjonalistiske hatgrupper i det tidligere Øst-Europa er tradisjonell kristendom en del av selve det ideologiske fundamentet 😉

 8. Jeg har forstått det slik at Søkelys’ redaktør har brukt mye tid på å sette seg inn i denne saken og også gjort alt for å hjelpe JKC. Heldige JKC.
  Men han nekter å høre på gode råd. Dette er ikke bra. Utakknemlighet.

  3
  3
 9. Vi kommer til å klage på dette vedtaket:

  Saksnummer 201908605 – Byggesak klage på avslag.
  Oslo 4/10-2019

  Deres ref: 201908605-11

  Hei!

  Svarer på deres mail av dato: 01.10.2019 med det som dere begrunner for et avslag om vår søknad om å få beholde mur, trapp og bod. Som mangelfull, da avtalen vår etter møte 11 april var aldri omsøkning, som hele mailen handler om.
  Vi har kun vært interessert og kommunisert klart og tydelig noe helt annet.
  At dere nekter fremdeles å komme på befaring og ha et nytt møte virker også for oss helt uforståelig som alt annet dere her gjør med å fabrikkere ting som lett kan ordnes.
  F.eks. kan muren reduseres hvis den såkalt skal lenge inn da den ligger skrånet inn, problemer som dere fremlegger viser seg at alltid kan ordnes eller så er de oppkonstruerte.
  Vi fikk bl.a. klage på fra nabo Roar Telje som dere trodde på at brøytebilen ville ikke komme frem da muren vår var et problem. Faktumet er at i hele Oslo by er det ingen plass det er så lett for brøytebilen å kjøre. Sannheten er alltid motsatt enn som dere fremlegger som enten reelt, pålegg eller et vedtak.

  Den mailen dere sendte var det stort sett svar uten relevant betydning for saken som vitner om at dere skjønner eller ikke vil skjønne hva dette dreier seg om. Det er ikke vi som driver med såkalte ulovligheter, men dere!
  Vi har aldri nevnt å omsøke noe eller stilt oss positiv til dette.
  Kun sagt nei til dette alltid, og dette er noe som hele mailen dreier seg om. Helt uforståelig å skrive om omsøkning som ikke er relevant for denne saken.

  Bl.a. er muren vår en 20 – 30 cm trukket lengre inn enn hva vår såkalte skråning ned imot veien var. Som naboen vår har som er såkalt ulovlig, som viser at vår mur er til gunst. Da skal de eventuelt gis dispensasjon, for dere mener åpenbart at vi skal omsøke for å prøve komme ut av dette at muren vår er 1 meter fra veibanen som er «bedre» enn 70 cm.

  I alle skriv og i det eneste møte vi har hatt, sa vi klart i fra at vi er kun interessert i en ting. Det er ikke å omsøke noe (det er aldri nevnt fra vår side eller vært å våre villeste tanker), men søke og få en ordning å få beholde det vi har bygget.
  Noe vi også har gjort en gang før, og den søknaden anser vi som mer enn god nok da dere har godtatt søknaden vår før. Nå skal en helt masse nye ting legges på, som er kun for å sette korsfot og gjøre ting fordyrende for oss for siden å få avslag. Dere har holdt oss for narr før, og dette legger dere åpenbart opp til igjen! Søke om noe dere ikke ønsker, vil bare være å få nok et nei i fra dere selv om deres nei kun bygges på deres vrangtolkning av loven som dere forvalter slik at alt skal brukes imot oss. Mens andre i tilsvarende situasjon som oss og langt dårligere, får både ja og dispensasjoner både en og to ganger.

  Av alle relevante ting i denne saken svarer dere ikke på noe som helst, vi anser derfor for dette vedtaket som mangelfullt, og derfor egentlig ugyldig.

  Dere skriver som viser hvilken forakt dere har for oss når dere ikke vil svare på våre spørsmål:
  «I dine brev til oss kommer du med en del utsagn som vi ikke ser noen hensikt å kommentere.»

  Det skulle stått i deres brev, da det er to som skriver dette, Berit N og Jan Kåre Christensen. Ikke dine, hvem av oss gjelder det?
  Det er egentlig en hel familie dere prøver å knekke med å misbruke makta deres imot oss, for alt dere skriver og gjør er åpenbart fabrikkert, løgn og fordreininger av lov og virkelighet!

  Nabo over på andre siden av veien der en parkerer bilder han et problem mur som ligger kun 20 cm fra veibanen. Den er åpenbart ulovlig, vår mur som er til gunst for alle og som er bygget oppå en gammel mur. Har vi også fått klar beskjed fra dere, dog muntlig. Ikke er søknadspliktig.
  Dere snakker konstant med to – tre og fire «tunger» for å legge all skylden over på oss.
  Det som dere holder på med er egentlig ansvarsfraskrivelse og makt- og myndighetsovergrep!

  Feilen i vår sak ligger hos dere, ikke hos oss. Derfor er det åpenbart at når dere påstår at vi driver med ulovligheter, så er det oppkonstruert og fabrikert fra PBE sin side, ikke fra vår side.

  Det er underlig at trappa tar så stor plass når dere skriver, den har dere aldri brydd dere om før. Selv første gang vi søkte, ble dette ikke viet noen plass bortsett fra at alt skulle rives. Trappa var her ikke nevnt.

  Når det gjelder boden har vi skrevet og sagt ingen plasser at den skal redusere res eller noe. Dere har gitt pålegg om å rive den, at vi skal omsøke boden og muren er noe som vi har avvist fra dag en.
  At dere bruker så mye kalorier på dette i deres mail er for oss helt hinsides og uforståelig som alt annet dere holder på med.
  Nevn en plass at vi har nevnt eller hatt et ønske om å omsøke den, det finnes ikke.

  Som alt annet dere kommer med, er deres argumenter ikke noen form dialog, men en monolog som forandres seg alt etter som det passer seg for deres løgner og annet som dere til enhver tid fabrikkerer av hva som er reelt og viktig.

  Skrivet minner mer om slik en leser om i gamle DDR og andre totalitære stater der en overser alle punkter og paragrafer som kommer oss til gunst. Men overdriver andre mindre viktige paragrafer og lover for om mulig å knekke oss. Men her er det så åpenbart at PBE er på ville veier da de bl.a. vil at vi skal fjerne en mur som er til gunst for alle. Det er ikke en eneste negativt med noe av det vi har bygget, da skal det gis dispensasjon.

  Vi leser klart om dette i lovverket.

  Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

  1.) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

  2.) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

  1.) Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».

  2.) Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

  At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den kampen dere har kjørt imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

  Det er også viktig og rett å prøve å svare på spørsmål, men dere skriver følgende: «En ansvarlig søker er i seg selv et krav jf. plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1, når du søker om det du ønsker å få godkjent, men vil ikke nødvendigvis gi deg en tillatelse.»

  Her ser vi bare at dere gjøre dere mer og mer vanskelig og setter stadigvek nye krav. Vi har søkt en gang før, og den gikk igjennom. Nå setter dere andre såkalte umulige krav at vi også skal ha bilder av muren da vi bygget den som en forutsetning.
  Dere er egentlig som Stasi i tidligere Øst-Tyskland slik de opererte overfor sine innbyggere. Gjorde ting i praksis umulig når de ønsket det. Men for andre er det meste tillatt da dere operer med minst to sett lover. Der andre får dispensasjon for opptil 57 ganger mer i utnyttelsesgrad enn oss.

  Når nabo skriver til dere at brøytebil ikke kommer frem, så lagger dere kvalme overfor oss selv om det har visst seg at dette er så langt bort i fra sannheten og virkeligheten det er mulig å komme.

  Måten dere skriver på oppleves fra vår side også som trusler, ikke noe ønske om dialog og komme oss i møte.

  Kan ikke se at vi har gjort noe galt i denne saken. Vi ringte bl.a. ned til PBE og snakket med vår daværende saksbehandler som forklarte oss at vi fint kunne bygge mur oppå gammel mur uten å søke.
  Bare muren ikke var over 2 meter slik at den ikke ble høyere enn naboens, noe vi har gjort. Men med et gjerde på 1 meter som naboene også har, det var greit.
  Muren vår faller seg helt inn i terrenget og er bare til gunst for alle.
  Den er mer lovlig enn hva vår skråning var før, noe som dere overhode ikke er villig å kommentere.
  Men bare dosere ut fabrikert vanskeligheter som ikke er reelle. Møte oss for å prate har dere avvist gang på gang, likså befaring på eiendommen vår.

  Dere fremstår for oss som en gjeng med løgnaktige og uredelige mennesker.
  At vi skal innrette oss etter dere, det oppleves som uriktig og nedverdigende.
  Tross alt fremstår dere som meget lave og små mennesker som prøver å hevde dere med å gi totalt uriktige og urettferdige pålegg i hytt og pine overfor oss.
  Mens andre får lov å gjøre det meste. Selv å ha murer og annet som er åpenbart ulovlig. 20 cm fra veibanen er greit, det er lovlig. 60 – 70 meter fra veibanen er også greit, men ikke 1 meter. Vi har konkrete eksempler på dette som dere overhode ikke svarer på, vi får ikke svar engang på dette engang.

  Måten dere tolker lov og forskrifter på er åpenbart helt feil og rigid.
  Der dere lar alt annet passere stort sett, og hos oss overser dere hva som teller til vår fordel og hva som åpenbart er rett og riktig.
  Her er det overhode ikke likhet for regler og forordninger.
  Samt når dere har veiledet oss, dog muntlig. Dette vil dere overhode ikke svare på, det er så urimelig det kan forblitt.
  Dere står til stryk i alt dere gjøre, bare dosere ut noe vrøvl atter og atter igjen.
  Slik som her har vi aldri vært interessert å omsøke noe, eller forandre på noe.
  Dere har gitt oss pålegg om tilbakeføring, så bruker dere nesten all spalteplass til å egentlig å omsøke da deres første pålegg om tilbakeføring viser bare galskapen i deres pålegg.
  Da vår mur nå er mer lovlig enn den var før.
  Nå ligger vår mur 1 meter fra veibanen, før lå den 70 cm.
  Dere møter dere selv i døra å absolutt alt dere holder på med, da dere åpenbart er en gjeng med uredelige og udyktige mennesker, virkelig små og lave mennesker slik dere holder på med. Ligner slik på hvordan de offentlige holder på mer i et diktatur, enn et demokrati som Norge skal være!

  Vi er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs da vi egentlig kun har gjort alt rett, og det lille som ikke var som det skulle med noen kvm2 for mye utnyttet tomten skulle det ha for lenge siden gitt dispensasjon for. Muren er bygget 100 % etter veiledning fra PBE og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. I ettertid så har det visst seg at det som ikke skulle ha vært som det skulle med muren. Er en så kraftig overdrivelse fra PBE at en blir kvalm av den behandling vi har fått som vitner om en etat som overhode evnet å skille fra virkelig lovovertredelser. Til der dispensasjon løser saken på en minnelig og god måte, til beste for alle parter.

  Tar bare med et bilde som viser at vår mur ligger nå lengre inne enn før, og hos oss etter vi bygget mur er det ikke sørpete og grisete som det var før. Med andre ord, det vi har bygget er til gunst for alle og derfor skal det gis dispensasjon. Samt at hvis det vi har bygget ble godkjent før, og nå ligger muren lengre inne. Hvordan kan det da sies at den skal rives? I bakvendt og i mørke kan slikt gå an.
  Men i realiteten har dere ikke hold i et eneste av deres pålegg. Derfor anser vi de som ugyldige og oppkonstruerte!

  Bilde som viser klart at vår mur ligger lengre inn enn hva den gjorde før. At den nå er «plutselig» ulovlig mens den var lovlig før da skråning vår lå lengre ute i veibanen virker for oss helt uforståelig.
  Vi alle vet at 2 + 2 = 4
  Men hos PBE her i Oslo er dette enten 3 eller 5, alt etter som det passer inn i deres løgner og fabrikkerte usannheter. I sannhet møter vi små mennesker her som innbiller seg at vi skal tro at sannheten er ikke noe annet enn hva vi mener. Selv om det hver gang viser at vi har rett og de tar feil.
  Eneste de nå står igjen med er å bruke sin råe makt og forelgg imot oss for å prøve å knekke oss som familie.
  Dette er ikke noe annet enn et makt- og myndighetsovergrep! Er klar over at vi er sjanseløse overfor dere, da dere har makt.
  Men alt dere bruker imot oss er fundamentert på løgn og påståtte lovovertredelser som ikke er riktige og har det virkelighetsbilde som vi har!
  Derfor våre motsigelser og motstand imot å innrette oss etter dette som dere påstår er ulovligheter.
  Vi anser det som dere i PBE, dessverre forsvart av andre offentlige instanser som ulovlige, løgnaktige og mørke pålegg.

  Selve kulturen i PBE virker for oss til å være råtten, det lukter av den. Der de innbiller seg at de alltid gjør det rette, selv her i vår sak der det stinker av løgn og uredelighet!

  4
  3
  • Bare fortsett og dum deg ut. Det er det du er best til. Heller burde du ta til deg det Kjell Andersen har oppfordret deg til. Med det er vel under din verdighet å ta en konstruktiv prat med PBE?

   1
   2
  • Det er ikke nok å spørre gjentatte ganger. Det er mer hvordan du FORMIDLER budskapet. Når jeg leser det du har skrevet til PBE, har jeg absolutt ingen problemer med å skjønne at PBE ikke tar deg alvorlig. DU ER IKKE TROVERDIG. Trist, men sant. Du har nektet å gi PBE den dokumentasjonen de lovmessig ber deg om. I stedet bruker du hart skyts mot PBE, og overhøvler dem med stygge nedsettende kommentarer og beskyldninger. Du har INGEN troverdighet. Det har PBE forstått. Og husk at du tapte rettssakene mot PBE. Så PBE har ALT på det rene. Men du har ingenting, uten skammen hengende over deg.

   1
   2
  • Det brevet er regel rett komisk og noe man finner hos moromenn. Det er ingen som tar slik komedie alvorlig. Minst av alt en offentlig etat.

   Dette er stor komedie for PBE som ler seg skakke av slike “brev”.

   Du er en komedie, Jan Kåre.

   1
   3
  • «Åndskampen» mellom «rettroende» li kristennorge er like latterlig som den frådende skittkastingen på gammel-uvane-korrekte nettsteder som Resett og så videre; grinete gubber og maktkåte tapere vil alltid hensynsløst, selvrettferdig og fordømmende hyle om egen fortreffelighet og alle andres elendighet.

   Like ufrivillig komisk som «hatbloggen», blir derfor «Søkelys» for oss som står utenfor kristenkranglingen og kristenkonspirasjonene.

   Kan bare takke for den teologiske underholdningen! 😀 😀 😀

 10. Søkelys er kristenkomedie på toppnivå! Like morsomt som Jehovas vitner, Norge Idag, Resett osv osv.

 11. Dette er bare en tragedie. Jeg viser til hans siste post i hans idiot blogg.

  Jeg synes veldig synd på hans barn som må leve med at de har en slik far som dummer seg helt ut. Barn som ikke engang kan fortelle sine partnere hvem deres far er i frykt for at de vil google vedkommende. Med de konsekvenser det får for dem.

  Dette er en stor tragedie for hans barn.

  3
  1
 12. Ser Christensen klager til PBE i Oslo, IGJEN.
  Virkemidlene er ikke DOKUMENTASJON som PBE har etterlyst. Her er tre små utdrag. Han er ikke konstruktiv i sin klage.

  “Vi som avslører manglende duelighet hos PBE og det offentlige Norge straffes med avslag, dagbøter og gjøres alt for om mulig å knekke oss er temmelig åpenbart. Det offentlige Norge opptrer ala lignende det gamle DDR, om enn ikke verre!”

  “Dette skal straffes som om det er plassert en bombe i mur, trapp og bod. Det er helt ute av alle proposisjoner det som PBE gjør.
  At vi hadde fått en liten bot for å ha ikke vært nøye nok, og så dispensasjon og få beholdt det vi har bygget hadde vært en minnelig ordning.
  Men her oppfører PBE som om vi levde i gamle DDR og det som verre er!”

  “Vi alle vet at 2 + 2 = 4
  Men hos PBE her i Oslo er dette enten 3 eller 5, alt etter som det passer inn i deres løgner og fabrikkerte usannheter. I sannhet møter vi små mennesker her som innbiller seg at vi skal tro at sannheten er ikke noe annet enn hva vi mener. Selv om det hver gang viser at vi har rett og de tar feil.”

  Og så mener han at slikt heter YDMYKHET.
  Jeg gremmes.

 13. http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2574-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

  Plan og bygningsetaten her i Oslo gjør alt de kan for å lage kvalme, nekte oss å bli likebehandlet og få aksept for det vi har bygget!

  I ettertid så kan jeg parere han på alle ting. Det er f.eks. ikke vanskelig for oss å fjerne noen cm fra muren slik at den ikke ligger ute i veigrunn da muren vår heller innover, fjerne noen cm fra dette er en kurant sak.

  Legg merke til at de lovet oss etterfølgningsmøte og videre veiledning etc.
  Ikke noe av dette ha de holdt av lovnader, det viser deres troverdighet er lik null!
  Møte var positivt, men referatet var dårlig.

  Mvh
  Jan K

  Her er møtereferatet fra PBE.
  Les her: http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

  Her er vårt tilsvar, les selv og gjør opp dine egne meninger.

  http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2459-vart-tilsvar-til-pbe-her-i-oslo.html

  1
  2
  • Oppsøk hjelp for lidelsen din før du driver deg selv og din egen hustru ut i uføre.
   Hvis det er en kurant sak. Hvorfor er det da så vanskelig å etterkomme loven, og fjerne de få cm?
   Alt det du holder på med er TRASS. Og du, som tittelerer deg selv som hovedlærer, vet at trass er ikke bedre enn TROLLDOMS-SYND.

  • Nok er nok, Jan Kåre Christensen.

   Ditt meningsløse tull har brakt skam over dine barn og din kone. Gi deg mens du enda har et tak over ditt hode.

 14. http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

  Jeg har faktisk imøtegått Plan og bygningsetaten på samtlige punkter i deres uberettiga anklager, fremdeles er de like vanskelige og ubøyelige ovenfor oss, dette er ille!

  Slik som PBE og det offentlige holder på ovenfor oss, så minner de om det gamle DDR.
  Dette er ikke noe å rope hurra for.
  Nå skal jeg ikke gå i dybden her, da en kan bli straffet for å gjøre dette. Gidder ikke skrive noe som gjør at en kommer på kanten med loven.
  Har mer enn nok med andre eksempler.

  Må være såpass ærlig å si at denne kampen og konflikten med PBE har vært vanskelig på mange måter.

  Men jeg tar ikke selvkritikk på å ha rotet meg bort i mennesker og situasjoner jeg ikke burde, hele skylden her legger jeg utelukkende på PBE og de statlige intuisjonene som har vært inne i bildet.

  Noe av det mest vanskelig er uten tvil at jeg tross alt har vært en amatør i forhold til dem på mange måter. Men i dag er det ikke slik våger jeg å påstå.
  De jobber med dette daglig og har utdannelsen sin i den retningen.
  Jeg/vi jobber til daglig med helt andre ting.
  Men allikevel har jeg lest meg opp, satt meg inn i ting. Fått råd og veiledning at jeg kan si i dag har jeg evnet å sette de fast i alle ting. Derfor svarer de oss ikke mer heller på hva vi spør, bare doserer ut noe for å på den måten gå «fri!»

  Her er noen eksempler på hvordan jeg har satt de fast og parert deres rigide og onde vedtak og pålegg.

  1.) Det første vi fikk pålegg for av PBE og som ble en veldig sak. Det var avstand fra vei og til bod. Vi bad om møte og befaring for å få veiledning og oppklaring. Dette ville de ikke. Men vi fant ut av at siden huset ligger nærmere veien enn boden vil ikke boden bli berørt av dette.

  2.) Vi har nå fått pålegg i ny søknad å koble inn Bymiljøetaten. Da vi hadde møte med dem den 11 april 2019 – altså i år. Så skulle vi før søknad få et nytt møte. Istedenfor får vi en grusom mail der alt er egentlig en mail for å gjøre ting mest mulig vanskelig for oss i en ny søkeprosess.

  3.) Da Nils-Henrik Henningstad påsto at vi ikke kunne få dispensasjon etc. Så sendte jeg han at nabo i Stormyrveien 9 c som har fått dispensasjon 57 ganger i utstrekning enn oss. Da har han ikke enda klart å svare konstruktivt på dette.

  4.) Da Nils-Henrik Henningstad påsto av muren vår ville by på problemer for bl.a. Bymiljøetaten, brann og redningsetaten var dette fabrikkerte vanskeligheter da vi har hatt bl.a. sykebil her på besøk. De kunne ikke komme til innpå tunet i Krokstien. De kjørte ned og brukte vår «ulovlige» trapp.

  5.) Hver gang de slenger ut noe, i møter og på mailer. Så evner jeg å sette meg inn i saken(e). ikke alltid med en gang, men slik etter hvert.

  6.) De skriver og jabber om at vi har bygget ut i veibanen. Dette har vi parert på flere plan.

  1.) Muren vår ligger 20 – 30 cm lengre inne nå enn før.

  2.) Den ligger skrånet innover, vi kan med letthet hogge eller skjære noe av den,

  3.) Naboens skrånede godkjente skråning ligger kun ½ meter fra veien, men vår ligger 1 meter.

  4.) Naboens over på den andre side har mur på lun 20 cm fra veibanen.

  7.) At muren er høyere enn ½ meter kan ikke vi noe for. Vi ringte ned til PBE og snakket med Kaja Aubert Lange som sa at det ikke var søknadspliktig å bygge vår mur da vi bygget oppå gammel mur. Samt at hvis vi bygget en mur ikke over 2 meter med gjerde på 1 meter så ville dette gå bra. Vi gjorde som oss fortalt, og i ettertid ser vi at dette stemmer. Muren er ikke høyere enn naboens og faller og passer perfekt inn i terrenget. Samt den passer perfekt og harmonerer med både huset og eiendommen vår.

  8.) PBE påstår at vi har bygget en koloss til mur etc. ovenfor når Advokat Knut Howlid. Ovenfor oss har de sagt det samme og mye mer. Men at nabo på andre siden har større mur, en annen nabo har en mur som ligger i veibanen etc. Dette vil de ikke svare på, og det lille av svar har vært at deres eiendom ligger innen for en annen byggeperiode. Da jeg bl.a. i møte 11 april sa at de fikk den siste godkjennelsen mars 2018 ble de svar skyldig og har nektet å kommentere dette. Hvorfor? De har ikke noe svar på noen av sine vedtekter og pålegg når en går de nøyere i sømmene og en svarer imot dem. De opptrer som «verdensmestre, men svarer en de så har de ikke noe å komme med. De er som det heter i ordtaket «opp som en løve og ned som en skinnfell.»

  9.) PBE påstår de må være nøye med cm, slik at ikke uthuler regelverket. Ja det er viktig, men i realiteten er det slepphendte med alle som søker på en god måte og de ikke har bygget noe som er til hindring eller farlig. Men hos oss er ikke noe av dette aktuelt, men allikevel behandler de oss på hardest mulig måte.

  10.) PBE sier de må være nøye med lovverket. Men hos oss er det snakk om minimale overskridelser. Der alt som vi har bygget er klart tim mer fordel enn ulemper. Det er faktisk ikke en ulempe med det, kun fordeler!

  Sluttkommentar.

  Når jeg ser tilbake på denne saken, så er dette en sak som skulle ha vært løst for lenge siden.
  Faktumet var at alt fungerte utmerket mellom oss og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
  Alle saksbehandlerne vi har fått i ettertid har vært som saksbehandlere «fra Helvete!»

  Slik som PBE og det offentlige holder på ovenfor oss, så minner de om det gamle DDR.
  Dette er ikke noe å rope hurra for.
  Nå skal jeg ikke gå i dybden her, da en kan bli straffet for å gjøre dette. Gidder ikke skrive noe som gjør at en kommer på kanten med loven.
  Har mer enn nok med andre eksempler. Bilde av flagget til DDR.

  • Gi deg nå.
   Du har ingen sak. PBE har med full rett vunnet. Du taper mye penger nå.
   Du bare gjør deg selv til latter og du har gjort din kone og dine barn til latter.
   Gi opp.

   2
   1
  • Nei Jan Kåre. Ikke engang på ETT punkt har du etterkommet påbudene fra PBE. Trappa står der UENDRET. Muren står der UENDRET. Boden står der UENDRET. Så slutt å psyke deg opp til å tro og SPRE løgn. Oppsøk en psykiater FØR det er for sent.

 15. Leser siste nytt om Tykia og Syria.
  Håper du gjør deg ferdig med saken din i morgen tidlig, JKC.

  3
  1
  • Dette skjønte jeg ikke mye av!

   Saken min er nok ikke ferdig med det første?

   1
   2
  • Den ble ferdig for noen dager siden.

   Betal, riv og begynn med noe der du ikke gjør dine barn og kone til spott og latter. Slik en ekte far og ektemann ville ha gjort.

   3
   1
  • Trist at du ikke skjønte noe av det JKC. Han ovenfor her skjønte det -og de fleste kristne i verden ville skjønne det.
   Så hvorfor skjønner ikke du det? Jeg tenker at du som kristen vet hvilke bibelvers som gjelder. Tenk på din kone og dine barn.

   2
   1
  • Du skriver Hanna følgende: Trist at du ikke skjønte noe av det JKC. Han ovenfor her skjønte det -og de fleste kristne i verden ville skjønne det.
   Så hvorfor skjønner ikke du det? Jeg tenker at du som kristen vet hvilke bibelvers som gjelder. Tenk på din kone og dine barn.

   Ja, jeg tenker på min kone og mine barn. De støtter meg 120 % i denne saken og 100 % i saken imot Torp!
   Så de tenker jeg på!

   2
   1
  • Jeg regnet med et slikt svar JKC.

   Mine kristne og ukristne venner, familie og naboer hadde reagert svært negativt på meg hvis jeg hadde holdt på som deg. Og ment at jeg verken som kristen eller ukristen kunne gjort slikt. Jeg vet selvfølgelig at jeg hadde ikke vært et godt vitne for Jesus da. Kan ikke skryte på meg at jeg er det heller, men det er mitt inderlige ønske hver eneste dag. Stadig må jeg gå til Ham som vet best, om hjelp -og også med unnskyldning. Vi har alle våre ting. Noen ganger må jeg også gå til både den ene og andre og si unnskyld. Det er like vanskelig hver gang. Men det blir verre å la være. Og Gud får endelig slippe til å vise SIN vei -og ikke min. Han vet alltid best.

   Jeg skriver vel dette fordi jeg forstår deg virkelig ikke. Og at det gjør meg trist. Og at jeg ønsker deg og familien din godt. Og jeg forstår ikke at din kone kan være enig med deg heller. Vi er kalt til å holde fred.

   Jeg er takknemlig til Søkelys for at han skriver siste nytt om langt viktigere saker, som f.eks. Tyrkia nå. Og jeg vet at den dagen han aldri mer skriver om din sak, så er det fred rundt deg. Det håper vi på.

   Alt godt.

 16. Christensen graver seg stadig dypere ned i kloakken. Han kjefter og smeller i alle retninger og oppfører seg som et skadet villdyr.
  Mannen kommer til å erfare prisen for sitt opprør mot Guds ordning

  • Tøv, tøv og atter tøv.
   Jeg presiserer kun fakta at PBE lyver når de lovet oss møter og oppfølgning. Dette bryr de seg ikke om, men bare fatter et vedtak som også er uriktig.
   Her er det faktisk en dobbelt løgn, skal en ikke få lov å si ifra om dette uten å få høre at en står imot Guds ordning?
   Det er sant at en skal innordne seg styresmaktene, men det er noe som veier tyngre og mer, det er å ikke lyve men holde seg tik fakta og sannheten.

   Dette skriver jeg:
   http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2577-bestrider-pa-det-sterkeste-pbe.html

   Vil minne dere på da vi hadde planleggingsmøte for videre søknad om å bygge, så lovet dere oss det meste.

   1.) Målet var å få til en godkjennelse.

   2.) Det skulle være veiledningsmøter og alt det vi trengte til for at dette skulle lykkes.
   Hør på lydfilene fra møte som viser at vi taler sant, men dere løgn, løgn og atter løgn!
   https://www.youtube.com/watch?v=gOXLpT7uhZ0&t=46s

   3.) Vi sa klart ifra at vi var kun interessert å søke om at det som vi har bygget skal bli stående som det er. Ikke noe omsøkning eller tilbakeføring.

   4.) Hvis vi skal f.eks. tilbakeføre, så blir det mer ulovlig enn det er i dag. Dere har gitt pålegg som er løgnaktige akkurat som dere er.

   5.) Dere driver kun med renkespill, løgn og kjeltringstrekker.

   6.) Kan ikke se at denne faktura er reel da dere har ikke oppfylt noe av det som ble lovet i møte den 11.4.2019

   7.) Muren som dere påstår ligger i veigrunn holder ikke mål i deres argumenter. Muren skråner lett inn, hogge litt av muren byr da ikke på vanskeligheter. Det lar seg lett gjøre.

   8.) At muren er 185 cm viser bare at vi taler sant og dere løgn. Vi fikk klarsignal at vi kunne bygge mur oppå gammel mur bare den ikke var over 2 meter.

   9.) Eneste dere er ute er å lage kvalm, og sette korsfot på oss.

   10.) Vi har nå tatt kontakt med Oslo politikerne for å prøve å fjerne dere dra deres stillinger, for eneste dere holder på med er å lyve, fabrikkere problemer og lage kvalm.

   11.) Konstaterer at dere mener at vår mur skal rives for den ligger ute i veibanen, 18 cm enkelte steder. Hvorfor svarer dere ikke på at hvis dette er tilfelle. Hvorfor var vår mur lovlig før og naboens skrånede tomt som er kun ½ meter fra veibanen, dette er godkjent av dere. Med andre ord, det er så full av løgn av jeg vil gjøre alt jeg kan for at dere skal bli avsatt i fra deres stillinger.

   12.) Det er stygt og ondt alltid legge all skyld på oss uansett hva det er!

   Hør her selv på møte vi hadde den 11.4.

   https://www.youtube.com/watch?v=zWpgpe5cZUM&t=1545s

   https://www.youtube.com/watch?v=gOXLpT7uhZ0&t=46s

   Sluttkommentar:

   Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført.
   Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført som lovet.
   Hva står vi igjen med da?
   Plan- og bygningsetaten fremstår atter igjen som vi finner i det gamle DDR.
   De statlige hadde en standard, der løgn, manipulering og regide og ufornuftige pålegg ble gitt over en lav sko.
   Byr det på problemer, så leger en skylden alltid over på andre enn seg selv!
   Nei, vi kommer ikke til å betale en krone uansett hvor mange fakturer dere sender eller innrette oss etter noe pålegg dere gir. Dere er full av løgn og ondskap, slik mennesker akter vi ikke å innrette oss etter om de kaller seg for saksbehandler, enhetsledere eller hva dere nå kaller dere for.
   Vi er redelige, nøktern og husker hva som er blitt sagt og skrevet!
   Dere vrir på alt etter som det passer, og når noe ikke passer inn videre. Så enten er dere tause, lyver eller legger all skyld over på oss.
   Kvalme og uredelighet er PBE varemerke, det stinker av dere og det suger også!

   2
   3

Det er stengt for kommentarer.