Veiledning i møtet med profetisk villfarelse -hvordan ha en sunn tilnærming?

Illustrasjonsfoto:  Jesus viser seg i skyen

Tidens tegn: En av de vakreste “eskatologiske” beretningene vi kan finne i Guds ord, står å lese i det første kapittel i Apostlenes gjerninger eller “Acta-boken” som den også kalles. Og vi leser:  “Og da han hadde sagt dette, fór han opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.  Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær,  og de sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.” (Apg 1,9-11)

Troen på at vi lever i de siste tider og at dagen for Jesu gjenkomst nå nærmer seg med stormskritt, er en tro som blir delt av stadig flere kristne verden over. Over hele verden “senser” nå stadig flere at “noe er i ferd med å skje” og tiden nærmer seg for at alle bibelske løfter og profetier skal bli oppfylt. Samtidig som vi ser at svært, svært mange mennesker er opptatt av nettopp dette, er det også slik at temaet profeti og Herrens komme -er noe vi hører stadig mindre og mindre om i norske kirker og bedehus. Dette på tross av at Eskatologi (læren om de siste tider) -har en vesentlig plass i Bibelen og følgelig burde det bibelske endetidsbudskapet ha en naturlig plass i kristen forkynnelse. Selv om vi kanskje ikke liker å si det, kan det nesten virke som om mange av vår tids pastorer og forkynnere er redde for å forkynne noe som kan skremme eller gjøre folk urolige.

“Left behind” 

En nesten tom kirke

“Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.  To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer. (Matt 24,40-42) Disse ordene som er hentet fra Jesu store eskatologiske tale (gjengitt i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21) og vi ser her at Jesus bruker to hverdagslige situasjoner for å frem en viktig sannhet, nemlig at det vil komme en dag da det vil komme en stor adskillelse. Dersom Jesus hadde blitt født inn i vår tid og ikke for 2000 år siden, hadde han helt sikkert funnet andre situasjoner å bruke for å illustrere sitt budskap om den store adskillelsen av mennesker. “Da skal to kvinner ha samme skift på aldersheimen, en blir tatt med, og en annen bli latt tilbake. To menn jobber sammen på fabrikken, en ble tatt med, mens den andre ble latt tilbake. To kvinner sitter og snakker sammen på kafeen, en ble tatt med, den andre ble latt tilbake. Som mange vet finnes det flere forskjellige filmer som forsøker å aktualisere denne hendelsen. Den korte videoen under kan kanskje aktualisere den bortrykkelse eller “adskillelse” Jesus her taler om. (saken fortsetter)

Et tegn mange overser

Alvarro Theiss hevder han er Jesus Kristus

Et av de endetidstegn Jesus snakket om flere ganger i sin store tale er fremveksten av “falske profeter og falske “Messias-gestalter”.  “Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. (Matt 24,4-5) Senere i samme tale møter vi disse termene nok en gang. “……. og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.” (Matt 24,11) Og noe senere igjen i samme… “Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.  Se, jeg har sagt eder det forut. Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke!” (Matt 24,23-26) Det Jesus med disse ordene ønsker å understreke er at vi som Guds folk må være på vakt mot åndelig bedrageri og det er ikke slik at alle som påroper seg å komme med budskap fra Gud, virkelig har et sant og ekte budskap fra Bibelens Gud. Med dette mener jeg å si at vi ikke ukritisk må ta i mot et budskap selv om det fremføres i Jesu navn.

Glemmer å sjekke med Bibelen

Opp gjennom den kristne kirkes historie har det opptrådt mange falske profeter og Messias-gestalter som har gjort krav på å være Guds sønn eller Jesus selv. En av dem som riktignok ikke selv hevdet at han var Jesus, var den amerikanske helbrederen og profeten William Branham. Branham som omkom i en trafikkulykke i 1965 samlet store skarer til sine møter og mange mennesker stod frem og hevdet at de var blitt helbredet ved William Branhams bønn. Branham som hadde få fellestrekk med vår tids helbredere og velstandsforkynnere forkynte en rekke tvilsomme dogmer, deriblant læren om “slangens sæd” og at syndefallet var seksuelt sa selv aldri at han var en guddom, men mange av hans tilhengere i budskapet har ianettertid konkludert med at “Branham var Gud i kjød i Amerika”. Dette var en strofe om Branham jeg hørte under et stevne jeg besøkte i Branhambevegelsen for noen år siden. Der var budskapet ikke til å ta feil av. Disse anså Branham for å være Gud og “budskapsfolket” er ikke alene om å gjøre krav på at guddommen er deres mann. (artikkelen fortsetter)

Kirkefedrenes tro var troen på Kristi gjenkomst

Når den etablerte kirke langt på vei ser ut til å ha lagt bort forkynnelsen av det profetiske ord om Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse kan nok det ha mange årsaker. Den tidlige kristne kirke holdt dette budskapet høyt, og dette er noe vi kan lese ut av skriftene til de tidlige kirkefedre som måtte utkjempe troens kamp -både mot fiendtlige myndigheter og kjetterske sekter hvis dogmer var i strid med apostolisk lære. Gjennom de tre trosbekjennelsene som  vi i dag kjenner som den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen og den athanasianske trosbekjennelsen, -ble apostlenes og kirkefedrenes lære fastholdt og formalisert som en god og bibelsk oppsummering av hovedpunktene i den kristne tro. Blant annet ble troen på den ene treenige Gud fasthold, videre holdt man fast på at Jesus var sann Gud og sant menneske samtidig,  videre at Jesus ikke var skapt, men sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen; ved hvem alt er skapt; som for oss mennesker og til vår frelse steg ned fra himmelen, og ved Den Hellige Ånd blev kjød av jomfru Maria, og blev menneske. Og midt opp i det hele valgte delegatene til de forskjellige kirkemøtene på å holde fast på troen om at Jesus Kristus en gang vil komme tilbake!

Taler der den etablerte kirke tier

Vonda Brewer, en falsk profetisk røst som er på jakt etter penger

Selv om de tradisjonelle og etablerte kirkesamfunnene nesten har sluttet å tale om Jesu gjenkomst og det profetiske ord, er det ikke slik at dette budskapet har forstummet. Mens menneskene tidligere måtte oppsøke en fysisk kirke, et møtetelt, et bedehus eller et frikirkelig forsamlingslokale for å kunne lytte til profetordet om de siste dager og Jesu gjenkomst, er det nå slik at forkynnelse om dette bare er et tastetrykk unna. Gjennom sosiale medier og spesielt på You Tube blir dette budskapet proklamert som aldri før av mennesker i alle aldre, med eller uten teologisk utdannelse. Dersom vi søker på ordene “Jesus is comming” får

Renee Moses, var en svært populær “profet” hvis spådommer har slått feil gjentatte ganger. Hvor mye denne “Moses” har tatt ut for “pay pr view” er ukjent, men noen av hennes videoer hadde flere millioner visninger

man over 8 millioner treff på You Tube. Et annet ord som også gir mange treff er termen “the rapture” med over 2,8 millioner treff. Ordet “prophecy” gir 4,6 millioner treff mens “christian prophecy” gir 1,9 millioner treff. Termen “the rapture of the church” litt over 1,1 millioner treff mens ordet “prophet of God” gir omtrent 2,6 millioner treff. Det er ikke tvil om at det er stor interesse for dette blant mange både troende og ikketroende -som i stadig større antall -ser ut til å svikte den etablerte kirke til fordel for åndelig fellesskap på nett. Som kjent finnes det titusener av kristne som aktivt bruker You Tube som en plattform for undervisning, forkynnelse og ikke mist profeti, -og det har aldri eksistert flere profetrøster og “profeter” enn det gjør i vår tid. En god del av disse er både bibelske og sunne, mens andre igjen er glupske ulver, tvers i gjennom falske og på evig jakt etter både “pay pr click” penger og gaver fra sine følgere. Vonda Brewer som hevder seg å ha profetisk gaver, er blitt avslørt som ei pengegrisk “heks” som ble arg da offeret ikke bladde opp, mens Renee Moses er mest kjent for å fremsette datoer for bortrykkelsen av de sanne kristne. Når hennes spådommer ikke slår til forsøker hun å fjerne sporene etter flausen og hoster opp en ny dato uten å erkjenne at hun tok feil. Samtidig finnes det en rekke gode og sunne troende som uten egoistiske baktanker søker å informere Guds folk om det som skjer i tiden som kan ha profetisk betydning. En av dem er pastor Darrell Myatt fra Keller i Texas som i denne videoen snakker om en mulig krig i Midtøsten som kan være den krigen som er omtalt i Salme 83.

Profetiske bomskudd om profetiske datoer

Opp gjennom hele kirkehistorien har den kristne kirke måttet utkjempe en hard kamp mot mørkets makter og myndigheter.  Det ekte evangeliet som med styrke ble proklamert av apostlene og den tidlige kirke, har fra sin første dag måttet kjempe side om side med løgner og falske forestillinger frembrakt av han som i Det Nye Testamentet blir fremstilt som “en fiende” og “en ulv”. I Matteus 13, 25 sier Jesus dette: “men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort.” Denne fienden er Satan som vi møter som Slangen i den bibelske skapelsesberetningen. Guds rike og mørkets rike har helt siden verden ble til befunnet seg i konflikt og krig. På korset beseiret Jesus Satan -og selv om denne ennå er aktiv, er likevel syndens makt brutt for dem som har tatt sin tilflukt til Guds lam som bærer verdens synder.

Konflikten mellom Guds rike og mørkets rike pågår, og vil fortsette inntil dagen kommer da Kristus vil gjøre alle ting nye. Denne konflikten betyr at det falske og det ekte, vil eksistere side om side -og det samme vil også falsk og sann profeti. I sin store tale om de siste dager advarer Jesus om at falske profeter og falske Messiaser vil stå fram i stadig større antall. I denne sammenheng bruker Jesus ord som at “mange” skal komme i mitt navn, og videre sier han at  “mange” falske profeter skal oppstå  og “mange” skal bli ført vill. Dette er svært alvorlige advarsler som vi som troens folk gjør klokt i å gjøre akt på.

Det er bibelsk med profeti

Selv over barna vil Herren utgyte sin Hellige Ånd

“…men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;  ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.  Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer;  solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.” (Apg 2,16-21)  Dette Herrens ord som er en gjengivelse av en gammeltestamentlig profeti forteller oss at “de siste dager” hadde sin begynnelse på pinsedag i Jerusalem i år 33. Den Hellige Ånd som er den tredje person i Guddommen ble utgytt denne dagen og med dette ble også den kristne kirke født frem. Utgytelsen av den Hellige Ånd betydde ikke bare at de troende talte i tunger, men også at deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Videre sier Skriften at de unge menn skal se syner og oldingene skal ha drømmer. I andre Petersbrev kan vi lese dette:  “Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter, (2 Pet 1,19)

Dersom en profeti har en dato er den sannsynligvis falsk

2017 skulle i følge enkelte røster være Herrens år eller året da bruden skulle hentes hjem

Mennesker som fremsetter spådommer om at dommedag eller bortrykkelsen av Guds menighet kommer på en bestemt dato, bærer et stort ansvar for at tilliten til den kristne tro er dalende i den vestlige verden.

Opp gjennom historien har det mange ganger fremstått profetiske røster som opererer med skråsikre eller “antatte datoer” for Jesu gjenkomst eller menighetens bortrykkelse. På tross av flausen med Harold Campings “dommedag 21 mai 2011” som endte i åndelig kollaps, ser det ikke ut til at disse som opererer med datoer lar seg skremme av skjebnen Harold Camping skulle få. Nye profetiske ansikter og røster dukker opp i økende tempo, og mange av disse hevder med stor selvsikkerhet at Gud har fortalt dem at menigheten skal bli bortrykket på den eller den datoen. Akkurat nå ser det ut til at You Tube profetene opererer med to eller tre forskjellige datoer på bortrykkelsen de hevder skal finne sted i 2017. Blant annet er onsdag 29 november et alternativ for noen, mens andre opererer med 23 november som bare er en knapp uke unna. Andre igjen, deriblant Renee Moses som har dukket opp med et nytt brukernavn samt denne

Robert Breaker kan ha hentet ut opp i mot 38 000 dollar på sine videoer om 23 september profetien

opererer alle med enten 21 eller 23 desember 2017 for dagen da Herren kommer. Jesus selv sa: ” at ingen kjenner dagen eller timen,” og dette er ord de ekte bibelske profetrøstene vil ta på alvor. Enhver profetrøst som fremsetter en dato på Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen har trådt utenfor det bibelske mandatet -og utviser ringakt for Guds eget ord, og er således røster som ikke fortjener din og min tillit. Og selvfølgelig heller ikke penger, da mange av de profetiske røstene neppe hadde brukt tid på å fremme spådommer i Herrens navn -hadde det ikke vært for reklameinntektene “pay pr view” ordningen gir. En slik You Tube “profet” er Robert Breaker” hvis video om “23 september 2017 profetien” hadde mer enn 9,5 millioner visninger. At dette gir uttelling i cash er det ikke grunn til å tvile på.

Bortrykkelsen, et budskap til trøst

I møtet med trengsel og forfølgelse kan løftet om Kristi gjenkomst være ord til trøst og oppmuntring.

“Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp.  For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.  For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!” (1 Tess 4,13-18)  -Budskapet om Herrens gjenkomst som vi blant annet finner i Paulus brev til menigheten i Tessalonika kan kanske virke skremmende for noen, men når Paulus skrev disse ordene til den lokale menigheten -var det også ment til trøst. Trøst i forfølgelse, trøst i sykdom og lidelse og den samme trøst kan Guds folk finne i ordene i dag. “Frykt ikke, for deres forløsning stunder til,” sa Jesus i sin tale gjengitt i Lukas 21,28. Og det samme tror jeg Jesus også vil si til oss i dag -selv når vi leser eller hører profetisk tale som kan virke skremmende. Til sist: Tider og stunder ligger i Guds hånd og Gud som er en omsorgsfull Fader har full kontroll, så derfor kan vi alle la Jesu ord: “Frykt ikke!” være det som fyller våre hjerter og sinn.

Kommentar skrevet av Kjell Andersen

 

7 tanker om “Veiledning i møtet med profetisk villfarelse -hvordan ha en sunn tilnærming?

 1. Jeg har lært meg en spesiell ting etter 35 års kristent virksomhet, og som også innebærer lesing av Guds ord i bibelen. Les aldri eller sjeldent kommentarer som andre har skrevet angående Guds ord.
  Stort sett er det meste feilaktig forstått.
  Jeg skal trekke fram ett punkt og det er ordet, “Galileiske menn.” Som vel noen få vet, så ligger Galilea i nord-Israel. De som bodde der kan derfor ikke ha vært jøder, for de bodde i sør-Israel. Nærmere bestemt i Judea.
  Når jeg derfor konkluderer med at Jesus sine disipler IKKE var jøder, så er dette helt i tråd med Guds ord. Og folket sa…”Amen!”
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Det gamle testamentet gjør det klinkende klart at etterhvert ble alle de 12 stammer etterhvert regnet som jøder – ikke bare Juda. Det burde 35 års lesing av Bibelen ha gjort klart.
   Et helt annet spørsmål er om dette overhodet er interessant for de som studerer endetidsteologien.

 2. Profetier produserer skrekkblandet fryd. Det er rett og slett deilig å tro på noe. Og det er herlig å bli skremt så lenge man innbiller seg at ens egen trosvarisnt garanterer redning.

  Så lenge det er religiøs tro/overtro, vil folk la seg lure av profetier. Hver eneste gang.

  Forestillinger om endetid og undergang der noen selvrettferdige spares, fører til selvmordsbombere, realitetsfornektelse og livredde barnesinn. God grobunn for maktovergrep.

 3. Det var interessant, Commentator!
  Så kan du vel fortelle hvor i det gamle testamentet det står også. Du vet, jeg er alltid klar på å lære noe nytt!

  Når det gjelder endetids-teologien, så er det vel interessant å vite hvem som skal tilbake til et stor-Israel! Og det er jo ikke bare Juda stamme, (jødene) men alle de 12 stammene. Og der er jeg regnet med, jeg er ikke helt sikker på deg….

  • Anders H: Du finner gjennom hele GT og NT at begrepene JØDER og ISRAEL benyttes om hverandre enormt mange ganger. Noen bibelvers synes derfor å være helt unødvendig.
   Men siden jøder som stammefolk forlengst har blandet seg både med hverandre og hedningefolk, så er det et helt uaktuelt problem i dag, og i alle fall helt uinteressant hvis man mener vi lever i de siste dager. Etniske jøder finnes derfor ikke i vår tid. Kun jøder av tradisjon.

  • Jøder er ifølge Guds ord sør riket som besto av stort sett 3 stammer. Juda, Benjamin og Levi.
   Israel er egentlig benevnelsen på Jakob og hele Israel.
   Vi vet at først ble nord riket ført bort i landflyktighet i ca år 720 f.kr.
   Ca. år 600 ble også sør riket ført bort til Babel og Babylonerne.
   Ca. 70 år etterpå vendte kun en minoritet tilbake til Jerusalem og fpr de var så få. Så ble det lovpålagt at 1/10 skulle bo i Jerusalem.
   Resten skulle bo i resten av Israel.
   Det var til den minoriteten av Israels barn Jesus kom. De ble kalt Jøder, selv om de bodde over hele Israels land.
   Mesteparten av Israels barn er spredd over hele verden.
   Ved inngangen til 1000 årsriket ville alle Israels barn atter bli samlet.
   Men gjennom troen på Jesus er vi alle blii Abrahams barn, sanne Jøder og fått del i Israels barns løfter.
   Dette er mye på en gang, men troem påJesus som Guds Messias gjør oss til det som Gud egentlig ville gjøre med Israels barn.
   Gjøre dem til sanne Guds barn.

 4. Jøder er ifølge Guds ord sør riket som besto av stort sett 3 stammer. Juda, Benjamin og Levi.
  Israel er egentlig benevnelsen på Jakob og hele Israel.
  Vi vet at først ble nord riket ført bort i landflyktighet i ca år 720 f.kr.
  Ca. år 600 ble også sør riket ført bort til Babel og Babylonerne.
  Ca. 70 år etterpå vendte kun en minoritet tilbake til Jerusalem og fpr de var så få. Så ble det lovpålagt at 1/10 skulle bo i Jerusalem.
  Resten skulle bo i resten av Israel.
  Det var til den minoriteten av Israels barn Jesus kom. De ble kalt Jøder, selv om de bodde over hele Israels land.
  Mesteparten av Israels barn er spredd over hele verden.
  Ved inngangen til 1000 årsriket ville alle Israels barn atter bli samlet.
  Men gjennom troen på Jesus er vi alle blitt Abrahams barn, sanne Jøder og fått del i Israels barns løfter.
  Dette er mye på en gang, men troen på Jesus som Guds Messias gjør oss til det som Gud egentlig ville gjøre med Israels barn.
  Gjøre dem til sanne Guds barn.

  Store norske leksikon
  Jøder, et folk med opprinnelse i Midtøsten. Betegnelsen jøde (jehudi) ble først brukt om medlemmer av Juda stamme, og senere om innbyggerne i Juda rike. Etter eksilet i Babylon (586–538 fvt.) ble betegnelsen jøde brukt om hele folket, også på de mange som var bosatt utenfor de jødiske kjerneområdene.

Det er stengt for kommentarer.