Rick Joyner oppfordrer folk til å rømme California i forkant av kraftig jordskjelv

Den karismatiske profetrøsten Rick Joyner som er mislikt og forhatt i enkelte kristne
rick-joyner-2kretser mener nå at tiden er inne for Guds folk til å evakuere California. Som kjent står deler av California i flammer etter mer enn fire års sammenhengende tørke, og dette blir av Rick Joyner i Morning Star Minestries ansett som et varselskudd. En rekke profeter har advart om at California vil komme til å oppleve et massivt jordskjelv. I følge Paul Cain var jordskjelvet i San Francisco i 1989 bare et varselskudd for det “big one” som vil kunne inntreffe nærmest når som helst

Den ekstreme tørken store deler av California nå opplever er allerede definert som
tørke-california2en 500 års tørke og enkelte profetiske røster har lenge hevdet at denne tørken er av apokalyptisk karakter. Både internasjonalt store karismatiske røster, men også enkle ubeskrevne hverdags-kristne kan fortelle at de har fått budskap som forteller at Gud kommer til å ryste Amerika både finansielt og gjennom jordskjelv som er et av de eskatalogiske tegnene Kristus selv taler om i evangeliene. Menn som David Wilkerson, Rick Joyner, Paul Cain og Bob Jones og en rekke andre har lenge advart om at California vil få oppleve Guds vrede i form av jordskjelv. I følge Rick Joyner skal Bob Jones ha vært veldig detaljert om et slikt jordskjelv og pekt på at det store jordskjelvet i Japan i 2011 var et varsel på det som skulle komme til California. I følge Bob Jones skulle folk vente med å begynne å evakuere fra California inntil jordskjelvet i Japan hadde blitt en realitet.

Har bedt om at Gud sender tørke og ild til California for å tvinge folk til å rømme

california-fire

“Jeg har bedt om at noe slikt som en tørken skal komme over California, slik at folk blir tvunget til å flytte bort fra området,” sier Joyner i en samtale med Jim Bakker. På spørsmål fra Bakker om Rick Joyner oppfordrer folk til å flykte eller flytte California svarer Joyner dette: “Ja, jeg forteller folk at nå er tiden inne til å komme seg vekk, med mindre Gud ber dem om å bli, fordi (jordskjelvet) vil fremkalle en stor høst for Guds rike og da må noen være der, -avslutter Rick Joyner som er en del av den omstridte karismatiske ny-apostoliske bevegelsen. Samtidig som Rick Joyner advarer California om det store skjelvet opplever en rekke områder i California at jorden regelrett skjelver under deres føtter. Bare i løpet av de siste ti dagene er det registrert en femti talls jordskjelv mellom 2,5 og 5 på Richters skala i California

Facebook Comments

5 tanker om “Rick Joyner oppfordrer folk til å rømme California i forkant av kraftig jordskjelv

 1. Tida kjem då dei som vil overleva må reisa frå USA.

  Det er beskrive i Åp 17/18 og i Jeremias 50/51.
  Endetidas supermakt er der kalla Babylon.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  Gud gjev menneska 3 advarslar i Åp 14 om endetida.

  “Så fylgde ein annan engel etter, og han ropa: «Fallen, fallen er Babylon den store, ho som med sitt horeliv har skjenkt vin til alle folkeslag, ein vreidevin.»

  Den andre advarselen ber Guds Folk om å forlata Babylon FØR straffedomen kjem.
  Den kjem på ein dag.

  “Han ropa med veldig røyst: «Fallen, fallen er Babylon den store! Ho har vorte ein bustad for vonde ånder, ein tilhaldsstad for alle ureine ånder, ja, ei livd for alle slag ureine og avskyelege fuglar. 3 For alle folkeslag har drukke av hennar utukts vin, ein vreidevin. Kongane på jorda har drive hor med henne, og kjøpmennene jorda rundt har vorte rike av hennar store vellivnad.»
  4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst: Far bort frå henne, folket mitt, så de ikkje vert medskuldige i syndene hennar og ikkje råka av plagene hennar. 5 For syndene hennar når opp til himmelen, og Gud har kome i hug all uretten ho har gjort. 6 Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.”

  Den tredje advarselen gjeld DYRET og dyrets bilete.

  “Ein tredje engel fylgde etter dei og ropa med høg røyst: «Om nokon tilbed dyret og biletet av det og tek imot merket på panna eller handa, 10 skal han drikka av Guds vreidevin, som er skjenkt ublanda i hans harmes skål; …”

  Dyret er beskrive i Åp 17 som nummer 8, men samtidig ein av dei 7.

  Eg vart full av undring då eg såg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, DEI SKAL UNDRA SEG NÅR DEI SER DYRET SOM VAR OG IKKJE ER, men som SKAL KOMA ATT.
  9 Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte”

  Det er dette eg ventar på.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her….

  When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  Me er kome til dei avsluttande åra før Messias kjem.

  Templet vil koma på plass på tempelhøgda.
  Paktens ark vil verta teken fram frå skjuleplassen sin.
  Alle menneske vil få sjå Guds 10 bod som ligg nedi paktkista.

  • Hei Torstein!
   Ja, du har helt rett, og det neste spørsmålet er: Hvor skal Guds folk da reise? Svaret gir seg selv, til Israel.
   Men det kan jo vi ikke enda, fordi Israel er kun for jøder. (Juda stamme.) Så hva gjør vi da? Jo, først må den 3. verdenskrig komme, da vil nok Israels grenser åpnes også for de andre stammene.
   Det er også et tankekors, at idag er det så godt som ingen troende i Israel! De fleste av de nikkende jødene leser ikke engang det gamle testamentet! Men de har en muntlig overlevering helt fra år 300 før Kristus. Disse bøkene finnes det 36 stykker av.

  • Ifølge de bibelske profetiene vil fienden trampe inn i Israel og tusener vil falle før Jesus setter føttene på Oljebjerget. Nei, Israel er definitivt ikke det landet jeg ville reist til.

 2. Hei Anders.
  Israel er den riktige plassen for Guds Folk å reisa.
  Gud kallar alle av Israel tilbake til det bokstavlege landet i MidtAusten.
  Jødane i USA bør snarast mogeleg prøva å koma seg vekk frå USA.
  Dyret eller Antikrist har enno ikkje vist tydeleg kven han er, så enno har dei tid på seg.
  Når Dyret kjem vert det vanskeleg å reisa.
  ————-
  I Israel finst det veldig mange som ventar på Messias slik Skrifta viser.

  https://www.youtube.com/watch?v=LBSRiwy4T7k
  Det er viktig å forstå kvifor jødane ikkje trur det er Jesus.

  https://www.youtube.com/watch?v=F93OTYcQBKc

  “Ver ikkje redd, Jakob, MIN TENAR,
  miss ikkje motet, Israel!
  For eg bergar deg frå land langt borte,..

  … Ver ikkje redd, Jakob, MIN TENAR,
  for eg er med deg, seier Herren.
  Eg gjer ende på alle dei folkeslag
  som eg har drive deg bort til.
  Men deg gjer eg ikkje ende på.
  Eg tuktar deg med måte,
  men reint utan straff
  kan eg ikkje la deg vera”

  Les ein Esaias i samanheng så ser ein at GUDS TENAR er Israel eller jødefolket.

  “Kom dette i hug, Jakob,
  kom det i hug, Israel!
  For du er MIN TENAR.
  Eg har skapt deg, du er min tenar,
  du er ikkje gløymd av meg, Israel.” Esaias 44

  “Min tenar” vert og brukt om David.

  “Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.
  MIN TENAR David skal vera konge over dei, og alle skal dei ha ein og same hyrdingen. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei.” Esekiel 37

  Gud kallar folket sitt heim til Israel og der skal dei leva ETTER Guds lover eller føreskrifter.På den måten vert dei reine.

  Den falske kristendomen som paven og baals-prestar fylgjer lærer at Guds føreskrifter og lover er oppheva. Det vert kalla fridomen i Kristus.
  Gud kallar det “lovløshetens hemmelighet”.

  “Så skal dei få bu i landet som eg gav MIN TENAR JAKOB, og som fedrane dykkar budde i. Både dei og borna og barneborna deira skal bu i det gjennom alle tider, og David, tenaren min, skal vera deira fyrste for alltid.
  26 Eg gjer ei fredspakt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og auka i tal, og eg reiser min heilagdom mellom dei for alltid. 27 Min bustad skal vera mellom dei. Eg vil vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Då skal folkeslaga sanna at eg er Herren, som helgar Israel, når min heilagdom er mellom dei for alltid.” Esekiel 37

  Når Gud tek eit oppgjer med nasjonane og Israel vert lyfta opp, fyrst då vil nasjonane SANNA at Gud er sjefen og gradvis vil dei venda seg til Gud og fylgja Hans kloke lover.

  “Kom, lat oss gå og be Herren om nåde, lat oss søkja Herren, Allhærs Gud! Eg òg vil gå med.» 22 Mange folk og mektige folkeslag skal koma og søkja Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. 23 Så seier Herren, Allhærs Gud: I dei dagar skal ti menn av alle tungemål og folk ta fatt i kappesnippen åt ein jødisk mann og seia: «Lat oss få gå med dykk, for vi har høyrt at Gud er med dykk.» Sakarja 8

 3. Hei igjen Torstein.
  Vi skriver forbi hverandre i denne saken. Du må huske på, at det hele tiden er snakk om ISRAEL, altså de 12 stammene. Du tar bare med den ene, Juda, stamme. Dette blir feil.
  Så nå du skriver at jødene må komme seg ut av USA, så er det riktig, men du glemmer helt de 11 andre stammene!
  Helt konkret så må hele den hvite befolkningen også komme seg ut….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.