Paul Washer tilbake til Norge i januar 2015

“Tilbake til Guds Ord konferanse også i 2015 men uten Paul Waher som har meldt avbud på grunn av sykdom 

paul-washerGikk du glipp av å høre den velkjente forkynneren Paul Washer som besøkte Norge og Rogaland i januar i år, vil du ikke få en ny mulighet rett over jul, da forkynner Bjørn Storm Johansen igjen kaller sammen til en tredje tilbake til Guds Ord konferanse på Holmavatn leirsted som ligger på Varhaug i Rogaland. Neste års konferanse vil begynne onsdag 14 januar og strekke seg frem til søndag 18 med flere møter og seminar hver eneste dag. Paul Waher som skulle ha vært årets hovedtaler kommer ikke, men arrangørene arbeider nå med erstatning. Foruten den ennå ikke avklarte forkynnern vil  Don og Cindy Currin fra USA delta, og av lokale krefter fra Norge finner vi NLM forkynner Birger Helland samt forsamlingsleder Jacob Trodahl fra Salem i Stavanger. Også ved den kommende konferansen tilbys full forpleining, god og bibelsk forkynnelse og et godt åndelig og mellommenneskelig fellesskap. Mer informasjon om neste års konferanse vil løpende bli publisert i Søkelys. (oppdatert 26.05.14)

25 tanker om “Paul Washer tilbake til Norge i januar 2015

 1. Det er bare to predikanter som har fått håra på hodet mitt til å reise seg. David Wilkerson og Paul Washer. Ikke mange som dem.

  Men det er noe jeg har lurt mye på. Disse, og enkelte andre i og forseg svært gode forkynnere sier enkelte ting om fortapelsen jeg ikke greier å se helt klart i Bibelen.

  Når man dør kan man komme til paradis eller dødsriket. Tilværelsen i dødsriket kan variere veldig. Fra søvn til pine. Men først på dommens dag, da jorden går til grunne for alltid, skal noen gå evig fortapt. “Den annen død”. Men det står ingen steder at alle som skal gå evig fortapt skal pines evig. Derimot står det enkelte ting som tyder på at ikke-kristne som aldri har hørt om Jesus kan få evig liv!

  Djevelen skal pines evig. Og noen ganger har jeg spekulert på om mennesker som har fått evig liv kan lide den samme skjebne? DVS hvis de først blir frelst, får evig liv, og etter dette velger å tjene djevelen. Men dette er spekulasjoner.

  En ting er sikkert. Om dette har det blitt forkynt mye tradisjonalisert vranglære om dette opp gjennom tidene.

 2. Jeg er enig, Washer er litt av en forkynner og Wilkerson var en forkynner av stort kaliber. Mange ganger svært klar tale, men en oppriktig kjærlighet i det han prekte. Uten å gå i en lang debatt om temaet i din andre del kan vi kort enes om at fortapelsen er evig, den innebærer en adskillelse fra Gud, og Skriften bruker mange bilder om dette som er alvorlige nok. Det er ulike oppfatninger om hvorvidt de som ikke har hørt evangeliet har en sjanse eller ikke. Uansett er vår oppgave å peke på Kristus som er verdens håp og frelser og overlate dommen til Ham. Uansett får vi igjen anledning til å lytte live til Washer i 2015. Så får vi kanskje lufta håret!

 3. Enig i at emnet om hva som skjer etter døden er svært komplekst. Antagelig beskriver Bibelen ganske mye som vi over hodet ikke har forutsettninger til å forstå helheten i. Vitenskapen har faktisk greid å bekrefte dette ganske ettertrykkelig. Jo mer de finner ut, jo mindre forstår de av “virkeligheten”. Bare det at mennesket i det hele tatt har en ånd ligger hinsides det man kan forklare ut fra dagens forståelse av tid og rom. Men det man f.eks vet om molekylær biologi i dag er nesten et bevis for meg at det fysiske må være underordnet noe vi ikke kan måle eller se, men som likevel står i direkte sammenheng med det synlige.

  Det eneste riktige er å kun gi utrykk for det man har ordrett dekning for i Bibelen.

  Noe som har gjort meg spesiellt oppmerksom på dette er at enkelte trosrettninger har hatt en helt bestialsk teologi om fortapelsen. De har hevdet at absolutt alle som ikke “tar i mot Jesus” går fortapt, og at dette automatisk innebærer en evig grusom pine i helvete. Og dette gjelder uansett om man har hørt om evangeliet eller ikke. Og i neste omgang sier man at Gud elsker alle mennesker. Dette alene tror jeg har påført kristendommens anseelse så store skader at det er en viktig årsak til at vesten er avkristnet.

  Jeg konfronterte en gang noen som innesto for en slik teologi med følgende eksempel: Et menneske ble født som slave, lærte aldri noe som helst, ble misshandlet og døde tidlig. Deretter skulle det kastes i helvete og pines i hundre tusen millioner av milliarder år? Et lite øyeblikk ble personen usikker, men så bet han tenna sammen og sa bestemt at slik var det.

  Jeg ba ham finne noe i Bibelen som tilsa at det var slik, men det kunne han selvsagt ikke. Han hadde som så utrolig mange andre lært hvordan Bibelen skulle forstås før han leste den selv. Og når man først lærer den tradisjonelle læren, så fortolker man bare det man ser i Bibelen i ettertid, slik at det underbygger den tradisjonelle forståelsen.

  Det alle predikanter burde ta høyde for er at dette ligger i bakhodet på mange tilhørere. De bør være nøye med hvordan de utlegger disse tingene.

 4. Hei Seaman

  Når det gjelder forkynnelse om evig fortapelse, og evig liv , så står det mye om dette i matteus, der Jesus taler mye om helvete. Jesus er de som taler mest om helvete, og det er det en grunn til, men vårt fokus skal være på Jesus og den nåde Han kom med. Men hvorfor kom Jesus til jorden, og hvorfor måtte Jesus dø? jo for våre synder, og Han frelste oss i fra fortapelsen. Jesus sier det finnes en evig pine, og et evig liv. ildsjøen var jo beregnet på djevelen og hans tjenere, men så ble dette også et sted for den vanntro til evig tid. det verste er at man havner utenfor Guds kjærlighet.

  mvh
  Rune

 5. Hei Rune.. Ønsker ikke å forenkle eller bortforklare noe av det som står i Bibelen. Det jeg stiller spørmål ved er om alle har lest hva som faktisk står skrevet om emnet.

  En ting man bør ha i bakhodet når man leser Evangeliene er at alt det Jesus sa var rettet til dem som den gang tilhørte Menigheten. DVS Israels folk.

  Hvilke bibelvers tenker du på når det gjelder de ufrelste menneskenes evige pine? Og når er “dommens dag”?

 6. Hei Seaman

  Oskar inregaard har en god beskrivelse på dette emnet

  I lignelsen om kongesønnens bryllup, som er en lignelse om “riket for Israel”, kommer det tydelig fram at det “å gå fortapt”, betyr at en ikke får være med i selve bryllupet, men en blir kastet utenfor, hvor det er “gråt og tenners gnissel.” “Da sa kongen (Jesus) til sine tjenere: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal det være gråt og tenners gnissel.” (Mat.22,13.)

  Hva som gjelder de beskrivelsene, som er brukt i forbindelse med “helvete”, så er dette bilder på åndelige realiteter. De er utrykk for den fortvilelsen og den åndelige angst som menneskene føler, etter at veien tilbake til Gud er stengt for alltid. Det er ingen vei tilbake.
  “Helvete” er ikke skapt for mennesker, men for djevelen og de onde åndene. Det var ikke Guds vilje eller hensikt at menneskene skulle få del i dette stedet, men på grunn av at menneskene selv har valgt det, direkte eller indirekte, så blir konsekvensene av dette at de må dele skjebne og oppholdssted sammen med Satan og de onde åndene. “Da skal han (Jesus) si til dem på sin venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler.” (Mat.25,41.)
  Jesus har også sagt at det er få som blir frelst i vår tidsperiode. “Gå inn gjennom den trange port (omvendelsen), for den port er vid og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, for den port er trang og den vei er smal som fører il livet, og få er de som finner den.” (Mat.7,13-14.)
  Hovedhensikten med at Jesus kom til verden var at han ville frelse menneskene fra fortapelsens realitet og gru. “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig (tidsalderlig) liv.” (Joh.3,16.)
  Vi må alle se til at vi ikke går fortapt for deltagelse i Guds rike. En bestemmer selv hvor en vil tilbringe evigheten.
  Runar Søgaard har nettopp skrevet en bok med tittelen: Hva er det som er så svært med helvete? Det er en tankevekkende tittel. Jeg håper at folk tenker over dette. Kan det i det hele tatt være noe positivt med helvete?
  Hva som gjelder de jordiske forhold, så forsøker menneskene å få et så godt liv som mulig. En skulle også tro at dette gjaldt det evige livet, men her gjør de fleste mennesker et galt valg. De velger døden og fortapelsen og ikke livet. Moses la også fram for folket disse to mulighetene, men de valgte dessverre døden og ikke livet. “Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde.” (5.Mos.30,15.)
  Jeg har ovenfor beskrevet en del av det som Bibelen sier om “helvete” og fortapelsen. Jeg er ikke ansvarlig for det som står i Bibelen, men mitt ansvar går ut på å forkynne og informere om det som står i Bibelen. Dersom jeg ikke gjør det, så svikter min oppgave som kristen (en som tror på Kristus og på det som han har sagt.)
  Bibelen er klar på dette punktet. Det er både en evig frelse og en evig fortapelse. Jeg foretrekker å stole mye mer på Jesus og på Bibelen .

  Dommen kommer først til menigheten. Kristi domstol, så kommer dommen til den vanntro, slik Skal Han skille geitene og sauene en til det evige liv eg en til fortapelen

  Videre: ”og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv” (Matt 25,46).
  mvh
  Rune

 7. Matteus 25 er veldig interessant. Kapitlet retter seg mot alle mennesker og forklarer uten forbehold hva som blir lagt til grunn når menneskene skal dømmes på dommens dag. Om man er jøde, hedning eller ingen av delene blir ikke nevnt i det hele tatt. Bare det man har gjort i praksis tillegges vekt. Og personlig har jeg faktisk møtt flere ikke-kristne som lever opp til statusen som “sau” enn kristne.

  Ordet “kolasis” som blir oversatt til “pine” i verset du avslutter med kan også oversettes til “straff”. Og straff kan være så mangt. Dette verset blir oversatt på veldig mange forskjellige måter i de forskjellige bibeloversettelsene. Og jeg tror det er typisk for alle bibelvers som med få ord skal beskrive noe av en større helhet. Mange velger nok en oversettelsen som best ivaretar deres egne religiøse tradisjoner.

  Mange steder i Bibelen gir nemlig klart utrykk for at folk skal belønnes i forhold til det de har gjort og straffes i forhold til hva de har gjort. Menneskenes “status” i evigheten vil også preges av livet her i verden på godt og ondt, og muligens kan dette være en del av “straffen” eller belønningen. Bibelen sier også noe om at denne straffen kan finne sted i dødsriket, eller “sheol” som er ordet som brukes i grunnteksten. Muligens også etter dette, for dødsriket skal ikke bestå for alltid. “Gehenna” skal derimot være et evig sted for de som går evig fortapt.

  Det jeg ikke finner dekning for i Bibelen er at alle som ikke blir “frelst” skal pines evig i “gehenna” akkurat slik som djevelen. Etter å ha lest igjennom Bibelen noen ganger virker denne tolkningen rett og slett veldig sekterisk. Det finnes millioner av mennesker som aldri har hørt om Jesus, de har ikke bedt om å bli født, de har kanskje aldri fått særlig glede av livet og har heller ikke gjort tilnærmelsesvis det som djevelen har gjort. Skulle disse dømmes og straffes like voldsomt som djevelen selv???

  For å illustrere hvor perverst enkelte fremstiller dette så har jeg noen ganger konfrontert folk med følgende: “Barna hører Jesus til”, så de kommer til Himmlen hvis de dør, sier mange. Men på et tidspunkt blir de plutselig voksne, og da kan de like plutselig havne i helvete hvis de dør, og bli pint til evig tid. Ut fra dette er mulig å tenke seg at to tvillinger som lever helt identiske liv men dør på litt forskjellige tidpunkt vil kunne komme til hvert sitt sted bare på grunn av små tilfeldige tidsforskjeller og ikke noe annet. “Gud finner nok en løsning på dette problemet”, sukker de kanskje da. Ja, og hvis man leser gjennom Bibelen noen ganger med et åpent sinn, uten å være tynget ned av “religiøse tradisjoner”, så vil man se det har han.

  Paulus skriver noe i 1. Tim 4,10:
  Derfor er det vi arbeider og strider. Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle mennesker frelser, men først og fremst de troendes.

  Det han skriver her var nok et utrykk for noe han mente var ganske selvfølgelig for de som kjente skriften. Nemlig at Guds Ord er langt mer nyansert og utrykker noe langt dypere enn det mange religiøse tradisjoner gir utrykk for. Religiøse tradisjoner lever sitt eget liv og blir gjerne mer og mer firkantet med tiden.

  De som leser dette vil sikkert tro at jeg er liberal, men det er jeg ikke. Jeg bare leser Bibelen slik den er og prøver å se ting i sammenheng. Kanskje en konsekvens av at ingen hadde lært meg noe særlig om den før jeg begynte å lese i den selv.

 8. Hei Seasam

  Det som er viktig, er å se det i en helhet.den fullkommende sannhet har Ånden, og Ånden er villig til å dele den med alle som er født på nytt.Å motta denne visdom som Ånden gir, er ikke alltid like lett, men med et åpent hjerte og som en dåre så tar man i mot den sannhet Ånden kommer med, så vil det som står skrevet bli enklere å forstå, Det er ikke alt vi skal forstå heller, men det som er viktig blir oss åpenbart. Når det gjelder evig straff, eller evig pine, så er et en straff som innebærer mer en en død. Jesus er den som taler mest om helvete, hvis dette temaet ikke hadde vert viktig, så hadde heller ikke Jesus nevnt helvete så ofte, ca 53 ganger nevner han helvete i evangeliene.Hvis straffen som menneskene skulle få var døden og tilintetgjørelse, så hadde det vel stått det, da hadde vel ikke Jesus brukt så mye tid på å fortelle om dette grufulle stedet. som menneskene kan havne i hvis man ikke vender om i fra synden. det handler ikke om hvor gode menneskene er , men om nåden.vi har ingen ting vi kan skryte av. All ære skal Gud ha. Jesus kom for å redde oss i fra fortapelsen, men vi måtte ta de stegene selv til å omvende oss og til å tro på Han som gav oss livet.Vi to har vel forskjellig syn på dette, for meg så blir et naturlig å lese det rett fram slik et står, jeg stoler på at Herren viser oss veien i bønn og i håpet på Jesus fører oss igjennom til den fullkommende frelsen.men det er viktig å være våken på det som står skrevet, i sannhet, slik at man ikke falle i fall gruven og tror på løgnen.

  Ha en fin kveld videre.

  mvh
  Rune

 9. Rune…
  Vi er antagelig enig om en god del ting i utganspunktet. Men muligens var mitt utganspunkt litt andeledes enn ditt. Det spesielle for meg var at mange forskjellige rettninger innen kristendommen gjorde krav på å ha de riktigste teologiske tolkningene. Men alle var forskjellig. Og det som forundret meg mest var at alle brøt åpenlyst med det som står i Bibelen i klartekst på flere områder. Åndelig ledelse? Nei tenkte jeg. Så hvorfor ikke bare lese Bibelen slik den er?

  Jesus leste GT akkurat slik som det var. Det religiøse etablissementet på hans tid hadde derimot blitt fanget i firkantede religiøse tradisjoner. Mange steder i NT illustrerer forskjellene på dette. Slik er det kanskje i dag også? Og noe alle bør merke seg er at Jesus tok hele GT bokstavelig. Og det står ganske mye om frelse og fortapelse der også.

  Det er mye i Bibelen jeg ikke forstår. Men dette har aldri vært problemet. Det viktigste synes jeg er lett å forstå. Og noe av det viktigste er at det skal gjelde for meg selv. I 2000 år har man sett hvordan kristne menigheter har vokst frem og gått til grunne. Og mange profetier antyder at nesten alle skal bli frafallne eller falske kristne i “endetiden”. Årsaken tror jeg er at man etablerer religiøse tradisjoner som tillegges mer vekt enn det som faktisk står i Bibelen.

  Og en typisk slik religiøs tradisjon kan være at man systematisk bytter ut fortapelsen, eller “den annen død”, med at “alle som ikke tilhører oss” skal pines voldsomt i hundretusen millioner milliarder i ildsjøen som brenner med ild og svovel.

  Jesus fortalte om Lasarus og den rike mannen. Hvem ligner de mest på, de som roper ut dette?

 10. Judas 1:7

  likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.

 11. Matteus 25:45-46

  Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

 12. 2 Tessaloniker 1:9

  Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet

 13. Markus 9:43

  Om din hånd frister deg, da hogg den av! Det er bedre for deg at du går vanfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild.

 14. Bjørn skrev:

  “likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.”

  Hverken byene eller folkene ligger i den evige ild. Dit kommer ingen før etter dommen.

  I en annen oversettelse står det: “Nå ligger de der som et eksempel på straffen i den evige ild.”

  Muligens er denne oversettelsen riktigere.

  Representerer da disse byene noe som har blitt helt utlsettet eller ligger byene der og pines i ilden fremdeles?

  Noe annet enkelte burde spørre seg om er om alle mennesker er like ille som de som bodde i Sodoma?

  De som Judas tenkte på når han skrev dette var mennesker som forvrengte Guds nåde slik at man kunne leve et utsvevende liv. Ikke de som ble lurt til å tro dette, men de som forfalsket Guds Ord. Og disse er det mange av i dag.

  Det som gjør at disse har så stor fremgang er likegyldige kristne og kristne med en verdslig livsstil. Et mål for deres likegyldighet og verdslighet kan antagelig være hva de velger å se på TV’n, hvis de har dette.

 15. Poenget til Judas er at de som levde i synd i disse byene er nå i fortapelsen og lider. Akkurat slik som den rike mannen Jesus viser til i den rike mannen og lasarus. Det har ikke noe med “hvor ille” disse menneskene var sammenlignet med andre, all synd blir straffet med evig pine. Mens frelse ved tro og nåde alene belønnes med evig glede i himmelen med Herren selv. Dette er en av de store grunnsannheter i kristen tro. Uten denne realiteten ville misjon strengt tatt ikke vært så nødvendig siden det da ikke ville vært så farlig å møtt Gud etter døden. Dette er derfor vi har nød for mennesker, fordi vi vil for enhver pris at de skal bli frelst fra vreden som kommer (1.Tess.1:10) Enig i at ildsjøen er noe som kommer etter dommen,men dødsriket er også et pinens sted. Disse versene jeg postet er både advarsler til oss samtidig som viktige sannheter og realiteter.

 16. Bjørn skrev:

  “Det har ikke noe med “hvor ille” disse menneskene var sammenlignet med andre, all synd blir straffet med evig pine. Mens frelse ved tro og nåde alene belønnes med evig glede i himmelen med Herren selv. Dette er en av de store grunnsannheter i kristen tro.”

  Hvorfor ble akkurat disse byene ødelagt og ikke alle andre?

  At all synd skal straffes med evig pine er ingen grunnsannhet i kristen tro. Det er en religiøs tradisjon på linje med avlatsbrev og sjærsilden. Gud gjør nemlig ikke forskjell på folk. Det er f.eks ikke slik at den som er uheldig og aldri får høre om Evangeliet skal pines evig i motsettning til den som kanskje er så heldig at han blir født i en kristen menighet. Dette er nemlig ikke rettferdig. Paulus skriver også om dette.

  Man kan forresten spørre seg om Lasarus ble “frelst ved tro”? Jeg vet ikke. Men jeg tror det er mange paraleller til Lasarus i Norge i dag. Og jeg tror de kan gå gjennom hele livet uten å erfare den “nøden” de kristne har for alle mennesker.

  Det er nok derfor kristendommen er nesten utryddet i store deler av den vestlige verden.

 17. Rettferdig? Er ikke Gud rettferdig når han straffer synd? Din rettferdighet er ikke Gud sin. Gud sier i sitt ord at alle er uten unnskyldning. Ikke begynn å bruk menneskelig logikk når du skal forklare hvem Gud er. Hold deg til det som står skrevet. Sodoma og Gomorra ble brukt som eksempler. Hele verden ble også brukt som eksempler da han drepte alle ved syndfloden. Var ikke Gud rettferdig? Lasarus og den rike mannen blir også brukt av Jesus som et bilde til fariseerne på livets 2 utganger. De egenrettferdige og rike fariseerne havnet i evig ild, lasarus den fattige som er bildet på den troende havnet i evig glede. Dette er også eksempler til oss. Hvorfor skulle Jesus advare så mye mot fortapelse hvis det egentlig ikke var så farlig? Når du begynner å stille spørsmål om evig fortapelse eller om rettferdiggjørelsen til lasarus var av tro, så begir du deg inn på et område jeg ikke diskuterer. Ingen kommer til himmelen uten ved tro alene.

 18. Noen diskuterer Guds Ord, men jeg studerer Guds Ord. I stedet for å la det ene bibelstedet slå i hel det andre innser jeg at Guds Ord har en ganske stor dybe.

  Det mange gjør er å blande sammen bibelvers slik at de kan trekke sine egne overforenklede konklusjoner. Mange greier ikke å se at Bibelen sier at mennesket kan dø to ganger. Eller de ønsker ikke å se det?

  Noe som har ødelagt mye av kristendommens anseelse er som sagt sekteriske kristne som lukker seg inne i sine lokaler og forkynner år ut og år inn at alle som ikke er som dem skal brennes i fryktelig pine i hundretusen millioner milliarder av år. “Den retferdige og barmhjertige guden som elsker dem så høyt” bare må gjøre dette. At det ikke står i Bibelen spiller ingen rolle. For man kan jo bare blande sammen det som står om dødsriket, dommen og den annen død slik at det høres ut som om alle utenom dem selv skal stekes i helvete til evig tid.

  Ofte betyr det heller ikke noe at det finnes folk blandt dem selv som synder som bare det, enda Bibelen sier at slike må stenges ute av menigheten.

  Det er ganske selsomt å høre ikke-kristne fortelle om slikt og lure på hvordan man kan nå dem med evangeliet.

  Noe jeg tror de ikke-kristne, som faktisk ofte er troende, legger merke til, er hvor akademisk og følelsesløst dette forkynnes. Jeg har kjent mennesker som har gått på mange møter og hørt dette forkynt. Men ikke en eneste en har tatt kontakt med dem. De kristne var seg selv nok og plagdes ikke særlig ved tanken på at guden deres skal pine de fleste av deres medmennesker til evig tid. De kan kanskje si at det plager dem, men det synes ikke akkurat på dem.

  Det er ikke tilfeldig at store deler av Bibelen advarer mot konsekvensen av hykleri og synd. Og det er enda mindre tilfeldig at nesten alle advarsler rettes mot de troende selv. For det er ikke den yttre fienden som problemet for kristne samfunn. Det er den indre som er midt i blandt dem. Den som ikke kan sees innenifra.

  Og veldig ofte er det etablering av menneskeskapte religiøse tradisjoner som er drivkraften. Kristendommens historie er full av eksempler på dette. Og det aller mest typiske med slike tradisjoner er den sterke angsten for at de skal bli avslørt. Man tviholder på dem. Dette var årsaken til at katolikkene i middelalderen utryddet et stort antall evangeliske kriste. Og dette var årsaken til at de korsfestet Jesus.

 19. Du sier du studerer Guds ord men refererer ikke til et eneste skriftsted. Det er ingen vers som “slår ihjel” et annet. Hele Guds ord er sannhet uten motsetning. Du bruker tradisjon og menneskelig fornuft i dine argumenter. Guds ord er klart. Evig pine eller evig glede. Gud er Hellig og perfekt rettferdig i alt han sier og gjør. Mennesket fortjener straff pga synd og ulydighet mot ham, men Jesus har betalt prisen og bært Guds vrede og dom, vreden som var ment for oss. Og ved omvendelse og tro på Jesus som stedfortreder blir man erklært rettferdig og fri fra dommen. (Joh 5:24). Jesus betalte alt. (Kol.2:13-14). De som ikke tror og snur fra sin synd får sin velfortjente straff sammen med djevelen i ildsjøen for alltid. (Åp.20:15). Det er mulig du ikke liker denne type kristendom men det er den eneste du har. Jesus snakket mer om helvete enn alle andre i bibelen til sammen, hadde han kanskje ikke kjærlighet? Jesus er den som advarer mot ilden og som sender mennesker til ilden (Matt.25:41& 46), hadde han ikke kjærlighet? Hva mennesker utenfor kirken mener og tenker om kristne er totalt betydningsløst, det som betyr noe er hva bibelen sier og det er det vi skal bry oss om. Som sanne etterfølgere skal vi formidle det ordet bibelen gir, hvis ikke er vi ikke sanne kristne. (Joh.8:31 & Gal.1:10). Vi vil bli hatet av verden når vi følger Jesus og hans ord slik det er (Luk.6:22 & Joh.15:18). Hvis du tror at det ikke er en evig fortapelse og pine så får det stå for din regning. Men dette er bibelens ord. Derfor trenger mennesker frelse og tilgivelse, slik at de kan møte Jesus på dommens dag som bror, ikke dommer.

 20. En ting til, årsaken til at Jesus ble korsfestet var fordi Gud hadde bestemt det fra før jordens grunnvoll ble lagt. Slik at frelse kunne være mulig. Ikke fordi Jesus gjorde noe Romerne ikke likte. Ingen i verden liker det kristne budskapet. Man må se sin synd og fortapte stilling foran Den Hellige Gud, først da vil mennesket forstå at de trenger en frelser.

  Apostlenes gjerninger 2:23

  “Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender.”

 21. Seaman: siden du studerer bibelen. Hva mener Jesus med dette?

  Markus 9:42

  Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.

  Eller dette?

  Matteus 8:28-29

  “Da han var kommet over til den andre siden, til Gadarener-landet*, kom to besatte mot ham fra gravene. De var meget ville, så ingen kunne komme forbi på den veien. Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?”

  De ikke troende skal jo på samme plass som demonene? I følge Åpenbaringen 20:15?

 22. Og tilslutt, hva mener Jesus her?

  Markus 9:43-46

  Om din hånd frister deg, da hogg den av! Det er bedre for deg at du går vanfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner. Og om din fot frister deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg at du går halt inn til livet enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner.

 23. 1. Blir man kastet i havet med en kværnstein rundt halsen så dør man. Men siden skal man for dommen.

  2. Djevelen og de åndene som fulgte ham i opprøret mot Gud visste hva de gjorde. De var evighetsskapninger som kjente Gud, men med viten og vilje valgte de det onde. Dette er en helt annen type skapninger enn ufrelste mennesker. Om menneskene havner i gehenna vil i hvert fall de fleste dø. Muligens ikke alle de som fikk livet her på jorden men falt fra og fulgte djevelen. Men dette er jeg ikke sikker på.

  3. Hva markens livsbetingelser anngår så må jeg melde pass. Men jeg tror ikke den ville ha overlevd i sjøen av brennende svovel. Men det som folk på den tiden nok hadde en klar oppfattning av var at alle døde mennesker og dyr fort ble full av mark. Jeg fant en gang en død ku. Den hadde antagelig rundt 30 liter mark i buken. Ville tro dette gav folk på Jesu tid en ganske realistisk forståelse av syndens konsekvenser.

  Men ellers… Av det jeg skriver burde du forstå at jeg ikke er noen typisk liberal synser. Fortapelsen er i følge Bibelen en absolutt realitet. Men angående hvem som skal gå fortapt gir Bibelen oss klar beskjed om at det ikke er vår sak og dømme om.

  Men det er garantert ikke slik at flaks og uflaks bestemmer vår evige skjebne. Uansett om vi får høre evangeliet eller ikke, så vil aldri Gud gjøre forskjell på oss. Hvert menneske skal gjøre regnskap for seg selv. Derfor fikk vi lignelser som f.eks den om sauene og gjeitene. Knapt noe bibelsted viser klarere forskjellen på levende og dø tro enn dette. Og det skiller heller ikke mellom troende og ikke-troende.

 24. De fortapte blir kastet i ildsjøen på samme måte som djevelen. Vi har ikke belegg i Guds ord for å si at de vil bli behandlet bedre enn djevelen selv.

  Åpenbaringen 20:10

  “Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.”

 25. Hva man finner belegg for i Guds Ord har til alle tider i alt for stor grad vært styrt av menneskelige religiøse tradisjoner. Det er et spørsmål om hvordan man leser Bibelen. Jesus gir oss et interessant eksempel på dette i Matt. 22, 31 der han svarer noen saddukeere.

  “Og har dere ikke lest hva Gud har sagt dere om de dødes oppstandelse: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende.

  Så selvfølgelig, men likevel så vanskelig for enkelte å “se”.

  På samme måte kan vi lese gjennom hele Bibelen at Gud er rettferdig og at hvert menneske skal gjøre opp regnskap for seg selv.

  Hva ville du tenke hvis den norske grunnloven ble byttet ut med en eneste paragraf som kun gav en straff for alle forbrytelser? Livslang tortur for absolutt alt fra en liten fartsfortredelse til massemord? Rettferdig??? Og hva ville du tenkt hvis alle skulle gjennom en rettsak som garantert bare hadde en utgang? Evig tortur!

  Djevelen var en gang en salvet kjerub. Et evighetsvesen av svært høy rang. Han ble en foræder som prøvde å ta Guds plass. Da han ikke greide dette ville han gjøre alt han kunne for å ødelegge så mye som mulig. Verden er full av eksempler på hva han har gjort.

  Så kan man sammenligne djevelen med en jente som blir født som slave langt fra det vi kaller sivilisasjonen. Hun blir missbrukt og satt til slavearbeid. Og så dør hun av sykdom og sorg.

  Den som tror at Gud setter likhetstegn mellom djevelen og denne jenta tror på en ond tradisjon som nettopp er fra djevelen. Det er akkurat slike ting djevelen vil ha folk til å tro. Han ønsker at folk skal tillegge Gud slike egenskaper som han har selv. Ikke en gang jehovas vitner tror noe slikt. Man kunne tro at et slikt mennesket leste Bibelen som en viss mann. Men i virkeligheten er det en viss mann som greier å lure folk til å tro på religiøse tradisjoner. Man har sett det til alle tider, og det har ikke skjedd noen store forandringer i det siste.

  Hvilken makt religiøse tradisjoner har over folk kan man forstå hvis man leser den katolske kirkes fryktelige historie. Og sannsynligvis er det rester av dette religiøse systemet som preger mange i Norge den dag i dag.

Det er stengt for kommentarer.