Justin Peters ut mot falske lærere og deres ubibelske doktriner

Bibelen sier at det i de siste dager skal fremstå mange falske profeter og lærere som skal justin-petersoperere innenfor og utenfor Guds rike. Svært mye av det som presenteres av påstander og fraser fra representantene for “Word Of Faith” bevegelsen er løsrevne bibelsitater tatt ut av sin sammenheng, påstander som er i direkte konflikt med Guds ord. På sin litt tørre, men tydelige måte går Peters i rette med mange av disse sjarlatanen som slett ikke er genuine kristne. I sitt foredrag dokumenterer Peters at en rekke av de store navn på den religiøse stjernehimmel rett og slett proklamerer et annet evangelium. Selvfølgelig finnes det grader av avvik fra den kristne tro blant de forkynnere Justin Peters tar for seg i sitt foredrag. Et foredrag som så avgjort er verd å lytte til.

Ved hjelp av klare bibelord beviser Peters at det er god grunn til å stille spørsmål med virksomheten til mange av vår tids populære forkynnere som opererer i Kristi legeme. Svært mange av disse, men kanskje ikke alle, har så groteske avvik fra bibelsk kristendom at de ikke kan kvalifiseres til å omtales som kristne. Andre igjen av disse har kanskje teologiske slagsider som gjør at det er grunn til å rope et varsku, et hver forsiktig, sjekk opp med Guds ord, men flere av de navn Peters presenterer har med sine  budskap og påstander plassert seg selv på utsiden av bibelsk kristendom. I vår tid er det viktig å være forankret i Guds ord og kunne skjelne mellom budskap som er bygd på et annet evangelium.

16 tanker om “Justin Peters ut mot falske lærere og deres ubibelske doktriner

 1. Selv om det sikkert er noen av de på bilde som har en tvilsom lære, så er dette ikke troverdig, all den tid det kommer fra en mann som Peters, som på sentrale områder selv farer med vranglære!

  • En hel rekke av disse forkynnere som Peters trekker frem, preker helt åpenbart et tvilsomt evangelium. Spesielt disse som forkynner at mennesker kan bli Guder og som sier at mennesker har skapermakt i sine ord. Denne tesen som på en måte guddommeliggjør skapningen og menneskeliggjør Guddommen har sitt opphav i slangens løgn til Eva før syndefallet. Der sa slangen: ” for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. 1 Mos 3,5
   Å bli lik Gud ser ut til å være en vesentlig del av forkynnelsen til enkelte av disse figurene. Folk som forkynner at et menneske er Gud eller små-Jesuser lærer blasfemi og slike må man styre unna. Andre av de forkynnerne Peters trekker frem, bør man rope et OBS! ved å sjekke om det som forkynnes samstemmer med Guds ord og bibelens budskap. Et eksempel, en av de forkynneren Peters viste klipp fra sa at “Jesus ikke var Guds enbårne Sønn” og da er vedkommende i direkte konflikt med Bibelens ord. Andre av de Peters trekker frem er neppe like sterk preget av vranglære som er av frelsesavgjørende betydning. Peters selv har jo selv en slagside når han hevder at de overnaturlige nådegavene er opphørt. Riktignok sier Skriften at disse skal opphøre, 1. Kor 13,8 men det er intet som tyder på at dette skjedde ved den siste apostels død, slik denne teologiske strømningen hevder. Jeg mener at Peters tar feil når han hevder at disse gavene kun var virksomme en viss periode som bevis på at Gud på en ektraordinær måte ville fortelle at noe spesielt i historien hadde skjedd og at alt dette var “tegn” knyttet opp mot Jesu fødsel, liv og død.
   Jeg tror ikke at Peters feilaktige lære her er av frelsesavgjørende betydning og begrunner det med det faktum at den kristne kirke i mer enn 1600 år levde og eksisterte uten at disse gavene var i funksjon i Guds menighet. Mange av disse fenomenene ser ut til å ha gjenoppstått ved pinsevekkelsen tidlig på 1900 tallet. Man kan da ikke si at kristne før den tid var håpløst fortapt fordi de ikke kjente sannheten om nådegavene. Det er på den bakgrunn jeg mener at man må konkludere med at Peters lære der ikke har frelsesavgjørende betydning.
   Imidlertid svekker nok Peters cessationisme hans troverdighet i mange sammenhenger. Det er i hvert fall en langt farligere lære og innbille de troende at de er Guder med skaperkraft i sin munn. “Gud sa, bli lys, og det ble lys, og hittil har ingen av de lokale karismatiske gudene vært i stand til å få det til.

   -Det er Guds ord talt med Guds munn som har skapermakt, ikke menneskers ord.
   Våre ord kan selvfølgelig “skape” noe, men egentlig kun på det emosjonelle plan. Våre ord kan såre et medmenneske, våre ord kan skape harme, sinne osv, men vi kan ikke skape noe fysisk. Det er ikke tvil om at Peters har rett i sin kritikk av flere av de forkynnere han trekker frem.

 2. Han der er også en av de falske profeter.

  Hele kristenheten er i kaos. Det er som en gryte som koker. Folk flykter fra troen og det er fullt av indre uroligheter og små konflikter mellom alle de sektene.

  Finnes ikke noe sannhet der overhodet. Alle vil besitte sannheten men ingen kan bevise noe som helst.

 3. Hvordan bevise at du trenger kalvinismen er galt?

  Det er faktisk veldig enkelt. Først kommer til Bibelen med tankene dine har allerede blitt gjort opp om hva Gud er og hva han kan og ikke kan gjøre. Sekund, pålegge menneskelige standarder for “rettferdighet” på Gud og Hans Ord. Til slutt, ignorere den klare Skriftens lære. Det er så enkelt, alle kan gjøre det, og mange faktisk gjør.

 4. Kalvinismen klart tilbakevist

  Hvis alle er forutbestemt hvorfor Jesus befaler apostlene til å gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen? Mark 16:15. Og så i vers 16: «Den som tror på meg, skal bli frelst, og han som ikke tror, ​​skal bli fordømt.” Det er ganske åpenbart at frelsen er ved tro og ikke ved å være forutbestemt.

  Hvis alle er forutbestemt hvorfor forkynne evangeliet i det hele tatt?

  Forkynnelsen av evangeliet er det som trekker menn menn til Kristus. Jesus sa: “Når jeg blir løftet opp (opp på korset) Jeg vil trekke alle mennesker til meg selv.” Når evangeliet blir forkynt den Hellige Ånd er der for å dømme mennene fra deres behov for Kristus. Dette er hvordan 5000 ble omvendt på pinsedagen. Peter forkynte evangeliet. Peter sa ikke dette evangeliet er for bare de utvalgte, Nei, sa han: «Det skal skje at hver den (som betyr alle mennesker) skal påkalle Herrens navn, skal bli frelst”, Apg 2:21.

  Johannes 1: 7, han kom til et vitnesbyrd, av lyset, at alle mennesker gjennom ham skulle bli frelst.

  Johannes 3:16, For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

  Apg 22:15, for dere skal være vitner til alle mennesker om det du har sett og hørt.

  Romerne 05:12: Hvorfor så av en mann synden kom inn i verden, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle.

  Romerne 05:18, derfor ved krenkelser av en (Adam) dommen kom over alle mennesker til fordømmelse; selv så av rettferdighet ett (Kristus) gaven kom over alle mennesker til rettferdiggjørelse av livet.

  Romerne 08:32, Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skal han ikke gi oss alle ting.

  2 Kor 5: 14-15, For Guds kjærlighet tvinger oss; fordi vi dermed dommer, at hvis man døde for alle, da er vi alle døde. Og han som døde for alle, som ikke bør leve for seg selv.

  2 Kor 5:19, var Gud i Kristus forlikte verden med seg selv.

  2 Kor 9:13, mens ved forsøk av denne tjeneste forherliger de Gud for å bekjenne i Kristi evangelium, og for liberal distribusjon til dem, og mot alle mennesker.

  Efeserne 3: 9, og å gjøre alle mennesker se hva som er fellesskapet av mysteriet som fra begynnelsen var skjult i Gud, som har skapt alle ting ved Jesus Kristus.

  1 Timoteus 2: 4, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til kunnskap om sannheten.

  1 Timoteus 2: 5-6, For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus som ga seg selv ransome FOR ALLE.

  1 Timoteus 4:10, For derfor vi strever og lider hån, fordi vi stoler på den levende Gud, som er frelser alle mennesker, spesielt de som tror.

  Titus 2:11, For Guds nåde som bringer frelse til alle mennesker.

  Hebreerne 2: 9, men vi Jesus, som var gjort lite ringere enn englene led døden, kronet med herlighet og ære, at han ved Guds nåde skal smake døden for alle.

  Hebreerne 10:10, Innen den vil vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

  James 1:15, hvis noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, som gir alle villig.

  1 Joh 2: 2, og han er en propititiation for vår synd, og ikke bare våre synder, men synder hele verden.

  1 Johannes 5: 4, For overhodet eller den som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som seirer over verden: vår tro.

  2 Peter 3: 9, er Herren ikke sen med å oppfylle sine løfter som noen holder det for senhet; men er lang lidelse mot oss, vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

  Det er ikke ett skriftsted i Bibelen som sier at alle som er forutbestemt til himmelen eller til helvete. Kalvinismen er en doktrine som er bygget på asumptions og ikke på konkrete fakta i Bibelen.

  Frelsen er av nåde ved tro, er det ingen nåde på en Gud som ved sin suverene vilje fordømmer folk til helvete uten grunn, og heller ikke kan noen ha tro på en Gud som ville gjøre noe slikt.

  Da er mitt spørsmål til den som lærer bort dette, om dette ikke er falsk lære, og ikke sannhet. Når man tror på slik en løgn, så vil det også innebære en risiko til å synde på nåden. fordi man tror frelsen er forutbestemt, og at Gud er bundet i sitt eget ord. Da gjør man Gud liten i sin kraft av nåden igjennom Kristus. Når man får mennesker til å tro på Kalvinismen, så vil disse menneskene bli ført bak et annet lys en av hva sannhet er. Er det greit??

  • Meget godt skrevet,R: det er ikke spesielt troverdig at en mann som Justin Peters og andre calvinister som feks MacArthur irettesetter andre forkynnere og pastorer. Dette all den tid de står på et svært skrøpelig og forvrengt teologisk ståsted selv.

   Vi hørte jo også at Peters i denne filmsnutten forkaster Guds helbredelse av sykdom! Hva med Jakob 5,14:” Er nogen iblandt eder syk, han skal kalle til sig menighetens eldste, og de skal bede over ham med olje i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt”.

   Peters & co ser i tillegg galant bort fra misjonsbefalingen, Markus 16, 15-20: ” Og han sa til dem; Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt n avn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftit, skal de ikke skade dem: på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. Men de gikk ut og forkynte ordet allestd, og Herren virket med og stadfestet ordet vd de tegn som fulget med”

   Peters gjør seg her skyldig i flere klare brudd med Guds klare Ord:
   Dette gjelder både frelse og helbredelse. Videre ser jeg at han kritiserer Sid Roth for å oppfordre til tungetale. Tungetale er i aller høyeste grad bibelsk, og vi finner det tydelig beskrevet i Korinterbrevet som har en tydelig beskrivelse av de ulike nådegavene, inklusiv tungetalen.

   Han kritiserer også alt som lukter av “så og høste” forkynnelse. Og her kan man selvsagt være enige om at dette i mange sammenhenger går helt av skaftet, men Peters kritiserer det på prinsipielt grunnlag synes det som.

   Jeg er helt sikker på at noen av de menneskene på dette bildet er på villspor, og noen er nok ikke helt i tråd med Guds Ord på enkelte områder, men vi kan definitivt slå fast at Justin Peters, MacArthur m.fl er på ville åndelige veier. Jeg vil si at de på mange områder minner om Jehovas Vitner og Smiths Venner; de står for en vranglære på mange sentrale områder, samtidig som de ivrig kritiserer andre kristne!

   Har Gud kalt Peters og MacArthur til å kritisere andre forkynnere, når de selv er meget langt unna Guds Ord i tro, virke og forkynnelse? Helt åpenbart ikke:-)

   Et råd; STYR unna falske lærere som Peters og MacArthur, men være også kritisk til all annen forkynnelse, og prøv alt på Ordet!

  • Det finnes mange grunner til å anfekte predestinasjonslæren med bibelord, likevel har Peters kunnskap om temaet (trosforkynnelsen) og har studert dette grundig, noe som gjør at man selvfølgelig ikke skal avskrive hans argumenter. Samtidig skal man ikke ha mye IQ for å forstå at hans avvisning av de overnaturlige nådegavene gjør at han blir uspiselig for norske kristne som ikke kjenner veldig til denne retningen som mener at nådegavene er opphørt.. Når det gjelder dette å lære å tale i tunger, er det selvfølgelig ikke bibelsk -da man ikke kan lære hvordan man anvender en nådegave.
   Når Ånden faller er det Ånden selv som kontrollerer det hele, og ingen predikant vil kunne manipulere enn genuin Guds gave.

  • Ansgar Braut. Alle vet at du hegner til den falske profeten, bedrageren og løgneren Joel Osteen, mens Justin Peters er en Guds mann som sammen med MacArthur forkynner det sanne evangeliet om korset, frelsen og forsoningen. Osteen forkynner at mennesket selv er gud, at alle skal ha det greit og det er ingen kall til omvendelse og frelse i hans møter. Det er new age religiøsitet på sitt aller verste -og folk forført av ham går evig fortapt.

 5. Ja, Jeremy, den var til deg. Du søkte jo etter den bibelske sannheten, den finner du på
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  Den eneste plassen i bibelen, som jeg vet er skrevet feil, er: Jesus sa aldri “alle folkeslag, men kun folkeslag.

  Jeg vet at grunnteksten som er fra 400 tallet har med “alle,” men jeg vet, gjennom andre tekster, at den virkelige grunnteksten har ikke med “alle.”

  • Hva sier du så til apostlenes gjerninger 7:14 vs Genesis 46:27 vs Exodus 1:5 vs Deuteronomy 10:22
   Hvor nøyaktig hva Paulus fått de 5ekstra mennene ifra?

 6. Justin Peters er klart en mann som holder fast med de sentrale punktene i kristen tro. Han forkaster ikke helbredelse ved bønn slik enkelte her syntes å tro og holder fast på at Gud helbreder ved bønn etter sin vilje. Dog avviser han det tankegodset mange av vår tids falske profeter mener seg å besitte. helbredelse mot donasjon til deres virksomhet.

Det er stengt for kommentarer.