Jonathan Cahn: “Amerika har ignorert alle profetiske advarsler og påkaller Guds dom”

jonathan-cahn-2Det profetiske: Se og hør Jonathan Cahn profetiske advarsel om konsekvensene av å bøye seg for Baal ånden

Jonathan Cahn som er kjent gjennom bøkene “The Harbinger” og “Shemitahens mysterium” fortsetter å advare USA mot konsekvensen av opprøreret mot Gud. I en tale under et møte i regi av  “The Washington Man of Prayer” som ble avholdt onsdag advarte den velkjente profetiske forfatteren om farene ved å bøye seg for den Baal ånd som preger Amerika og den vestlige kultur. “Parallellene mellom Israels barn og det moderne Amerika er mer enn nifst, det er faktisk skremmende,” sa Cahn til tilhørerne

“Også vi har vanhelliget det hellige og helliggjort det profane,” sa Rabbi Jonathan Cahn og nå, har Amerika ignorert alle profetiske advarsler og påkaller seg Guds dom. Hvis USA skulle vende seg bort fra Gud og hans veier, og forkaste hans evige lover og rettferd, da vil Hans velsignelser og himmelens smil ble fjernet fra landet,” sa Cahn videre. “Israel cahn-jonathan-warningfjernet Gud fra styre og stell, de fjernet Gud fra det offentlige rom, deres kultur, deres liv og deres barn. De tilba avguder og feiret umoral og forfulgte de rettferdige. De løftet opp sine barn som offer foran alteret til fremmede guder, og den sanne Guds velsignelser ble fjernet fra landet og erstattet med straffedom. Dette skjedde for ca 2500 år siden, og USA har repetert de samme feil. Vi har også vendt oss bort fra Gud, fjernet Ham fra regjeringen, fjernet Ham fra det offentlige rom, ut av vår kultur, ut av våre liv og bort fra våre barn. Vi har også vanhelliget det hellige og helliggjort det profane. Også vi har drept våre mest  uskyldige, over 55 millioner av våre ufødte barn og våre kollektive hender er dekt av blod. Hva vi ble advart mot å gjøre har vi gjort, og nå samles våre høyesterettsdommere for å bestemme hvorvidt de skal slå avvise den historiske og bibelske definisjonen av ekteskapet. Hør Jonathan Cahn’s alvorlige budskap til det moderne Amerika, men også til vår eget land som nå begår de samme synder som Amerika.

 

 

Facebook Comments

4 tanker om “Jonathan Cahn: “Amerika har ignorert alle profetiske advarsler og påkaller Guds dom”

 1. Jonathan Cahn er en sann kristen som fortviler over den synd han ser i USA. Han forkynnelse er ekte. Jeg er ikke i tvil om at det vil skje som han sier, at dom vil komme. Pastor Wilkerson sa det samme.

  • USA legg no sterkt press på Israel om at dela landet.
   http://www.timesofisrael.com/washington-seeks-genuine-israeli-commitment-to-2-states/

   Dette er å spotta Gud.
   Joel 3 fortel kva Israel vert tvinga til å slutten.

   “då vil eg samla alle folkeslag
   og føra dei ned i Josjafat-dalen.
   Der vil eg halda rettargang med dei
   om Israel, mitt folk og min eigedom,
   som dei spreidde mellom folka.
   Dei delte landet mitt

   8 og kasta lodd om folket mitt,
   dei gav ein gut for ei hore
   og selde ei jente for vin,
   og den drakk dei opp.”

   Gud vil samla folkeslaga ved Yeshuas gjenkomst og spørja dei om korleis dei har behandla Isaarel.
   På slutten vert jødane ført i fangenskap og lir grusomt, heilt til Gud grip inn.

   “Sol og måne svartnar,
   og stjernene mistar sin glans.
   n
   21 Herren skal brøla frå Sion,
   la røysta ljoma frå Jerusalem,
   himmel og jord skal skjelva.
   Men Herren er eit vern for sitt folk,
   ei borg for Israels born.

   22 Då skal de kjenna
   at eg er Herren dykkar Gud
   som bur på Sion, mitt heilage fjell.
   Jerusalem skal vera ein heilag stad,
   der skal framande aldri meir koma inn.”

   Guds heilage fjell er Tempelhøgda.
   Frå denne plassen skal Messias styra i 1000-årsriket.
   Nasjonane vert tvinga til lyda.
   Han skal styra folkeslaga med jernstav.(rod)

   Ut frå Sion skal Torah (lovlæra) gå ut slik Esaias 2 seier.

   ” I dei siste dagar skal det skje
   at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
   som det høgaste av fjella
   og raga over høgdene.
   Dit skal alle folkeslag strøyma.

   3 Mange folk skal dra av stad og seia:
   «Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,
   til huset åt Jakobs Gud,
   så han kan læra oss sine vegar
   og vi kan ferdast på hans stigar.
   For lov (TORAH) skal gå ut frå Sion,
   Herrens ord frå Jerusalem.» Esias 2

   Lauvhyttefesten kjem og den skal haldast ved Guds heilage fest (tingfjellet i nord) i det bokstavlege Jerusalem.
   Den falske erstatningslæra har åndeleggjort dette.

   “På dette fjellet
   skal Herren over hærskarane
   gjera i stand for alle folk
   eit festmåltid med feite retter,
   eit festmåltid med gammal vin,
   med feite, mergfulle retter
   og gammal, klåra vin.

   7 På dette fjellet skal han sluka
   sløret som slører til alle folk,
   dekket som dekkjer til alle folkeslag.

   8 Han skal sluka døden for evig”.

   USA går i bresjen for dei fleste styggedomane som Gud nemner i bibelen.
   Folk er som trollbundne av synda.Bibelen kallar det for ein berusande vin.
   Folkeslaga har drukke av denne berusande vinen og oppfører seg som galne.

   “Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
   ho gjorde heile jorda drukken.
   Folkeslaga drakk av vinen,
   difor vart dei som galne.” Jer.51,7

 2. USA er makta som er beskrive i Åp 17/18.

  På slutten straffar Gud USA bokstavleg.

  “For alle folkeslag har drukke
  vreidevin frå horeriet hennar.
  Kongane på jorda har drive hor med henne,
  og kjøpmennene på jorda har vorte rike
  av hennar overdådige luksus.»
  4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst:
  «Far bort frå henne, mitt folk,
  så de ikkje blir medskuldige i syndene hennar
  og ikkje ramma av plagene hennar.

  5 For syndene hennar har tårna seg opp heilt til himmelen,
  og Gud har vorte mint om all uretten ho har gjort.

  6 Gjev henne att likt for likt,
  ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort,
  og skjenk dobbelt opp til henne
  i det begeret ho sjølv har skjenkt opp.

  7 Gjev henne like mykje pine og sorg
  som ho sjølv har unnt seg prakt og luksus.
  Ho seier til seg sjølv:
  ‘Her sit eg som dronning,
  eg er ikkje enkje,
  og sorg skal eg aldri vita av.’

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  FØR Gud sender straffa over USA vert Guds Folk bedd om å forlata plassen.

  Dersom dei ikkje reiser frå området vert dei ramma av ulykka.

  I GT var Babylon under Nebukadnesar dronninga over dei andre nasjonene.
  I endetidsdramaet er det verdas supermakt USA som leiar an i forfallet.

  Dommen over henne når sitt klimaks når Antikrist inntek Israels land.

  Jeremias 50/51 beskriv henne slik.

  “Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som galne.

  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Sørg over henne!
  Hent balsam for såret hennar,
  kanskje kan det lækjast.

  9 «Vi prøvde å lækja Babel,
  men ho lét seg ikkje lækja.
  Forlat henne! Lat oss gå
  kvar til sitt eige land.
  For dommen over henne når til himmelen,
  han rekk opp til skyene.»

  Når ein forstår kven Babylon i Åp 17/18 er vert og desse orda forståeleg.

  “Kvinna var kledd i purpur og skarlak og glitra av gull og edelsteinar og perler. I handa hadde ho eit gullbeger fullt med motbydelege ting og all ureinskapen frå horeriet sitt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med løynd meining: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydeleg på jorda.» 6 Og eg såg at kvinna var rusa av blodet frå alle dei heilage og frå Jesu vitne.
  Full av undring såg eg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.
  Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.”

  Dronninga over nasjonane er nemnd i Esaias 47.

  “Eg vart harm på mitt folk (ISRAEL)
  og vanæra eigedomen min.
  Eg overgav dei i dine hender.
  Du hadde ikkje miskunn med dei.
  På den gamle la du ditt tunge åk.

  7 Du sa: «For all tid skal eg vera evig dronning.»
  Du tenkte ikkje over
  korleis dette skulle enda”

  Gud brukar Antikrist (Babylons konge) til å straffa nasjonen Israel på slutten.

  Det vert kalla for ei reinsingstid.(Jakobs trengsel)

  “Det skal skje i heile landet, seier Herren,
  at to tredjedelar skal ryddast ut og døy,
  men ein tredjedel skal bli att.

  9 Den tredjedelen fører eg gjennom eld,
  eg reinsar han som ein reinsar sølv,
  eg prøver han som ein prøver gull.
  Dei skal kalla på mitt namn,
  og eg skal svara dei.
  Eg skal seia: «Dei er mitt folk»,
  og dei skal svara: « Herren er vår Gud.» Sakarja 13

 3. Spennende forkynnelse Jonathan Cahn har. Det er veldig mye i det han sier. Jeg kjenner at Ånden sanksjonerer det som han sier. Amerika og den vestlige kultur med sitt frafall, sine homofile ekteskap, sine aborter, sine fyllefester -beveger seg farlig fort bort fra Gud. Jeg tror verden er i ferd med å begå tidligere tiders feiltrinn og mange kristne nekter å se virkeligheten i øynene. Jeg er redd mange troende vil få samme ettermæle som profeten Jeremia stemplet en egyptisk Farao med -Da roper de: Farao, Egyptens konge, er ødelagt! Han lot den rette tid gå forbi. Jeremia 47,17 I dag ser vi enormt mange signaler og tegn på at noe er i ferd med å skje. At Guds velsignelse trekkes bort fra den vestlige verden som har vendt Herren ryggen. Vi har hørt advarselene, vi ser tegnene, men vi nekter å lytte og gir oss i kast med en dyrkelse av en tro på velstand og penger som Gud ikke har behag i. Høylytt skryter de falske profeter om velstand og lykke, men bøter ikke mitt folks skade. De forsøker å lokke folk under sin talerstol og innflytelse med tomme løfter som Herren ikke har gitt. Jeg vil spørre dere som leser Søkelys: Lytter dere? Hører dere Åndens stemme som visker sine advarsler til Guds menighet i disse dager: Jesus sa i Joh 14,29 Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.
  Vi ser tegnene, vi hører advarslene, men mange sover i dyp åndelig søvn eller lar seg forblinde av denne verdens glans og tomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *