Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse

“Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel,” skriver Gordon Tobiassen i en artikkel på sjibbolet.no. 

Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil kaabaopptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel. I gammel tid kom flere av de arabiske nabofolkene under Herrens dom. Ammon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og filistrene var noen av Israels argeste fiender både på Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er gått opp i det store pan-arabiske folkehav som nå omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Arabia. Herren har selv utalt harde dommer over disse folkene. Salme83.2-9 I Esekiel kp.35 og 36 ser vi det hat og fiendskap den arabiske verden bærer på mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene som når Israel og jødene i dag.

Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste arabiske land ønsker med alle midler å
fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for å lykkes. De såkalte Palestina-arabere har som alle seriøse bibelgranskere vet ingen arverett til noen del av Israel. Antisemittismen og anti-sionismen er på fremmarsj over hele verden i takt med Islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter arabiske olje høyere enn jødisk blod.

Antikrist
Antikrist kommer med tegn og under for å skape en falsk fred. Det er den hvite rytter som islam-krig-kristneJohannes så i Åpenbaringen kapitel 6 som stormer frem. I den 70 årsuke vil den falske fredsfyrste undertegne en pakt med jødene. Jesus Kristus, Guds sønn, var en inkarnasjon av Faderen, så vil dyret som stiger opp av havet, ”Antikrist,” være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Allahs navn og på hans vegne. Om det blir slik så vil templet fra da av igjen fungere som en muhammedansk moské, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn både Mekka og Medina. Antikrist vil forlange at alle skal tilbe ham, han hater jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent muslimsk praksis. Midt i denne årsuke på 7 år vil han forby jødene å tilbe sin Gud.

Islam er en demonisk religion. Overalt hvor Islam råder eksisterer ikke toleranse og islam-drepertrosfrihet. Det oppfordres til å drepe de vantro i Allahs navn. I flere av de arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i moskéen. Slike henrettelser foregår ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse som overføres på TV. Islam vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid. Som åpenbaringsboken beskriver.

Antikrist skal stå frem
Jesus vendte hjem til sin Far, Salme 110.1 Han skal komme tilbake først for å hente brude-skaren, og senere som konge da han setter føttene på Oljeberget. Antikrist skal også stå frem. ”Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. ”Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skalkomme igjen.” Åp 17:8

Vil Antikrist bli endetidens suverene muslimske leder? Islams målsetting er å underlegge gordon_tobiassen_mod_web_smallseg hele verden under Satans herredømme, og da gjennom Islams totale underkastelse. Vi ser at det nærmer seg raskt da denne endetidens onde fyrste skal tre frem på den politisk/ religiøse arena. Vi ser at plattformen er lagt og klar ved det antikristelige rike, representert ved EU. Det ligger klart religiøst og politisk. Antikrist vil inngå en syvårig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene være innlemmet ”Eurabia”. Når Antikrist står frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første han da vil gjøre er å inngå en 7-års pakt med jødene. Dette vil markere begynnelsen på den 70. profetiske årsuke som Daniel talte om i Daniel 9.27. De israelske ledere som tar imot og inngår pakten med Antikrist vil være sekulære jøder, som ikke regner med Israels Gud, og som derfor er åndelig blinde. Dette er vel forklaringen på at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste. Artikkelen ble opprinnelig publisert på nettstedet http://www.sjibbolet.no i mars 2014 og er forfattet av Gordon Tobiassen (Bildet).

Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ

Enkelte lesere har etterlyst Walid Shoebat`s undervisning her på Søkelys og derfor syntes vi det er relevant å poste denne videoen hvor Shoebat deler sine tanker om islam og Antikrist her. Walid Shoebat is a scholar of both Islamic and Christian religions and he does not believe the Antichrist will rise from Europe. Rather, he teaches in this video that the Antichrist will arise from Turkey in resurgence of the Ottoman Empire.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ8C-qe3qSM

10 tanker om “Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse

  • Kolosserne 2:20-23 NB
   “Når dere er døde med Kristus fra verdens
   barnelærdom, hvordan kan dere da – som om dere fortsatt levde i verden – la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.”

 1. Du kan da ikke mene at Bush er antikrist? Dette er jo det reneste tøv, Langesæter. Mer sannsynlig er han en muslim, kanskje Obama?

  • Desverre Anna..Langesæter er besatt av regnestykker og vet både når Jesus kommer og at Bush er antikrist. Han tror vi blir frelst av lovgjerninger og at Paulus og Lukas er falske profeter. Her må det et mirakel til skal Langesæter bli frelst. Den onde har lurt han trill rundt og viklet han inn i en syk mix av bibel, New age, jødedom og ren fantasi.

  • Jeg tror Jesus kommer å oppretter sitt rike her på jord..1000 års riket. Men dette riket tar slutt etter 1000 år da djevelen igjen vil bli sluppet løs og forfører nasjonene. Slik Åp.20 beskriver.. Da kommer Herren til å kaste ild ned fra himmelen og fortære dem. Så vil denne jorden brenne opp og Guds domstol blir opprettet slik Åp.20:11-15 beskriver. Deretter skaper Herren en ny himmel og en ny jord. Der vil de troende leve i evighet sammen Med Herren. Dette taler både Paulus, Peter, Johannes og profetene om. Ingen motsetninger i dette.. Skal du komme dit må du omvende deg å tro på evangeliet.

  • Bjørn. Ja, Jesus oppretter 1000 års riket her på jorden etter at 6000 år har passert. I de 1000 årene får jødene den posisjonen de skulle hatt, men som de valgte bort på grunn av synd. De skal spre evangeliet ut til fjerne kyster, står det.
   Etter 1000 år slippes den onde løs. Mange mennesker blir født i 1000 årsriket, og de må også prøves slik som oss, Så starter evigheten her på en renset jord.

  • Har tilnærmet samme forståelse som deg her, Langesæter. Men det er jo ikke noe til hinder for at opprykkelsen likevel vil skje. Jeg tror ikke at Paulus lyver. Kan det hende at bruden rykkes opp og bringes til Jerusalem, der bryllupsmåltidet kanskje skal være? Ref; to skal male på samme kvern, den ene tas med og den andre blir latt tilbake. Folk tror at de skal bo i himmelen, men vår bolig skal være her på jorda – på en renset jord. Derfor står det kanskje at den er spart til ilden.
   Ellers er jeg enig i at mennesket har fått 6000 år her på jorda før 1000 års riket kommer, eller riket for Israel som det også kalles. Har riktignok litt andre betegnelser på de tre 2000 års periodene enn deg.

  • ‘ en er nå’ .Det betyr at en av disse ‘kongene’/ rikene eksisterte på Johannes sin tid. Det var med andre ord Romerriket.

  • Etter vanlig tolkning av skriftstedet så kommer antikrist fra et land i det gamle Romerriket. Mange ser det slik at EU er det nye Romerriket og at antikristen kommer herfra. Tyrkia ønsker medlemskap og ifølge Shobat kommer antikrist fra Tyrkia.
   Langesæter, vi kommer ikke bort fra at det ble sagt ‘en er nå’ og at dette refererte til Johannes sin tid. Du finner ikke belegg for å tro noe annet. Det er mye i GT og Åpenbaringen som fremdeles er uklart for oss.

 2. Tanken om en muslimsk antikrist er nå i ferd med å bli temmelig utbredt, og når vi ser på Koranen og muslimsk tro har den mange antikristelige kjennetegn. Vi ser et hat mot kristne og hat mot jøder som begge grupper har en utvalgt posisjon i følge Bibelen. Jødefolket (Abrahams etterkommere) ble utvalgt som Guds eiendomsfolk i og med Jahve’s utvelgelse av Abraham som fikk løfte -mens den kristne kirke eller menighet er utvalgt (før verdens grunnvold ble lagt) i Kristus. Kristus er den utvalgte: Apg 2,22 Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger…” og alle mennesker som tar sin tilflukt til Jesus fra Nasaret, har fått den store gave å kalles Guds eiendomsfolk -fordi vi er i Kristus. Guds utvelgelse i den gamle pakt var Abraham og hans ætt -og Guds utvelgelse i den fornyede pakten er Kristus Jesus -og dem som er i Han.
  Når islam hater Guds utvalgte folk og samtidig avviser at Gud har en sønn og at Kristus er kommet i kjød -er det av antikristens ånd -og kanhende vi i islam vil se den personifiserte Antikrist med stor A.

Det er stengt for kommentarer.