Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken

babylon-206x300Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland

Det har eksistert mange teorier omkring hvem som vil komme til å oppfylle de bibelske profetier om “”Babylon den store skjøge” som er nedskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 17 og 18. “Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma,” skriver David Lindhjem i et innlegg på verdidebatt. “Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært “dødelig såret” i ca. 100 år,” skriver Lindhjem i sin første del av innlegget som kan leses fra verdidebatt her

Facebook Comments

5 tanker om “Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken

 1. Det passar ikkje på Islam i det heile.
  Babylon er dronninga over nasjonane.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon4.htm
  Kjenneteikna i artikkelen er dei viktigaste.
  Over 100 stykker.

  I GT var Babylon supermakta med Nebukadnesar i spissen.
  Han inntok Israels land og tempelet.

  Jødane vart ført i fangenskap og måtte lida i 70 år pga straffedomen GUD SENDTE OVER DEI.
  NEbushADNEZZAR sette opp biletstøtta som alle måtte tilbe eller dø.
  På slutten gjer Antikrist det same slik Åp 13 fortel.
  Dei som ikkje vil bøya seg vil verta drepne.

  ..”og til å få drepe alle dei som ikkje ville tilbe biletet av dyret. 16 Dyret tvingar alle, små og store, rike og fattige, frie og slavar, til å ha eit merke på høgre handa eller på panna. 17 Og ingen kan kjøpa eller selja noko utan å ha dette merket.”

  Dei andre nasjonane som har drive handel med Babylon er vorte rike.

  “For syndene hennar har tårna seg opp heilt til himmelen,
  og Gud har vorte mint om all uretten ho har gjort.

  6 Gjev henne att likt for likt,
  ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort,
  og skjenk dobbelt opp til henne
  i det begeret ho sjølv har skjenkt opp.

  7 Gjev henne like mykje pine og sorg
  som ho sjølv har unnt seg prakt og luksus.
  Ho seier til seg sjølv:
  ‘Her sit eg som dronning,
  eg er ikkje enkje,
  og sorg skal eg aldri vita av.’ ” Åp 18

  Gud straffar henne på slutten.

  “Ve, ve du store by,
  Babylon, du mektige by!
  På ein einaste time kom dommen over deg.»
  11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og sørgja over henne fordi ingen kjøper skipslastene deira lenger: 12 skipslaster av gull og sølv…”

  Gud ber folket sitt folata området før straffa kjem

  “Flykt frå Babel, berg dykk alle!
  Gå ikkje til grunne når byen får si straff.
  For dette er hemnens tid for Herren,
  han gjev dei att for det dei har gjort.

  7 Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som galne.

  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Sørg over henne!
  Hent balsam for såret hennar,
  kanskje kan det lækjast.

  9 «Vi prøvde å lækja Babel,
  men ho lét seg ikkje lækja.
  Forlat henne! Lat oss gå
  kvar til sitt eige land.
  For dommen over henne når til himmelen,
  han rekk opp til skyene.»

  10 Herren har gjeve oss rett.
  Kom, lat oss fortelja på Sion
  kva Herren vår Gud har gjort.”

 2. Det finst ein del personar som set seg grundig inn i dette med Babylon og Antikrist.

  Dei er likevel veldig forsiktige med å ytra kven dei trur det vert.

  http://www.prophecyproof.org/2015/05/will-christians-see-the-antichrist/#more-867

  “Will Christians See the Antichrist?”
  —————
  Pga mange av Paulus sine falske utsagn er dette med endetida vore ein uforståeleg suppe, der ein ikkje greier å få bitane til å passa saman.

  Rapture eller bortrykkelsen er kanskje den største løgna som mange kristne har gått fem på.
  Dei forventar at dei snart kan verta rykka vekk frå jordkloden.

  http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/rapture_ready_slides/rapture_ready_04.jpg

  GT eller Tanakh er veldig konkret eller jordnær i si beskriving av dei siste hendingane.

  Livet vil halda fram her på kloden. Messias vil koma tilbake til det bokstavlege Oljeberget og styra kloden frå det bokstavlege Jerusalem.

  Nasjonane rundt omkring på kloden må under Messias styre læra seg å leva etter Torahen eller Guds lov.

  Messias gjenkomst som kjem no når dei 120 jubileum er til ende skjer på normal måte.

  Han går inn til tempelet i Jerusalem gjennom Austporten.

  http://focusonjerusalem.com/easterngate2.jpg

  Guds Folk får så vera med å feira lauvhyttefesten som kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

  Rundt omkring på kloden vert dei trufaste henta av Guds englar og tatt med til Jerusalem i Israel.

  “Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att.” Matteus 24.

  Som teksten viser er menneska som vert henta ute på marka eller driv med vanlege ting for så å verta tekne med til det stopre gjestebodet i Jerusalem.

  Oppstandelsen kjem slik Esekiel 37 beskriv det.
  Menneska står opp i kjøt og blod og vert ført til tempelhøgda.

  “På dette fjellet (tempelhøgda)
  skal Herren over hærskarane
  gjera i stand for alle folk
  eit festmåltid med feite retter,
  eit festmåltid med gammal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gammal, klåra vin.

  7 På dette fjellet skal han sluka
  sløret som slører til alle folk,
  dekket som dekkjer til alle folkeslag.

  8 Han skal sluka døden for evig.
  Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
  Frå heile jorda skal han ta bort
  vanæra til folket sitt.
  For Herren har tala.

  9 Den dagen skal dei seia:
  «Sjå, dette er vår Gud!
  Vi vona på han, og han frelste oss.
  Dette er Herren, vi vona på han.
  Lat oss jubla og gleda oss over hans frelse!»

  Så er det nokon som ikkje får vera med på feira denne store festen – LAUVHYTTEFESTEN-SUKKOT.
  Dei slepp bokstavleg talt ikkje inn i det bokstavlege Jerusalem for å få delta på festen.
  Dei har vore meir glad i styggedomane sine enn Guds lov.

  Trengselstida ligg framfor nasjonen Israel.

  Jakobs trengsel vert ei grusom tid for nasjonen.
  Antikrist, deira beste ven, kjem til å svikta dei.

  “Vakna, vakna
  og reis deg, Jerusalem,
  du som måtte drikka
  vreidebegeret frå Herrens hand,
  tømma giftbegeret til botnar!” Esaias 51

  Som Matteus 24 beskriv vert den “øydeleggande styggedomen” sett opp.
  Antikrist inntek tempelet i Jerusalem og forlangar å verta tilbeden som gud.

  Så grip Messias inn.

  “For sjå, Herren kjem i ein eld,
  hans vogner som ein kvervelvind.
  Han slepper sin vreide laus som ein brann
  og sine trugsmål som logande eld.

  16 For Herren skal halda dom med eld
  og med sverd mot alle menneske;
  mange er dei som blir drepne av Herren.

  17 Dei som gjer seg heilage og reine
  for å gå til hagane etter ein som er der inne,
  dei som et svinekjøt, motbydelege ting og mus,
  dei skal gå til grunne, alle saman,
  seier Herren.” Esaias 66

  Heile jorda vil jubla når “Babylons Konge” – Antikrist vert drepen.

  Det vert siste gong Israel kjem til å lida.
  Ingen av folket vil lenger lura på kven Herren er.
  Dei har opplevd hans frelse.

  “Så seier Herren,
  han som sette sola til å lysa om dagen
  og baud månen og stjernene å lysa om natta,
  han som rører opp havet så bølgjene drønnar,
  Herren over hærskarane er hans namn:

  36 Lèt eg desse skipnadene vika,
  seier Herren,
  då skal òg Israels ætt for alltid
  halda opp med å vera eit folk for mitt andlet.

  37 Så seier Herren:
  Om himmelen der oppe kan målast
  og grunnvollane på jorda der nede granskast,
  då vil eg òg støyta frå meg
  heile Israels ætt
  for alt det dei har gjort, seier Herren.

  38 Sjå, dagar skal koma, seier Herren, då byen skal byggjast opp att for Herren, frå Hananel-tårnet til Hjørneporten. ”

  Ved Messias kome vil levande vatn strøyma ut frå tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem og livsens tre vil liggja ved elva.
  Dei som innordnar seg Guds lov og krav vil få tilgang til livsens tre og få sin ungdom tilbake.

  Livsens elv
  “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute følgde han meg omkring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, vatnet sildra fram på høgre sida.
  3 Mannen gjekk austover med ei målesnor i handa. Han målte opp tusen alner. Så lét han meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til anklane. 4 Han målte tusen til og lét meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til knes. Så målte han opp tusen til og lét meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til hoftene. 5 Atter målte han opp tusen alner. No var det ei elv som eg ikkje kunne vada over. For vatnet hadde stige til ei elv der ein måtte symja; ho lét seg ikkje vada….På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.» Esekiel 47

  Det er ei fantastisk tid alle som vil fylgja Gud har i vente.
  Diverre har Paulus skapt stor forvirring med sin surdeig.

  Me er like framfor dei siste store hendingane med Antikrist sitt verdsherredøme og Israels trengsel..

  Fridom er stort. I dag er det 17.mai.
  Jubelen vert enno større når menneska frå tilbake den fridomen som gjekk tapt i edens hage.

  http://www.oasischristianchurch.org/jubilee/trans_clock_800.png

  “As the navel is set in the centre of the human body,
  so is the land of Israel the navel of the world…
  situated in the centre of the world,
  and Jerusalem in the centre of the land of Israel,
  and the sanctuary in the centre of Jerusalem,
  and the holy place in the centre of the sanctuary,
  and the ark in the centre of the holy place,
  and the foundation stone before the holy place,
  because from it the world was founded.”

  http://templemount.org/

  Frå Eden til Eden (tempelhøgda).
  Snart er ringen sluttført.

  • Jeg syntes likevel at det var en interessant teori Lindhjem her fremsetter. Med fremveksten av islam de siste årene har vi sett en grusom og ondskapsfull makt reise seg, en makt som myrder og dreper kristne i stadig større omfang og antall uten at den kristne kirke i Vesten syntes å bry seg nevneverdig. Jeg venter i spenning på del 2 og 3 av hans innleggs-serie

  • Det er alltid interessant å lesa om nye innfallsvinklar.
   Men ein treng ikkje vera særleg opplyst for å forstå at JORDAS DRONNING må vera verdas udesiderte supermakt.
   Det er denne makta dei andre nasjonane har sett opp til og drive utstrakt handel med.

   “Gjev henne like mykje pine og sorg
   som ho sjølv har unnt seg prakt og luksus.
   Ho seier til seg sjølv:
   ‘Her sit eg som dronning,
   eg er ikkje enkje,”
   og sorg skal eg aldri vita av.’ Åp 18

   Esaias 47 fortel om denne sjølvgode supermakta.

   “Eg vart harm på mitt folk
   og vanæra eigedomen min.
   Eg overgav dei i dine hender.
   Du hadde ikkje miskunn med dei.
   På den gamle la du ditt tunge åk.

   7 Du sa: «For all tid skal eg vera evig dronning.»
   Du tenkte ikkje over
   korleis dette skulle enda.

   8 Og no, høyr dette,
   du som lever i overflod,
   som sit så trygg,
   som seier i hjartet ditt:
   «Eg og ingen annan!
   Eg skal ikkje sitja som enkje
   eller mista born.»

   9 Men begge delar skal koma over deg,
   brått, på ein einaste dag.
   Barnløyse og enkjestand”

   Gud overgjev Israel i USA sine hender på slutten.
   Sjefen er Antikrist. Eg har prøvd å forklara at det vert George BUSH.

   Grunnen til at Gud let Antikrist oppfylla denne straffetida over nasjonen Israel er at dei har synda grovt.

   Denne jordas dronning trur ho for alltid vil vera supermakt.
   Men dommen kjem over henne.

   Det ser du i Åp 18 tydeleg beskrive.

   Esaias seier kva USA- endetidas Babylon – får som lagnad.

   “Du var trygg i vondskapen din.
   Du sa: «Ingen ser meg.»
   Din visdom og kunnskap førte deg vill,
   så du sa i hjartet:
   «Eg og ingen annan!»

   11 Det vonde skal koma over deg,
   det kan du ikkje trylla bort.
   Ulukke skal falla over deg,
   du kan ikkje sona deg frå henne.
   Brått kjem øydelegginga over deg,
   du veit ikkje om henne.”

   Gud ber folket sitt å forlata området før straffa kjem.

   “Difor skal plagene hennar koma
   på éin og same dagen:
   død og sorg og hungersnaud,
   og ho skal brennast opp med eld.
   For veldig er Herren Gud som dømmer henne.»
   9 Kongane på jorda, som har levd med henne i hor og luksus, skal gråta og bryta ut i klagerop over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn”

   Å prøva å framstilla denne makta som Tyrkia eller Saudi- Arabia vert for dumt.

   Kjenneteikna passar KUN på USA.

   http://www.globalis.no/Land/USA

 3. Som skrive mange gonger vil Antikrist inngå denne pakta med nasjonen Israel.
  Israel vil føla seg trygge og ropa “Fred og ingen fare”
  Så kjem undergangen brått over dei.

  “He [the Antichrist] will make a treaty with the people [Israel] for a period of one set of seven [7 years], but after half this time [3.5 years] he will put an end to sacrifices and offerings…”(Daniel 9:27)

  http://beforeitsnews.com/christian-news/2015/04/tribulation-knocking-antichrist-candidate-to-cut-covenant-with-israel-will-this-be-the-spark-that-ushers-in-the-7-year-tribulation-2511854.html

  Mange filosoferer på kven dette jan verta og Tyrkia sjef vert av nokon framstilt som ein kandidat.

  http://shoebat.com/wp-content/uploads/2015/04/erdogan-evil-eyes-copy1.jpg

  Då måtte i såfall Tyrkia vera endetidas Babylon, beskrive i td Esaias 47.

  “Du var trygg i din ondskap.
  Du sa: «Ingen ser meg.»
  Din visdom og kunnskap førte deg vill,
  og du sa i ditt hjerte:
  «Jeg og ingen annen!»

  11 Det onde skal komme over deg,
  det kan du ikke trylle bort.
  Ulykken skal falle over deg,
  den kan du ikke sone deg fra.
  Brått kommer ødeleggelsen over deg,
  du vet ikke om den…..

  ….Se, de blir som halm,
  ilden brenner dem opp.
  De kan ikke berge livet
  fra flammene.
  Dette er ikke glør til å varme seg ved,
  bål til å sitte foran!”

  Som Åp 18 seier:

  “Derfor skal plagene hennes komme
  på én og samme dag:
  død og sorg og hungersnød,
  og hun skal brennes opp med ild.
  For mektig er Herren Gud som dømmer henne.»
  9 Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus,..”

  “Du er min hammer, mitt krigsvåpen.
  Med deg knuser jeg folkeslag
  og ødelegger kongeriker
  Se, jeg kommer mot deg, du ødeleggerfjell,
  sier Herren,
  du som ødelegger hele jorden.
  Jeg løfter hånden mot deg,
  velter deg ned fra klippene
  og gjør deg til et utbrent fjell” Jer 51

  “Himmel og jord og alt som er i dem,
  skal juble over Babel
  når de som herjer,
  rykker inn fra nord,
  sier Herren.

  49 Dere som ble drept i Israel:
  Også Babel skal falle
  slik de som ble drept over hele jorden,
  falt for Babels skyld.”

  Me er like framfor starten på desse siste hendingane.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *