Homofilidebatten – Skal synd virkelig velsignes? Uro på Flekkerøy over liberal prest

“Homofilisaken og presten splitter kristenmiljøet på Flekkerøy”

flekkrøy-en-splittet-øy“Vi befinner oss midt i en stor debatt om homofili skal sidestilles med et normalt heteroseksuelt ekteskap, noe som aldri burde ha vært et diskusjonstema i det hele tatt. Bibelen er helt tydelig på hva homofili dreier seg om,” skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg. Bakgrunnen for innlegget er at det nå er tildels betydelig uro innenfor det store kristne miljøet som er på Flekkerøy etter at sokneprest Gunnar Lindtveit har kommet med tildels svært urovekkende signaler omkring temaet homofili. Tidligere i år var den omstridte soknepresten en av de tre Sørlandsprestene som laget oppskrift for homo-forbønn for såkalte likekjønnede ektepar, og i ettertid har dette tildels splittet kristenmiljøet på Flekkerøy. Richard Tørresen er en av dem som har markert seg tydelig på Guds ords side i striden

“Det er viktig å gå til Bibelen, Guds Ord, for å finne svaret på slike temaer. Som kristne
flekkerøy-kirke-wikihar vi sagt ja til å følge Jesus, noe som betyr at vi har valgt han som Herre i våre liv. Han har gitt oss misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. En del av oppdraget er å lære å holde alt det han har befalt oss. Bibelen er Guds Ord! Den er rettesnoren for våre liv, og i den kan vi finne ut alt vi trenger å vite.  Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. 2. Timoteus 3:16-17 (foto av Flekkerøy kirke Wikipedia)

Vårt viktigste oppdrag er å redde mennesker fra den evige fortapelse

Vårt viktigste oppdrag er å redde mennesker fra den evige fortapelse. Det er utrolig alvorlig å gå mot Guds Ord og forkynne et budskap som leder mennesker til evig straff. Helvete er en realitet og ikke noe vi skal fornekte, da lurer vi oss selv og alle andre. Jesus sier selv i Matteus 26:46 «Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige bibelentil evig liv.» Vi kan også ta med et noen tekster til som bekrefter en evig tilværelse uten Gud: Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. 2. Tessaloniker 1:9 og videre i Johannes’ Åpenbaring 20:10: Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Til slutt tar vi med fra Johannes Åpenbaring 21:8: Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.

Jesus var villig til å dø for hele menneskeslekten

Dette er en så alvorlig konsekvens av synd, at Gud holdt ikke og holder ikke ut tanken på at mennesket som han skapte i sitt bilde skulle lide en sånn skjebne. Eneste mulighet for at menneskene kunne bli frelst var at det kom et menneske som levde et liv uten synd, og dermed overvant døden. Jesus, Guds Sønn, var villig til å gå denne lange veien og ble til soning for all verdens synd. I Johannes 1:1-3 og 14 leser vi følgende: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud…..Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. I Johannes 3:16 finner vi det skriftstedet som kalles «den lille Bibel», som forteller hvorfor Jesus var
homo-flagg-firevillig til å dø for hele menneskeslekten; uten hans offer ville alle mennesker lide den evige pine i fortapelsen: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ved tro på Jesus Kristus blir vi frelst. Å tro på Jesus Kristus betyr at vi velger å ha han som Herre i vårt liv. Vi hører selvfølgelig på han som vi har gitt styringen i livet, og følger den veien han har lært oss. I Bibelen, som er Guds Ord finner vi veien. Viser vi nestekjærlighet ved å velsigne homofili? Svaret er NEI! Det kan virke som om det er nestekjærlighet, men ved å si at homofili er helt greit, sender vi homofile mennesker og oss selv til evig fortapelse. Se hva Jesus sier i Lukas 17: 1-3: …. «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen enn at han skulle lokke en av disse små til fall. Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.»

Homofili og selvmord

Vi får ofte høre fra verden at vi leder homofile mennesker til selvmord, når vi taler Guds Ord om homofili. Dette gjør at vi som tror på Bibelens lære ofte trekker unna diskusjon. Selvmord er en så alvorlig og trist situasjon for den det gjelder og for de etterlatte, at et selvmord ønsker man selvfølgelig ikke å få skylden for eller være skyld i. Men, selvmord er ikke noe som gjelder bare for homofile. Det er skremmende mange, fra alle bible-cover-pagesamfunnslag og miljøer som har hatt og har selvmordstanker. Vi må huske på at Syndens lønn er døden… (Romerne 6:23). Vi må også huske på at Satan gjør alt han kan for å formørke menneskesinnet, så redselen for å leve blir større enn redselen for å dø. Dette blir alle mennesker utsatt for, men mennesker som er i en sårbar situasjon og mennesker som står foran vanskelige livsvalg er særlig utsatt. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Efeserne 6:12 Viser vi kristne kjærlighet ved å fortelle en løgn som fører til fortapelse?  Svaret er selvfølgelig NEI! Det er vår plikt å fortelle sannheten. Velsigner vi et homofilt samliv og de to får et langt liv sammen før døden inntreffer, har vi sendt to mennesker i evig fortapelse samtidig som vi har ført dom over oss selv. Vi skal ikke være redde for konsekvensene av at vi står på Guds Ord, Bibelen. Ved å forkynne sannheten gir vi mennesker et valg og muligheten for at vi redder mennesker fra fortapelsen er til stede.

Er et homofilt seksuelt samliv kjærlighet?

Er et homofilt seksuelt samliv kjærlighet? Svaret her er også et rungende: NEI! Bibelen kaller en seksuell relasjonen mellom to likekjønnede for skammelige lidenskaper: Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. …..De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bibel-teksterbilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med  løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det. Romerne 1:18 og 23-32:

Seksualitet er forbehold relasjons-forholdet mellom en mann og kvinne 
Seksualitet er noe helt spesielt forbeholdt mann og kvinne: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1:27 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 1. Mosebok 2:24  Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at når noen holder seg til gay-marriage_2173326ben hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp. Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med  ham. Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 1. korinter 6:15-19 Her kommer det tydelig fram hva som er så fryktelig med seksuell synd, både horeri og «skammelige lidenskaper». Dere skal nå få noen vers fra Romerne 8:5-8 som forteller alvorligheten av å følge kroppen/kjøttets lyster: De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Bibelen er helt tydelig på at homofili er en avskyelig seksuell perversitet. Bibelen lærer oss mange plasser hva og hvilke handlinger som ikke er forent med den Hellige Guds vilje. Disse handlingene som fører til død og fortapelse er alle en hån imot skaperverket. Disse handlingene er et resultat av syndefallet der demoniske krefter ble sluppet løs og fordervet denne verdenen.

Homoseksuell aktivitet er en synd

Bibelen forteller oss konsekvent at homoseksuell aktivitet er en synd. I 1. Mosebok 19:1-13 leser vi om Sodoma og Gomorra som blir ødelagt på grunn av seksuell synd, der homofili var utbredt, men den verste perversiteten var at mennene i byene ønsket seksuell omgang med engler. Vi kan lese om dette i Judas 1:7: På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. 3.Mosebok 18:22 forteller oss følgende: Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig. 1. Korinter 6:9-10 sier: Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Som vi tidligere har lest i Romerne 1:26-27 lærer vi spesifikt at homoseksualitet er et resultat av å nekte og adlyde Gud. Når folk fortsetter å leve i synd og vantro så kan man si at Gud “gir dem videre” til enda mer ondskap facts-about-Godog fordervet synd for å vise dem det nytteløse og den håpløshet i livet når du ikke lenger tror på Gud. 1 Kor 6:9 proklamerer at homofile “forbrytere” ikke vil arve Guds rike. Vi kan lese mer om disse ugudelige handlingene i blant annet 1.Timoteus 1:8-10: Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. Det er en kjensgjerning at dersom man følger Bibelens lære om å gifte seg, og holde seg til kun én sexpartner gjennom livet, unngår vi mange seksuelt overførbare sykdommer. Et utsvevende sexliv er direkte helsefarlig og menn som ligger med menn er i en særskilt risikogruppe. Resultatet av å ikke holde Guds gode bud er mye lidelse og død som følge av sykdommer som HIV, AIDS, Gonoré, Syfilis, Klamydia, herpes, Hepatitt m.m

….Homoseksualitet er ikke en større synd enn annen synd

Gud skaper ikke en person med homofile begjær. Bibelen forteller oss at folk blir homofile på grunn av synd som vi har sett i Romerne 1:24-27 og til syvende og sist på grunn av deres eget valg. En person kan bli født med en større følsomhet overfor homofili, akkurat som noen mennesker er født med en tendens til vold og andre synder. Det fritar ikke personen fra å velge å synde ved å gi etter for syndige lyster. Dersom en person er født med en større følsomhet for sinne/raseri, innebærer det at det er riktig for ham å leve ut disse ønskene? Selvfølgelig ikke! Det er nettopp det som er tilfelle med
homofili.

Imidlertid beskriver ikke Bibelen homoseksualitet som en “større” synd enn noe annet. All synd er støtende for Gud. Homofili er bare en av mange ting som er oppført i 1 Kor 6:9-10 som vil holde en person fra Guds rike. Ifølge Bibelen så er Guds tilgivelse like viktig for en homofil som det er for en ekteskapsbryter, avgudsdyrker, morder, tyv etc. Gud vil også styrke alle mennesker til å stå imot disse ønskene. I 1. Kor 6:11 ser vi hva som skjer når mennesker vender om fra sin synd: Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. I 2. Korinter 5:17 leser vi følgende: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Når vi har gitt slipp på vårt syndige liv og har lagt livet vårt i Herrens hender, vil Gud gi oss styrke til å komme oss videre fra vårt gamle liv: Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Filipperne 4:13.
Vi bør prøve etter beste evne å lese og følge vår Herres Ord og stole på at Han vet best. Gud vekker opp helt vanlige kristne i dag til å stå opp for Guds Ord og være en motvekt til ugudelig liberal teologi. Vi som velger å tro Guds ord må være forberedt på massive angrep fra Satan og hans åndehær i form av blant annet utskjelling, utfrysing fra vanlige folk og falne kristne. Satan vil gjøre alt som er i hans makt for å «vippe oss av pinnen» ved å angripe familien vår og de som står oss nærmest. Men, vi skal ikke frykte:….Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Romerne 8:31
For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud.….Om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne.
1 Peter 2:19 og 20b

Skrevet av Richard Tørresen  bibelogtro.wordpress.com

Innledning skrevet av Søkelys

7 tanker om “Homofilidebatten – Skal synd virkelig velsignes? Uro på Flekkerøy over liberal prest

 1. Veldig god artikkel.
  Vi ser at de som skulle være hyrder svikter fullstendig og leder mennesker inn i fortapelse. Sokneprest Lindtveit burde lese sin bibel og slutte å gå imot Guds Ord, for en dag blir han stilt til ansvar for å ha villedet mennesker. Forførelsen kommer alltid innenfra fra personer som tilsynelatende tjener Gud. En prest sjokkerte for en del år siden da han gikk ut i pressen og sa at han ikke trodde på jomfrufødselen. Det vakte oppsikt – den gangen. Leste for en tid siden en artikkel i VG om påsken skrevet av presten Gelius. Han mente at Jesus ikke døde for våre synder. Tidligere “rockeprest” Eidsvåg tror ikke på Gud lenger osv. osv. Utrolig at slike personer i det hele tatt har vært eller er prester. Homofile ansettes som prester i folkekirken, en kirke som for lengst har falt. “Gå ut fra henne, mitt folk….”

  • Richard Tørresen har her levert en veldig grundig og tekstmessig gjennomtenkt argumentasjon om et tema som rir kristenheten som en mare. Det er flott gjort å stå opp med Guds ord og være tydelig i en viktig sak. Jeg har lest hva Richard har skrevet på sin blogg, og det er jo ikke tvil om at rent menneskelig er presten der ute et omsorgsfullt menneske, men dessverre er det slik at i forhold til homofilisaken er han svært liberal. Samtidig vil jeg oppfordre troende til å be over situasjonen på Flekkerøy. At Guds ord skal lyse klart på øya og at de krefter som står for bibelen finner sammen.

 2. Godt og bibelsk fundamentert innlegg om et viktig tema. Her var det mye sunn lære og et tema som sikkert også til å bli en sak i pinsebevegelsen og norske frimenigheter om noen år dersom kirken faller. Det er godt å lese at det finnes lutheranere ennå som står klippefast på Guds ord selv om vi i pinsebevegelsen har et litt annet syn på en del saker. Det viktigste er at Bibelen er det som gir rettledning, og her ble det argumentert godt ut fra Ordet som er grunnlaget for all kristen tro og tenkning. Guds velsignelse til artikkelforfatter og takk for en grundig gjennomgang av viktige tekster

  • Jeg har også tenkt tanken. Dette som i dag er problematisk i folkekirken, kan lett bli en ball også ulike frikirker plutselig får i fanget. Derfor er det viktig å være tydelig rent teologisk eller læremessig i dette spørsmålet.

  • Dette var en grundig artikkel og sant og godt skrevet om hva Guds ord sier om homofili. Synd at ikke kristne er like tydelige om gjengifte som også er synd og i strid med Guds ord. Vil anbefale dette fra broder Jan Kåre http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1185-er-jan-hanvold-jan-aage-torp-og.html

   Vi ser og at mobberne (Braut og Fuglesteg) nå er blitt borte herfra, så det er lettere å puste for oss som faktisk kan diskutere noe uten å ty til trakassering og påstander om at noen er asparges syndrom

 3. Glimrende bibelundervisning om et tema som burde oppta flere kristne. Dette er nok et eksempel på kampen den norske kirke står i. Må Herren velsigne de som står midt i stridens hete på Flekkerøy.

Det er stengt for kommentarer.