Bethel Chuch i Redding åpner opp for at homofile og lesbiske kan leve som de lyster

Får kritikk fra konservative bibeltroende kristne fordi Bethel Church i Redding California nå er i ferd med å vende seg bort fra hva Bibelen sier omkring homofili.

Bill Johnson og Bethel Church i Redding California er på gli i spørsmålet om homofili og LGBTQ samfunnet, melder Christian News Network. En rekke kristne uttrykker nå uro over at den kontroversielle lykkereligiøse forsamlingen som blant annet nærer et tett samarbeid med IMI kirken og Normisjon, er i ferd med å tre inn i et nytt frafall. Nemlig åpenhet for sodomisme og unaturlig kjønnslig omgang. Nyheten om dette kommer samtidig som SP representant og aktiv i Normisjon, Ole Magne Omdal nå er en del av regnbuebarna som samler seg under den 6-fargede regnbuen som går i pride tog for å vise sitt opprør mot Guds ord og bud.

Bill Johnson i Bethel Church avbildet sammen med sin likesinnede bror, “apostel” Maldonado

Nyheten om at Bethel Church som er mest kjent for sin dyrkelse av fysiske religiøse manifestasjoner har skapt uro. Det var på Facebook at Betel Church i Redding torsdag la ut noe som har fått bibelske kristne til å reagere. Skal vi tro hva denne apostatkirken selv sier mener “Bethel Church  at dem som sliter med homofili aldri må få høre den beskjeden at de må endres eller omvende seg. I stedet er budskapet fra Bethel og Bill Johnson nå at dem som føler seg tilfredsstilt og glad slik de er, ikke blir møtt med krav fra Gud om at de må omvende seg. Den kontroversielle forsamlingen som mange mener har mye til felles med autorative religiøse sekter, er mest kjent for å sette mennesker i transe ved hjelp av ulike manipulerende teknikker. Blant bibelsk- evangeliske kristne har det vært mange reaksjoner på Bethel Church problematiske lærepunkter og tette samarbeid med ulike ny-apostoliske profeter. Blandingen av merkelige dogmer, vektlegging av merkelige fysiske manifestasjoner og dryss av gullstøv og fuglefjær over forsamlingen, har fått mange til å riste på hodet. Kritiske røster har pekt på at begge disse to fenomener kan ha blitt manipulert frem via byggets ventilasjonssystem og at dette ble gjort for å skape oppmerksomhet om virksomheten. Siden Bethel er en type religion som mer vektlegger opplevelser og manifestasjoner av urene åndsmakter i forsamlingen, bør man ikke være det minste overrasket over at “Bill Johnsons menighet” i sin søken etter å samle bredt -sier ja til at mennesker som lever i homofil synd kan forbli i sin livsstil uten å vende eller angre sine synder. Mange kristne forsamlinger har jo nå en teologi som åpner opp for at kristne kan skille seg og gifte seg igjen flere ganger.

Kristne forsamlinger setter døren på gløtt for synd og hor

Mens Gay Pride spotter den Hellige Gud med å la en fake Jesus som kysser en mann delta i en gay-pride marsj -er virkeligheten slik at flere og flere menigheter, også blant det man trodde var konservative pinsemenigheter og frie venner, -i prinsippet åpner opp for synd og lovløshet med å la gjengifte kunne inneha fullt medlemskap i deres forsamlinger.

Dette på tross av at Guds Ord fordømmer gjengifte som en synd. Blant karismatiske kristne innenfor deler av pinse og trosbevegelsen ser vi en tydelig trend der man stadig åpner opp døra for nye synder. Det begynte gjerne med at man aksepterte at menighetens medlemmer kunne leve i gjengifte eller i samboerskap uten å være gift. Neste skritt på veien nedover var at forsamlingene ikke lenger brydde seg med om om medlemmene bringer skam over Guds hellige navn og menigheten ved å leve i samboerskap, og dermed i hor. Andre forsamlinger tar det ikke dette med før-ekteskaplig sex så alvorlig, og både folkekirken, flere av våre frikirker og pinsemenigheter har forlengst erstattet hva Guds Ord lærer om dette med sex før ekteskapet, gjengifte, samboerskap og likekjønnede ekteskap -med humanistiske  forestillinger og holdninger som er basert på religiøs snillisme. Dette betyr at folk som aktivt lever i og praktiserer synd, får være fullverdige medlemmer i de forskjellige forsamlingene. Selv om enkelte konservative menigheter ennå holder igjen, er det likevel bare et tidsspørsmål før pinsemenighetene i Lillesand, Grimstad, Fevik og Arendal bøyer av for tidsånden og aksepterer synd i sine rekker. “Man kan da ikke være så loviske at man nekter folk som er gift, skilt og gift på nytt igjen å være fullverdige medlemmer av menighetene våre, og vi må ta menneskelige hensyn,” heter det i argumentasjonen fra ledende figurer i pinsemenighetene i Vest og Øst-Agder.

Evner ikke å tenke prinsipielt om kristen etikk

Guds Ord i Bibelen er rettesnor for kristen etikk, tro, lære og praksis

Det disse forsamlingene ikke evner er å se, -er at man gjennom å tillate gjengifte og samboerskap -åpner opp for at den samme ubibelske teologien vil bli brukt for å presse forsamlingene til å akseptere før-ekteskaplig sex blant medlemmene, samboerskap -og tilsist vil man også åpne opp både kirkedørene, dåpen, nattverden og medlemskap i forsamlingen, til mennesker som lever i homofile eller lesbiske forhold. Disse vil bare kunne lire av seg noen strofer om at de tror på Gud, og vips, er de fullverdige medlemmer av selv de forsamlinger som man regner som tro mot Bibelens ord. Nylig kunne avisen Dagen fortelle at den tidligere lederen for Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus har fått rettet en biskoppelig bannbulle mot seg -som går på at  biskop Atle Sommerfeldt, i praksis har nedlagt forbud mot at kirken i Østfold kan åpne dørene for en frisk og bibeltroende forkynner som Alv Magnus. Vi ser hvordan frafallet er begynt i den norske folkekirke, og også kirkesamfunn som metodistkirken, frikirken, baptistkirken og andre trossamfunn vil i økende grad bli presset i samme retning. De kirkesamfunn og forsamlinger som ennå velger å holde fast på konservativ kristendom, også i synet på gjengifte og likekjønnede ekteskap -vil i tiden fremover komme til å oppleve et stadig kraftigere press om å godkjenne noen Bibelen klart og tydelig fordømmer. Selv om gjengifte har dårlig bibelsk begrunnelse, er det åpne opp for sodomiske i forsamlingen en betydelig mer alvorlig handling. I Bibelens omtale av de siste dager, fra 2 Tim 3,1-8 er en tydelig advarsel:  “Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,  ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,  som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.  For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster  og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.  Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.”

Ingen har Immunitet selv om man tradisjonelt har vært konservative

Bokverket “De Apostoliske fedre” inneholder mye som kan være nyttig å lese også i vår tid.

Vi har lenge måttet erkjenne at mange frikirkelige menigheter, inklusiv pinsebevegelsen og de nyere karismatiske forsamlingene, har kunnet motstå det allmenne press fra verden i forhold til en rekke etiske spørsmål. I mange frie forsamlinger er man livende redde for at problematikken omkring homofile ekteskap og aksept for denne synden -skal presse seg frem hos dem også. Når man ser på dagens lederskap innenfor den norske pinsebevegelsen blir man dypt bedrøvet. Noen bremser og sperrer finnes ennå, men drevet av Den Hellige Ånd vil jeg rope ut et varsko. De menigheter som i dag, på sviktende teologisk grunnlag har sagt “ja” og akseptert samboerskap og gjengifte, står utrolig dårlig rustet når homofili-problematikken kommer å banker på døra. Siden mange menigheter, selv pinsemenigheter her i bibelbeltet på Sørlandet -har ikke vektlagt dette med etikk og seksualmoral i forkynnelsen, og derfor florer det med samboerskap, før-ekteskaplig sex og utroskap blant kristne. Det vår tid trenger er forkynnere som er like tøffe og rett frem som det Peter, Johannes, Paulus og de tidlige kirkeledere som Polykarp og biskop Klemens var. De tidlig kristne apostoliske fedre var tydelige omkring temaene, mens vår tids hyrder er livende redd for å bli ansett som lite trendy -med det resultat at åndelig surdeig forderver menighetene. De siste års utvikling i skandinavisk og europeisk kristenhet forteller et tydelig språk om frafall fra Ordet, etisk forfall og manglende vilje til å stå opp for hva som er rett. Selv om frafallet på mange måter har kommet langsomt, er det likevel helt tydelig at det skjedde en religiøs klimaforandring i årene etter år 2000. Kristenfolket tar ikke lenger det som står skrevet på ramme alvor. Ei heller holder vi fast på de verdier det forrige århundres store forkynnere praktiserte og stod for. Til de menigheter som ennå holder fast på hva Skriften sier om skilsmisse og gjengifte, samboerskap og papirløse ekteskap, vil jeg si en ting. Ikke bøy unna, for dersom du først bøyer Sannheten fordi Skriften virker hard og umenneskelig, ja da har du tapt. Da har du åpnet kirkedørene og hjertene for fremmed ild, fremmed ild som vil fortære den siste rest av gudsfrykt og troskap som finnes mot Guds Ord. Til menigheter som jeg har trives i og med vil jeg si: La dere advare, ta ikke lett på hva Guds Ord sier, og lær av den første kristne menighet som vi finner omtalt i Apostlenes gjerninger. Om de kristne ble det sagt: “Og de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.” (Apg 2,42)  Samtidig som Guds Ord forteller oss dette, forteller Bibelen oss også om at det vil komme et stort frafall i tiden før Kristus Jesus henter sin brud: “Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale eller ved noen brev, likesom det skulle være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. -La ingen dåre eder på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?  Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.” (2 Tess 2,1-12)

Etterord

Bibelen er Guds ord, et ord som Guds folk holder urokkelig fast på

Dette ble en litt lengre artikkel enn jeg først forestilte meg, og som sluttord vil jeg rope ut: Vær våkne, hold blikket rettet mot Jesus Kristus, Han som vi først og fremst møter gjennom ordene i den hellige Bibel. De evige ord fra Himmelens Gud er ord pastorer, eldstebrødre i forsamlingen og hvert enkelt lem på Kristi legeme må ta alvorlig. Jeg må si det så skarpt jeg bare kan, ingen forsamling er immune mot det som kommer. Menighetens ledere, enten det er for Filadelfia Lyngdal, pinsemenighetene i Vennesla og Kristiansand, pinsemenighetene i Lillesand, Grimstad, Fevik, Arendal eller hvor det er i dette ganske land, må våge å ta debatten, må våge å stå på Ordet og la Bibelens ord tale. Å gi etter i ett spørsmål vi i realiteten bane vei for at man også gir etter når sodomittene og regnbuebarna kommer og banker på døra. La dere advare!

Tekst: Kjell Andersen og Christian News Network

28 tanker om “Bethel Chuch i Redding åpner opp for at homofile og lesbiske kan leve som de lyster

 1. Har ventet på dette. Det kommer nok mer. Stakkars forførte folk. Hvilken vranglære deler de ikke med barna og ungdommen der… Dette opprører meg. Og det er i Norge også. Levi Jensen taler tydelig sannheten her. Og jeg har hørt om ungdommer som forandrer mening og er enig med Levi.

  Når Bill Johson var på Visjon Norge, grøsset jeg.
  Ærlig talt, hvilken ånd var det dere i Visjon Norge kjente så sterkt da..
  Har sluttet å lytte på sønnen hans Brian og kona Jenn og Bethel også. Men musikken til Bethel er overalt nå.

  1
  8
  • Har vært skeptisk til denne menigheten lenge etter alt jeg har sett og hørt derfra.

   2
   8
  • Vet at IMI-folk er inne og leser her.
   Vet snart ikke om jeg har så nød for voksne kristne lenger… puh.. på tide å prøve ting kanskje (?)… det hviler et stort ansvar på Iederne ang. barn og ungdom. En dag skal vi alle stå til rette for hva vi gjorde og ikke gjorde.

   1
   8
 2. Kirkene i de vestlige samfunnene er i hovedsak kuppet av ateister som kjemper for globalismen og den totale frihet fra disiplin og normer. Ikke å undres over i det Bibelen slår fast at “i de siste dager skal det være så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”.

  Det vil komme til å kreve den aller største lojalitet til Gud og Kristus når vi nå snart nærmer oss religionsforbudet world wide. Bønn, bønn og atter bønn vil knytte oss til Gud slik at vi ikke lar oss skremme til å fortkaste vår fantastiske Skaper og Hans sønn Kristus.

  Husk at lønnen blir et evig liv – for noen i himlene, for andre på jorden. Den siste prøve vil kreve alt av oss. Det er derfor helt maktpåliggende NÅ å opparbeide et sønneforhold til Gud som gjør at Djevelens angrep vil prelle av når det hele starter.

  Lykke til til dere alle. Nå gjelder det som det aldri før har !”gjullet”. Og “den som holder ut helt til enden SKAL bli frelst”!

  6
  9
 3. Hør den sjokkerende historien om Bethel Church fra avhopperen Lindsay Davies. En historie som MÅ bli hørt!:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2019/05/12/bill-johnson-bethel-church-og-new-age/

  Lindsay Davis har virkelig fått en nådegave til å avsløre menigheter og forkynnere av NAR-bevegelsen og velstandsevangeliet. Hun har virkelig kjent det på kroppen som deltaker i disse bevegelsene. I denne alvorlige undervisningsfilmen avslører hun Heidi Baker og går i rette med henne og hennes forkynnelse, eller rettere sagt mangel på forkynnelse ved å prøve henne på Guds Ord. Lindsay Davis har virkelig nød for Heidi Baker og de som er innenfor denne ekstremkarismatiske retningen.

  https://bibelogtro.wordpress.com/2019/05/08/heidi-baker-en-falsk-og-farlig-forkynner/

  Var forresten i Filadelfia Grimstad i kveld og sang med Frihals. En flott opplevelse.

  4
  8
 4. Sannheten er sårbar i dag.Menneskene setter sin visdom, høyere en Guds visdom.I Mange mange menigheter,.Dette gjør menighetene, hyrder For å nå ut til mennesker som trenger annerkjennelse for sine synder, de tror mørke er lys, derfor blir det bare mørkere i disse menighetene, og inn i de menneskene som tror på det de formidler. Det virker som om det er av større inntresse at menneskene skal ha det fint i løgnen , enn å behage Gud, og å formidle Sannheten fra Guds ord. Vi skal ikke dømme noen alle får lov til å gjøre det de ønsker bare det er i kjærlighet, sier man.Den falske kjærligheten avsløres i lyset Guds sannhet og ord. Hvis menneskene skal forandre seg så er det ingen vei utenom enn å forkynne Guds ord i kraft til omvendelse fra synden. Vi mennesker kan ikke gjøre det, men Guds ord kan. Vi skal formidle ordet, kraften av ordet gjør resten.men i dag så stoler vi heller på våre kjærlige usanne ord, fordi det behager de som hører på, og det kan føre til død. Vi trenger tjenere som forkynner sannheten i denne verden, som er frimodig og tør stå på muren og rope det ut. For sannheten fører til liv, frihet , og fred , og det evige liv. Løgnen fører til fortapelse. Trist at hyrder får slik makt over sin horde hvorfor er ulvene så troverdige, jo fordi de bygger menighetene på løgnens kjærlighet.

  4
  8
  • Noen vektlegger gjerninger, og selv om gode gjerninger er fint, er det ikke det som frelser en kristen. Som det står i Efeserbrevet 2: 8-10 : “For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” Resultatet av troen kan være gode gjerninger, men det er ikke det som frelser.

  • Jakob, Jesu halvbror:

   “Tro uten gjerninger er en død tro”.

   Troen virker altså sammen med våre gjerninger og genererer frelse.

 5. Disse tilstandene nytter det ikke å gråte over. Det var jo nettopp slik Jesus sa det skulle bli i kristenheten:

  – Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  Kristenheten har dømt seg selv til evig død. Jesus sa også:
  -Mon jeg finner troen når jeg kommer?
  Dette sier sitt. Kun ”en liten surdeig syrner (ødelegger) HELE deigen” (troslæren).
  Taler kvinner høyt når din menighet samles? Da er den falsk og ikke godkjent av Gud:

  ”Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier.35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.” (1. Korint 14:33)
  For sanne kristne er det trosstyrkende å se at også disse profetiske ordene går i oppfyllelse.

  4
  10
  • Profetinnen Anna
   Å spre trøst og håp

   Profetinnen Anna var en kvinne som levde nær Gud. Hun mistet mannen sin da hun var ung og hun viet sitt liv bare til Gud. Det står skrevet at hun i en alder av 84 var vitne til at Jesus kom til templet som baby da foreldrene hans tok ham opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. På grunn av sitt dype, personlige forhold til Gud forsto hun med en gang at profetiene om Messias komme var oppfylt. Dette er i seg selv merkverdig, da ikke selv den tidens mest respekterte rabbinere og prester forsto hvem Jesus var. Anna ble en av de svært få som kunne gi håp til mennesker som lengtet etter at deres Frelser og Forløser – Messias – skulle komme. (Lukas 2,36-38)

   Uavhengig av hvilken rolle vi har i samfunnet har vi alle de samme mulighetene til å høre og forstå Guds vilje. Anna tjente i templet i Jerusalem dag og natt. I dag kan vi også leve nær Gud dag og natt i vårt hjerte, uansett hvor vi er og hva vi gjør. Gud har lovet å være nær dem som lever nær ham. (Jakob 4,8) Da er vi i stand til å forstå hans vilje. Vi kan også være på rett sted til rett tid, når Gud trenger oss til å spre glede, håp og trøst til dem som trenger det.

   Maria, Jesu mor
   En kvinne som forsto Guds hjerte

   Mange av oss lurer kanskje på hvorfor Maria ble utvalgt av Gud til å føde og oppfostre hans Sønn. Dette er et stort ansvar for Maria, men Gud velger kvinner likesom menn på forskjellige oppdrag.
   Debora

   Debora var Israels fjerde dommer etter Josvas død. Mens de fleste syndet mot Gud og dyrket avguder, var Debora trofast mot Gud. Når det ble krig mot kanaaneerne forsto hun at Israel burde gå til krig, selv om de var i mindretall. Barak, som ledet den israelittiske hæren, manglet tro til å gå ut mot fiendene med sine ti tusen mann. Men han forsto at Debora hadde tro og kraft fra Gud som han selv ikke hadde. Derfor sa han Debora: «Hvis du går med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går med meg, så går ikke jeg heller.»

   Debora ble med ham i tro på Gud. Men da de skulle møte den kanaaneiske kommandanten Sisera med sine ni hundre jernvogner, nølte Barak igjen. Debora sa: «Bryt opp! Dette er den dagen da Herren har gitt Sisera i din hånd. Drar ikke Herren ut foran deg?» Hun var overbevist om at seieren ville bli deres, etter det som Gud virket i hennes hjerte. Derfor handlet hun uten tvil eller nøling. Sammen med Barak ledet hun de dårlig utstyrte israelittiske soldater til en stor seier. Og landet hadde ro i førti år. (Dommerne 4

   Gud bruker kvinner og menn, kvinnen trenger ikke å tie da stopper vi Guds ord og det vil man ikke.

   3
   10
  • Du diskvalifiserer de greske skriftene og apostelen Paulus. Derfor ender kristenheten i den evige gehennas død når Kristus om litt fjerner dere onde om dere ikke vender om.

   Den kristne menighet ble etablert på pinsedagen i år 33 evt. Fra da av ble alle normer og prinsipper for den NYE PAKT lansert i tiden etter. Hva som hadde foregått FØR den kristne æra var da historie.

   Paulus er klar – menn som aksepterer eller kvinner som taler UNDER MENIGHETENS MØTER vil uttrykkelig klart IKKE BLI GODTATT. Det vil du snart få erfare.

   4
   10
  • Guds ord er den samme i dag som i går. Gud forandrer seg ikke,men det gjør vi mennesker. Gud bruker kvinnen, til den tjeneste Han har satt for dem.vi kan ikke styre dette. Du kan se den dag i dag så bruker Gud kvinnene på en mektig og underfull måte. Til å forkynne Hans ord.

   2
   10
  • Jeg konstaterer at du IKKE tror på den kristne pakt. Det er helt greit. Bare ikke klag på dommens dag.

   Den kristne pakt overtok for Jehovah Guds pakt med hebreerne. Her fremgår det med all tydelighet at kvinnene IKKE skal tale om åndelige ting når menigheten samles til møter. Det brukes fem forskjellige uttrykk for å understreke alvoret.

   I sitt brev til Timoteus viser Paulus at grunnen er at det var kvinnen Eva som lot seg bedra av Satan i Edens Have og ved sin tale fikk med seg Adam i opprøret mot Jehovah Gud som førte til det store syndefallet.

   I loven til jødene ved Moses kunne INGEN kvinner heller være prester som fremførte ofre for Gud i tempelet.

   2
   1
  • Fin tale fra “r”. Oppmuntrende. Takk.
   Ikke minst for dem som har hengt seg litt opp i 1.kor. 14.

   EN DAG FIKK PAULUS NOK!!!
   (Hannah fra Norge tolker Paulus)

   Når menigheten samles, sa Paulus, så må vi ha stillhet!!! Selv om kvinnene var ivrige til å lære, ble de minnet på å ta det opp hjemme, så møtet snart kunne komme i gang 🙂 Gud så til hjertet til kvinnene, og likte det at de var ivrige. Gud er veldig stolt av oss 🙂 Men noen skjønner ikke at det er andre tider nå, vi studerer Bibelen selv, fedrene er flinke til å hjelpe til med barna og mye annet. Nå må også mennene spørre kvinnene om noe når de kommer hjem. Noen ganger er vi vise og kloke, andre ganger er det de som er det.

   ALT i Bibelen er sant. Men i 2019 hadde nok Paulus for eksempel heller spurt menigheten: Hvor ER egentlig Biblene deres??? Hva er det dere messer og synger om og om igjen i lovsangene deres? Vi tar heller en Salme av David som er tydelig og klar. Opp å dans av all deres kraft!!!

  • Fin tale fra “r” og Hannah. Nå ser jeg at jeg som lesbisk også kan tolke Bibelen som jeg selv vil. Det var godt å få andres syn på ikke å lese bibelen bare som det står. Selvsagt kan man ikke ta Paulus bokstavlig i 2019. Takk “r” og Hannah. Dette skal jeg lese opp for partneren min.

   2
   1
  • “Jeg konstaterer at du IKKE tror på den kristne pakt. Det er helt greit. Bare ikke klag på dommens dag.”
   Der har vi deg i et nøtteskall. Du skal lære ALLE. Men å gjør det SELV er du ikke på noen måte i stand til.

  • Nei Elisabeth, man kan ikke tolke Bibelen som man selv vil. Men om du gidder å bruke tid på å drive med akkurat det, er opp til deg. Du fikk nok med deg at jeg skrev at alt i Bibelen er sant. Regner ikke med at du tror det, men det Paulus og andre skriver er Guds Ord.

 6. Plutselig får alle kommentarene 10 ikke-liker. Det skjer av og til 🙂
  Men denne gangen tror jeg vi har fått besøk av mer sjeldne venner siden JV også fikk. Håper dere har mer på hjertet, er dere fra en kirke?

  • Fra tid til annen frekventeres Søkelys av ateister som vil skape forvirring og splid. Og vipps er de borte igjen.

  • Ja, vet de er innom her. Og det er bra, så får de også siste nytt om crazy ting i menigheter. Og påminnet ulver i fåreklær.

  • Du vet før i tiden Hannah, når man var barn og tok heis og sånn, vet du, da var det alltid kjempegøy å få lov og trykke. Det er sikkert litt sånn her inne også, tror du ikke det, det tenker hvert fall jeg. Det er noen som synes det er kjempegøy å trykke. Det må de selvfølgelig få lov til, bare de ikke trykker på knappen ned i kjelleren, det hendte at jeg trykket feil når jeg bodde i blokk og det var ikke så gøy.

 7. Vår tids gud. Hvilket formening har vi om hvem vår Gud er. Hvilken Gud har en sånn makt på menneskene at de tar den guden med seg overalt. Denne guden finnes over hele verden og de fleste dyrker denne guden med iver og lyst.man får ikke nok av denne guden. Hvilken Gud snakker jeg om.

  Noen tanker jeg har gjort, man kan undre på dette og spørre seg selv, gir man sin tid rett med Gud.

  Søk først Guds rike og Hans rettferdighet heter det så sant i Guds ord. Men et annet ord betyr gjerne mer i dag for mange av oss trosøsken,selv om vi ikke mener det, så synes det i handling.vill ikke med dette dømme noen men vekke og reflektere over dette. Mange har allerede sett og forstått dette.
  For i den andre settingen lyder den menneskelige delen

  Søk først mobilen og dens dekning.

  Når man sammenligner disse to setningene, så må jeg selv innrømme at jeg søker min mobil oftere en det jeg gjør med Gud.noe jeg jobber med og prøver å reflektere over, men jeg begynner å bruke mobilen mer til Bibel sitater og skriver kommentarer i forkynnelsen øyemed.men det er en
  En skremmende tanke, hva er det siste man gjør når man legger seg, og hva er det første man gjør når man står opp, ja vi sjekker vår mobil, og hvor ofte er man i kontakt med mobilen i løpet av dagen. Veldig mange ganger. Hva gjør vi når vi ikke har dekkning, jo vi søker der det er dekning,for alt er trådløst, slik det er med vår kontakt med Gud, for oss er det viktig at mobilen fungere, hvis det ikke er dekkning, eller lite strøm så gjør vi mye for at den skal fungere. For ellers så ellers blir vi fort stresset,og tenk hvis det hadde vært slik at vi følte oss tomme, og kontakten med Gud ble brutt, i dag er det slik at vi kan slå av Gud eller stenge han litt ute, hvis vi ikke trenger Gud, slik hadde vi ikke gjort med vår mobil, vi hadde gjort mye for å holde kontakten med vår mobil.slik at vi kan oppdatere oss.hvor viktig er det å lade å passe på at mobilen har strøm, jo det er viktig, Vi vil ikke gå glipp av noe. Hva har mobilen gjort med meg, og oss tros mennesker i vårt samfunn? Jo vi har blitt normalisert i folkestrømmen.blitt en av veldig veldig mange.
  Tenk tanken om vår mobil hadde vært vår Gud, da hadde Gud fått mye å gjøre da ville vi til stadig brukt Gud mye vi hadde søkt Han, og passet på at vi fikk påfyll hver dag. En avhengighet av vår Gud. For en annerledes opplevelse det hadde vært for våre liv. Hvis Gud hadde vært vår mobil. Hvis vi skal forandre oss og verden, så må vi bli lik den måten vi bruker mobilen på i dag. I overført betydning m tanke på vår kontakt med Gud i det daglige. Tenk tanken livet vårt hadde blitt snudd opp og ned. Men det valget må vi ta selv, når vi forstår dette så vil valget vere enkelt. Hva betyr mest for våre liv Gud eller mobilen vår.? Det kommer an på hvem vi bruker mest tid på.alt kan bli en avgud i våre liv. Vi må være våkne i denne tid.Tenkte også på når pastor spør hvor mange av dere har med mobilen her i dag da tror jeg alle har sagt jeg. Men hadde pastor spurt hvor mange av dere har tatt med Bibelen her i dag, så hadde antakelig svaret vært et annet bare ville dele noen tanker m dere mobilen er bra for noe men ikke alt

  • Kloke refleksjoner fra deg, også veldig sant og skremmende. Må erkjenne at jeg er der jeg også, om ikke akkurat så mye tlf, så er det iPaden. Grunner? Ja, mange kan man si, men ingen unnskyldning. Er det omstendigheter som forstyrrer kristenlivet? Absolutt! Ingen unnskyldning. Takk for klokt innlegg.

  • Tusen takk.
   Det traff. Og ikke vær lei deg for det.
   Du gjør et viktig arbeid. Håper du er på talerstolen på søndag.
   Det er mangel på slike som deg.

Det er stengt for kommentarer.