Apostler og apostelbevegelsen, -finnes det apostler i vår tid?

De_apostel_Paulus_Rijksmuseum_SK-A-3353.jpegEn rekke mer eller mindre sentrale personligheter innenfor kristenheten omtaler seg selv eller blir stemplet som «apostler». Her hjemme er både Jan Hanvold og pastor Jan Aage Torp begge beæret av å ha fått apostel stemplet, og mens Jan Hanvold selv omtaler seg som apostel, ble Jan Aage Torp i 2013 gitt tittelen «Convening Apostel»  for hele Europa innen organisasjonen «European Coalition of Apostolic Leaders (ECAL), som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), en sammenslutning av ledere innenfor en gren av den karismatiske bevegelsen som ofte omtales som den «Ny apostolisk reformasjon» som består av en rekke forkynnere med noe ulik teologi. (Bildet er hentet fra Wikipedia og skal forestille apostelen Paulus, som i motsetning til vår tids apostler har fått sine skrifter og brev gjengitt i Den Hellige Bibel

I motsetning til Jan Hanvold som selv omtaler seg som en apostel og en mann med en ukomplisert kristen tro, bruker ikke Torp begrepet på en slik måte selv om han av Wikipedia er definert som «Convening Apostle» for hele Europa. Termen «apostel» c-p-wagnerinnenfor denne bevegelsen betyr på ingen måte at vår tids apostler forventer å få sine skrifter og brev kanonisert og plassert i Bibelen og ei heller kan deres ord vektlegges på samme måte som bibelens apostler.  (NAR) som er forkortelse for Ny apostolisk reformasjon som brukes for å beskrive en bevegelse som søker å etablere et fjerde hus innenfor kristenheten som skiller seg ad fra katolisisme, protestantiske og ortodoks kristendom og bevegelsen blir sett på med skepsis fra mange kristne. Det er primært personligheter og forsamlinger av pinse-karismatisk karakter som har funnet sammen i denne strømningen. Den grunnleggende forskjellen fra andre bevegelser er at NAR tror at apostel og profet-embedet opprinnelig hadde gått tapt i kirkens historie og at disse embeder eller tjenester er blitt gjenopprettet i vår tid. Strømningen er en av de mest hurtigvoksende innenfor kristenheten og vektlegger begreper som menighets-planting og kirkevekst. En av de mest sentrale personlighetene innenfor denne strømningen er C.P Wagner (Foto You Tube) Wagner’s tanker og ideer har påvirket millioner av troende verden over.

I Amerika har bevegelsen møtt mye kritikk fra retninger som er tilknyttet sør-stats baptistene som igjen er svært skeptiske til alt som smaker av karismatiske gaver. I videoen nedenfor taler pastor Jan Aage Torp om den apostoliske tjenesten. Jan Aage Torp har i motsetning til mange innenfor denne strømningen vært helt åpen om sine sykdommer, skuffelser og svakheter i livet og forteller helt åpent om dette til sine følgere og venner på Facebook. Denne korte saken har ikke til hensikt å bedømme teologien men er kun en kort og objektiv beskrivelser av en bevegelse som har skapt debatt og er noe kontroversiell. Her er Torp i et opptak fra Sverige.

 

Facebook Comments

10 tanker om “Apostler og apostelbevegelsen, -finnes det apostler i vår tid?

 1. Ett kort svar: Det finnes ingen apostler som de 12 som fikk direkte åpenbaring fra Herren, og som har gitt grunnvollen for vår tro..Men apostel kan bety utsending ,og en slik bruk er bibelsk ,men i vår tid kaller vi de misjonærer, noe som er mer ryddig, da apostel ofte forbindes med karismatiske galninger fra trosbevegelsen. Men apostel slik vi ser de 12 var er det ingen i dag som er.

  • Det er berre 12 apostlar.
   «Dei kasta lodd mellom dei, og loddet fall på Mattias. Sidan vart han halden for apostel saman med dei elleve.»
   I Åp 21 er det stadfesta, berre 12.
   Paulus er ikkje blandt dei.

   «Bymuren hadde tolv grunnsteinar, og på dei var det skrive tolv namn, namna på dei TOLV APOSTLANE åt Lammet»
   —————————
   Det vert nokre nervepirrande år framover.
   Me er kome til dei avsluttande åra før 1000-årsriket.

   http://2028end.com/wp-content/uploads/2015/01/Creation-Chart-2000-x-1545-EARTH-1024×791.jpg

   Guds ord står fast.

   «For med EIGNE AUGO ser dei
   at Herren KJEM HEIM att til SION.
   9 Set i med jubelrop,
   de aude tufter i Jerusalem!
   For Herren trøystar sitt folk
   og LØYSER UT JERUSALEM.
   10 Herren syner sin heilage arm
   for augo på alle folkeslag.
   HEILE DEN VIDE JORD FÅR SJÅ
   frelsa frå vår Gud.» Esaias 52

   Fødselsveene til Israel er beskrive i Jeremias 30.

   Når menneska er redde og ikkje ser noko løysing, set smertene seg slik Jerermias beskriv det.

   «Vi høyrer eit rop av angst,
   det er redsle som rår, og ingen fred.
   6 Berre spør deg føre og sjå
   om ein MANN KAN FØDA BORN!
   Kvifor ser eg då at alle menn
   HELD HENDENE PÅ HOFTENE
   lik kvinner som skal føda,
   at kvart andlet er omskift og bleikt?
   7 Ja, stor er den dagen,
   han har ikkje sin like.
   Det vert ei TRENGSELSTID FOR JAKOB,
   men han skal koma vel igjennom.»

   Gud let Israel lida ved Antikrist desse siste åra.
   5 Mosebok 28 vertoppfyllt .
   Ulydighet får konsekvensar.

   «Då vreiden steig opp i meg,
   LØYNDE EG ANDLETET FOR DEG ein augneblink.
   Men med evig nåde
   vil eg miskunna deg,
   seier Herren, din utløysar.
   For meg er dette som i Noahs dagar,
   den gongen eg svor at Noah-flaumen
   aldri meir skulle koma over jorda.
   På same måten sver eg no
   at eg aldri meir
   skal harmast på deg og refsa deg.
   10 For om fjella vik og haugane vert rikka,
   skal min nåde ikkje vika frå deg,
   og mi fredspakt skal aldri rikkast,
   seier Herren, som miskunnar deg.» Esaias 54

   For Israel kan det opplevast som dei er heilt forlatt av Gud i denne grusomme tida.
   Profeten Daniel seier om desse siste åra.

   «På den tid skal Mikael,
   den store fyrsten, stiga fram,
   han som vernar dine landsmenn.
   Det skal koma ei trengselstid
   som det IKKJE HAR VORE MAKEN TIL
   heilt sidan folkeslag vart til.
   Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
   alle som er oppskrivne i boka.
   Og mange av dei som søv i molda,
   skal vakna opp,
   somme til evig liv,
   andre til skam og evig avsky.»

   Daniel beskriv desse siste 3,5 åra før tusenårsriket.

   «Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det heilage folket (ISRAEL) er heilt knust, kjem slutten på alt dette.»

   » Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og INGEN AV DEI SKAL SKJØNA NOKO. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar.»

   Mange kristne forstår ikkje at tempeltenesta til jødane vil koma på plass i endetida.
   Lenge har tempeltenesta vore nedlagt.
   Templet var øydelagt i år 70.

   Hosea 3 fortel dette.

   «For i lang tid skal israelittane sitja der utan konge og hovding, utan offer (TEMPELTENESTA) og steinstøtte, utan efod og husgudar. Sidan skal israelittane VENDA OM og søkja Herren sin Gud og David, sin konge; og skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans I DEI SISTE DAGAR.»

   Daniel 11,31 beskriv korleis tempeltenesta vert øydelagt.

   «Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, TEK BORT DET DAGLEGE OFFERET og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot PAKTA, lokkar han til fråfall med SLEIPE ORD. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring….»

   Personen som gjer dette er Antikrist.

   «Kongen skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt.»

   «Dei skal verna deg mot vond kvinne,
   mot den SLEIPE TUNGA åt framand kvinne». Ordtaka 6,24

   Israel har knytta sterke band til kvinna «Babylon» – USA i Åp 18.

   «Den som talar med falsk tunge,
   hatar den han knuser;
   ein SLEIP MUNN får mange til å falla.» Ord 26.

  • Dum, selvfølgelig finnes det apostler i dag. Som en Herrens apostel får jeg direkte åpenbaring fra Herren nesten hver eneste dag. Alle budskap jeg fremfører i menigheten er inspirert av Herren, men de kan ikke likestilles med de ord som er skrevet i Bibelen fordi de på basis av sin karakter danner grunnlag for menighetens tro å lære. Alt jeg preker i menigheten skal og må testes på Guds ord i Bibelen, og det samme gjelder profet embedet. I vår menighet har vi både apostler og profeter og alle nådegavene i funksjon. Men alt må selvfølgelig testes på Guds unike ord som er i Bibelen.

   Det som gjør at mange menigheter ikke har vekst og vekkelse er mangel på profetisk og apostolisk åpenbaring, og derfor må Guds folk søke å fremelske de åndelige gaver og tjenester.

  • Aner vi et snev av vantro til Guds ord i det du skriver her «Dum»?
   Det står skrevet
   Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 1 Kor 12,28
   Dette ordet forteller at Gud har satt apostler og profeter samt lærere i menigheten. Slik var det i den tidlige menighet og slik er det i dag. Herren er i ferd med å gjenreise sitt legeme i kraft og herlighet, og det er med sorg at mange kristne i våre dager går i mot dette ordet fra Herren. Jeg tror mange kristne blir frarøvet mange velsignelser fordi deres ledere ikke er åpne for det Gud gjør i tiden.

 2. Jeg er apostel med profetgave, min oppgave er å tale Herrens ord og løfte frem alle tjenestegavene som er omtalt i Skriften. Vi opererer et mønster fra apostlene i Bibelen som var datidens apostelkoalisjon. I vår tid har vi også slike apostel koalisjoner som opptrer på vegne av Herren med bestemte mandat.
  Forskjellen er de tolv i NT var øyenvitner til Herrens fysiske nærvær og virksomhet her på jord, mens vi er øyenvitner til hva Herren fysisk gjør gjennom Kristi kropp.
  De tolv apostlene i skriften hadde mandat til å tale ordet på vegne av Herren og det samme mandat har vi i dag.

  • Ja riktig..så din autoritet er sidestilt med bibelen?? «apostel geir»..ha ha? Morsomt.

 3. «Som en Herrens apostel får jeg direkte åpenbaring fra Herren nesten hver eneste dag».

  Geir L. Jeg er uhyre skeptisk til en slik påstand. Gjennom årene har vi alle truffet personer som stadig har fått «åpenbaringer» og som har brukt dette som en herskemetode for å få makt og innflytelse i det kristne landskap. Dessverre finnes det psykisk ustabile personer også i kristne miljøer. Personer som ustoppelig «ser» og «hører».
  Man bør ta personer som stadig får «åpenbaringer» fra Herren med en klype salt.
  Jeg kjenner ikke deg, men jeg undrer…….

  • Gud er nå i ferd med å gjenreise den mektige aposteltjenesten nå i tiden før Jesus kommer tilbake. Denne aposteltjenesten er selvsagt ingen herskeposisjon, men en tjeneroppgave. Som Herrens apostler i 2015 er vi menighetens tjenere – og de åpenbaringer vi får må samstemme med Guds ord. Dersom noen bruker sitt apostel embede som hersketeknikk for å kontrollere andre -er det et misbruk av tjenesten. Dessverre forekommer slikt, men en sann Kristi tjener lar seg korrigere av Herrens ord og Ånd.

 4. Apostel Geir..Vi har profetisk og apostolisk åpenbaring..i bibelen. Det kommer ikke noe nytt. Du er ikke apostel, «alle budskap jeg fremfører er inspirert av Herren» sier du . Dette viser at du er en falsk profet som aviker fra sann kristen tro. Hvem kan si imot deg når du hevder slikt? Du må omvende deg og tro på Jesus og hva han har gjort for deg. Det var kun apostlene (de 12 og Paulus) som var inspirert direkte fra Herren. Derfor bygger vi vår tro på apostlenes og profetenes grunnvoll. Nådegaver finnes det mange av, apostler og profeter slik du hevder finnes det ingen av..Foresten, i hvilken menighet er det du «fremfører» dine budskap?

  • Dum. Disse tjenestene har aldri opphørt. Du har rett i at det er profeti og åpenbaring i Bibelen og disse åpenbaringene er også målestokk for vår tids profet og apostel tjeneste. Det kommer stadig ny vin fra Herren og åpenbaringsregn til glede for hele Kristi legeme. Den apostoliske forkynnelse stemmer med Guds ord i Bibelen og Gud har gitt sin kropp evnen til å prøve ånder. Det ser ut til at du avviser Åndens virke i legemet. Jeg kan da ikke omvende meg å tro på Jesus siden det er Hans Ånd som uttdeler sine gaver og tjenester til sine redskaper. Som troende og apostoliske kristne er vi satt til å formidle de gode nyheter om frelsen i Kristus til alle. Som bekjennende og proklamerende apostler med mandat fra Herren kan vi frimodig preke Guds ord i mange sammenhenger. Som apostler har vi en tjeneste til hele Kristi legeme samme hva slags merkelapp og konfesjon det er. Jeg besøker menigheter i mange sammenhenger i alle konfesjoner. Og tilsist. De åpenbaringer jeg får skal testet på Guds ord

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *