Vi ønsker alle våre lesere godt og velsignet nyttår

I skrivende stund er det bare litt over fem timer igjen av 2015 og i kveld klokken 24 må vi 2016-nyttårbytte kalender, skrive 2016 når vi underskriver papirer eller skal hente en ny pc på posten. 2015 har vært et turbulent år med uro på verdens børser, eskalerende krig i Midtøsten og en eksplosjon i tallet på flyktninger som har ankommet Europa. Jeg vil med dette benytte anledningen til å ønske alle lesere og besøkende godt nyttår. Jeg vil også ønske alle som deltar i hissig debatt og kommenterer sakene et riktig godt nyttår og Guds velsignelse i året som ligger foran. På tampen av 2015, fold dine hender og legg året som ligger fremfor i Guds hånd i bønn. Kanskje 2016 vil bli året Herren kommer tilbake og kanskje ikke. Kanskje 2016 vil bli året da du blir kalt hjem av Gud. Ingen vet, men vi vet at morgendagen ligger i Faderens hender og må han i Kristus Jesus velsigne hver dag som ligger fremfor oss, og la oss alle kunne si: “for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.” Godt nyttår!

15 tanker om “Vi ønsker alle våre lesere godt og velsignet nyttår

 1. Denne kommentaren hvor “Jan Kåre Kristensen” ba om tilgivelse overfor Torp og Braut og Fuglesteg samt resten av verden er ikke skrevet av den ekte Jan Kåre Christensen. Christensen står nok fast på sine meninger og vil om 19 dager møte i Oslo Tingrett

  Sluttkommentar: Tilgi meg…

  Og godt nyttår.

  • Jeg håper du sletter det som er skrevet der Kjell. Det er klart at det IKKE er JKC som har skrevet det.

  • Han heter vel Christensen til etternavn, og ikke Kristensen – med K.

   Vil også minne deg om det niende bud:
   “Du skal ikke tale usant om din neste.”

   capish?

   Nå som vi skriver 2016, kanskje vi skal ha som nyttårsforsett å ikke med viten og vilje bryte Guds bud – av den enkle grunn at frelsen DRIVER oss til å VILLE adlyde Gud! ?
   (jeg antar du er kristen, men hvem vet..?)

   Dette er for øvrig ingen forsvarstale for det JKC har skrevet om div. folk på sin blogg. Man skal likevel kunne dømme/vurdere og advare mot pastorer og predikanter som har forlatt den smale sti, men dog uten å bruke de fordømmende ordelag han har gjort bruk av!

  • Dette var en gledelig start på det nye året:-) Du er tilgitt.

   Ønsker deg et velsignet godt 2016:-)

 2. Godt nyttår til Kjjell og alle dere som har vært med på å gjøre bloggen så interessant å følge med på.

 3. Ifølge Apokryfene skal paktens ark komme til syne i den siste tid. Spennende å se om det skjer i år.

 4. Det var Jesus som lerte oss hedninger aa omvende oss fra avgudsdyrkelsen. Moseloven og israel var kun for joder.

  Saa vidt jeg vet har ingen kommet paa tanken om at det var Tammuz som ble korsfestet for akkurat naa. Var det ikke litt rart at noen helt plutselig, naa etter to tusen aar, kunne lansere en slik braking news?

  Og kan du ikke folge opp med aa beskrive likheten mellom evangelsik kristendom og dyrkelsen av Tammuz?

  Jeg synes dette illustrerer hvor lett det er aa faa deg til aa tro ting Langeseter. Du leser ett eller annet paa en nettside, og vips, hvis det bare passer inn i din religionskonstruksjon, saa blir det en “gudommelig sannhet”. For det maa det vel vere naar du helt uten videre kan stemple alle kristne som avgudsdyrkere?

  Den kristne menigheten vokste raskt i arene etter korsfestelsen. Hele hendelsen var saa spektakuler at det finnes tusenvis av historiske kilder som bekrefter det som skjedde. Til og med kilder du selv har referer til.

  Kristne ble brent og myrdet i stort anntall for sin tro skyld. Tror ikke dette hadde skjedd hvis Jesus bare var en utdatert avgud blandt et stort anntall andre avguder. Grunnen var vel heller at de forkynnte omvendelse fra synd og avgudsdyrkelse i alle former. Dette var ikke populert.

  Det ble opprettet mange pakter opp gjennom den tiden som beskrives i GT. Men siden jodene falt fra gang paa gang paa gang og pakter ble brudt hele tiden, maatte stadig nye pakter opprettes. Og de nye paktene var ikke alltid lik de gamle. Ogsaa pakter med “evig gyldighet” kunne bestaa kun paa bestemte betingelser.

  I GT kan man regne seg ganske noyaktig frem til det aaret Jesus ble fodt og til vaaren 1948, da Israel gjennoppstod som nasjon. Det ligger forklaringer paa dette paa nettet. Men for meg ser det absolutt ikke ut som om at det som skal skje heretter skal lede frem til en vidreforing av det som ble avsluttet da Salomons tempel ble revet og jodene fordrevet. Alle mesiasprofetiene viser vel det.

  Det eneste jeg er helt sikker paa er at demoniske vilfarelser og falsk lere skal fore folk bort fra den sanne troen. Og alle steder hvor falske profeter slipper til vil de forsoke aa bedra folk og fore dem bort fra troen paa Jesus.

 5. Det er muligens en helt grunnleggende forskjell mellom oss. Jeg legger ingen vekt paa private youtubesnutter som gjor krav paa aa vere sin egen dokumentasjon. Slike kan settes sammen paa et gutterom, og ofte brukes bilder og tekster fra andre lignende hjemmelagede videosnutter. Det samme gjelder udokumenterbare paastander og “forklaringer” fra sekter og andre erklerte motstandere av evangelisk kristendom.

  Kristen tro er bokstavelig talt en vesentlig del av verdenshistorien. Hele dens historie er godt dokumentert. En av aarsakene til dette er faktisk alle anklagene og all motstanden den har mott.

  Og utrolig nok, noe av det de evangelisk kristne har blitt kritisert for var faktisk forkynnelsen og arbeidet for Israels gjennopprettelse. Beromte predikanter som f.eks Spurgeon og mange andre talte varmt for at jodene skulle faa vende tilbake til sitt land. Var de inspirert av Tammuz?

  Jesus ble henrettet av Romerne paa en helt reguler maate. Grunnen var kun at en gruppe joder var provosert av det han sa. Jesus viste det, men valgte aa la seg hennrette fremfor aa fornekte sitt eget budskap.

  Forstaar man dette fullt ut vil man forstaa grunnlaget for kristen tro.

  Da Hans Nilsen Hauge gikk rundt i Norge og forkynte omvendelse fra synd i et samfunn hvor hor, bannskap og fyll det vanlige, ble anklagene mot ham typisk nok ogsaa “teologisk begrunnet”. Og de som utformet anklagene mot ham kom ogsaa fra et frafallent presteskap. Man kan si at disse til overmaal dokumenterte sitt eget frafall slik vi i ettertid kan se at profetene i GT dokumenterte Israels avvisning av deres mesias og det jodiske samfunnets sammenbrudd.

  Og helt erlig, hvis Tammusdyrkelse virkelig kunne skapt saa mye possitivt som de ekte kristne vekkelsene har gjort, saa kunne man nok uten videre annta at Tammus var en langt mektigere enn Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

  En slik tanke ville raakke ved alt grunnlag for Bibelsk tro. Det ville rokke ved all etablert forstaaelse av godt og ondt. Det vil vere akkurat en slik fremgangsmaate som psykopater og farlige maktmennesker bruker for aa faa kontroll over folks tanker.

 6. At du forkaster NT forstår jeg, men det er jo endel løfter om en Messias i GT, feks Jes 7,14 og Jes 9, 2-7.
  Det finnes mange løfter og tekster som viser til at det skal komme en Messias, Guds sønn. Dette anerkjenner jo også jødene.
  Men, det gjør ikke du, og du forkaster jo også Daniels bok i sin helhet.

  Det er forsåvidt fair om du sier at du forkaster kristendommen og velger jødedommen, men det du gjør er at du er i ferd med å skape deg en helt egen religion! Lykke til med det prosjektet:-)

 7. Men, du mener jo at det ikke skal komme en Messias. Og da er du på kollisjonskurs med svært mange tekster i Gt(og selvsagt hele NT), og er i praksis i sving med å lage deg en helt egen religion.

 8. Langeseter..

  Siden du altid lar “jodene” faa siste ord i denne diskusjonen, saa vil den vel aldri fore til noe. Rent hypotetisk ville den vel heller ikke kunne hjelpe noen, selv om du hadde rett, for baade Moseloven og Israel er eksplisitt for joder. Og dessuten, som profetene forutsa, dette kunne ikke hjelpe jodene heller. De var nesten like syndige, stae og egenraadige som vi selv var.

  Kjernen i denne diskusjonen er at du definerer Gud som et individ slik man definerer et avgrenset jordisk individ. Dette til tross for at han skapte alt bare ved aa si “det bli”, og siden lar alt bestaa ved seg selv. Baade det synlige og det usynlige. Han som er allestedsnerverende og kan hore paa ti million bonner samtidig.

  At du ikke vil eller evner aa se at mesiasprofetiene handler om en gudommelig person er en ting.

  Men kan du beskrive forholdet mellom “Guds Aand” eller “Herrens Aand” og “Gud”, slik det fremstilles i GT? Naar det f.eks staar i 1. mosebok 1,1, at “Guds Aand svevet over vannet”, eller at Herrens Aand kom over noen, eller frakter en person fra a til b. Er da “Guds Aand” og “Gud” synonyme begreper, eller er det snakk om to forskjellige ting?

  • Langeseter skrev..
   Søk i nettbibelen på HERREN GUD .
   ________________

   Jeg har lest Bibelen mange ganger og trenger ikke soke.

   Du fokuserer veldig det som passer best og glemmer helst alt det som ikke harmonerer med din spesielle tolkning. Litt slik som Jehovas vitner. De konstruerte teologien forst, og etterpaa tolket de Bibelen slik at den skulle passe.

   Paa den maaten kan man lage saa mange religionsvarianter man bare vil. Det har faktisk vert ganske mange av dem opp gjennom historien. Og nesten alle har vel ment at absolutt alle andre mennesker, til alle tider, har tatt feil. “Bare jeg har forstaatt”. Og saa prover de aa skaffe seg tilhengere.

   At Gud er en betyr ikke at Guds Aand ikke er ett med Gud selv om den kan fremstaa paa en annen maate for oss. Dette vet du helt sikkert, men du vil heller gjennta dine firkantede paastander i det uendelige, slik at det kan fungere som et forsvar. Som en mur du kan hjemme deg bak.

 9. Igjen og igjen og igjen. Sporsmaalet er ikke om Gud er en, men om ditt krav paa aa faa bestemme av hva dette vil si. Og ikke minst, at du helt systematisk tillegger andre meninger de ikke har. Du prover bokstavelig talt aa fremtvinge en storst mulig forskjell mellom dine egne og andres meninger, slik at du kan fremstaa som den som har “mest mulig rett”.

  Det vi vet i dag om f.eks kvantefysikk, tid og rom og fenomenet string theory, som mange mener kan vere nokelen til en fullstendig relativitetsteori, viser klart at virkeligheten vi omgis av er uendelig mye mer kompleks og uforstaaelig enn vi i det hele tatt er i stand til aa fatte. De fremste vitenskapsmenn i verden kan bare fastslaa at vi praktisk talt ikke forstaar noen ting.

  Naar noen da gjor krav paa aa kunne beskrive den allestedsnerverende skaperen av alt dette, saa gir det meg asossiasjoner til noe som det staar mye om i GT. Om menneskenes trang aa definere sine egne guder. Skjere dem ut av en trestokk og plassere dem paa en stubbe, slik at de kan peke paa den og si: “akkurat der staar min gud”.

 10. Ja, Herren har aapenbart seg for Guds folk. Bla kan man lese om dette i 1. Mosebok 18.

  “Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltaapningen midt paa heiteste dagen. Da fikk han se tre menn som stod foran ham.”

  En av disse ble av Abraham kalt “Herre”. Og siden Sara turde aa le er det sannsynlig at denne personen ikke var sa veldig ulik et vanlig menneske. Hva mener du Langeseter, kan Gud vise seg for oss som ett menneske? Eventuellt, tror du Guds Trone var tom da han besokte Abraham?

  Konflikten mellom kristne og joder, og spesiellt ortodokse Joder er ingen hemlighet. De onsker aa bekjempe kristendommen. De har mildt sagt daarlige erfaringer med veldig mange av de som har kalt seg “kristne”. Spesiellt katolikkene. Og mange av ligthvarianten, – “Luthersk kristendom” ogsaa. Mange av Luthers skrifter kunne fungere som lereboker for Hitler. For Norges del kan man f.eks nevne “jodeparagrafen” i grunnloven som ble gjenninnfort av prestesonnen Quisling.

  Alle staar selvsagt fritt til aa la jodene diktere sin tro, men selv syntes jeg det er langt mer interessant aa lese Bibelen selv. Den er skrevet for helt vanlige mennesker og man trenger ingen “bortforklaringer” for aa forstaa den.

  Tror det vil vere det sikreste ogsaa. For i tiden som kommer tror jeg folk vil bli utsatt for mye manipulasjon og bedrag. Det absolutt viktigste blir aa velge “riktig messias” naar han kommer. Han som jodene plutselig skal kjenne igjen og graate over.

Det er stengt for kommentarer.