Steve Cioccolanti i Discover Ministries om den profetiske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad

Jerusalem Foto: Free for commercial use No attribution required

Ledere for de liberale kirkesamfunnene har ikke akkurat uttrykt glede over det faktum at Amerika nå har anerkjent Jerusalem som hovedstad for staten Israel. Også våre politikere, inkludert KrF og Frp som tilsynelatende er pro Israel har uttrykt frustrasjon over at Donald Trump oppfylte sitt løfte. Selv den falske profet som er overhode for den katolske kirke reagerte med avsky på president Trumps avgjørelse og skal i protest ha kansellert et møte med visepresident Mike Pence. Det katolske overhodet reagerer dermed på samme måte som Tyrkias rabiate diktator, Recep Erdogan

I videoen under snakker Steve Cioccolanti i Discover Ministries om den profetiske hendelsen som skjedde i forrige uke. Vi lever i veldige og profetiske tider, og for hver eneste dag som går, blir vi mer og mer overbevist om at Jesus Kristus snart kommer tilbake.

12 tanker om “Steve Cioccolanti i Discover Ministries om den profetiske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad

 1. Dream on mr. Langesæter. Den kristne tempelliknende ordningen som vil etableres nord for dagens Jerusalem etter Harmageddon kalles “Den hellige gave” og omtales i Esekiel fra kapittel 40. Midt i denne “byen” finner vi “Jehova shaama” – “Jehova er der”. I dette administrasjonssenteret vil Jehova la salvede tjenere motta “de nye bøker” til menneskene. Og herfra vil Han ved Kristus styre jorden.

 2. Josef. Hvor har du fått det fra at tempelet ikke vil stå i Jerusalem?
  Slik jeg forstår det vil det være et tempel i Jerusalem i 1000 årsriket. Deretter vil det nye Jerusalem komme ned fra himmelen og der er det ikke noe tempel. «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel». Åp. 22,22.

  • NT er en ÅNDELIG oppfyllelse av GT’s profetier. Guds tempel i fortiden er idag oppfylt av et levende tempel:

   “Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?” (1.Kor. 3:16)

   “Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?” (1. Kor.6:19)

   “Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel.” (1.Kor. 6:16)

   Det vil selvsagt være administrasjonsfasiliteter vi kan bo i ved Jerusalem i 1000-årsriket, der vi skal ta i mot “nye bøker” til hjelp for menneskeheten. Men selve “tempelet” blir da de salvede – “et tempel av levende stener”.

   Oppfyllelsen av de bibelske profetiene i det gamle, kjødelige Israel er ÅNDELIG. Uten å skjønne dette vil man forfeile målet. Derfor “slåss vi heller ikke med kjødelige våpen”.

 3. Har vært litt inne på det selv angående Guds tempel.
  Står en plass i apg at Gud ikke bor i bygninger e.l. Hans trone er i himmelen. Jesus sitter ved Faderens Den Allmektiges høyre hånd og skal sitte der inntil Hans fiender er lagt til skammel for Hans føtter.
  Han skal dømme levende og dømmende ved sin åpenbarelse og Sitt rike.
  Hans rike er heller ikke av denne verden.
  Det templet som evt skal bygges i Jerusalem er slettes ikke Guds tempel.
  Men står om ødeleggelsens styggedom i profeten Daniel som Jesus henviser til i Matt 24.
  Står at antikrist skal gå til krig mot de Hellige og vinne over dem.
  De hellige i Guds øyne er de troende. Vi er ikke hellige utenom i Jesus Kristus. Er ved Hans Offer vi blir Helliget

  • Og jeg har tenkt angående det Daniel skriver om at det stadige offeret skal taes bort. Og at dem som kjenner sin Gud skal utføre sin gjerning. Og at mange skal falle og mange skal kuttes og gjøres hvite til endetiden.
   Står i åp angående den store trengsel at dem tvettet sine skjortler og gjorde den hvite i lammets blod.

   Tankene mine går hen på at det stadige offeret kan være Kristi Offer. At det skal taes bort. Er jo de hellige antikrist skal gå til krig mot.

  • Og han i videoen er falsk med sine usanne spådommer hvor antologi er involvert.
   Han er en falsk profet som vil muligens lede deg til antikrist

 4. Matteus 24:11: ”Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.”

  Blant disse er de som forkaster det nye testamentet. Demoninspirerte ikke-kristne løper nå Satan Djevelens ærend for å villede menneskene. De er demonenes nyttige idioter og har kun en fremtidig destinasjon om de ikke vender om – GEHENNA!

 5. eg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme.
  Gud har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva Skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier:
  «Herre, de har drept profetene Dine og revet ned altrene Dine. Og jeg er alene igjen, og de er ute etter mitt liv.»
  Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? «Jeg har latt det bli igjen for Meg sju tusen menn, som ikke har bøyd kne for Ba?al.»
  Så er det da i den tid som er nå, en rest igjen etter nådens utvelgelse.
  Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning.
  Hva da? Israel har ikke oppnådd det som det søker etter. Men de utvalgte har oppnådd det, og de andre ble forblindet.
  Slik som det står skrevet: Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre helt til denne dag.
  Og David sier: «La deres bord bli en snare og en felle, en snublestein og en gjengjeldelse for dem.
  La deres øyne bli formørket, så de ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd. »
  Jeg sier altså: Har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte! Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene, for å gjøre dem nidkjære.
  Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer da deres fylde!
  For jeg taler til dere hedningefolk. Så sant jeg er hedningenes apostel, ærer jeg tjenesten min,
  om jeg på noen måte kan gjøre dem nidkjære som er av mitt kjøtt, og frelse noen av dem.
  For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse være, om ikke liv av døde?
  For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det.
  Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet,
  så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.
  Du vil da si: «Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»
  Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt!
  For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at Han ikke sparer deg heller.
  Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet: Overfor dem som falt, strenghet, men mot deg, godhet, hvis du da fortsetter i Hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av.
  Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen.
  For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre?
  For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn,
  og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob.
  For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder.
  Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld.
  For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake.
  For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet,
  slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere.
  For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at Han kunne vise miskunn mot dem alle.
  Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige Hans dommer er og hvor uutgrunnelige Hans veier!
  For hvem har kjent Herrens sinn? Eller hvem var Hans rådgiver?
  Eller hvem har først gitt noe til Ham, så han skulle få gjengjeld?
  For av Ham og ved Ham og til Ham er alle ting. Ham være æren i all evighet! Amen.

  Romerne kap 11

 6. Her ser vi at Gud ikke har forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg. Her går Paulus inn på mange ting som er svært viktige.
  Paulus sier også et annet sted: “Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder,
  de som dere en gang vandret i, etter tids-ånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn.
  I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lystene og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre.
  Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med,
  gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst.
  Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus,
  for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
  For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
  ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.
  For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
  Husk derfor at dere en gang var hedninger ved fødsel, slike som blir kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kroppen med hender.
  Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden.
  Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod.
  For Han er vår fred, Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skille-veggen som sto imellom.
  Dette gjorde Han da Han ved sin kropp avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i seg selv å skape ett nytt menneske av de to og på den måten skape fred.
  Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i én kropp ved korset og ved den drepe fiendskapet.
  Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.
  For ved Ham har vi begge adgang til vår Far i én Ånd.
  Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk.
  Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen.
  I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren.
  I Ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden.”

  Efeserne kap 2

 7. Når vi leser rom 9, 10 og 11 så får vi vite mange viktige ting.
  Gud har en stor frelsesplan med det Jødiske folk. Ja, forherdelsen har kommet over mange av israels barn. Dem er podet av sitt naturlige oliventre pga sin VANTRO og vi er podet på VED TRO.
  Her ser vi Guds strenghet og Guds godhet. At vi ikke blir hovmodig. At det er av nåde og ved tro. At vi fortsetter i Hans godhet. Er alene det verk Jesus Kristus gjorde på Golgata som frelser oss.
  Ved Israels forkastelse av Jesus Kristus (evangeliet) er evangeliet gått til hedninger og skal tilbake til Israel. Hele Israel skal bli frelst på èn dag og utfrieren kommer FRA SION.

 8. Vi var en gang utenfor Israels borgerskap, men har fått del i løftene ved tro.
  Men Paulus går også inn på det Jerusalem der oppe. Er det som er de troendes hjemland.
  Si mig, I som vil være under loven: Hører I ikke loven?
  22 Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trælkvinnen og én med den frie kvinne;
  23 men trælkvinnens sønn er født efter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet.
  24 I dette ligger en dypere mening under; for disse kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trældom; dette er Hagar.
  25 For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nu er; for det er i trældom med sine barn.
  26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;
  27 for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder! bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen.
  28 Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak.
  29 Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nu.
  30 Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn.
  31 Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes.

Det er stengt for kommentarer.