Russland trapper opp konflikten med Ukraina, Innsetter Quisling regjering på Krim

Minst 6000 russiske soldater til Krim, Putin ber om å kunne bruke militærmakt mot Ukraina

Russland vil etter alt å dømme gå til krig mot Ukraina om svært kort tid. Ukraina snakker nå om militær mobilisering og både amerikanerne og europeiske ledere våknet denne uken opp til en ny virkelighet. Nemlig en svært bevist russisk leder som igjen demonstrerer at Russland seiler opp som den store sterke og arrogante krigsmakt som tyr til vold for å knuse drømmen om frihet til det ukrainske folk. Dermed kan mye tyde på at den tidligere georgiske presidenten Mikheil Saakashvili får rett i sin spådom om at Russland kom til å bruke makt for å forhindre økt vestlig innflytelse i dørterskelen til sitt nære nabolag. Med en svak Hussein Obama i sjefsstolen i Det Hvite Hus og et splittet og moralsk fordervet lederskap i Europa har den russiske leder sett mulighetene til å gjenreise noe av Russlands tapte ære. USAs status som verdens ledende supermakt har vært på hell siden Obama ble innsatt som amerikansk president.

Det er nå krisestemning i Ukraina og landets fungerende president har i kveld innkalt sitt sikkerhetsråd for å drøfte eventuelle mottiltak og FNs sikkerhetsråd (populært kalt supperådet) er i kveld innkalt til krisemøte selv om dette vil være betydningsløst fordi Russland som er dypt involvert i konflikten har vetorett. Dermed er også FNs sikkerhetsråd spilt ut på sidelinjen allerede før saken kommer opp. På tross av vestlig anerkjennelse av den midlertidige regjeringen i Kiev, -kan Ukraina ikke vente annet enn moralsk støtte fra USA og Europa. Det vi nå ser er en gjentakelse av krisen i Georgia i 2008 og Russlands effektive kvelning av våren i Praha i 1968 da Sovjet styrker invaderte Tsjekkoslovakia for å knuse landets drøm om frihet. Nå 46 år senere er historien i ferd med å gjenta seg på nytt. (Saken fortsetter under videoen)

Fra Søkelys juli 2008 gjengir vi følgende

David Wilkerson i Visjoner: Så et nytt mørke senke seg over Russland     

Når dere hører om kriger og opprør, la dere ikke skremme. For først må disse ting skje.”  

220px-Wilkerson_Conference Den militære konflikten mellom Russland og det demokratiske Georgia (og nå også Ukraina) vitner med all tydelighet på at Russland er i ferd med å vende tilbake til tidligere tiders mørke. Etter tjue år med åpenhet og begrenset frihet er mørket på nytt i ferd med å senke seg over vår mektige nabo i øst. Dagens Russland kan på ingen måte sies å være et demokrati. Opposisjonen undertrykkes og  flere journalister som har våget å kritisere regimet i Moskva har blitt effektivt likvidert. De politiske valg som har vært gjennomført i Russland i tiden etter Jeltsin kan neppe defineres som frie og demokratiske da opposisjonen dels ble truet og dels kneblet til taushet.

Nytt mørke profetert

David Wilkerson var ingen hvemsomhelst innenfor amerikansk kristenliv. I mer enn femti år har denne uklanderlige gudsmannen frimodig proklamert sitt budskap om kors, hellighet og hengivelse til Jesus Kristus. En viktig del av Wilkersons tjeneste har vært å forberede Guds folk for Jesu Kristi gjenkomst og Guds dom.

Wilkersons første viktige bok omkring dette temaet var “Visjoner” som ble utgitt i visjoner1973. I boka som relativt hurtig ble en bestselger innen for sjangeren “profeti/de siste dager” fortalte Wilkerson om en rekke hendelser som skulle ramme USA og resten av verden med økt hyppighet og styrke før Jesu gjenkomst. Jordskjelv, orkaner, krig, ungdomsopprør, moralsk forfall, en falsk Jesus vekkelse og ikke minst kirkelig aksept av homofili var blant tingene Wilkerson profeterte om. Vi kan nå konstantere at Wilkerson fikk rett.

Russlandsprofetiene

En av de mest bemerkelsesverdige forutsigelsene man finner i “Visjoner” er Wilkersons ord om at Sovjetunionen skulle kollapse og at jernteppet skulle kløyves. Da David Wilkerson fikk sine visjoner var Leonid Bresjnev Sovjetunionens mektige gog-krigenleder og kommunismen var på fremmarsj  mange steder. Mellom Øst og Vest rådde det “kald krig” og verden levde under frykten for ett kjernefysisk ragnarok. Den kristne kirke i Russland og Øst Europa levde under konstant forfølgelse og troens menn og kvinner ble i hopetall fengslet eller trakassert. Enkelte ble endog martyrer, mens prester og predikanter råtnet i fangehull og arbeidskolonier. Bibelen var ei forbudt bok og regimene i øst hevdet stolt at man var i ferd med å utrydde religiøs overtro. Russland og kommunismen hadde avskaffet Gud og ateisme og gudløshet rådde det veldige sosialistiske imperiet.

Lys og håp

Men midt i denne tid av mørke ble det av Ånden tent et håpets lys for skarene bak jernteppet. “Guds Hellige Ånd vil kløyve jernteppet og oppsøke hungrige hjerter i gog-armeRussland og Øst Europa og Kina.” “Det skal komme en midlertidig våpenhvile for at evangeliet skal binges inn til disse (da) kommunistiske og lukkede land,”  med “åndelig fornyelse og vekkelse”. Imidlertid skulle den kommende åpenhet ikke vare altfor lenge og fire ganger nevner Wilkerson at dette skal være midlertidig og i begrenset periode. Gud åpnet jernteppet av to grunner:1.Evangeliet skulle slippes inn, og 2. Jødene skulle hentes ut! Da Wilkerson framsatte sin profetiske forutsigelse i 1973 var det helt utenkelig at jernteppet skulle kollapse og mange lo overbærende av hans uvirkelige spådom. Bare noen få år senere, i 1987 stilnet latteren da sovjetunionen kollapset etter at Michael Gorbatsjov innførte sitt “glasnost og perestrojka”. Den Hellige Ånd hadde kløvet jernteppet!

På vei mot mørke?

Konflikten mellom Russland og Georgia (og nå Ukraina) har utløst nye spenninger mellom Øst og Vest. Etter år med samarbeid og vennskap mellom Russland og russland-krimVesten er fredstiden nå på hell. Den mektige russiske bjørn viser på ny sine tenner og forholdet mellom det USA ledede Nato og Russland er på frysepunktet. Alt militært samarbeid er brutt og pånytt truer Russland sine naboer militært. Både Polen og Ukraina er med rette nervøse etter at Russland nylig truet med en militær reaksjon mot Polen pga deres ja til det amerikanske rakettskjoldet.  Om det som nå er i ferd med å skje skrev Wilkerson følgende; “Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange kommer dørene plutselig til å bli stengt og et forfølgelses   skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene.”
Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke og daglig blir vi via media påminnet om at trusselen fra Øst er høyst reell. Temperaturen mellom Øst og Vest ble skrudd ytterligere opp da Russland anerkjente de to Georgiske utbryterregionene som selvstendige stater. “Mor Russland” samler sin skarer under “Gogs favn” og vi går farlige tider i møte.

Russland og Gog i Magogs land.

”Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. ”Esekiels bok i Bibelen er mer enn 2400 år gammel, men tross avstand i tid er det nettopp i våre dager at deler av boka er mest aktuell! Det 38 ende kapittelet hos Esekiel blir innledet med ordene om å vende ansiktet mot Gog i Magogs land. Hvem er så denne Gog, og hvilket land er det som skjuler seg bak termen ”Magogs land”?

Det finnes selvfølgelig mange ulike teorier omkring hva som skal skje i de siste dager og hvordan hendelsene vil inntreffe kronologisk. Når det gjelder forståelsen av “Gog profetiene” i Esekiels bok er det forholdsvis bred enighet om at kapitlene beskriver en fremtidig russisk krig mot Israel. De fleste profetigranskere er enig om at termene “Magogs land, Ros, Mesek og Tubal sikter til landområder nord for Svartehavet, det vil si de landområder som utgjør den russiske konføderasjon.

Videre lærer Bibelen at denne Gog, (Russlands leder) være anfører for en allianse av stater og nasjoner som skal delta i en framtidig krig mot Israel. Denne krigen blir blant teologene ofte omtalt som ”Gogkrigen” oghar en vesentlig betydning i Bibelens puslespill omkring de siste tider. Den siste tids spenninger i Kaukasus og Russlands krigføring og delvise okkupasjon av Georgia vitner om et selvbevist Russland som er rede til å innta sin posisjon som den militære anfører for koalisjonen av stater som angripe Israel i en kanskje nær fremtid.

Anti Israelsk koalisjon

Profeten Esekiel navngir en rekke av de nasjoner og folk som skal være Gogs allierte i krigen mot det jødiske folk. Enkelte av disse land blir navngitt med navn vi kjenner fra vår egen tid, deriblant dagens Iran eller Persia. (landet het Persia frem gog-krisentil 1935) Videre forteller Skriften at både Etiopia og Libya, (Put)  skal delta i det russisk ledede angrepet. Tekstene forteller også at enkelte Europeiske folkegrupper skal delta på russisk side av konflikten. Teksten nevner “Gomere og alle dets skarer” og videre “Togarma folket i det ytterste norden”.  Den hebraiske termen for ”Gomer” skal vist nok være ”germaner” . I følge slektstavlen i 1.Mos 10 var “Gomer” slektsfar til Togarma som er stamfar til Togarmafolket i “det ytterste Nord”. Både Norge og Skandinavia har helt klart rasemessig slektskap til “germanerne” som med andre ord er Tyskland. Germanerne talte opprinnelig urgermansk, som i tidens løp har gitt opphav til dagens germanske språk, bl.a. til tysk, nederlandsk, engelsk og de skandinaviske språk.  De skandinaviske folks slektskap med germanerne gjør at det er en mulighet for at “Togarmafolket i det ytterste Nord” kan være ett eller flere av de skandinaviske land. På bakgrunn av dette har det blant mange profetigranskere vært spekulert i om også Norge skal delta i den russiske alliansen mot Israel. Opp gjennom årene har det en rekke ganger blitt framsagt profetier om ett fremtidig russisk angrep mot Norge og linker til dette kan du finne her  og  her.

Andre sider om Gogkrigen: http://frihet.no/artikler/gogmagog.php