Per Haakonsen: Kristendommens tid er forbi

Kristendommen har helt siden partiet ble grunnlagt vært sosialismens ideologiske motpol. Ansgar Sletteberg stiller et betimelig spørsmål: Hvorfor advares det ikke klart og tydelig både fra prekestolene og media mot Muhammeds vranglære islam? (Dagen 25. juli 2017) Ja, hvorfor ikke? Spørsmålet fortjener et svar. Det mest nærliggende svar er at vi som samfunn har åpnet for islam og slett ikke ser det som noen trussel, men som en berikelse. Mange har sagt dette i klartekst. Sist ut er vår egen statsminister Erna Solberg,” skriver hedersmannen Per Haakonsen i et leseverdig innlegg

Ved avslutningen av ramadan for en måneds tid siden, talte hun til 8.000 troende muslimer. Her betonet hun nødvendigheten av å utvikle en fellesskapskultur. Mellom kristne og muslimer var det mer likheter enn forskjeller, fikk vi høre. Budskapet var at nå gjaldt det å utvikle en kultur som bandt disse gruppene sammen. Bak disse ordene ligger en erkjennelse av at kristendommen her til lands gradvis er blitt så avsvekket at det nå går an å tenke nytt. Når det nye Norge nå skal bygges, må vi utvikle en kultur og en religion som også omfavner våre nye landsmenn.

Det gjelder å bygge bro over til den muslimske verden slik at også gode muslimer kan føle seg hjemme her. Da kan vi ikke lenger stå beinhardt på vår kristne tradisjon. Det vil være dysfunksjonelt og splittende. Høyre vil få helhjertet støtte av Arbeiderpartiet. De har i mange år talt varmt for det flerkulturelle fellesskap. For dem er det neppe omsorgen for innvandrerne som er drivkraften, men muligheten for å desavuere kristendommen.

Kristendommen har helt siden partiet ble grunnlagt vært sosialismens ideologiske motpol. Og ettersom kristne verdier er nedfelt i vår kultur og nasjonale tradisjon, gjelder det å skyve denne kulturen til side og åpne for en ny «fellesskapskultur». Bare på den måten kan sosialismen nå sitt endelige mål.

Hva så med kirken? Hvorledes tenker den? Ja, den har jo allerede åpnet for lesning fra Koranen under gudstjenesten enkelte steder. Men den holder nok kortene fremdeles tett til brystet, for den vil nok se utviklingen an. Kirken er fremfor alt en værhane. Men heller ikke kirkens menn kan unngå å registrere at avkristningen går sin gang. Ifølge gallup mener 70 prosent av det norske folk at det ikke finnes noen Gud. Antall døpte og antall kirkelige vielser går ned år for år. Det eneste som øker er antall barn født utenfor ekteskap. Også kirken innser at kristendommen har mistet sitt tak på det norske folk.

Ole Hallesby. Foto Wikimedia commons

Tar vi et historisk tilbakeblikk, får vi et større lys over dette. Allerede høsten 1940 uttalte lederne for kirke og misjon, at angrepet på vårt land var en konsekvens av at samfunnet var blitt for verdsliggjort. Krigen forandret ikke på dette. Under Hallesby-debatten på 50-tallet forsvant læren om fortapelsen, og begreper som synd og nåde ble sterkt avsvekket. På 60-tallet kom kvinnelige prester – i klar strid med den apostoliske lære. Antall kristendomstimer i skolen ble sterkt redusert og kristendomsundervisningen var ikke lenger å forstå som kirken dåpsundervisning. Så kom likestillingsideologien og med den abort, samboerskap og homofili. Folket kom lenger og lenger bort fra kristen tro, og kirken gjorde ikke annet enn å toe sine hender. Til slutt fant kirken ut at ekteskap mellom homofile og heterofile var like bra. Det endte altså opp med en total fornektelse av Guds ord både i folk og kirke.

Når kristendommen forsvinner ut blant folk flest, gjelder det å finne nye muligheter. Kirkens menn er ikke dummere enn at de forstår det. Da er islam ikke lenger en trussel men en mulighet. Ja til vår kristne kulturarv. Og egentlig kommer kirken til duk og dekket bord. Mange av Muhameds etterfølgere har den samme pietet og fromhet som vi finner i de mer lavkristelige kretser her til lands. Men viktigst er at Koranen har svært mange henvisninger til den kristne tro. Bare Mosebøkene er nevnt ikke mindre enn 100 ganger i Koranen. Jesus får også positiv omtale. Det er de forskere som mener at Koranen egentlig ikke er noe annet enn en omskriving av Bibelen. Så spranget fra den ene religionen til den andre behøver ikke være stort. Det gjelder bare å gå litt varsomt frem slik at dagens menighet ikke tar anstøt. Det er ingenting i dagens situasjon som tilsier at kirken kommer til å stå opp for den kristne tro. Utviklingen er simpelthen kommet for langt. Jeg tror at Erna Solberg har gitt stikkordet som kirken kan innrette seg etter: det gjelder å bygge en fellesskapskultur. En slik marsjretning vil ha stor tilslutning i det politiske miljø og sikre kirkens plass i fremtiden. Og hva gjelder folket, bryr det seg ikke. Den ene tro kan være like godt som den andre. Den dag det eventuelt våkner opp, vil det være for sent.

29 tanker om “Per Haakonsen: Kristendommens tid er forbi

 1. Dette er et meget godt innlegg fra Søkelys ; og treffer spikeren på sitt hode ! Jeg har det svært godt materielt sett ; flere biler og båter og bygninger – og god pensjon fra både Staten ( Forsvaret ) og Storebrand . Men slik verden har utviklet seg ; så har jeg det vondt i min sjel. Se bare til krigene i Syria , Irak og Afghanistan.
  De som ikke tar inn over seg disse enorme lidelsene ; må være avstumpet følelsesmessig. Slik skal verden ikke være !
  Vi må få slutt på dette ; og si til Jesus ( hans egentlige navn var vel Yeshua ? ) : Velsignet være han som kommer i Herrens navn !
  Ja, hva kan jeg som gammel mann gjøre for å sette fortgang i endetiden og Jesu gjenkomst til Oljeberget i Jerusalem ?
  Jeg som gammel stril – som dyrker egne poteter og fisker all fisk jeg spiser selv – stemmer selvsagt Senterpartiet. Jeg regner med at AP og SP får rent flertall ved høstens valg. Da vedtar Norge offisielt at ” Palestina ” skal være egen stat – slik Sverige for lengst har gjort ( se hvordan det går der ).
  Da tror jeg at GOG-krigen starter og Norge blir invadert av Russland. Senere vil 3. verdenskrig starte ( trengselstiden ) – og ” I kan rette eder opp ; for eders forløsning stunder til …..”
  Det er sterke meninger ( på begge sider ) om kristne blir bortrykket før trengselstiden – eller etter denne grusomme tiden.
  For undertegnede står det helt klart : Vi kristne må gjennom denne tiden på lik linje med alle andre samtids- levende på denne jord.

  Gud velsigne deg som leser dette innlegget – og forstår innholdet !

  Ture Andersen

 2. Det er jo ikke så rart at kristendommen ikke har samme dominans som den en gang hadde. Årsaken for meg synes å være mangel på bibelsk forkynnelse og helvedes-læren!
  I alle år har vi blitt tutet ørene fulle, at når vi dør uten Jesus, kommer vi til helvete. Der lever vi evig i en evig pine, hvor djevelen og hans demoner opererer!
  De samme menneskene som preker om at Gud er kjærlighet, hevder at flesteparten av menneskeheten blir avvist av Gud og sendt inn i et brennende inferno.
  Ja, flesteparten av menneskene blir avvist av Gud, det er riktig. Men de oppnår det de fleste også tror innerst inne, at etter døden er det slutt for dem uten Gud og Jesus. “Bare i Meg har dere evig liv!” sa Jesus.
  Og forandre på dette synes synes umulig, men å lefle med andres tro og levemåter er stadig i endring.
  For meg er disse prester, pastorer og politikere, som er med på og slippe inn ugudelige mennesker til landet, landssvikere…
  Men nå må jeg stoppe…
  Kanskje også ta med, at vi bør fokusere på Jesus og Hans oppstandelse. Uten at Jesus sto opp fra det døde, har vi ingen sjanse noen av oss. Men som Paulus skriver, men nå HAR Jesus stått opp fra det døde!
  Vi må ha med disse punktene i vår preken: Omvendelse, troen, dåpen, dåpen i Den Hellige Ånd…og oppstandelsen…
  Men idag er det helt andre typer av forkynnelse som blir presentert: Sang, dikt, en god historie, Meg Meisen…og dans…God fornøyelse…

  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Frafallet og nedbrytingen av kristendommen kommer dessverre innenfra, fra kristne selv. Den Norse Kirke er en saga blott og prestene kaller ikke lenger lovbrudd mot Gud for synd. Isteden bruker de satans gamle setning; Har Gud virkelig sagt…..? Karismatikerne har gått i grådighets og rikdomsfella og er opptatt av hvordan få mest mulig penger og eiendeler. Jeg frykter at det står dårlig til med den norske kristenheten.

  • Anders Helge Myhren, du gir oss noe av svaret: “Det er jo ikke så rart at kristendommen ikke har samme dominans som den en gang hadde. Årsaken for meg synes å være mangel på bibelsk forkynnelse….”

   Dette er en riktig analyse, men du går i samme fellen selv. Din lære om helvete er ikke bibelsk. Du tar ikke med Bibelens forkynnelse om dette. Du lager din egen forkynnelse om dette utfra ditt eget gudsbilde.

   Når man legger noe til eller trekker noe fra Guds Ord da mister Ordet sin kraft, for da er det ikke Ordet som blir forkynt, men et annet evangelium!

   Folk kan lese selv og de ser hva Bibelen sier, men den mister sin troverdighet for folk når kristne ledere og forkynnere opererer på samme måte som djevelen selv: “Har Gud virkelig sagt?”

   Når man legger noe til eller trekker noe fra Bibelen i sin forkynnelse, da er man delaktig i frafallet!

   Det foregår også et massivt angrep fra djevelen. Han vet at når kristne ikke kjenner til hva Ordet sier og når de ikke tar Ordet til etterretning, da er de sårbare for da har Ordet mistet sin kraft! Bibelen sier:

   Hosea 4:6
   Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen,
   vraker jeg deg som min prest.
   Du glemte din Guds lov,
   derfor glemmer også jeg dine barn.

   På grunn av dette har djevelen fritt spillerom i politikken, media, gjennom fremmede religioner og i samfunnet forøvrig!

   Les mer om hva Bibelen sier om fortapelsen:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/04/25/helvete-er-en-realitet/

   https://carm.org/helvete

   Det er mange som er enige i at for mye innvandring med de ulempene og kulturkonflikter det medfører ikke er til det beste! Den massive flyktningestrømmen er et stort problem og kan destabilisere Europa. Det tror jeg de fleste er enige i. Dette er politikk og veldig vanskelig. Men, Bibelen har gitt oss retningslinjer og formaninger i møte med innvandrerne! Det må vi ikke glemme! Vi må møte dem med medmenneskelighet! Vi må se det positive i situasjonen: Før reiste vi ut til misjonsmarken, men nå er misjonsmarken kommet til oss!

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/11/flyktningekatastrofen-hva-skal-vi-gjore/

  • Richard…Du kan umulig ha lest det gamle testamentet. Der er Gud en Stridsmann, fra begynnelsen og til slutt…Også i det nye testamentet møter vi en Jesus som er mye lik Han i det gamle testamentet. Bare så det er sagt.. Og det står heller ingenting i det eldste testamentet om at menneskene havner i et evig og brennende helvete…
   Når Jesus nevner Lasarus og den rike mannen, så er dette en lignelse, på lik linje med “trærne skal klappe i hendene” og “steinene skal rope”…
   Og helvete, Ghenna, er en plass som søplet brant, flammene brant så lenge det fantes noe å brenne, lik Sodoma og Gomorra.
   Det er Paven i Rom som oppfant vår tids helvete, og de kommer nok aldri til å forandre seg, men det kan du gjøre…
   Adventistsamfunnet er jeg mye enig i, kanskje det kan være opplysende for deg?

  • Bare en liten bemerkning til angående Gehenna…Hvis Djevelen skulle kunne bli pint i all evighet, måtte han bli holdt i live for bestandig. Men Bibelen sier at han skal bli gjort til intet, det vil si slutte å eksistere. – Hebreerne 2:14.
   Evig liv er en gave fra Gud, ikke en straff. – Romerne 6:23.
   Når djevelen skal bli gjort til intet, så er det vel sannsynlig at også den tapte menneskeheten blir det.
   Når vi leser om helvete i det nye testamentet, så er det oversatt fra ordet Gehenna. Det burde det ikke være, fordi det er stor forskjell på Gehenna og det feilaktige oversatte ordet helvete.

  • Hei Anders Helge Myhren!

   Jesu egne ord og hele Bibelen er klar på at det er to utganger på dette livet, innenfor eller utenfor – himmel eller helvete. Jesus snakket mer om helvete enn han snakket om himmelen. La meg med det samme si at for meg spiller det ingen rolle hvilket navn som oversettere har brukt på dette stedet eller stedene. Helvete, Gehenna, Hinnoms dal, dødsriket, ildsjøen – i forskjellige oversettelser har de brukt forskjellige navn. Det er også slik at det ene grusomme stedet kommer etter det annet, slik det står at dødsriket skal kastes i ildsjøen i den annen død. (Åp. 20,14) For meg er det snakk om den grufulle framtid som jeg ikke unner noe menneske.

   Noen finner det vanskelig å snakke om helvete, men uansett er enhver kristen forpliktet på Bibelens ord, og kan ikke velge og vrake hva en liker eller ikke, hva som er lett å snakke om eller ikke. Nettopp helvetes grusomhet gjør jo Golgata desto herligere. Alt Jesu blod som fløt der var blodet fra «Guds lam» som bar alle menneskers synd og sykdom på sin egen kropp slik som Jesaja profeterte mange hundre år før det skjedde: Jes 53,5-6: «Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Nettopp fordi helvete er så grusomt måtte Jesus smake den fryktelige smerten han gikk igjennom.

   Les mer her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/24/hvor-skal-vi-tilbringe-evigheten/

   For oss å være med å fortelle mennesker at det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly har ikke noe med å skremme i den betydning av at vi truer med noe som ikke er sant – nei, det har med å advare om at det brenner i dødsriket i dag, og at det er mange som allerede har havnet der.

   Les mer her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/12/advare-eller-skremme-er-det-samme-sak/

   Ellers er jeg enig i at dette er et vanskelig tema. Ingen av oss vet helt hva Himmelen er og ingen av oss vet helt hva fortapelsen er. Det eneste vi vet med sikkerhet er at fortapelsen må det advares mot. Å gå fortapt er ikke så enkelt som å just opphøre å eksistere. Dette vil for mange ikke høres ut som en dårlig løsning. Nei, fortapelsen er noe Bibelen formaner oss om å advare mot!!

   Vet ikke om jeg kan stå inne for alt som finnes på denne nettsiden som jeg nå henviser til, men http://www.trosvitne.no/ har en refleksjon om hva helvete er, som jeg synes er veldig interessant:

   Gud vil ikke at noen skal gå fortapt.
   De som går fortapt, gjør det fordi de ikke har valgt den «Veien» som går til Himmelen.

   Dødsriket og Paradis
   Vi må være klar over at den evige himmel og den evige fortapelse ikke er en realitet før etter den store dommen som skal være etter Jesu andre gjenkomst, etter 1000-årsriket. Ingen er foreløpig i den evige fortapelse og ingen er i den evige himmel!

   De døde som ikke trodde på Jesus, befinner seg ikke i den evige fortapelse, men i «dødsriket», som er et midlertidig oppbevaringssted for de vantro.

   På samme måte er ikke de troende som er døde kommet til den evige himmel enda, men befinner seg i «Paradis», som er det midlertidige oppholdssted for de som trodde på Jesus!
   Luk.16.22-23: Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang.
   Den rike døde også og ble begravet.
   23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine,
   så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.
   Vi hører at den rike kom til dødsriket der han var i pine. Men Lasarus kom til paradis der Abraham ventet på ham.

   Noen hevder at lignelsen om Lasarus bare gjelder dommen etter oppstandelsen. Men den teorien holder ikke, for hvorfor skulle den rike mannen da be om at Lasarus skulle dra tilbake og advare hans brødre? De lever da vel ikke på jorden lenger ved den store oppstandelsen! Så dødsriket og Paradis eksisterer nå.

   Og Jesus sier til den ene røveren på korset:
   Luk.23.43: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»
   Jesus dro til Paradis da han døde, og tok med seg den nyfrelste røveren dit. Men vi vet at Jesus dro videre derfra og ned i dødsriket for å befri dem som hadde dødd i troen på Israels Gud som sin frelser før Jesus kom. Det går for langt å gå inn på dette her, men les Ef.4.8-9 og 1.Pet.3.19

   Dette forklarer også det mange forteller om «nær døden»- opplevelser. De opplever å komme til Paradisets port. De ser lys, herlighet og glede. Men der må de snu. Det de ikke vet, er at de som kommer til dødsriket må gå gjennom Paradiset først, slik Jesus gjorde sammen med røveren, før han fortsatte ned til dødsriket.

   Så om ufrelste mennesker opplever å se Paradisets herlighet, ja, så er det bare helt naturlig. For ingen av dem har fått komme så langt at de får se hva som venter dem lenger fram! Det er ikke noe bevis for at de kommer til Paradis eller himmelen! De måtte bare snu ved den første port til de dødes oppholdssteder.

   Men etter den store dommen, står det om dødsriket:
   Joh.Åp.20.14-15: Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.
   15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
   Ordet «død» betyr atskillelse, så dette blir altså den andre og endelige atskillelse fra Gud.

   Om paradiset står det:
   Joh.Åp.21.2: Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen,
   fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.
   Guds tronhimmel stiger ned og forenes med Paradisets fornyede jord, og så starter evigheten.

   Så ha disse mellomstadier i tankene når vi nå videre skal se hva Bibelen sier om Helvete og Fortapelse.

   Evig ild og pine?
   Vi skal merke oss at Helvete i den evige betydning er et sted for dom, først og fremst for Djevelen:

   Matt. 25:41: Så skal han si til dem på venstre side:
   ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild
   som er gjort i stand for djevelen og hans engler.
   Så helvete var ikke beregnet på mennesker, men på Satan, og Satan er ikke «sjef» der, han blir dømt og kastet dit sammen med de falne englene!

   Matt.13.48-50: Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.
   Her kan det se ut som ildovnen er et varig sted «der de gråter og skjærer tenner». Og vi skal merke oss at den rettferdigheten det snakkes om her, er den vi har i Kristus Jesus, og ikke den vi har ut fra egne gjerninger:

   Rom.3.22-24: Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror.
   Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
   Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

   Utenfor!
   En annen forklaring er at de som ikke kommer inn i himmelen blir utenfor – til evig tid.
   Matt.8.11-12: «Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»

   Jesus har mange fortellinger der han snakker om at de som ikke tror, blir holdt utenfor. Atskilt fra Guds nærvær, der festen og gleden er. Det å bli kastet utenfor Himmelen er den evige død, den evige atskillelse fra Gud.
   Matt.22.13: Da sa kongen til tjenerne:
   ‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner
   Matt.25.46: Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

   Liv er det motsatte av død. Og fordi «død» betyr «atskillelse», så betyr «liv» – «samvær/kontakt». Legg merke til disse to uttrykkene: «Evig straff» og «Evig liv». Hvis livet er evigvarende, vil atskillelsen være det også. Og legg merke til at dette er utsagn av Jesus. Men Paulus stadfester dette:
   2.Tess.1.9: «Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt
   og fra hans herlighet og makt, »

   Paulus oppfatter her tydeligvis ordet «fortapelse» som det å være evig atskilt fra Gud, utenfor himmelen.
   Joh.3.16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne,
   for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
   1.Kor.1.18: For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt,
   men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
   Merk bruken av ordet «fortapt». Her brukes ikke ordet «helvete». De to ordene beskriver ikke det samme. La meg utdype det litt mer.

   Tilintetgjøres?
   Jesus bruker ofte ordet «helvete», som er fra det greske ordet «gehenna» eller «Hinnoms dal». Det var et sted utenfor Jerusalem der de hadde en søppelplass der bedervede ting ble brent og tilintetgjort. Der skulle det alltid være ild. Døde dyr og bedervet mat ble kastet der.

   Mark.9.47-48: «Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.»
   Matt.3.12: Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner
   Joh.15.6: Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner.
   Og grenene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner.
   Ut fra disse skriftstedene kan det se ut som det er snakk om å «destruere» det som ikke holder mål. Ild er et symbol på renselse og tilintetgjørelse – det som brant opp ble borte! Ilden skulle alltid brenne for å være klar til straks å destruere/tilintetgjøre det som ble kastet dit. Det er altså ilden som er evig her, ikke pinen.
   Det norske ordet «helvete» er satt sammen av de to norrøne ordene «hel» og «viti» som betyr «dødsriket» og «straff». Det er ikke sikkert at dette er korrekt. Det burde vært oversatt med «destrueringsild» eller noe sånt. For alt som ble kastet i denne ilden ble destruert og forsvant – det opphørte å eksistere.

   Tape sin sjel:
   Når Jesus i Joh.3.16 snakker om å «gå fortapt», brukes det greske ordet «apoletai» som betyr: «å fjerne totalt, avslutte, drepe, ødelegge, miste, bli borte, tapes.» Ordbøkene sier at det kan brukes både om det å forsvinne totalt, tilintetgjøre eller det å ryddes av veien, avstenges for godt. Dermed åpner det også for muligheten av at det «å gå fortapt» kan betyr at sjelen opphører å eksistere, blir borte, i sin bevisste tilstand. Kanskje er det dette det siktes til med «å brenne/destruere/tilintetgjøre»?

   Nå innser jeg at jeg beveger meg på tynn is – så jeg sier ikke at dette ER slik – men at det kan være en mulighet – Jesus sa:
   Matt.16.26: Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
   Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?
   Her brukes et ord som betyr «å tape, forlise, skade, miste/komme bort».

   Det er en naturlov som sier at ingen energi oppstår eller opphører av seg selv – den kan bare endre form. Ting som brenner opp forsvinner ikke, men blir omdannet til varme, energi. Det mister sin fysiske form og eksistens, og går over til en energi som absorberes av omgivelsene.

   Kanskje det å «tape sin sjel» kan bety at bevisstheten om eksistens (sjelen) opphører, men at energien (ånden) går tilbake til sitt opphav – til Gud? Men da uten noen bevissthet om personlighet? Kanskje handler det om et opphør av personlig bevissthet – tape sin sjel.

   Vår sjel er jo vår personlighet, vår bevissthet, tanker og meninger. Som mennesker har vi også fått en ånd som gjør oss til åndsvesener (1.Mos.2.7), til forskjell fra dyrene som bare har sjel.
   1.Kor.15.46: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige.
   Deretter kom det åndelige.
   Dette verset sikter til 1.Mos.2.7 der Gud blåste sin ånd inn i menneskets nese.

   Innenfor New Age finnes det læresetninger om at sjelen opphører å eksistere i sin bevisste tilstand for å gjenforenes med «Overselvet» som de definerer som «Gud». Kanskje noen av dem får rett for sin del, fordi de ikke har forstått at dette er «å gå fortapt»? De er lurt! Men vi vet at den som tror på Jesus Kristus som sin frelser skal stå opp og komme til en evig himmel og oppleve evig liv for sine sjeler!

   Fil.2.12: Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse, skjelvende av ærefrykt.
   Salme 119.81: Min sjel fortæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord.

   Enhver som tror på Jesus er garantert frelst. Og ved helliggjørelse kan vi bygge opp våre sjeler så en større del av vår personlighet består prøven (ilden) og blir bevart (frelst) inn i den evige himmel.

   1.Kor.3.14: Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.
   15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet.
   Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.
   Denne ilden handler ikke om Helvete eller destruering. Men den er et uttrykk for renselse, der det som ikke holder mål blir fjernet, og det som er edelt blir tilbake.

   1.Pet.1.7: Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild.
   Troen, som er mye mer verdt, må også prøves,
   så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

   Ulike grader?
   Kan det være snakk om ulike grader utenfor himmelen?
   Luk.10.14: Men Tyros og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere.
   Heb.10.29: Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

   Jeg skal være forsiktig med å trekke for sikre konklusjoner. Men min fornuft og logikk vil kanskje tro at det kan være snakk om ulike grader av straff og fortapelse utenfor Himmelen:
   1. En evig pine for de som har vært bevisst vonde?
   2. En utestegning fra himmelen for dem som valgte å si nei til kallet? En evig tomhet.
   3. Et opphør av bevissthet, kanskje for dem som ikke har hørt evangeliet og fått en reell sjans?

   Eller kanskje er det mange ulike grader av smerte og bevissthet utenfor Himmelen? Alt etter hva som er «rettferdig» i forhold til menneskenes valg og gjerninger? Jeg sier ikke at det er slik. Jeg bare tenker at vi kan ikke trekke for sikre konklusjoner. Det KAN dreie seg om ulike muligheter, avhengig av valg i livet. Uansett må det være viktig for oss å forkynne evangeliet så folk kan bli frelst og komme til himmelen.

   Helvete er ikke «avlyst»!

   Uansett kan vi ikke overse Bibelens klare ord om at det finnes en mulighet for en evig fortapelse eller utestengelse der sjeler vil lide, kanskje i all evighet.
   Matt.25.46: Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
   2.Tess.1.9: «Straffen deres blir en evig fortapelse
   borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, »
   Så ingen må bruke mine betraktninger til å påstå at jeg har «avlyst» Helvete, eller en evig fortapelse «utenfor». Jeg tror denne grusomme muligheten er tilstede, selv om jeg kan åpne for tanken om at dette ikke vil gjelde alle som ikke tror, eller at den kan være av begrenset varighet. Gud er rettferdig, og hvem vet om sjelens opphør kan være en mulighet for de som ikke har hørt om Jesus?

   Valget er ditt!
   Vi må huske at Gud vil ikke at noen skal gå fortapt:
   1.Tim.2.4: han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

   De som går fortapt går fortapt fordi de har valgt å ikke tro på Jesus. Det er den frie viljes valg som Gud i sin kjærlighet har gitt alle mennesker. Han respekterer at folk velger å ikke tro – men da må de også ta konsekvensen av dette valget! Gud vil ikke at noen skal gå fortapt – folk går fortapt på grunn av sine egne valg!
   Jeg mener ikke at vi skal få folk frelst ved å snakke om fortapelsen. Hvis ikke folk blir frelst ved evangeliets budskap om tilgivelse, kjærlighet og en evig himmel, tror jeg troen blir preget av frykt og tvang. Derimot vil gleden over frelsen bli tydeligere når vi ser hva vi er frelst fra!

   Gud er så opptatt av at ingen skal gå fortapt, at han selv kom til jord i Jesus Kristus og ga sitt liv slik at ingen behøver å gå fortapt! De må bare ta imot dette tilbudet med sin egen frie vilje!

   Bibelen slår fast at de som ikke tror på Jesus som sin frelser vil bli møtt av ei stengt himmeldør! Og da er det ikke St. Peter som spør etter gode gjerninger – da er det bare et spørsmål om Jesus kjenner deg!
   Joh.14.6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»
   Det finnes bare én dør, én port, én vei, til Himmelens evige liv – Troen på Jesus Kristus.

 3. En ting er klart, Jesus Kristus er i går og i dag denn samme Ja,til evig tid
  Derfor vil evangeliet/kristendommen bestå.

 4. Forstår at mange tviholder på barnetro og selvbedrag. Det er ofte trygt og trøstefullt. . Men religion innebærer også overgrep, svindel og terror. På alle plan og nivåer. Frykt for Gud, frykt for helvete, frykt og fordømmelse av dem og det som er annerledes og fremmed.

  Så det er fantastisk fint at vi kvitter oss med vrangforestillinger når vi lærer mer. Problemer i virkeligheten krever løsninger fra virkeligheten. Lange, gode liv i materiell trygghet og solidarisk omsorg trenger ikke overtro.

  • Sannheten er at det ikke bor noe godt i mennesket. Egoisme, svik, hat, sjalusi, grådighet osv.
   Når mennesket blir overlatt til seg selv, så blir frukten deretter.
   Samfunnet vi lever i er på randen av anarki. Der Guds Ord blir tatt bort og menneskene følger heller sine egne lyster og behov. Mørket brer seg i samfunnet og det blir mørkere og mørkere. Lovløsheten har tatt overhånd.
   vil gjerne bruke sitat fra romerne:
   Evangeliet, Guds kraft til frelse
   16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
      
   Guds dom over hedenskapet
   18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. 22 De sier de er kloke, men de endte i dårskap, 23 og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. 25 For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.
       28 Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29 De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. 30 De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32 De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

  • Men vi alle er syndere og fortapte i oss selv. Vi har ingenting å rose oss for Gud. Det er ikke èn som er rettferdig, ikke en eneste.
   Det er også dom over egenrettferdighet.
   Vil også ha dette med fra romerne til slutt:
   “Menneskenes ansvar overfor Gud
   2
   Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du gjør jo det samme selv,  2 og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som gjør slikt.  3 Men når du dømmer dem som gjør dette, og selv gjør det samme, mener du da at du skal unngå Guds dom?  4 Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?  5 Med ditt harde og ubotferdige sinn samler du opp vrede som skal komme over deg på vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom.  6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort:  7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv.  8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente.  9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.
      
   Jødene og loven
   17 Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler på loven og er stolt av din Gud, 18 du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette, fordi du er opplært i loven. 19 Du er viss på at du kan veilede de blinde, være et lys for dem som er i mørket, 20 oppdra de uforstandige og være lærer for de umodne, fordi du i loven har det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet. 21 Du som vil være lærer for andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du selv? 22 Du sier at en ikke skal bryte ekteskapet, men gjør du det selv? Du avskyr avgudene, men plyndrer du templene deres? 23 Du som er så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. 24 Det står skrevet: På grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene. 25 Omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven. Dersom du bryter loven, er du som en uomskåret. 26 Men hvis en som er uomskåret, holder lovens bud, skal han ikke da regnes som omskåret, enda han ikke er det? 27 Den som i det ytre er uomskåret, men som holder loven, skal dømme deg. For du bryter loven, enda du har lovens bokstav og er omskåret. 28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.”

  • Evangeliet er det som frelser oss. Er kun det Jesus Kristus, Guds Sønn har gjort for oss som frelser oss. Han levde det livet som vi skulle ha levd. Er bare Han som er fullkommen!
   Guds kjærlighet er åpenbart i Jesu Kristi Offer på Golgata! Der Han sonet all verdens synd!
   Jesus Kristus døde for våre synder, Han ble begravet og Han stod opp fra de døde på den tredje dag.
   Han døde for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Gud har godtatt Jesu Kristi Offer! Og bare det holder for Gud!
   Jesu blod renser oss fra all synd. Er kun ved Jesu Kristi Offer vi kan stå hellige for Gud. Og er bare det som frelser oss! Intet annet!
   Frelsen er ferdig, det er fullbragt. Jesu rop lyser også i dag: Kom, det er ferdig!

  • Jesus Kristus er verdens lys! Hver den som tror på Ham skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys!

  • “Bare innom” tror på julenissen. Du glemmer å se hva som bor i mennesket. Eksisterer ikke ondskap i din verden? Hvor tror du den kommer fra?
   Bare Jesus vil gi et evig liv på en jord renset for ondskap.

  • Takk for morsomme svar. Den som ler sist ler best. Frykter verken Jesus eller Satan eller midgardsormen. Trenger ikke Allah og Tor med hammeren fir å hjelpe og trøste og bygge og bære. Håper dere orker å leve videre og ikke formørker resten av verden.

 5. Hei Richard. Som vanlig blir det ord mot ord, men du skal ha honnør for at du har tatt svaret ditt alvorlig.
  Men som du vet, finnes det ca. 5000 menigheter med forskjellige syn på bibelens lære. Så det går faktisk an å skrive en bibel på diverse skriftsteder, som har ditt syn eller mitt syn. Jeg registrerer at du glatt hopper over mine gode synspunkter.

  • Hei Anders!

   Jeg hopper ikke over dine argumenter, men jeg mener at du på ingen måte finner en bibelsk begrunnelse på at ufrelste mennesker slutter og eksistere.

   Jeg er enig med snakkomtro.com om at det er 4 syn på fortapelsen. Dette nettstedet setter disse opp mot hverandre og prøver dem på Bibelens ord.

   Jeg har absolutt ingen aning om hvordan fortapelsen er, men det jeg vet er at det ikke er en plass jeg unner min verste fiende å havne.

   Slutningen som snakkomtro.com kommer med tror jeg ligger tett opp til sannheten om dette temaet:

   Evig død, Gudsfravær

   En fjerde måte å forstå fortapelsen på er å se det som en tilstand borte fra Gud. Dette er etter min mening den mest riktige, og kanskje også den vanligste, forståelsen av fortapelsen. La oss først spørre oss: Hva vil det si å ikke gå fortapt? Hva er det frelsen dreier seg om? Jo, det dreier seg om å få være sammen med Jesus (1 Tess 4,17), om at Gud skal ta imot oss (Matt 22), å bli hellige fullkomne mennesker (Kol 3). Dette er som en fest, en bryllupsfest, full av fred og godhet. Fortapelsen forstås som en kontrast til dette. Fortapelsen er å bli stengt ute fra festen. I Matteus 22 kan vi lese om de som har blitt invitert, men som ikke har forberedt seg. Disse blir kastet ut i mørket utenfor (Matt 22,11-13). Fortapelsen er en tilværelse borte fra Guds bryllupsfest, borte fra Jesus, det er et mørke hvor man er overlatt til seg selv.

   En slik lære om fortapelsen klarer, etter min mening, å holde sammen alle de viktige bibelske momentene. For det første passer det godt med Jesu henvisning til fortapelsen som Gehenna. Gehenna var stedet utenfor. Denne søppelfyllingen lå utenfor byen, utenfor det gode selskap. Stedet var fullt av død og urenhet, altså lå det utenfor tempelets renhet, utenfor Guds nærhet. Det var også et fryktelig ubehagelig sted, og et sted for død og fordervelse. For det andre passer det godt med forståelsen av fortapelsen som en straff – å bli holdt utenfor det gode selskap, og å leve med bevisstheten om at det en har gjort har fått uopprettelige konsekvenser. Mennesket er isolert fra Gud, og dermed også isolert fra all godhet og kjærlighet. Dette er en annen type straff enn hva Dante så for seg. Det er ikke noe middelaldersk torturkammer, men et mye mer bibelsk bilde. Et tredje bilde på fortapelsen er den evige ild. Ild holder sammen flere momenter, både smerte og ødeleggelse (Matt 12,28). Hva skjer når noe blir ødelagt? Det forsvinner ikke, men går over til å være noe annet. En ødelagt vase blir til tusen skår, og en ødelagt bil blir til et vrak. Fortapelsen er stedet for ødelagte mennesker, hvor man blir mer og mer innkrøkt i seg selv, mer og mer ego-sentrert, og mindre og mindre i stand til å elske. En slik ødeleggelse er en kontrast til helliggjørelsen, det er et sted hvor man blir mindre og mindre menneskelig. Det siste sentrale bilde på fortapelsen er den evige død. Dette passer riktignok godt med forståelsen av fortapelsen som noe ødeleggende, et sted hvor mennesket gjennomgår en evig ødeleggende dødsprosess. Det passer også godt med forståelsen av fortapelsen som et gudsfravær. Adam og Eva fikk beskjed om at de skulle dø hvis de spiste av treet i hagen. Hva skjedde? De falt ikke momentant om, men de ble utestengt fra Guds nærhet. En slik utestengelse er et sant helvete (Matt 22).

   Les hele drøftelsen her:
   http://snakkomtro.com/fire-syn-pa-fortapelsen/

 6. ” Dimitrij Donskoi ”
  Jeg ser at det kommer mye Bibel-kunnskap fram her. Jeg skal ikke delta i dette – men er mer opptatt å følge med i det som skjer i verden ; og tar imot kristendommen som et lite barn – slik Yeshua fortalte vi skulle gjøre. Som kjent tar ikke små barn del i dype religiøse funderinger.
  Verdens største atomdrevne ubåt ; ” Dimitrij Donskoi ” på 172 meters lengde og med hele 200 atomstridshoder om bord ; passer Danmark i kveld – trolig på vei nordover langs norskekysten. Denne ubåten har en besetning på 200 mann og har en sprengkraft om bord som overstiger summen av alle stridsmidler som ble avfyrt under 2. verdenskrig. Russland har seks slike ubåter av ” Thypon- klassen “.
  Forholdet mellom USA og Russland er nå på frysepunktet. Over 500 US-diplomater må forlate Russland. I dag opplyser russisk media at statsminister Medvedjev har stoppet all handel med USA.
  NATO har nylig utplassert 4000 soldater i Baltikum på grensen mot Russland. Også norske soldater med tyngre materiell er med her – og disse er utrustet med skarp ammunisjon av ymse slag.
  Russland på sin side svarer på denne provokasjonen med å mobilisere 100.000 soldater på deres side av denne grensen nå i høst.
  Alle har vel hørt om ” skuddet i Sarajevo “……

  • Så godt å høre hvordan du følger med. Jeg visste ikke dette med de store ubåtene. Ja, jeg tror det er stor fare for krig og at det er snakk om dager, uker, eller få måneder. Har du kjennskap til tegnet som viser seg i stjernene 23 sept , Ture ? Det som er beskrevet i åpenbaringen 12 ? Det er mye undervsning om det på you tube, f.eks fra Discovery ministries. Du kan se denne linken, hvis du er interessert. https://www.youtube.com/watch?v=XA6JcY-ikec&t=500s . 21 august er det jo solformørkelse over 48 av USAs stater. Jeg tror Jesus kommer veldig snart..Det er en tøff tid og min bønn er å bli funnet verdig til å unslippe alt dette som skal komme over jorden som bibelen formaner oss til.

 7. Når det gjeldee synet på, og forståelsen av hva helvete er, så er jeg (for en gangs skyld) helt enig med deg, Anders Helge?

  • At folk som forsvarer vranglæren i IMI kirken også mener at Bibelen tar helt feil når den snakker om evig fortapelse og evig pine, kan da ikke forundre noen her inne. Det er mye falsk lære i vår tid, både Myhren og Braut sorterer under betegnelsen falske lærere og bedragere. Både Braut og Myhren er to levende eksempler på hvordan forkynnelsen i Norge har sviktet. Den kristne kirke er blitt som typiske billigkjeder. Akkurat som folk søker til Rema1000 når de slår av på prisene, ser vi at bibelfremmede kristne søker til religiøse forsamlinger som har slått av på sannheten. Vi har nå funnet en ny allianse av falske lærere som alle fornekter de bibelske advarslene om evig ild, pine og en evig fortapelse. Jan Kåre Christensen, Ansgar Braut og Anders Helge Myhren.
   En treenighet av forførte sjeler som ikke kjenner Guds Ord.

  • Hei Ansgar Braut (eller hva du nå heter, regner med at dette er artistnavnet ditt)

   Hvorfor er det slik at hver gang du diskuterer et emne som gjelder det kristne liv og vår tro, så er alltid svaret det som du finner mest rimelig og som du mener er mest fornuftig. Tror aldri jeg har sett at du argumenterer ut fra Skriften eller bygger ditt syn på Bibelen.

   Det er mye i Skriften jeg ikke forstår og det er en god del som virker urimelig. Men, jeg må stole på at Guds rettferdighetssans er mye større enn min. Jeg må stole på at Bibelens ord er Sannhet! Guds Ord er ufeilbarlig, hvis ikke hadde ikke Bibelen vært Guds ord. Og dersom Bibelen ikke er Guds ord, hvordan kan jeg da tro på noe som helst i den?

   Bibelen gir oss svarene, selv om vi ikke alltid i utgangspunktet er enige med svaret!

   Vi kan også gå til Bibelen og se om åndelige manifestasjoner som, risting, latter, falling er noe som kjennetegner den kristne menighet. Bibelen kommer ikke med et eneste eksempel på slik uorden i menigheten. Nei, Bibelen sier at Gud er en ordenens Gud. Jesus sier at vi ikke skal be slik avgudsdyrkerne gjør ved å bruke mange og gjentakende ord! Vi skal være opptatt av Jesus og våre medmennesker, ikke av at Den Hellige Ånd skal gi deg sprø oppførsel! Massesuggesjon kalles dette som skjer og er rot og uorden som ikke forherliger Jesus, men som heller er med og forherliger mennesket ved at det kan skryte av å være en A-kristen som er åndsdøpt og er mottakelig for åndens kraft. Det er ikke Den Hellige Ånds oppgave å få mennesker til å oppføre seg som acgudsdyrkerne! NAR er mer opptatt av Ånden og hva Han kan utrette i dere. Det er Jesus vi skal være opptatt av. Det er Jesus som Den Hellige Ånd er opptatt av. Han skal forherlige Jesus, ikke seg selv! Åndens oppgave er å vitne om Jesus!

   Oppfordrer deg til å sjekke fakta og det du ser opp mot Bibelen, Guds ufeilbarlige Ord!

  • Svar til Ansgar Braut:
   Så bra da, du skal se vi blir enig i mange andre saker også! Jeg tror det er viktig å tolke diverse skriftsteder med et overblikk over helheten.
   Vi må også forsøke å sette oss inn i hvordan Jesus og disiplene tenkte…Det kan best gjøres når vi også bruker vår forstand, og da skjønner vi at det hadde vært en umulighet å sette barn til verden, dersom et evig helvete med pine og grusomheter er sannheten!

 8. Mer om atomubåten ” Dmitrij Donskoi “.

  I kveld har jeg holdt med å spore denne verdens største ubåt. Nå lørdag 5.8. kl 2230 ligger fartøyet rett vest av innløpet til Sognefjorden. Parallellt med ubåten går det norske kystvaktfartøyet ” Kv. Bergen ” – men lenger mot land.
  Denne sporingen har vært vanskelig fordi marinefartøyer ikke sender AIS – signaler : og således ikke kan spores. Men jeg oppdaget at russerne har en stor slepebåt ( ” Nicolai Chiker “) som går i lag med russer-konvoien ; og denne slepebåten har sin AIS – sender påslått. ( Jeg tok kystskipper-eksamen for fire år siden ; D5L, og denne kunnskapen er til hjelp i slik sporing.)

 9. Norsk-russisk katt og mus lek ?
  Det er søndag 6.8. og klokken er 1140.
  For ca 8 timer siden lå den russiske konvoien,( med ” kv Bergen” litt nærmere land ) i havet rett vest for Askvoll i Sogn og Fjordane. Plutselig slår ” kv Bergen ” av sin AIS-sender og fartøyet kan ikke spores. 3 minutter senere slår også den svære slepebåten ” Nikolay Chiker ” av sin AIS-sender. Derved kan ikke russerne eller det norske marinefartøyet spores lenger. Disse fartøyene gikk da med en fart på ca 9 knop.
  I det russiske følget er også flaggskipet ” Pyotr Velikiy ” ( Peter den store ) som er en atomdrevet slagkrysser.
  Jeg følger med på hva som skjer videre….

 10. “Fri pinsevenn”; jeg vil ha meg frabedt å bli kalt “vranglærer” og “bedrager”.
  Jeg er selv meget betenkt til Bethel, Toronto, Todd Bentley, Kenneth Copeland, Benny Hinn m.fl. Og jeg hører konsekvent ikke på forkynnelse fra disse.
  Jeg er også sterkt uenig med det som forkynnes om tiende, “så og høste”.
  Vi skal etter mitt syn forholde oss til det Jesus sier om at vi skal gi av hjertet, ikke av ulyst eller tvang!
  Det jeg har sagt om IMI, er at jeg ikke klarer å se at det foregår forkynnelse eller andre aktiviteter der som er påvirket av Bethel eller strider mot Ordet!
  Når Søkelys skriver at IMI har sine røtter i Bethel, så er det helt åpenbart en usannhet.
  IMi(forkortelse/sammensetning: IndreMIsjonsforbundet) Det er her de har sine røtter. De ble etablert i 1876! De har en luthersk tilhørighet, og er fortsatt under tilsyn av Biskopen i Stavanger, og har tilhørighet til Normisjon.

  En Gudstjeneste er typisk en stillferdig opplevelse, og kan nok oppleves som en pinse-light opplevelse!
  Jeg har tidligere utfordret flere her til å legge ut en link til en tale e.l, fra IMI, som strider mot Guds Ord. Null respons!

  Det er etter mitt syn betimelig å stille spørsmål ved hvilke åndelige krefter som bor i mennesker, som med overlegg sprer ondsinnede og løgnaktige rykter, totalt blottet for substans!

  • IMI har sine teologiske røtter i Bethel og lederskapet i IMI har nær sagt valfartet til Bethel på jakt etter salvelse. De hadde endog planlagt en “festreise” til Bethel i oktober, men den er avlyst. Kanskje fordi IMI er i ferd med å gå trøtt av amerikanisert lykkereligion.
   Det hadde jo vært å ønske.
   IMI kirken er som mange har påpekt Bethel Church forlengede arm i Norge, og det er god grunn til å advare mot den usunne praksisen vi ser ved IMI kirken. Dersom det kommer et klart oppgjør med Bethel fra IMI kirkens side, ville det være bra.
   Det Norge trenger er ikke mer hindu inspirert kundalinikraft men den ekte Hellige Ånd vi leser om i Bibelen. Den hellige ånd som overbeviser om synd, rettferdighet og dom.

 11. KV ” Bergen ” har nylig slått på sin AIS-sender og ligger ca 100 km vest av Sunnmøre. Går nå på rett sør kurs mot et nordgående russisk lasteskip, ” Inzhener Plavinsky ” som har en lengde på 156 meter ; og som angivelig skal til Arkhangelsk. Ingen skip fra den russiske konvoien sender ut AIS-signaler lenger.
  Vi får se hvordan dette utvikler seg ; men jeg slutter nå med slik oppdatering på Søkelys.

Det er stengt for kommentarer.