Øystein Gaulin: 10 tegn på Jesu gjenkomst

Illustrasjonsfoto: You Tube

Min artikkel om “Det pengeløse samfunn og dyrets merke” har vakt meget stor interesse. Over 2100 personer har klikket seg inn på artikkelen og det er tydelig at svært mange er opptatt av dette og hva det innebærer. Ønsker du også å lese denne artikkelen kan du klikke deg inn på denne linken: http://www.lundtorp.com/425090724 Her er en ny artikkel som tar opp de tegnene som skal være kjennemerker på at Jesus kommer snart igjen. Vi lever i en meget alvorlig tid og det er viktig at vi tar dette alvorlig. Alle tegnene i denne artikkelen er linket direkte til de bibelvers hvor tegnene står. På den måten kan leseren se og undersøke selv.

Bibelen taler mange steder om at Jesus skal komme igjen. For de som tror at Jesus er Guds sønner dette et gledens budskap. Paulus sier: «Trøst da hverandre med disse ord». Jeg skriver denne artikkelen fordi jeg ønsker at så mange mennesker som mulig skal komme til tro på Herren Jesus Kristus og gjennom dette få oppleve den herligheten som Gud har beredt for dem som elsker ham.

Jesus sa: «gå derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere». På den store dagen ønsker jeg ikke å stå innfor GUDS ansikt å bli anklaget for ikke å ha gjort det Jesus har befalt enhver kristen om å gjøre.

Før jeg går løs på selve tegnene vil jeg si litt om Guds store nåde og kjærlighet

Mitt ønske er at du skal få oppleve nådebudskapet fra Gud om hvor høyt du er elsket av Jesus. Jeg ønsker å minne deg om den fantastiske lignelsen som utstråler Guds store kjærlighet hvor Jesus forteller sine disipler om den fortapte sønnen. Du kan lese den her. Du kjenner sikkert den lignelsen hvor sønnen ber sin far om å få hele arven, men sønnen ødsler denne bort ved å leve i sus og dus. Når nøden og problemene kom – etter at han han hadde sløset bort hele arven i et utsvevende liv – kom han til seg selv og sa: jeg har syndet, jeg vil gå hjem til min far å si: «far, jeg har syndet og er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, men la meg få være som en av dine leiefolk» men hva blir han møtt med av sin far når han kommer hjem?

Bibelen sier: mens han (sønnen) ennå var langt borte fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp ham i møte, kastet seg om halsen hans og kysset ham. Sønnen sa: Far jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å være din sønn. Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta på ham, gi ham en ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.

Denne beskrivelsen forteller noe om Guds store kjærlighet til oss mennesker. Ettersom faren så ham langt borte er det grunn til å tro at han ofte hadde gått og sett etter sin sønn. Han lengtet etter ham og han hadde håpet på dette i lang tid. Plutselig får han se sin kjære sønn komme tilbake. Det er ikke vanskelig for en far eller en mor å sette seg inn i en slik situasjon. Slik lengter Jesus etter deg og meg. Vit at du er HØYT elsket av Gud.

Jesus har gitt oss tegnene for at vi skal kjenne tiden vi lever i

Tegnene i seg selv er ikke noe lystig lesning. Dette er hva man på godt norsk kaller dommedagsprofetier. Jeg skriver ikke dette for å skremme eller svartmale. Det jeg skriver er kun bibelens ord og ikke noe annet.

Jesus sier i Matteus 24:33Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Det jeg vil peke på i denne artikkelen er hva Jesus mener når han sier: «når dere ser alt dette skje» Jesus peker på flere konkrete tegn som er klare indikasjoner på hans komme.

Her er bibelens tegn:

1. Jødene skal komme tilbake til sitt land Israel (opprettelse av Israel som eget land)

I cirka 2000 år har det jødiske folket vært spredt over hele verden til alle nasjoner, folk og kulturer. Dette forutsa Jesus mens han levde her nede på jorden. Se Lukas 21:24. Dette står også beskrevet i det gamle testamentet. Husk at dette er skrevet for flere tusen år siden. Videre sa Jesus at de skulle være spredd over hele jorden inntil hedningenes tid er til ende. I vår tid har vi opplevd vi at det jødiske folk vender tilbake til sitt eget land. I 1948 proklamerte det jødiske folk opprettelsen av staten Israel i samsvar med FN’s resolusjon. Les mer om dette her. I alle årene hvor jødene var spredt over hele verden har de bevart sin integritet, sitt språk, sin tro sin kultur og sine egenskaper. Dette kan ikke sies å være noe annet enn et stort Guds under. Ikke noe annet folk på denne jorden kan vise til en slik historie. Dette er så spesielt at selv vitenskapsfolk må erkjenne sin forundring over dette fenomenet. Les profetien om jødenes tilbakekomst i Jeremia 16:14-17. Denne profetien ble skrevet ca. 700 år før Kristus. Du kan lese enda en profeti om dette i Jesaja 43:5-6.

2. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger

Jesus sa: Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Se Lukas 21:24. I 1967 – under seksdagerskrigen – fikk det jødiske folk Jerusalem tilbake.  Dette er et klart tegn som Jesus sa skulle skje. Dette er så klar tale at det ikke er rom for tolkning.

3. Jødene skal hates

Bibelen sier klart og tydelig at jødene skal hates av alle folkeslag. Les om dette i Markus 13:13.Dette ser vi i dag går bokstavelig i oppfyllelse. For mange er ordet jøde et skjellsord. Går vi tilbake til krigens dager var det ikke uvanlig å se denne teksten på krakker i parker og andre offentlige steder hvor det sto: “forbudt for jøder”. Det er også et underlig fenomen at hver gang det er en krig i Israel så vekker dette enorme reaksjoner verden over. I slike situasjoner ser vi mange eksempler på det intense jødehatet – som kommer til overflaten – gjennom demonstrasjoner og bruk av vold. Husk imidlertid at GUD har sagt at dette landet tilhører det jødiske folk og har gjort det i mange tusen år. Ingen kan rokke ved dette. Se 1. Mosebok 13:15. Det er også skremmende å se den oppblomstringen av jødehat og antisemitisme som finner sted i dagens samfunn. Les mer om dette på denne artikkelen på TV2.

4. Det skal være jordskjelv

Bibelen sier at i de siste tider skal det bli mye jordskjelv.  Les Lukas 21:11. Statistikken viser at det har vært en kraftig økning i jordskjelv, særlig i de siste 60 til hundre år. Statistikk fra Wikipedia viser at det fra ca. år 1300 til 1900, altså en periode på 600 år var det ca. 1800 jordskjelv. Ser man på statistikken bare 100 år tilbake i tid har vi hatt 2400 jordskjelv. Altså flere jordskjelv i løpet av 100 år enn tidligere 600 år. Dette er en formidabel økning. Her ser vi også at Jesu ord går bokstavelig i oppfyllelse. Slå opp på Wikipedia og kontroller selv.

5. Endring på verdenskartet

I Bibelen snakker Jesus om at vi skal se på fikentreet og alle andre trær. Jesus sier: når det kommer saft i dets grener da vet vi at tiden er nær for Jesu gjenkomst. Les om dette i Lukas 21:29-31. Alle bibellesere vet at «fikentreet» et bilde på Israel mens «øvrige trær» et bilde på andre land. Vi skal ikke gå mer enn 30 år tilbake i tid så var europakartet ganske annerledes. Hvem skulle ha trodd at alle østeuropeiske nasjoner skulle bli frigjort fra Sovjetunionen i løpet av så kort tid. Dette gjelder ikke bare Europa men også mange andre land i verden. Dette er et tidens tegn på at Jesus kommer snart. Det er interessant å se at etter at Israel gjenoppsto som nasjon, så har en rekke kolonistater og nasjoner fått sin frihet. Ser du på et verdensatlas fra rett etter siste verdenskrig, ville vi finne land som: Sovjetunionen, Jugoslavia, Belgisk Kongo, Fransk Algerie, Britiske Rhodesia osv. Hele Afrika, bortsett fra Etiopia, var under ulike stormakter. Til og med et så stort land som India var under Britisk herredømme. Nå har alle disse landene fått sin frihet og selvstendighet. Disse er eksempler på de andre trær ” som Jesus taler om.

6. Frafall fra den kristne tro

Videre sier Bibelen at det skal bli et stort frafall i den siste tid. Jeg viser til 2. Tessalonikerbrev 2. kapittel, vers 2 og 3. Menneskene skal leve etter sine egne lyster og de vil ikke bøye seg for Guds Ord. Dette frafallet gjør seg gjeldende i alle samfunnets lag og deler, også innenfor kristne miljøer. Grenser og normer er blitt flyttet. Guds Ord er ikke lenger verdsatt og har ikke den autoritet som tidligere. Menneskene er blitt i opposisjon til Guds Ord. Dette samsvarer med grunntekstens ord om «frafall» som er «apostasia» Dette ordet oversettes best med «å være i opposisjon eller en desertør». (Jeg skal i en senere artikkel skrive mer om det store frafallet).

Det er skremmende å se at mange kristne i dag går bort fra troskapen til Guds ord og over til svermeriet. Dette er frafall. Med svermeri menes i denne sammenhengen når man skiller “Ånden og Ordet” fra hverandre. Vi skal huske at Ånden alltid stadfester GUDS ORD og opererer alltid i samsvar med Guds Ord. Ånden opererer aldri på egen hånd. Ånden og Ordet er uatskillelig. Åndens oppgave er å herliggjøre Kristus. Som belegg for dette viser jeg til bibelens egne ord som står i Johannes 16:12-15 hvor det står:

Ennå har jeg meget å si dere; men I kan ikke bære det nå; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal IKKE tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner dere.

Ser vi rundt oss oppdager vi fort at moralske grenser er flyttet. Det Bibelen sier er synd er ikke lenger synd, med andre ord…. jeg vil leve slik jeg selv vil. Alt detteer antikristelige tegn hvor det står: antikrist skal forandre hellige tider og lov.

7. Forurensning

Bibelen taler også om forurensning. I Johannes åpenbaring leser vi om vannet som har blitt til malurt og menneskene døde når de drakk av vannet. Se Åpenbaringen 8:11.

8. Hungersnød og epidemier

I lukas 21:10 leser vi: «folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen» Vi skal ikke lete lenge i dag før vi finner hunger og pest og katastrofer.

9.  Kriger og rykter om krig

Jesus sier at vi i de siste dager skal høre om krig og rykter om krig. Se Matteus 24:6. Ser man på statistikken for antall kriger ser vi en formidabel økning de siste 100 årene. I følge Wikipedia var det i perioden år 1000 til 1900 (900 år) 68 kriger i verden. Det vil si omtrent en krig hvert 13. år. I perioden 1900 til 2012 var det 96 kriger. Litt mer oversiktlig blir det slik:

68 kriger i perioden 1000-1900 (900 år)

96 kriger i perioden 1900-2012 (112 år)

Av tallene ser vi at det i vår tid har vært adskillelig flere kriger i løpet av 112 år enn det var i løpet av cirka 900 år. Jesu ord har gått bokstavelig i oppfyllelse.

Ønsker du selv å kontrollere tallene på Wikipedia så klikk deg inn på denne linken:

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kriger

På youtube vil du også kunne se en i økning i antall kriger fra år 1000 og fram til vår tid på denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=ErqJsowWuPM Vi ser her at Jesu ord går i oppfyllelse.

10.   Dyrets merke – tegn i tiden

Dyrets merke er et tema jeg har skrevet om i en tidligere artikkel. Du finner denne artikkelen ved å klikke deg inn på denne linken: Dyrets merke. Dette er noe som vil skje i framtiden, men vi ser allerede nå en forberedelse på det pengeløse samfunn som er i ferd med å bli tredd ned over hodet på oss. Du har sikkert hørt om microchip, RFID implantater eller for den saks skyld nano-chip. Dette er noe som er omtalt i Johannes åpenbaring kapittel 13. Der tales det om et merke som skal bli satt på menneskene. Det står i klartekst at ingen skal kunne kjøpe eller selge uten den som har dyrets merke. Klikk på linken ovenfor og les selv. Et slikt merkesystem er allerede under utvikling og uttesting på mennesker. Mange mennesker stiller seg frivillig til disposisjon for å teste dette systemet. På dyr er det allerede tatt i bruk. Du tror kanskje ikke på dette, men jeg håper at du – etter å ha lest denne artikkelen – begynner å tenke litt på hvilken tid vi lever i. Husk at Åpenbaringsboken er skrevet av Johannes i det første århundre, altså for nærmere 2000 år siden.

Kjære venn som har lest dette. Det du har lest er bygd på bibelens ord og på sann og faktisk statistikk. Jeg har vært nøye med å linke alt jeg har skrevet direkte til bibelens egne ord. Dette har jeg gjort for at du selv kan kontrollere det opp mot bibelen. Er du ærlig mot deg selv vil du innse at dette stemmer med bibelen.

Kjære venn: Søk Herren mens han er å finne og om du søker han av et oppriktig hjerte vil du finne ham. For så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden men for å frelse verden. Johannes 3:16.

Jesus sier: Jeg er veien og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde da skal du bli frelst. Må Herren Jesus Kristus være med deg.

Skrevet av Øystein Gaulin

7 tanker om “Øystein Gaulin: 10 tegn på Jesu gjenkomst

 1. President Donald Trump skal etter planen besøke Israel og Jerusalem påny den 14. mai . Det blir spennende å se hva som da skjer !
  Videre er det en ting som har forundret meg når det gjelder jødehatet her hos oss : Etter lenger man kommer ut på venstresiden i norsk politikk ; desto sterkere blir hatet mot jødene. Men : Kommer man langt nok ut på høyresiden ( ny- nazister ) , så er jødehatet like stort. Kan noen forklare dette ? Er det sirkelen som kommer sammen her ?
  Jødehat er vel egentlig hat mot vår Frelser som var jøde og bodde i Israel.

 2. Torstein
  Jødane har sanneleg fått betala ein uhorveleg høg pris dei 2000 siste åra – fordi dei forkasta Yeshua som vår Frelsar.
  Dei vart jaga ut i heile verda ( diasporaen ) og 6 millionar av dei vart gassa av Hitler sine menn under siste verdskrigen.
  Vidare har dei fått kjempa fleire store krigar dei siste 70 åra for å behalda det vesle landet sitt – som dei jamvel må dela med sine fiendar.
  Men fiendane vil ikkje ha ein einaste jøde innafor sine grenser. Ja , me minnest ordet : Judenfrei samt slagordet ” Arbeit macht frei “.
  No til dags er det norske slagordet : ” Okkupert område ” ( Judea og Samaria )

  5
  1
 3. At du har forkastet Jesus Torstein, vil på dommens dag bli ditt problem.
  Du skriver stadig om Tanakh. Et skrift som ikke er fra Jehova i det hele tatt.
  Du er like på tur i din villfarelse som Jan Kåre Christensen er i sin.
  Dere er begge på ville veier, fordi dere har tapt Jesus Kristus.
  Jeg kan og vil ikke annet enn å holde frem sannheten om Jesus Kristus.
  Han er den eneste veien til Faderen. Alle andre veier du prøver å gå, fører til evig fortapelse. Sorry Langesæter, Sorry Christensen. Dere famler begge i blinde.
  Fordi dere har tapt lyset som er Jesus Kristus.

  5
  1
  • Fant denne på nett, kan det være noe i dette?

   Min sønn, du har spurt hva som vil skje i 2018/5778. Jeg vil gi deg en liste over ting som kan komme til å passere. Jeg sier at det kan skje fordi noen ting kan bli utsatt til en senere dag. Det er imidlertid noen ting som må være.

   1. Krig med Nord-Korea – Det blir veldig raskt.

   2. Krig i Midtøsten – Nasjoner vil angripe Israel.

   3. Krig i Fjernøsten – Kina vil angripe Japan.

   4. Krig i Europa – Muslimer vil erklære krig mot Tyskland, Frankrike og Italia.

   5. Krig i Sør-Amerika – Venezuela / Brasil går i krig.

   6. Krig i Nord-Amerika – Russland invaderer USA.

   Dette er krigene og ryktene om kriger som er omtalt i Matt.24. Det vil bli mange mindre kriger mellom folkegrupper.

   7. Økonomisk tilbakestilling – Verdensøkonomien vil tilbakestille til den valutaen dyret vil bruke. Crypto-valuta vil være hva syndens mann kontrollerer.

   8. Hungersnød – Griper mange land, og millioner av mennesker vil sulte til døden.

   9. Skilt i solen – 2018 vil være den heteste på rekord, smelte polar iskapper og forårsake stor flom.

   10. Storms – 2018 vil være det verste noensinne for sterke stormer, elektriske, tornadiske, flom og hagl.

   11. Lovløshet – 2018 vil bli året med total lovløshet. Byer vil ha oppløp hvor hvor mange vil bli drept. Heinous vil være et ord som brukes oftest.

   12. Terrorisme – I 2018 vil terrorister angripe ved vilje rundt om i verden og drepe tusenvis. De vil bruke biologiske våpen hentet fra Syria.

   13. Jordskjelv – 2018 blir året med massive jordskjelv over hele verden. Ordet MEGA-QUAKE vil bli erstattet med TERRA-QUAKE, noe som betyr at landet har endret form.

   14. Pestilences – Nye sykdommer vil bli oppdaget som ikke har botemedel og vil drepe tusenvis. Hele landene vil bli karantene.

   15. Vann – vil være mer verdifullt enn gull som terrorister forurenser vannforsyning.

   16. Revival – Begynner å bryte ut i små kirker som har søkt Meg på knærne.

   17. Apostatskirken – Vil vokse i møte og være en bygning med døde mennesker inni.

   18. Asteroid – vil slå Atlanterhavet, forårsaker massiv oversvømmelse og død.

   Mvh RJ

   1
   1
 4. Pensjonsfond utland ( Oljefondet ) har allerede tapt uhorvelig mange milliarder kroner hittil i 2018. Satser man på aksjer ; kan det gå slik. Blir det krig i Midtøsten eller andre områder – vil det bli lite igjen av Oljefondet. Stakkars pensjonister !

  Tore i toreblogg har vært på reise i Israel noen dager ; og jeg har lest hans daglige rapporter derfra.
  I Oslo er det stadig skyting med skarpt i ulike bydeler. Der er det både gjengoppgjør og andre oppgjør. Myndighetene prøver å dysse dette ned. På bakgrunn av Tores observasjoner gjennom flere dager i Israel ; er det nærliggende å tro at det er mer skyting i Oslo enn i Jerusalem for tiden. Men det er vel slik det blir i slutten av endetiden ?

  3
  1
  • Jeg følger også med Tores blogg og finner mye interresant lesestoff. Har fulgt hans reisebrev fra Israel som viser hvordan de tar landets sikkerhet på alvor, imponerende.

Det er stengt for kommentarer.