Mer inkassobråk for blogger i krig med PBE og den offentlige etat

Nok et inkassovarsel har nå falt ned i postkassa til blogger Jan Kåre Christensen. Denne gang er det et byggesøknadsgebyr på rett over 5000 som nå vil bli oversendt til inkasso. Bakgrunnen for gebyret er “byggesøknad” nr 2 som Christensen sendte etter å ha hatt et lengre møte med byggeetaten (PBE) som Christensen hadde i april i fjor. Der fikk han klarsignal til å søke på nytt dersom han reduserte boden og muren slik at de ble i overensstemmelse med lovverket. Dette nektet Christensen å gjøre og sendte derfor en kopi av den første søknaden som var skrevet av ferdigattest as. Under møtet hadde PBE skisert av Christensen kunne omsøke ved å redusere størrelsen på både bod og mur slik at den ble innenfor lovverket.

Dette neglisjerte bloggeren da han sendte sin søknad nr 2 som var en identisk kopi av den søknaden PBE hadde avslått. PBE etterspurte så mer dokumentasjon i saken, og da dette ikke kom avsluttet de behandlingen å sendte ut et byggesaksgebyr på nærmere 5000 kroner. Dette gebyret har bloggeren ikke villet betale da han mener at de ikke har behandlet hans søknad, og derfor har Christensen valgt å ikke betale fakturaen som nå er forfalt og dermed går til inkasso. Christensen har som tidligere omtalt latt en tvangsmulkt på kroner 20 000 gå til inkasso og tvangsinndrivelse. Dette samtidig som fylkesmannen i Oslo og Viken behandler han klage på tvangsmulktene han er ilagt. I et skriv fra PBE ber de fylkesmannen ta stilling til om både tvangsmulkt nr 1 på kroner 20 000 og tvangsmulkt nr 2 på kroner 30 000 bryter med normal praksis for tvangsmulkter. PBE argumenterer med at 20 000 er i nedre sjikt når det gjelder tvangsmulkter, og at det er normalt å øke denne med 50 prosent når tvangspålegg ikke blir etterkommet. Christensen på sin side bestrider alle krav han får og vil ikke betale disse frivillig. Ei heller ønsker Christensen å rive eller tilbakeføre noe som helst, og står på at han ikke vil følge krav og pålegg fra myndighetene. Resultatet av det hele blir dermed nye og stadig høyere tvangskrav og etterhvert også betalingsanmerkninger som vil kunne gi ham vanskeligheter med å få tatt opp lån og kreditt. Det er bloggeren selv som deler den siste utviklingen på eget nettsted. http://blog.janchristensen.net/2020/01/nr-2645-pbe-krever-oss-for-penger-for.html

19 tanker om “Mer inkassobråk for blogger i krig med PBE og den offentlige etat

  • Jeg forholder meg til møtereferatet lagt ut av PBE som skriver dette:
   “Det er oppført en støttemur som i følge våre kart er plassert delvis inne på regulert veigrunn. Den
   har også en høyde som går utover det reguleringsplanen § 6.5 tillater. Uavhengig av hvor stor del av muren som er plassert inne på veigrunn, kan ingen del av denne
   godkjennes med en slik plassering. Muren må trekkes inn på boligregulert del av eiendommen,
   for å kunne vurderes. Ved å plassere muren inne på boligregulert del av eiendommen, samt
   redusere høyden til 0,5 meter slik at den er i tråd med reguleringsplanen vil den kunne
   godkjennes. Den vil være avhengig av dispensasjon fra vegloven § 29.
   Det er nylig godkjent en endring av uteområdet ned mot vei på nabohuset Krokstien 2 B, hvor det
   fra Plan- og bygningsetaten ble gitt tydelige føringer for hvor store terrenginngrep som kan
   tillates, og at det ikke vil bli gitt dispensasjon for overskridelser av planens bestemmelser.
   Utvendig frittstående bod
   Tiltakshaver opplyste i møtet om at de disponerer areal fra naboeiendommen, og at utnyttelsen
   derfor er lavere pr. dags dato sammenlignet med situasjonen ved søknadstidspunkt for boden. Den
   er likevel fortsatt avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om grad av
   utnytting.
   For at Plan- og bygningsetaten skal kunne gi dispensasjon etter pbl. kapittel 19, må hensynet bak
   bestemmelsen ikke bli vesentlig tilsidesatt og det må samlet være en overvekt av objektive
   fordeler sammenlignet med ulempene ved å gi dispensasjonen. Ettersom eiendommen nylig har
   fått oppført fire nye eneboliger opp mot tillatt utnyttelse, i tråd med planen, vil overskridelser
   utover planens bestemmelser praktisk talt umiddelbart vurderes til å være en vesentlig
   tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen, ettersom man da tillater en utnyttelse utover det
   planen og eiendommen tillater. Hvis eiendommen har fått overført areal fra naboeiendommen slik
   at grunnlaget for beregning av utnyttelse er blitt større, vil dette føre til en mindre overskridelse
   av utnyttelsen på eiendommen. Ut i fra den dokumentasjonen som er sendt inn fremstår det som
   at arealene bare er tinglyst, og vil derfor ikke kunne legges til grunn i en beregning av utnyttelse.
   Dette arealet må i så fall overføres fra naboeiendom til Krokstien 2, for å kunne påvirke
   beregningen av utnyttelsen.
   Vi vil likevel anbefale på bakgrunn av dette å gjøre en ny beregning av utnyttelsen på
   eiendommen, og se om det er mulig å omprosjektere den eksisterende boden slik at den er i tråd
   med reguleringsplanens bestemmelser. Slik boden fremstår på tegninger, som to boder, kan det
   være mulig å fjerne halvparten av denne og fortsatt opprettholde funksjonen som utvendig bod på
   eiendommen. Selv om vi har forståelse for at de arealene av kjelleren som leies ut også har behov
   for bodplass, er boligen godkjent som en enebolig og har derfor kun krav om en bod.

   Det er helt klart at du og PBE ser forskjellig på tingene, dog er det PBEs beslutninger som gjelder.
   Føringene i skrivet er helt tydelige. PBE mener at du bryter byggeloven og at du derfor sitter med en ulovlig oppført mur og bod.
   https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019055660&fileid=8446921

   Selvfølgelig er det kjipt for deg at du må rive, men PBE kommer til å fortsette helt til du blir tvunget til å rive.

  • Revet blir det. Gjør ikke JKC det selv, får kommunen en rettslig kjennelse (noe som er en formalitet, i og med at alle søknader og klager er av slått) på å gjøre det for han. Og siste alternativ blir mye dyrere, noe som vil legge seg oppå allerede utferdigede bøter og inkassokrav. Dette blir dyrt, og han risikerer i verste fall at alt han eier, inklusive hus, blir tvangssolgt for å inndrive gjelden. Skulle gjelden bli uoverstigelig, må han leve med den resten av livet. For måten han drar på seg gjeld på, faller utenfor kriteriene i “Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner”.

 1. Tvangsrivingen og den minimum 30 000 kroners boten kommer på toppen av dette igjen.

  Betalings anmerkning gir ikke bare problemer med å få lån. Det gir også store problemer med å få leid ny bolig, hus eller leilighet. De aller fleste, om ikke alle, vil si nei takk til en leietaker der begge to har betalingsanmerkninger. For ikke å si en ikke helt positiv vandel man kan via google seg frem til.
  Da er det gata som blir løsningen.

  1
  1
  • Hvorfor så bekymret på våre vegne?
   Regner med at vi aldri skal låne mer igjen, hva er da problemet?
   Eneste problemet her er en offentlig etat som driver med et renkespill.
   De kan for eksempel ikke la oss ikke få dispensasjon når andre får det i tilsvarende situasjon.
   Det som den offentlige etat holder på med oss, da tenker jeg i første rekke PBE. Men også fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene er en skandale ala NAVskandalen, BV skandalen etc.

   1
   1
  • Jan Kåre Christensen, aldri låne mer igjen? Hva med den dagen du vil refinansiere ditt gigantlån på nesten 7.000.000 kroner, enten for å få bedre betingelser, eller du ryker uklar med banken? De fleste banker vil også øke rentene på eksisterene lån, dersom man pådrar seg betalingsanmerkning. Du spolerer også mulighetene for å bytte mobiloperatør, forsikringsselskap osv.

  • Du mener at Søkelys, som du en gang politianmeldte fordi de forkynte guds ord fra bibelen, skal støtte deg ?
   Dine problemer har ingenting med gud, bibelen og den kristne tro å gjøre. Dine problemer har du selv satt deg i.

   Glem ikke at du ikke er veldig mange måneder unna et liv på gata. Hvis du ikke snur, da.

 2. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!

  Min elskede bror Paulus i sitt inspirerte ord til Galaterne 5:15.

  2
  1
  • Det er ingen som biter og glefser etter hverandre. Her er det kun meningsutveksling om en sak som er blitt veldig kjip for Jan Kåre.
   Jeg håper han på et eller annet punkt kommer til enighet med PBE slik at han slipper å få flere bøter og tvangspålegg.
   Min oppfordring til Christensen er å først avvente endelig behandlingen hos fylkesmannen. Dersom det blir tap og avslag, bør han ta kontakt med PBE og bli enig om en siste dato på når rivning skal være gjennomført, og kanskje han da slipper ytterligere bøter.
   De som er gått til inkasso er det dessverre for sent å gjøre noe med. Dog er det mulig å forhandle seg frem til en minnelig løsning når det gjeld videre trusler. fra PBE.
   Håper han ser fornuften i det jeg skriver.
   Jeg kan godt skjønne at Christensen føler på urettferdighet fordi andre har fått dispensasjon og tilgivelse av PBE. Dessverre er det slik i dette landet. På denne siden av døden er det mye urettferdighet mennesker føler de må gjennomgå.

   2
   1
 3. Selv kan jeg ikke se meningen med slike artikkler på en slik nettside.

  Om motivet for å skrive om folks privatliv er hevn, hat eller forlystelse over andres ulykke er ikke godt å si. Det kan selvsagt ligge et “se og hør-sladder-motiv” bak også, for å pirre folks nysjerrighet. Ikke godt å si, men som regel er det en eller flere av disse delene. At noen publiserer slike historier av hensyn til de som det gjelder er mer enn tvilsomt.

  Slike historier som ligger bak dette kan minne oss om at det å ta opp sitt kors og følge Jesus faktisk krever noe. Det finnes en lang rekke bibelvers som sier noe om dette. Om å vende det andre kinnet til, om å be for sine fiender og velsigne de som forbanner osv osv. Som en utenforstående mener jeg dette er noe av det første som slår en når man leser Bibelen. Om å korsfeste seg selv og alle sine syndige tilbøyeligheter. Og etter å ha hørt en god del prekner på nettet er det tydelig at de som blir betrodd store oppgaver av Gud nesten alltid vil møte “kobbersmeder”, “fariseerer” eller “kong saul”.

  Hørte en veldig kjent predikant si til en annen veldig kjent predikant at “dette trenger vi for at vi skal holde oss på jorden”.

  Historisk sett er grunnløse angrep og anklager fra andre mennesker noe av det som har gitt størst vekst for Guds rike på jord. Jo mer forfølgelse jo mer vekst. En svært forfulgt kinseser sa en gang at de ikke ba om å slippe forfølgelse, men om å bli bevart i troen. Men hvis angrep og anklager mot kristne er berettiget, så kan dette like gjerne sees på som motviasjon til omvendelse eller en forsikring mot at noen “bygger noe med halm”, som Paulus sa. Det vil uansett brenne opp. Det som blir igjen er i beste fall bare “menneskelighet og jordisk”. Noe som erstatter eller kommer i stedet for det som er åndelig ekte.

 4. Så media burde altså ikke omtale kristendomsforfølgelse og justismord slik JKC hevder seg utsatt for?

  • Mitt svar er at media burde dekke slikt. Spesielt dersom den som saken dreier seg om ønsker det. Christensen har ingen ønsker om at dette skal foregå i stillhet. Tvert i mot. Christensen vil gjerne at det skal bli spredd rundt at han opplever seg urettferdig behandlet.

  • Helt enig sokelys. Mitt kommentar var til frelst taper som tydeligvis har en annen oppfatning enn oss

 5. Kjell Andersen skriver:
  Jeg forholder meg til møtereferatet lagt ut av PBE som skriver dette

  Det er greit, her har jeg svart på det, og flere andre plasser:

  Dere prøver atter igjen å se bort ifra fakta og sannheten, at vi har fått tillatelse til å bygge muren, og den er ikke til sjenanse for noen eller utmerker seg på noen som helst måte. Den kommer til å bli stående, og vi kommer ikke til å forholde oss til det som dere pålegger oss før vi har hatt en dialog og snakket i sammen som lovet på møte den 11.4.19 med Lena Catrine Amdal og Nils-Henrik Henningstad.

  http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2459-vart-tilsvar-til-pbe-her-i-oslo.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2458-pbe-igjen-tilbake-med-true-oss.html

  • Omtale av seg selv i 3. person. Ikke helt mentalt friskt dette.

Det er stengt for kommentarer.