Kommentar: “Vi vil gratulere Israel med 70 års dagen, og ønske fred og frelse for Israel!”

Israels første statsminister, David Ben Gurion deklarer staten Israels gjenfødelse i Israel. (foto fra You Tube)

I likhet med andre troende verden over føler vi i dag trang til å gratulere nasjonen Israel som i dag fyller 70 år. Det har nå gått 25 550 døgn eller 613200 timer siden den historiske hendelsen som utspilte seg i Tel Aviv fant sted. Gjenfødelsen av den moderne staten Israel var en av de største og viktigste profetiske begivenheter i forrige århundre, og over store deler av verden gledet Guds folk seg over at flere profetiske ord om de siste tider fikk sin oppfyllelse. Med staten Israels tilblivelse begynte for alvor nedtellingen til Kristi gjenkomst. Mens verdens mennesker gjerne ser med skrekk på det bibelske endetids scenario, og føler angst for oppfyllelsen av bibelens endetidsprofetier, ser Guds folk mot denne dagen med lengsel, fordi vår forløsning stunder til -og fordi vi snart skal se Ham som han er

Mange mennesker føler på frykt når de hører eller leser det bibelske budskapet om de siste tider. I følge Guds Ord og Jesu store endetidstale vil det være en rekke ubehagelige fenomener som skal prege verden i tiden rett før Jesu gjenkomst. “Krig og borgerkrig, hunger, pest og jordskjelv samt religiøse villfarelser og frafall fra en bibelsk tro er kanskje ikke det som rent kjødelig skaper håp og glede i ss mennesker. Snarere tvert i mot. Alt det som Jesus beskrev i sin store Eskatologiske tale er fenomener som kan true menneskers liv og helse. Hvor mange som egentlig har omkommet som en følge av krig de siste 70 årene er noe bare Gud alene vet. Det samme gjelder tallet på mennesker som har dødd på grunn av fattigdom og hungersnød. Bibelen snakker også om pest/epidemier, jordskjelv og andre naturkatastrofer -og egentlig er det bare himmelen som har oversikten over hvor mange liv som har gått tapt i de mange katastofene vår tid har vært vitne til. Det er derfor kanskje ikke så rart at mange blir redde og føler på frykt når de hører det profetiske ord ble forkynt. Men for Guds eget folk, -for skaren av mennesker som er frelst og født på ny, er tingene annerledes. Vi vet at alt dette “ubehagelige”, -alt dette som Bibelen varsler oss om, -for oss vil bety at vi rykker nærmere den store dagen,  -den dagen da Jesus åpenbares og troens folk rykkes hjem. Apostelen Johannes vitner om dette:  “Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.” (1 Joh 3,2)   -Og jeg spør: Gleder du deg?

Og mens vi venter

“Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for meg.” I Kristus Jesus har vi alle et himmelsk håp. En dag, når alt dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet (1.Kor 15,53-54) skal vi rykkes i skyen for å møte Herren. Apostelen Paulus skrev i 1 Tess 4,17 dette: “….. derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren,” og apostelen Paulus skrev også dette: “Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, forat dere ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede;  for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;  derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!”  (1.Tess 4,13-18)  Artikkelen fortsetter under flagget

foto: Wikipedia

Og mens vi venter på denne dagen, lever vi et liv i bønn og takksigelse til Herren Jesus Kristus. Vi er underveis og har himmelen som mål, -og mens vi venter ber vi og velsigner Israel og det jødiske folk. Vi ber om at Gud skal reise opp igjen Davids falne hytte, og vi ber for Jerusalem og lovpriser Gud fordi vi vet at det var jødisk blod som i Kristus Jesus ble utøst for våre synders skyld. Bibelens løfter omkring gjenopprettelsen av den jødiske staten er mange og klare, og jeg siterer: Amos 9,11: “På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager”,
Og -Apg 15,16:  “Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den”.

Gratulerer med 70 år Israel!’

Facebook Comments

10 tanker om “Kommentar: “Vi vil gratulere Israel med 70 års dagen, og ønske fred og frelse for Israel!”

 1. Det profetiske ordet om at Herren Gud skal samla folket sitt igjen i det bokstavlege Israel oppfyllest gradvis.
  Diverre må Israel gjennomgå “Jakobs trengsel” i endetida.
  Når denne trengselstida er over vil Israel for alltid bu trygt i landet Gud gav dei. Ingen av nasjonane vil trua dei meir.
  Israel er Herren Gud sitt demonstrasjonsfolk. Han vil visa si makt ovanfor dei andre nasjonane.

  “Da kaller jeg sverd over ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal rette sverd mot den andre. Jeg straffer ham med pest og blod. Høljende regn og haglsteiner, ild og svovel lar jeg regne over ham og hans tropper og over alle folkene som er med ham. Slik viser jeg meg stor og hellig og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. De skal kjenne at jeg er Herren.” Esekiel 38

  1
  3
 2. “Guds Israel” skulle være “et folk uten bommer og porter rundt seg”. Ser det slik ut?

  “Guds Israel” skulle ikke lenger lære å føre krig? Ser det slik ut?

  “Guds Israel” skulle ikke lenger være omskåret på kroppen. Ser det slik ut?

  Både store deler av kristenheten og jødene er i den villfarelse at atombombemakten Israel er “Guds Israel” i dag. De er dessverre over 2000 år for sent ute. “Guds Israel” er i dag et ÅNDELIG Israel, slik forbildene i Bibelen får en ÅNDELIG oppfyllelse i våre dager i det Bibelen er en ÅNDELIG bok for ÅNDELIGE mennesker.

  Det er symptomatisk at denne verdens KJØDELIGE mennesker ser hen til KJØDELIGE løsninger og et KJØDELIG “Guds Israel”. For uten Guds Ånd vil ikke Gud gi mennesker ÅNDELIG vekst.

  “Guds virkelige Israel” er blitt samlet inn i over 2000 år etter pinsedagen i år 33, og skal til slutt bestå av 144 000 ÅNDELIGE kvinner og menn som er kalte til et ÅNDELIG liv i himmelen. Disse skal utgjøre den regjering som fra himmelen skal lede menneskene tilbake til det paradiset (betyr hage), som Adam og Eva tapte i Eden, og innebefatter både kjødelige jøder og personer av alle folk og stammer.

  Denne prosessen vil ta tusen år. Etter de tusen år vil mennesker av Guds vilje erklæres fullkomne igjen, og gis evig rett til liv på jorden. Da vil også Kristi oppdrag være fullført og han vil atter legge seg inn under sin Far Jehovah, og Jehovah skal være alt for alle.

  3
  4
  • Det er trist å seia det, Josef.
   Du er rundtlurt av denne falske erstatningsteologien.

   Herren Gud står med dette folket sitt som har det bokstavlege Jerusalem som sin hovudstad. Det er dette Jerusalem som er hovudstriden i endetida før Herren Gud sjølv grip inn.

   Nasjonane rundt Israel vil ikkje akseptera at Herren Gud har sett til sides eit spesielt landområde for dette folket.
   Dette fører til den siste store konflikten der Herren Gud grip inn og demonstrerer kven som er SJEF.
   Sakarja 14 grip desse orda om folkeslaga som ikkje vil lyda.

   “Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de går til krig mot Jerusalem:
   Han skal la kjøttet råtne på dem
   mens de ennå står på føttene.
   Øynene skal råtne i hulene sine
   og tungen råtne i munnen på dem.”

   Det er alvorleg å ikkje akseptera Herren Gud sin vilje.

   3
   3
 3. Torstein
  Her får du mi fulle støtte . Både Dnk og Jehovas Vitner er på villspor med erstatningsteologien sin. Mange prestar og biskopar framstår som reine jødehatarar.
  Her kan eg nemna at bispen i Bjørgvin var invitert til Hordvik bedehus ( Åsane ved Bergen ) for eit par år sidan for å halda andakt der.
  Då han kom inn i dette bedehuset ; oppdaga han at eit israelsk flagg hang synleg oppe på plattforma. Han krov då at flagget vart fjerne – eller så gjekk han sin veg straks. Ja , bedehusfolket var lydige mot bispen og fjerna det israelske flagget.

  2
  1
  • Ture.
   Det er flott å sjå på TV-sendingane i dag.
   USA, verdas einaste supermakt har vist dei andre nasjonane kva som er Israels hovudstad.
   Som skrive utallige gonger før stolar Israel fullt og heilt på USA.
   Herren Gud kallar det å driva hor.
   I staden for å stola på Herren Gud så set Israel si lit til den makta som har namnet Babylon eller ” jordas dronning” i endetida.
   Gud lot Nebukadnesar knebla jødane i GT. I dag vil Han bruka USA.

   “Jeg ble harm på mitt folk
   og vanæret min eiendom.
   Jeg overga dem i dine hender.
   Du hadde ikke barmhjertighet med dem.
   På den gamle la du ditt tunge åk.

   7 Du sa: «For all tid skal jeg være evig dronning.»
   Du tenkte ikke over
   hvordan dette skulle ende.” Esaias 47

   Snart vil me få sjå USA og Israel inngå denne fredspakta.
   Donald Trump vil hjelpa Israel å få bygd opp att tempelet.

  • NT forteller at det nye tempelet er i det himmelske Jerusalem og er bygget av 144000 LEVENDE STEINER. De 12 apostlene er søylene og portene.

   Dere som setter deres lit til en jordisk nasjon vil bli SVÆRT SKUFFET når denne verdens nasjoner inklusive Israel faller i Harmageddon.

   2
   4
 4. Gratulerer med dagen Israel!

  Profetiene oppfylles rett foran våre øyne:

  Jes 43:5-6
  Vær ikke redd, for jeg er med deg! Fra øst vil jeg hente din ætt, og fra vest vil jeg samle deg. Jeg sier til nord: «Gi fra deg!» og til sør: «Hold ikke tilbake!» Hent mine sønner fra det fjerne, mine døtre fra jordens ende,

  “Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.” (1.Mos 12,3)

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/

  6
  1
  • Her profeterer Jesaja om de åndelige jødene som hentes til Guds rike fra alle ætter og folk og stammer og tunger – fra alle verdenshjørnene. Satan narrer deg til å se hen til en kjødelig nasjon Richard. Det vil du snart forstå. Håper Gud drar deg/dere så dere får leve evig på den nye, paradisiske jord Richard.

   2
   4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.