Kjetil Mæhle: Menigheten i endens tid -et innlegg om de siste tider

Ett minutt etter bortrykkelsen og selv i forsamlingen vil noen være latt tilbake

Det skriften omtaler som «endens tid», «tidsalderens ende» og «enden» er en kort periode med apokalyptiske hendelser. Uansett hva vi tenker om “endens tid” så bør skriftens ord om denne tiden være av del av enhver kristen sin generelle kunnskap  Kristne vil oppleve kraftig forfølgelse, Israel utsettes for sin største prøvelse noensinne, «Herrens dag» kommer med dom over verden og det skal bli oppstandelse og opprykkelse. Fire dramatiske og veldige hendelser. Gud skal i sin suverenitet høste inn jordens grøde og brenne opp agnene med ild. (Luk. 3:17) Det vi kanskje ikke er like bevist på er at Gud handler forskjellig med menigheten, Israel og verden. Menigheten går gjennom en tid med forførelser, trengsel og forfølgelse. Det er en prøvens tid der menigheten siktes (som hvete) før den tas bort fra jorden, for en kort periode. Israel kommer også i en uhyrlig trengsel, men blir frelst på en dag. Verden kommer utelukkende inn under Guds veldige vredes dom,” skriver Kjetil Mæhle i et leseverdig innlegg

Illustrasjonsfoto: You Tube

Engelen Gabriel bruker begrepet «endens tid» i sin tale til Daniel. (Bl.a. 12:9) Jesus bruker også uttrykket i Matteus 24: «så skal enden komme…». Enden det siktes til er denne, nådens eller menighetens, tidsalders ende. Disiplene spør Jesus i Matteus 24:3 og bruker nettopp begrepet «denne tidsalders ende». Det er altså ikke verdens ende eller tiden for en ny himmel og en ny jord. Det skal også komme men endens tid er en kort periode som danner overgangen fra vår kjente tidsalder til en ny. Ofte kalt 1000-års riket, milleniet eller fredsriket. Endens tid vil innbefatte alle mennesker på jorden. Ikke bare menigheten eller Israel. Tiden er omfattende beskrevet av Jesus Kristus selv. Matteus 24 og 25, Markus 13 og Lukas 21. I tillegg har vi Danielsboken generelt med kap. 7, 9 og 12 spesielt. Nær på hele Åpenbaringsboken og selvsagt andre skriftsteder.
Skriften taler mye om det som skal skje i denne overgangsperioden. Den opplyser oss, veileder og formaner oss så vi kan forstå hendelsene i verden og forstå tiden vi lever i.

Guds herrevelde på jorden
I Danielsboken kap. 9:25-27 står profetien om de 70 åruker. Disse 70 ukene fører frem til opprettelsen av 1000 årsriket eller messiasriket (Åp 20:1-6). Vi tror dette er tiden da Messias skal herske ved sitt kongeriket over jorden. Profetenes fremtidsprofetier handler om da Gud skal manifistere sitt herrevelde over verden ved sin frelseskonge.
Denne kommende tiden er det profetene gir løfte om, som det jødiske folket venter på, urmenigheten såg frem til og vi håper mot.

Gabriels profeti til Daniel
Profetien står i Daniel 9:24-27. Det er en nøkkel-profeti for å forstå Guds plan i både tid og handling. Den har forskjellige tolkninger. Ble hele profetien oppfylt i år 70 eller står den siste uken igjen? Kjennskap til profetien er uansett av stor betydning. Her følger kort utleggelsen av endens tid forstått som at den 70. uken fortsatt venter på fyllbyrdelse.

Trengsel
Den 70. uken innevarsler på alle måter trengsel. Denne perioden er da å forstå som alt det Jesus og disiplene pluss profetene har talt om angående endens tid. Perioden er på en uke, forstått som 7 år. Det er en meget kort periode med en rekke apokalyptiske hendelser. En høydramatisk tid som vil angå alle mennesker, folk og nasjoner.
Endens tid er også en foreløpig ende for verdens fyrste, Satan. Det er enden for verdslige makter og myndigheter slik vi kjenner dem idag. Verden vil etter disse 7 årene, transformeres ved Guds allmakt, over til det Messianske 1000-års riket. I dette riket vil Guds vilje råde og det er et fredsrike. Dette er en særdeles viktig del av den kristne troen og det kristne håpet. Å se frem til at verden forløses og ondskapen lenkes i avgrunnen.

Hva skjer med menigheten i endens tid?
Holder vi oss til Matteus kap. 24 beskriver Jesus fire konkrete punkt som gir oss opptakt til endens tid. Dette er sagt til disiplene og gjelder følgelig menigheten. 1. Se til at ingen fører dere vill. 2. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. 3. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Og 4. Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Alle disse 4 punktene må nødvendigvis være der samtidig om vi skal kunne oppfatte det som opptakten til endens tid. Hver og en får vurdere dette etter evne. Forførelser er det etterhvert rikelig av. Kriger og krigshissing er eskalerende. Hunger og jordskjelv kommer og går. Denne verdens tragedier er økende. Forførelser, sosial uro, krig og jordskjelv må komme til et gitt nivå. Jesus kaller dette for fødselsveer. Det er begynnelsen til verdens gjennfødelse. Jesus sier til disiplene: «Når verden skal fødes på ny, og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet,…» (Matt. 19:28) En transformering som bringer Gudsriket frem og ender med fred over og i verden. Hva er menigheten sin oppgave under fødselsveene? Det samme som det alltid har vært. Gjør disipler, døpe og lære dem. Forkynne evangeliet, Guds ord og vilje. Være sannhetens støtte og grunnvoll. Sannheten om Gud, Guds rike, Guds vilje, Guds rettferdighet, Guds frelse… Det er menighetens oppgave.

Forfølgelse

I møtet med trengsel og forfølgelse kan løftet om Kristi gjenkomst være ord til trøst

Når fødselsveene markant har startet varsler Jesus en kommende kraftig forfølgelse av kristne. Han sier DA… som et startskudd; «da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navn skyld.»(Matt. 24:10-12) Det blir en forferdelig tid med frafall fra sann kristendom, falske profeter og lovløshet. Det blir til og med angiveri. Kristne vil bli hatet av alle folkeslag og årsaken er for Jesu navn sin skyld. Jeg fornemmer at Jesu ord som begynner med et DA, innevarsler starten på den store trengsel og at dette DA, er punktet hvor den profetiske klokken, Israel, igjen begynner å gå sine siste 7 år til oppfyllelse av Gabriels ord gitt for 2600 år siden. Løftet og befalingen står selvsagt fast: «Hold ut til enden, så skal du bli frelst.»Det kommer en tid der det er et uttalt mål å holde ut til enden. Her er det også verdt å nevne Jesu løfte til sine disipler: «… Og se! Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Om denne tiden sier Jesus: «Natten kommer da ingen kan arbeide.» Joh. 9:4 Trengselstiden er også en tid for innhøstning. Mange vil falle i fra, men mange vil også bli frelst. Ut av den store trensel kommer en stor skare som ingen kan telle. Disse står foran Guds trone i Åp. 7:9-.

Evangeliet forkynnes til alle folkeslag
Menigheten vil gå gjennom en global trengsel men det er et tegn til som må oppfylles. «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt. 24:14. Enden kommer ikke før dette har skjedd! Det har frem til idag stort sett blitt forstått som nødvendigheten av bibler og menigheter i alle folkeslag og grupper. Men det er ikke det det står! Det er et tegn at satellitter i dag kan forkynne evangeliet over hele jorden på alle kjente språk samtidig. Det er et tegn som ikke var mulig før vår tid. Johannes fikk se dette i Åp. 14:6: «Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Det er forskjell på en satellitt og en engel. Ja, men hvordan skulle Johannes kunne forstå det han såg i sin tid og skrive det ned så vi kan forstå budskapet i vår tid? En satellitt som forkynner evangeliet for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk.

… så skal enden komme
Matteus 24:1-14 omhandler menigheten i endens tid i den siste uken av Daniels profeti. Hvordan kommer enden for menigheten?
«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 31 Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.» Matt. 24:30-31 DA sier Jesus. I Jesu ord om endens tid kommer opprykkelsen etter versene som varsler «Herrens dag». Herrens dag og opprykkelsen kommer samtidig. «Herrens dag» er Guds vredes dom over verden. I det øyeblikk Jesus beskriver katastrofale hendelser i himmelen og på jorden sier han etterpå – DA. I det øyeblikk det ene skjer så skjer også det andre. Menighetens opprykkelse er sammenfallende med Guds vredesdom, «Herrens dag», over jorden. «Herrens dag» er verdt et eget bibelstudium. Den er omtalt i profetene, brevene og selvsagt i åpenaringsboken. (Artikkelen fortsetter under videoen)

Jeg vil minne om at Jesus insiterer på at han kommer om natten: «Våk derfor! For dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld eller ved midnatt eller ved hanegal eller tidlig om morgenen – 36 for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer! 37 Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!» Markus 13:35-36

Jesus taler også om Israel i endens tid i Matteus 24. Han viser til Daniels profeti og begynner med «ødeleggelsens styggedom» i vers 15. Fra dette verset og ned til vers 28 omhandler Hans ord Israel og jødene. Han taler om Judea, sabbaten og falske messiaser. Det er stedbundet geografisk og gjelder Guds utvalgte folk. Israel i endens tid er et omfattende studium. Jeg anbefaler boken «Visst skal jorden bli ny» av biskop Erling Utnem.

De 4 apokalyptiske hendelsene i endetidene er; forfølgelse av menigheten, den store trengsel over Israel, «Herrens dag» og opprykkelsen. Det vi karakteriserer som verden vil nok kunne leve med tre av disse apokalypsene, men den fjerde «Herrens dag», vil den ikke overleve i sin nåverende form. Den vil «fødes på ny» og herreveldet tilhører fra da av Gud.

Bibelens ord om endens tid er omfattende. Det er Guds ord til troens folk, gitt oss for å forstå veldige hendelser og Guds handlemåte i kort men handlingsmettet tid.

Bibelen generelt, og profetordet spesielt, er mer og mer aktuelt etter som dagen nærmer seg.

Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Mæhle

28 tanker om “Kjetil Mæhle: Menigheten i endens tid -et innlegg om de siste tider

 1. I avsnittet før videoen er Matt.24:30 nevnt. Jeg tror ikke det er opprykkelsen siden det står at da skal folkestammer på jorden bryte ut i klagerop og SE Ham.

  Ved opprykkelsen tror jeg ikke de rekker verken klagerop eller SE Ham i følge:
  1.Kor. 15:52 “i ett nu, på et øyeblikk”
  Mat. 24:27. “som lynet kommer fra øst”
  (sannsynligheten for at det er mørkt er også tilstede i flg. Mark.13:35 som nevner at Han kommer kveld, midnatt, hanegal el. morgen)

  Når Han kommer til Oljeberget; hvordan skal alle over hele jorden SE Ham?
  Kanskje på mobil ,Tv el. PC. (Web kamera er på plass der.)

  Jeg VET ikke om jeg har tolket det rett. Men bare forsetter å studere jeg 🙂 Ikke tro på alle som underviser. Søk i Bibelen selv.

  • Hannah
   Det er helt riktig som du sier at Matt 24:30 ikke handler om menighetens bortrykkelse. Jesus nevner ikke menigheten bortsett fra en gang, og da som noe fremtidig: På denne klippe vil jeg (fremtid) bygge min menighet.
   Bortrykkelsen som er nevnt i Matt 24 er den ugudeliges bortrykkelse. “Men de ugudelige skal bli utryddet av landet, og de troløse skal bli rykket bort derfra” Ordsp. 2:22.
   Dette finner vi klart beskrevet lignelsen i Matt 13: “Når det så er tid for innhøstning (etter de 7 trengselsårene), vil jeg si til høstfolkene (englene): Sank først ugresset (de ugudelige) sammen og bind det i bunter for å brenne det, men Hveten skal dere samle i låven min.
   Av de to som sover i en seng i Matt 24, så vil den ugudelige bli rykket bort til dom, mens den som tror får gå inn i 1000 års riket.
   Altså det motsatte av hva som skjer i menighetens bortrykkelse, hvor den troende blir rykket opp i luften, og den ugudelige blir værende igjen og går inn i trengselstiden.
   “Som lynet går ut fra øst” (Matt 24:27) sikter til Herrens synlige komme etter trengselstiden er over.
   “Se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham” Åp 1:7
   Dette gjelder altså hans synlige komme etter at den siste og 70 åruke er over (se http://www.bibeltroskap.no – you tube kanal)

   Det står ikke at hvert øye skal se ham samtidig. Men at hvert øye skal se ham. Etter 7 år med trengsel hvor Gud har tømt sine vredesskåler over jorden tror jeg ikke det finnes så mye satelitter og teknisk utstyr som enda er brukelig. Engelen på himmelen som skal forkynne er ganske enkelt en engel. Når en skal tolke et bibelvers må en spørre seg om det kan tolkes bokstavelig, og hvis det går an, så er det ofte det som er betydningen, og en trenger ikke å åndeliggjøre det noe mer. Vi tror på engler, og en engel vil være av dem som forkynner evangeliet i trengselstiden.

   Andre som også kommer til å forkynne evangeliet i trengselstiden er trolig de 144 000 jødene som er beskrevet i Åp 7 og 14.
   Jesus sa til de 12 læresveinene at de skulle ikke bli ferdig med forkynnelsen før han kom igjen, (Matt 10:23). Det som begynte med de tolv, vil nok fullføres av de tolv tusen av hver av Israels stammer. Når de har fullført sin jobb, da kommer enden på tidsalderen, og en ny tidsepoke med det 1000 årige fredsriket begynner.
   Nøkkelen til å forstå endetidsbegivenhetene begynner med å forstå Daniels profeti kap 9:24-27. Videre at en godtar at Gud har en plan for menigheten, og en annen plan for Israel. Derfor er det viktig at en ikke blander det som har med Israel å gjøre (Matt 24) med det som har med menigheten å gjøre (brev litteraturen som f. eks Ef. brevet, Korinterbrevene, Tessalonikerbrevene, etc.)

 2. Takk for en fin artikkel!!! Jeg har masse lesverdige og lettleste artikler om dette temaet på http://www.bibelogtro.com som går i dybden på det Kjetil Mæhle her deler med oss. Undervisningen er basert på prinsippet om at vi lar Skriften tolke Skriften og ingenting annet.

  Har fått mange tilbakemeldinger på at denne undervisningen har vært en døråpner for å forstå tiden vi lever i og den tiden som kommer, og at den er til stor oppmuntring!

  Mvh Richard

  • Hei Richard,
   Du skriver følgende: “Jeg er enig i at Matt 24 handler om trengselstiden, men ikke Den store trengsel.”

   Kan du utdype dette mere?

   “For da skal det ble en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli”, Matt 24:21

 3. Øystein Søvikreit Magerøy.

  Litt trist å bli undervist feil i årevis. Og måtte oppdage på egenhånd at Matt. 24 ikke er hva jeg ble fortalt. Men det har sine fordeler å bli feilundervist. For eksempel leser man Guds Ord enda mer deretter. Man ønsker å forstå, så kommer den beste lærer, advokat, Hellige Ånd og hjelper oss.

  Ja, kanskje er alt teknisk utstyr ødelagt etter trengselen. Men kanskje ikke. HVIS Gud har en plan om å bruke dette, så er Han mektig til å sørge for at det virker. (jeg liker å gruble litt, men ikke så viktig for meg å vite det. Er mer opptatt av tegnene nå og mine kjære som ikke er med enda)

  Fint med tilbakemeldingen du ga på de tankene jeg hadde ang. dette. Og et par ting du nevner vil jeg undersøke. Det virker som om du prøvde hjelpe meg med mer undervisning, det er vennlig tenkt,og takk for det. Men etter noen år har man lest en del, og mye er veldig likt. Og da er Bibelen og siste nytt i Israel/verden nok. Av all undervisning på nett og bøker synes jeg Svein Magne Pedersen har gjort en fantastisk jobb med boka “Snart kommer Jesus”.

  Av alt du nevner i siste avsnittet ditt, så ble f.eks mye i Mosebøkene også viktig for meg. og Salme f.eks 118. Vi er forskjellige og Gud ser til hjertet vårt og leder og hjelper oss i Ordet.

  .

  • Hannah,

   Jeg er helt enig med deg i at vi finner mye viktig i Mosebøkene, og mye vi kan dra lærdom av. Som troende er det viktig at vi leser hele Skriften, fra 1 Mosebok til Johannes Åpenbaring. Vi må bare huske på at noe er skrevet til oss, og noe er skrevet til lærdom for oss. Det som er skrevet til menigheten er først og fremst brevlitteraturen. Men alt annet i Skriften er også viktig.
   Hele Skriften er inspirert av Gud, 2 Tim 3:16. Videre så sier Rom 15:4 at “alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir.”

   Matt 24 handler om trengselstiden, og når da noen prøver å putte menigheten inn der, da blir det bare rot. Hemmeligheten om menigheten åpenbarte den Herre Jesus først for apostelen Paulus,
   og deler av den hemmeligheten hadde med bortrykkelsen å gjøre.
   (1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:51-52.)
   Guds fred!

   1
   1
  • Øystein Søvikreit Magerøy, av en eller annen grunn har du bestemt deg for at jeg trenger undervisning om endetiden. Og jeg tror forklaringen ligger i at jeg ikke er så bombastisk på alt som veldig mange er, og da kan man lett bli tatt for dummere enn man er. Det plager meg ikke. (men tror ikke jeg prioriterer mer skriving på dette nå) Takker for velmente bibel-vers, men de ligger allerede tydelig merket fra lang tid tilbake, alle sammen. Forsøkte å si fra i forrige kommentar 🙂

   Jeg vil advare deg mot å tenke at du har tolket alt rett. Tror du vil få en del overraskelser etter hvert 🙂 Og håper du studerer nøye det Richard skriver.

   Du har stor kunnskap, og jeg håper du underviser i menigheter eller bibelskoler. Her inne er jeg redd for at jeg er en av få som leser det du skriver.

   Alt godt. Vi sees 😉

 4. Endens tid lyder overskriften

  Denne uke blir uhyre spennende :

  – NATO-møtet starter i morgen onsdag – mye kan skje der

  – Trump møter så Putin i Finland

  – Tørke over hele Nord-Europa , hva skjer i Norge ?

  Bensinprisene er nå rekordhøye. Det samme gjelder prisen på poteter og disse vil nok stige ytterligere. Kornprisene stiger og derav også brødprisene. Kan bli hungersnød. Man kan ikke spise penger , olje eller LNG-gass.

  Våre kornlager rekker bare et par måneder. Jeg hørte en representant for SP på TV i dag – han ville at vi skulle ha korn-reserver til seks måneders forbruk – men Frps representant fra Landbruksdepartementet var ikke interessert i å diskutere dette. Kona og jeg har kjøpt inn mange brød , lagt i brødpose og frosset ned. De holder seg utrolig godt over lang tid.

  Ja , jeg tror disse hendelsene er straffedom fra Vår Herre ; og når HAN har bestemt seg for noe ; så blir det gjennomført særs grundig.

  • Det som skjer med Norge, er at Guds velsignelse gradvis holder på å bli fjernet fra vår nasjon og konsekvensene blir at alt vansmekter.
   Profeten Hoseas som mange kaller “tåreprofeten” skrev at Herren Jahve hadde “sak” med Israel.
   Og profeten slår fast:
   Hos 4,1-2 Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. 2 De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.
   Og konsekvensene av et liv i synd:
   Hos 4,3 Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.

   Nå vansmekter naturen, vi har hatt flom, nå ekstrem tørke og det rammer både planter og dyr. Bondestanden klager og vi forbrukere må bruke stadig mer av vår inntekt på mat, drivstoff, strøm osv osv.
   Vårt land er vanstyrt av en borgerlig regjering som fortsetter opprøret mot Gud.
   Norge befinner seg i en farlig posisjon. Mange kristne tror og trodde åpenbart at Gud er mer fornøyd med en borgerlig regjering enn han er med rød/grønn politikk.
   Det Norge trenger er en regjering som tar Guds bud på alvor.
   Som vil la Herrens ord og bud forme politikken og beslutningene som tas. Verken AP eller de borgerlige er interessert i å ta Gud med i betraktningen og som land og folk nyter vi en tilværelse i synd og urett -samtidig som Herrens klokke tikker ned mot dom.
   Som land og folk må vi gjøre bot, omvende oss til Herren og vende oss bort fra den syndige vei vi nå befinner oss på.

 5. Til : Hannah
  Samme mann kom med sleivspark til meg om at jeg var en gammel mann – for en tid tilbake. Tja , selv om jeg er gammel, så gikk jeg opp til eksamen i seks fag og fikk kystskippereksamen ( D5L ) da jeg var 71 år ( etter 19 dagers undervisning ).

  Så fullstendig senil er jeg forhåpentlig ikke. De som bruker alder som argument i en diskusjon ; har dessverre ikke mye å fare med. Så ikke bry deg : Hannah

  • Så rart at akkurat du kommenterte Ture, tenkte nettopp på deg når jeg leser nyheter om den alvorlige situasjonen i Norge ang. tørken. Takk Ture 🙂 Gud vet alt om oss, og det er det viktigste.

   I et selskap i går nevnte en person sin bekymring for tørken og dyrene. Mens en annen syns livet var bare herlig og ønsket fortsatt syden-sommer, hun var IKKE bekymret. Jeg ble nesten målløs! Jeg prøvde å fortelle om dårlige tider i Norge før, men det går ikke inn.

   Ja, Søkelys, Norge befinner seg i en farlig posisjon. VELDIG viktige ord du skriver.

   STEVNER. STEVNER. OG ATTERE STEVNER……
   Det er stevner overalt. Ferie og hygge. Gud vil vi skal ha det fint, men jeg tror det er på tide for lenge siden at vi stevnefolk må ut på kne på jordene i Norge. Forklare barna alvoret, og ta dem med ut i åkrene å be. Jeg gråter for Norge. Kristne sover. Erna & Co. sover også. Dessverre.

   Vi har lov å være uenige. Jeg tror -i motsetning til andre, at vi blir opprykket og slipper unna det vonde på jorden, som Noah og familien. Jeg tror tiden er meget kort nå.

   Jeg håper mange lesere leser hva du skriver Søkelys.

  • Du har så rett så rett Hannah. Selvsagt er det deilig å kjenne sommer i Norge som er sammenhengende, noe vi ikke er så vant til. De som ikke har råd å reise på sydenturer, får jo gode dager med sommer og sol. Det er for øvrig alvorlig med denne tørken vi har i landet nå, for det betyr at mulighetene for matmangel og økende priser er tilstede.

   Det er blitt en selvfølge at regn får vi om vi vil eller ikke, men nå får man oppleve at avlinger tørker bort og husdyr må slaktes. Når det gjelder vannmangel, så husker jeg tilbake fra en sommer da befolkningen innstendig ble oppfordret til å spare på vannet, men det er mange år siden. Vi har tatt altfor mye for gitt i Norge og tror at Gud bare skal velsigne dette landet samme hva man gjør, eller ikke gjør.

  • Hei Ture.
   Ja jeg la merke til det sleivsparket, noen mener at de vet mer en andre, og har lyst til å vise dette.

   Satt og leste i 2 tim. i dag, og så da at noen vers her passer på en viss mann med mange nick en av dem slutter på «sønn».

   Dette skal du minne om! For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på.

   Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, 25 og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.

   Det jeg ikke har sett før med disse versene, er at det står at de faktisk er ruset, Hm, merkelig, men når jeg tenker etter, opptrådde han ikke slik da tru.

   Virket han ikke ruset og syk etter diskusjoner da, og måtte ha rett for enhver pris??

   Han du sikter til her er vel ikke slik, men kjødets gjerning er nå en gang å fremheve seg selv.

   Er det slik så vil ordet «Jeg» gå igjen hele tiden, slik det gjorde hos denne jeg sikter til.

   Det er lett å gå i den fellen, og jeg gjør det selv også.

   Så da får vi være litt ovenbærende med hverandre.

   Så Ture, fortsett å skrive dine innlegg, og gi råd for tiden som møter oss. Kanskje bibel og tro forfatter også kan forberede seg litt. Han har forøvrig en glimrende nettside, som jeg anbefaler alle å stikke innom.

   Mvh RJ

 6. Noen enkle beredskapstiltak

  For det første : Vi må huske hva Yeshua stadig påpekte : Frykt ikke ! Jeg tror frykt tar energien vekk fra oss .
  Jeg har i mange år vært skribent i de to lokalavisene her – og har hatt egen spalte i begge. Her har jeg gått i detalj hvordan den enkelte kan forberede seg på krig / krise. Mange ser på meg som en raring som har terpet på slikt i et samfunn der man er så fullspist og fornøyd at man bare gurper i velvære. Men : Når Vår Herre nå har satt i gang denne tørkekatastrofen i NORD-EUROPA ; så ser jeg det for mulig at HAN også kan gi oss andre plager i tillegg. Når det går opp for folk flest at vi har en krise ; vil butikkene være tømt for mat i løpet av en dag eller to. Under frokosten med min kone i dag sa jeg : Det er ikke usannsynlig at et brød snart koster 100 kroner. Media forteller i dag at det snart er smør- og ostekrise her til lands. Her koster 1,5 kg med poteter over 50 kroner nå.
  Derfor vil jeg i telegramstil nevne hva du bør tenke gjennom :

  – hvordan overleve uten elektrisk strøm – hva trenger jeg da ?

  – kjøp inn grovt salt til å salte ned innhold i fryseboks ( fisk / kjøtt )

  – kjøp inn billig brød , legg det i brødpose og frys det ( Rema 1000 har kneippbrød her på Vestlandet til 6,90 pr. stk.)

  – Nett-trollene til Putin i St.Petersburg kan stoppe vannforsyningen i store deler av landet – hva gjør du da ?

  – Ha en liten DAB-radio som kan gå på batteri ( 300-400 kr. på Europris ) slik at du kan lytte på viktige meldinger fra NRK i tilfelle krig / krise .

  – ha lommelykt og stearinlys hjemme

  – ha litt kontanter ; betalingsautomater virker ikke uten el-strøm.

  Til slutt : La deg for all del ikke skremme av ovenstående ; legg alt over i Herrens hender – så ender alt godt !

  Ture

 7. Den er grei Søkelys, en fin måte å gjøre det på, slett alt oppgulpet som den bortkommende sønn hadde skrevet, som vente tilbake og ikke hadde lært noe som helst.

  Mvh RJ

  • Ja, det forsvant også mange gode innlegg, jeg savner spesielt Richard sitt innlegg fra Oddvar Tegnander, kanskje Richard kan legge det inn igjen? Det er verd å lese flere ganger.

   Mvh RJ

  • Innleggene er ikke slettet og er fullt lesbare. Selve saken er flyttet nedover men alle kommentarene er der RJ og Ture.
   Jeg fjernet bare fire kommentarer som var spottende mot enkeltpersoner.
   Alle de andre kommentarene er synlige, men mye av hakkingen mot Ture syntes jeg lite om for å si det slik.
   Det er trist at seriøs debatt blir fylt opp med stigmatiserende karakteristikker av navngitte personer.
   Det må være mulig å kunne være uenige om noe og likevel behandle hverandre med respekt.
   Det er noe vi bør forvente av troens folk.
   Men som sagt alle kommentarene er lesbare ennå

  • Nå ønsker ikke jeg å komme med noe nedsettende om « kristen, Josef eller hva man kaller seg «. Han har hatt noen innlegg som absolutt har vært bra, og har mye kunnskap, men jeg tror ikke på JHV sin lære og der stopper det for meg, uten å være fordømmende ovenfor vedkommende, bare så det er sagt.

  • Alt er ikke slettet RJ. Alle kommentarene med unntak av fire stk ligger der. Men jeg valgte å kutte når jeg så hvor flittige enkelte er i å stemple og karakterisere. Jeg har respekt for Ture og syntes ikke noe om måten enkelte omtalte ham på.
   Selv om noen er uenig i noe, så bør man likevel ha tilbørlig respekt for et medmenneske.
   Jeg vil helst ikke klandre noen, men håper at signalet blir oppfattet av dem som lett tyr til personkarakteristikker.

 8. Jeg er veldig takknemlig for å lese at det er kristne i Norge som tar den situasjonen landet vårt nå er i som alvorlig. Jeg hører få kristne som nevner det.
  Men er det ingen av dere som tror at Jesus kommer bare en gang, etter trengselstiden. Jeg kan ikke lese noen plass i Bibelen som tyder på at Jesus kommer 2 ganger. Jeg vil anbefale boken til Robert Adams, hvor han tydelig henviser til Bibelen. Det er viktigere enn noen gang å selv studere ordet og ikke bare ta til seg alt det forkynnere sier. Jeg vil være forberedt på at vi går en tøff tid i møte, så får jeg heller ta feil. Det viktigste er å leve nær Jesus, ha olje på lampa og være beredt samme hva som hender.

  • Jorunn Holtan sine tanker er nett slik jeg tenker. Jeg har lest hva herr Adams skriver i avisen ” Norge I dag ” i flere innlegg om trengselstiden – han har studert dette emnet grundig.

  • Hm, joda noen av oss har øynene på gløtt, og ser noen av tegnene i tiden.

   Jeg aner ikke hva denne Robert Adams står for og lærer. Kan du skissere for meg hva han sier? Hvis det ikke er til for mye bry da, om det temaet du her nevner.

   Mvh RJ

  • Nå tolker mange bibelen forskjellig, men sånn som jeg leser bibelen står det jo at den som holder ut til enden skal bli frelst, og de kristne skal føres frem for domstoler og myndigheter for Jesu navns skyld.

   Jesus sier også at de som tror på Ham skal hates av alle for Hans navns skyld, men at de ikke skal være bekymret for hva de skal si, for det er DHÅ som taler når de stilles frem for domstolene.

   Nå er det ikke lenger bare i land der det har vært forbudt å bekjenne Jesus at det er problematisk, men også i Norge er det begynt å bli vanskelig og bekjenne Jesus offentlig. Jesu budskap skal dysses ned og helst ikke snakkes om, det er for sterk kost for mange.

   Jeg tenker som deg, at det er vanskelige tider foran oss, og for å klare og holde ut så må man virkelig søke Jesus. Vi kan enda ha kristne møter og åpne felleskap, men hvor lenge er det før dørene lukkes?

 9. Svar til RJ :

  Ja, det er meget enkelt å forklare : Adams mener at opprykkelsen kommer etter trengselstiden. Han har studert dette tema uhyre grundig. Jeg har samme syn ut fra en uttalelse som Yesuha kom med i forbindelse med trengselstiden : – Hadde det ikke vært for de utvalgtes skyld ; ville intet kjød blitt frelst. Altså : De utvalgte som fremdeles lever , må gjennomgå trengselstiden i lag med alle andre – tolker jeg det til.
  Derfor er det nødvendig å være forberedt materielt på disse hårde tider når de måtte komme. Jeg er klar over at de fleste kristne har et annet syn på dette,

  • Jeg har skrevet en ny artikkel om noe av det som ble diskutert i den saken jeg stengte for kommentarer og flyttet lenger ned på siden.
   Håper folket som vil diskutere unngår denne stemplingen og karakteriseringen av andre.
   Jeg syntes lite om akkurat det.
   Kjell

Det er stengt for kommentarer.