Jonathan Cahn: Stadig flere tegn på dom manifesterer seg i Amerika

jonathan-cahn3Jonathan Cahn, forfatteren bak blant annet “The Harbinger” og “The Mystery Of The Shemitah” ser stadig flere profetiske tegn på at dommen over Amerika kryper nærmere. “Vi har sett Amerika falle i fra Gud, akkurat som Israel i det gamle testamentets tid. Først skjult og deretter mer åpenbart og i hovmod. På 1960 tallet drev Amerika bønn og Bibelen ut av skolene, og så fjernet de Gud fra det offentlige rom. Å de såkorn som ble sådd da, bærer frukt i dag. …Vi ser i dag at staten forsøker å tvinge kristne til å feire noe Bibelen omtaler som en styggedom, og til å betale penger for å finansiere drap av barn, ufødte barn. Like mye som Amerika har sendt ut evangeliet og stått i mot ondskap og vært den mest velsignede nasjonen på jorden. -Men nå på alle områder har vi forlatt dette. -Ikke bare fra Guds vei har det gått bort, men nå kjemper det faktisk i mot Guds vei,” sier Cahn i sitt advarende budskap til USA

“Vi sendte ut evangeliet til verden, men nå er vi nummer en i å sende ut pornografi til verden. Vi stod i mot det onde, men nå promoterer vi ondskap. Det har nylig funnet sted en forandring, sier Cahn i den to timer lange videoen fra et møte som fant sted nylig. Få med deg dette alvorlige budskapet fra en av vår tids mest fremtredende profetiske røster. “Amerika har krysset grensen, og endetiden er kommet til oss,” sier Cahn i sitt alvorlige budskap. Samme dag som høyesteretts kjennelse omkring ekteskapet falt valgt USA Barack Hussein Obama og feire vanhelligelsen av den Guds innstiftet ektepakt med å også vanhellige regnbuen som var tegnet på den første pakt Gud inngikk med mennesket da Obama lyste opp Det Hvite Hus i homoregnbuens farger for ytterligere å spytte Kristus i ansiktet.

 

Facebook Comments

10 tanker om “Jonathan Cahn: Stadig flere tegn på dom manifesterer seg i Amerika

 1. USA er beskrive i Åp17/18.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm
  Endetidas babylonarar eller “Mystery Babylon” er supermakta som på slutten vert dømd på ein dag.

  “Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.”

  Kapitalismens høgborg vil oppleva Guds vreide.

  “Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og vellivnad, skal gråta og jamra seg over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn. 10 Skræmde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa: «Ve, ve, du store by, du mektige Babylon by! På éin time kom domen over deg.» 11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og syrgja over henne, fordi ingen kjøper varene deira lenger”.

  Ho trur ho er ei evig dronning slik Esaias 47 og beskriv det.

  “Spottevise om Babel (USA)
  Stig ned og set deg i molda,
  Babels dotter, du UNGE møy!”

  USA er den yngste av maktene.
  For du skal ikkje lenger kallast
  den fine og bortskjemde møy.
  Du sa: «Eg skal for alltid vera DRONNING»
  Du la deg ikkje dette på hjarta
  og tenkte ikkje på endelykta.
  8 Så høyr då dette, du nytesjuke,
  som sit så trygg…

  Gud ser alt.

  “Men begge desse ulukkene
  skal koma over deg,
  brått, på ein einaste dag.
  Barnløyse og enkjestand
  kjem på deg i fullaste mål
  trass i all di svartekunst
  og dine sterke trolldomsord.
  10 Du kjende deg trygg i din vondskap og sa:
  «Det er ingen som ser meg.
  og tenkjer med deg sjølv:
  «Eg og ingen annan!
  Eg skal ikkje sitja enkje..”

  Gud brukar USA og den komande Antikrist til å straffa Folket Sitt på slutten.

  “For du skal ikkje lenger kallast
  dronning over kongerike.
  6 Eg var harm på mitt folk
  og førte vanære over mitt arveland.
  Eg GAV DEI I DINE HENDER,
  og du hadde ikkje medkjensle med dei.
  Jamvel på gamle folk
  la du ditt tunge åk.”

  Som Åp 17 fortel om Babylon(USA) så kjem Babylons Konge eller Antikrist derifrå.
  Han er nummer 8 i denne rekkja av dei siste styrande, men er og samtidig ein av desse 7.

  http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

  Det er berre månader før det oppfyllest.

  “Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte”.

  Heile jorda vil UNDRA seg når dei ser dyret som har styrt før koma tilbake.

  “Eit av hovuda på dyret såg ut som om det hadde fått banesår, men ulivssåret vart lækt, og heile verda undra seg over dyret og fylgde det. 4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
  5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen. 7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og kvart folkeslag.”

  Jeremias 50/51 fortel og om endetidas babylonarar og sjøuhyret som er sjefen.

  “For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; The daughter of Babylon is like a threshingfloor, it is time to thresh her: yet a little while, and the time of her harvest shall come.

  34 neBUSHadnezzar the king of Babylon (ANTIKRIST)hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath SWALLOWED ME UP LIKE A DRAGON, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out.

  35 The violence done to me and to my flesh be upon Babylon, shall the inhabitant of Zion say; and MY BLLOD UPON THE inhabitants of Chaldea, shall Jerusalem say.”

  Gud advarar Israel mot å knytta seg til denne skjøkja eller hora i Åp 17/18.
  I Ordtaka 7 beskriv han henne slik:

  “Kom, lat oss nyta kjærleiksrusen,
  hyggja oss i elskhug til morgonen gryr.
  19 For mannen min er ikkje heime,
  han er ute på langferd.
  20 Pengepungen tok han med seg,
  fyrst ved fullmånetid kjem han heim.»
  21 Ho (USA)vann han med lokkande ord,
  med falske lipper forførte ho han.
  22 Han (ISRAEL)fylgjer etter henne med det same,
  lik ein okse dei fører til slakting,
  eller ein hjort som går i fella,..”

  Antikrist vil lura Israel slik Salmane 55 fortel.
  Han brukar smigrande ord og glatt tale.

  “Lat deg ikkje lokka til å velja
  dei vegar framand kvinne går,
  villa deg ikkje inn på hennar stigar!
  26 For mange har ho gjeve banesår,
  talrike er dei ho har felt.
  27 Frå hennar hus går vegar til dødsriket,
  dei fører til dødens mørke rom.”

 2. Denne store hora eller skjøkja i Åp 17 har ei forførande makt, slik me og les om henne i ordtaka.

  “I handa hadde ho eit GULLSTAUP fullt med heidensk styggedom og allslags ureinskap frå hennar utukt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med duld meining: «Babylon den store, mor til skjøkjene og all styggedomen på jorda”

  I Jeremias 51 står det om dette gullstaupet.

  “Babel var eit gullstaup i Herrens hand
  og gjorde heile verda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor bar dei seg åt som galne.
  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Visdom skal fria deg frå annan manns kone,
  frå framand kvinne som lokkar så fint,
  17 ho som har svike sin ungdoms ven
  og gløymt den lovnad ho gav sin Gud.” Jer 51

  At dette har smanheng med avslutninga av dei 6000 åra, ser me av samanhengen det er skrive i.

  “Røm frå Babylon, berga dykk alle!
  Miss ikkje livet når byen får si straff.
  Dette er ei hemne-tid for Herren;
  han gjev dei att for det dei har gjort.
  18 Huset hennar sig ned til dødsriket,
  vegen hennar fører ned til dei døde.
  19 Dei som går inn til henne, kjem aldri att,
  dei når ikkje fram til livsens stigar.” 51,6

  Resultatet av Babylons vin er at folkeslaga oppfører seg som GALNE.
  Gud har verkeleg prøvd å få USA til å venda om, men diverre det gjekk ikkje.

  “Vi prøvde å lækja Babel,
  men det LET SEG IKKJE GJERA.
  Lat henne liggja, så vi kan fara,
  kvar til sitt eige land.
  For domen over henne når til himmelen,
  radt opp til skyene rekk han.
  ————
  I utgangspunktet var det riket til Nebukadnesar som var Babylon, men i endetida er det verdas suverene makt.

  “Du som bur ved dei store elvane
  og er så rik på skattar,
  no er enden komen for deg,
  din livstråd skal skjerast av” vers 13

  “Framand kvinne har honning på lippa,
  SLEIPARE ENN OLJE er hennar tunge.
  4 Men til sist er ho beisk som malurt
  og kvass som eit tvieggja sverd.
  5 Hennar fotsteg fører til DØDEN,
  til DØDSRIKET går hennar fet.”

  Antikrist og riket hans vert kalla “death and hell” eller “døden og dødsriket” td Habakkuk og Åp

  Konsekvensane av dette horeriet til nasjonen Israel med den framande kvinna er oppsummert slik;

  “Elles må du gje din ungdoms kraft til andre,
  dine beste år til ein NÅDELAUS HERRE.(ANTIKRIST/GOG)
  10 Framande får metta seg av det du eig,
  det du vann med ditt strev, går til annan manns hus.”

  Antikrist kjem for å rana og plyndra.

  “Kvifor skal annan manns kone få gjera deg ør,
  kvifor ta framand kvinne i famn?”

 3. Nasjonen Israel har mange sekulariserte jødar som ynskjer å ha ein livsstil som me finn i Vesten generelt.
  Gud vil at folket skal innretta seg etter Hans lover.
  Det er sjølve essensen i 5 Mosebok 28.

  “Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din ”

  Me ser stadig at Israel er på kollisjonskurs med desse ideala.
  Tel Aviv vert nemnd som verdas homohovudstad.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2088319/Tel-Aviv-trumps-New-York-named-worlds-best-gay-city.html

  “Tel Aviv has been named the world’s number one gay city.”
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Over-100000-deltok-i-homoparaden-i-Tel-Aviv-8056991.html

  Til og med innanfor dei religiøse snik homobevegelsen seg inn.

  http://www.miff.no/J%C3%B8dedom/2012/04/20Konservativej%C3%B8derapnerforhomofilerabbinere.htm

  “Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for då vert du urein. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er stygg åtferd.”

  Konsekvensane av desse avskyelege homogreine pluss andre styggedomar som vert nemnd er dette:
  ..”for alle desse stygge gjerningane gjorde dei som budde i landet før dykk, og landet vart ureint. 28 Elles kjem landet til å spy dykk ut, fordi de gjer det ureint, liksom det har spytt ut det folket som var der før dykk. 29 For alle som gjer slike stygge gjerningar, alle som finn på slikt, skal rydjast ut or folket sitt. 30 Så hald dykk då etter det som eg har fastsett, og fylg ikkje nokon av dei skamlause skikkane som dei har fylgt før dykk! Gjer dykk ikkje ureine med dei! Eg er Herren dykkar Gud.”3 Mos 18

  Gud seier det tydeleg at Han kjem til å ta affære om folket ikkje vender om.
  Han kjem bokstavleg talt til å straffa jødane.

  Det er sjølvsagt forskjel på syndene.
  Gud gjev mange enkle reglar til velsigning.

  “Son min (Israel), har du borga for nesten din
  og gjeve handslag til ein framand,
  2 har du bunde deg med ord,(PAKT)
  er du fanga av det du har sagt,
  3 så gjer då dette og berga deg, son,
  sidan nesten din har fått makt over deg:
  Gå straks av stad og treng inn på mannen,
  4 unn deg ikkje blund på augo,
  og lat ikkje augneloka kvila!
  5 Fri deg som ein gasell frå fangstmannen,(Antikrist)
  som ein fugl frå jegerens hand!(Antikrist)

  Gud hatar spesielt dette:

  ..”hovmodige augo (antikrist) og SVIKEFULL TUNGE,
  hender som renner ut skuldlaust blod,
  18 eit hjarta som LEGG VONDE PLANAR,
  føter som spring etter det som er vondt,..” Ordtaka 6

 4. Dagbladet i dag:
  Først ble California rammet av den verste tørken på 1200 år. Nå flykter hundrevis fra flammene.

  • Jeg tror så avgjort at dette med Shemitah har noe for seg. Kanskje det ikke er aksjemarkedet som vil bli rammet, men det som kalles “bond market” eller obligasjoner. Jeg så på CNBC et intervju med tidligere sjef for den amerikanske sentralbanken, Alan Greenspan som advarte om at boblen i det amerikanske obligasjonsmarkedet kunne sprekke. Uansett tror jeg perioden september 2015 til september 2016 kan bli uhyre interessant å følge sett i lys av profetordene som nå verserer.

 5. Fant dette på nettet:

  “For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.” 1 Tess. 4:5:3.

  Og “For de har villedet mitt folk og sagt: Fred! Men det er ingen fred. Det er som når noen bygger en vegg og stryker kalk på den. Si til dem som kalker: Veggen faller! Regnet flommer, jeg lar haglstein falle og stormvind bryte løs. Så faller veggen. Vil de ikke da si til dere: «Hvor ble det av kalken som dere strøk på den?» Hesekiel 13:10-12.

  Tessalonikerbrevet retter til hva som skal skje før Herrens dag, dvs. at snakket om “fred” vil gå forut for den mest smertefulle tiden i menneskehetens historie, Åpenbaringsbokens antageligvis 7 år.

  I Hesekiel, så tror jeg at Hesekiel talet profetisk mot Oslo-avtalen, “Freds”prisen mellom Israel og PLO, hvor “fredsmuren” bare har en yttre kalk (som maling) for å skjule hvor råtten muren er bak kalken. Altså hele fredspakten, eller Oslo-avtalen, er en avtale med døden, og handler ikke om fred, men en måte å utslette staten Israel på, men yttre sett, så ser det pent og pyntelig ut. Les her hvordan Oslo-avtalen nesten var på vei til å skape borgerkrig i Israel.

  Osloavtalen, en avtale med Døden
  Så Osloavtalen ble undertegnet i et Shemitah år (1993), og Fredsprisen kom i kjølevannet etter at det året var omme (ett jødisk år, går gjerne fra Sept-til Sept neste år). Rett etter startet 2 Shemitaer som var destruktivt for vårt økonomiske system, oppfylt nøyaktig i forhold til 29 Elul, i 2001 og 2008 .

  Oppsummering
  Da gjenstår det en Shemita igjen, som avsluttes den 13 sept. 2015 (29 Elul) . Samtidig dukker det opp en siste blodmåne (den siste av 4), som vil da vises over Israel den 23 sept. 2015 (de 3 andre viste seg ikke over Israel) samtidig som den blir en Supermåne (dvs når månen kommer nærmest jorden, så blir den sett for oss som veldig nær og stor). Og det er mange illevarslende tegn for vår sivilisasjon.

  Vår siste 7 år?
  Da er spørsmålet: Hva skjer etter Shemitaen og Blodmånene? Er det nå de siste 7 årene i Daniels profeti (Daniel 9:24-27) vil oppfylles. I videon over så sier Jonathan Cahn at Daniels siste 7 år er inne i en Shemitaen syklus (på 7 år). Og det begynner 7 nye år fra høsten 2015.

  Om jeg har rett (Gud kan utsette ting, det har skjedd før), og om dette skjer nå, så vil det økonomiske systemet krashe nå i høst. Og det blir totalt kaos i våre frie nasjoner. Kanskje også i Norge. Og det vil påvirke oss alle, både i jobb og i økonomi. Og det kan igjen åpne opp for krig. Først og fremst USA er i skuddlinjen, men også Europa kan få smake på “den Røde fanens” svepe, fra Nord.

  Jeg er ganske sikker at krig vil oppstå rett etter (og oppfylle de 4 rytterne i Åp. 6, med varsel om krig, død og hungersnød).

  Muligens før denne storkrigen, blir en krig mellom Israel og Iran (hvor Israel nok angriper Irans kjenevåpen industri), og muligens vil landene rundt (eks. Libanon) angripe Israel med alle sine raketter, men også her, selv med store tap, så vil Israel vinne. Noe som vil irritere den sinte “Bjørnen” i Nord (for Israel).

  I denne perioden kan Gog og Magog krigen bli oppfylt rett foran våre øyne, en 2500 år gammel profeti i Hes. 38 og 39.

  Bortykkelsen
  Vil skje snart, og den kan allerede oppfylles til høsten ved Basunhøytidens klang. Men jeg tror (uten å være sikker) at Gud vil utsette det en liten stund til, for å høste inn flere sjeler.

 6. Torstein. Det er absolutt spennende med den røde kvige som var viktig i ofringseremonien i tempelet, men jeg tror det er usannsynlig at Gud tillater at ofringene gjenopptas. Jesus kom som det endelige offer og Gud har så langt ikke tillatt at tempelet reises. Vi vet at i endetiden vil Esekiels tempel bli bygget, men vil Gud tillate ofringer?

  • Kristen.
   Det er sikkert at tempelet vil koma på plass innan 2020.
   Jødane vil starta med daglege handlingar i tempelet.
   Antikrist vil øydeleggja dette og setja seg der som gud.
   Det er dette som er beskrive mange stader i Skrifta.

   “Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, TEK BORT DET DAGLEGE OFFERET og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med SLEIPE Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn..Kongen skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste..” Daniel 11

   “Frå den tid då det DAGLEGE OFFERET VERT BORTTEKE og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. Sæl er den som ventar og når fram til 1 335 dagar. 13 Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.» Daniel 12

   Yeshua talar om denne hendinga på slutten.

   “Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – då må dei som er i Judea, røma til fjells; den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein SABBAT! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta..” Matt 24

   Signalet er gitt frå Yeshua om å røma til fjella når dei ser dette er i emning.
   Dei trufaste rømer til fjellområda ved Jordan.Antikrist kjem ikkje til å ta dette området slik Daniels bok 11 beskriv det .

   “Han(Antikrist) dreg inn i land etter land … Han(Antikrist) dreg inn i det fagre landet (ISRAEL), og mange tusen skal falla. Men desse skal SLEPPA UNNA HANS HAND: Edom og Moab ( JORDAN) og dei fremste av ammonittane. 42 Han retter handa ut mot land…og han tek ut i stor harme, vil rydja ut mange og via dei til døden. 45 Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det fagre, heilage fjellet. Men så ber det mot slutten med han, og det er ingen som hjelper han.” Daniel 11

   Antikrist seg seg på trona i tempelet på Tempelhøgda, slik amnge tekstar fortel.
   På norsk er det litt dårleg oversett . King James seier.

   “And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas IN THE GLORIOUS HOLY MOUN TAIN; yet he shall come to his end, and none shall help him.”

   Du kan lesa om Antikrist td i Esaias 14.

   “Det var du (ANTIKRIST) som tenkte med deg:
   «Til himmelen vil eg stiga opp;
   høgt over Guds stjerner
   reiser eg min kongsstol.
   Eg tek sete på TINGEFJELLET LENGST I NORD.
   14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer
   og GJERA MEG LIK DEN HØGSTE.»
   15 Nei, til dødsriket er du nedstøytt,
   Dei som ser deg, stirer på deg,
   undrast og seier:
   «Er dette DEN MANNEN(ANTIKRIST) som skok jorda
   og fekk kongerike til å skjelva,
   17 han som gjorde verda til ei ØYDEMARK,
   la byar i grus..”

  • Dette er med ofringane har nok kristne tek litt for lett på.
   Tidlegare trudde eg og at det var slutt på alle ofringar då Yeshua kom.
   Så er der fleire tekstar som fortel at ofringar vil finna stad i 1000-årsriket.
   Esekiel 46 fortel om dette.
   “Kva fyrsten skal gjera i templet ” er overskrifta på kapitelet.

   Les me vidare i Esekiel 47 fortel det om det levande vatnet som skal renna ut frå tempelhøgda ved Herrens kome.

   “Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret.”

   I Sakarja 14 vert Herrens kome no etter 6000 år beskrive.

   “Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar. 7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost. 8 Den dagen skal det henda at det RENN LEVANDE VATN UT frå Jerusalem, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
   9 Då skal Herren vera konge over heile jorda.”

   Det er vakre ord Esekiel 47 beskriv.

   “På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

   Landegrensene er vidare beskrive.

   “Dei nye landegrensene
   13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre.”

   Esekiel 46 beskriv ofringane og av samanhengen ser me at dette gjeld etter Messias er kome.

   “Då skal fyrsten, når han kjem utanfrå, gå inn gjennom forhalla i porten og stå attmed ein av dørstolpane der, medan prestane ber fram brennoffer og måltidsoffer for han. Han skal bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Men porten skal ikkje stengjast før om kvelden.”

   Esaias 66 beskriv korleis menneska skal halda sabbaten og nymånedagar.
   “For liksom den nye himmelen
   og den nye jorda som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt åsyn,
   så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
   lyder ordet frå Herren.
   23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
   og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
   skal alle menneske koma
   og bøya seg og tilbe meg,
   lyder ordet frå Herren”

   Sakarja 14 fortel og lauvhyttefesten som alle folkeslag må halda om dei vil ha regn.

   “Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga.”

   Det er trist å seia det, men Paulus er falsk.
   Det stemmer ikkje med Tanakh det han skriv.

   Livet skal halda fram HER på kloden og det er HER me skal leva på mange måtar likt det me gjer no.
   Jerusalem vil liggja i Israel slik som no.
   Messias skal styra kloden i frå det bokstavlege Jerusalem.
   I 1000-årsriket vert det utført ofringar slik Esekiel 46 beskriv det.
   Prestesystemet er på ingen måte avskaffa, fortel Esekiel.

   Nasjonane skal koma opp til Jerusalem for å LÆRA om Guds lover og vegar.
   Les Esaias 2 og forstå korleis det vert.

   “I dei siste dagar skal det henda
   at Herrens tempelberg(TEMPELHØGDA) skal stå
   grunnfest høgt over alle fjell
   og lyfta seg opp over haugane.
   Dit skal ALLE FOLKESLAG STRØYMA.
   3 Mange folk skal gå av stad og seia:
   «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell (TEMPELHØGDA),
   til huset (TEMPELET)åt Jakobs Gud,
   så han kan LÆRA OSS SINE VEGAR,
   og vi kan FERDAST PÅ HANS STIGAR!
   For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,
   og Herrens ord frå Jerusalem.»
   4 Han skal døma mellom folkeslaga,
   skifta rett for mange folk.
   Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
   og spyda sine til vingardsknivar.
   Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
   og ikkje lenger læra å føra krig.”

   Diverre har mange kristne ei feil forståing av kva som er i vente.
   Dei trur dei snart skal rykkast bort frå kloden, slik Paulus skriv.
   Dei skal til himmelen og då tenkjer dei på noko heilt anna enn livet her på kloden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *