Jan Kåre Christensen om dommen: Vil anke i løpet av uka, kaller den et “totalt nederlag” -les hele dommen

Tingrettens dom i saken vil ikke bli akseptert av blogger Jan Kåre Christensen. I en mail til Søkelys nå mandag ettermiddag skriver Christensen at han oppfatter dommen som et nederlag: ” Dette er et totalt nederlag, 1 kr. Å betale eller 1 dag i fengsel, eller 1 Million å betale eller 1 år i fengsel, det spiller ingen rolle. Dommen er uriktig, urettferdig og stygg!, sier Christensen som allerede i kveld har anmodet forsvarer Brynjar Meling om å anke saken til Lagmannsretten. I en mail til Brynjar Meling skriver Christensen dette: “Send anken så fort som mulig, dette er både en ensidig dom. Den er urettferdig, uredelig og misbruk av paragraf 390a” -Dermed er endelig ord ikke sagt i saken og det er ennå uklart når saken kan komme opp til ny rettsbehandling i Lagmannsretten. 
borgarting-lagmannsrettDommen i Oslo tingrett kan på ingen måte beskrives som et fullt nederlag for Christensen selv om han er funnet skyldig i flere punkter. Heller ikke motparten, pastor Jan Aage Torp og kone har skåret full seier da retten avviste deres krav om erstatning. I tiden frem til ankesaken kommer opp vil Søkelys på det sterkeste oppfordre våre lesere til å unngå å sjikanere eller kjøre noen kampanjer mot Christensen. Søkelys vil fortsette sin policy med å slette kommentarer som inneholder informasjon om Christensens barn eller familie. Vi vil også fortsette vår policy med å slette kommentarer som trekker inn navngitte personer som støtter Christensen i denne saken. Det er uhyrlig og skammelig å gå til angrep på Christensens familie, barn eller støttespillere og Søkelys har med dette sin siste sak omkring Christensens og hans blogg frem til saken blir behandlet i neste rettsinstans. Søkelys har i kveld tilbudt Christensen å gjengi fullt og helt det han eventuelt kommer til å skrive på egen blogg som en reaksjon på dommen, og dersom Christensen gjør nytte av vårt tilbud, vil det være siste ord sagt i Christensen saken på en god stund herfra.

Fra Vårt Land: Blogger dømt for sjikane av Jan-Aage Torp

Tingrettens dom i sin helhet

Søkelys som har fulgt denne saken over lang tid og som også har vært arena for mange sterke debatter og ord legger med dette ut hele tingrettens dom så kan våre lesere selv gjøre sine vurderinger

OSLO TINGRETT
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
DOM
Avsagt: 25.01.2016
Saksnr: 15-073540MED-OTIR/02
Rettens leder: Dommerfullmektig
Malin Strømberg Amble m. alm. fullmakt
Meddommere: Gunnar Hatlen Liv Håkonsen
Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Dag Paulsen
mot
Jan Kåre Christensen Advokat Brynjar Nielsen Meling
– 2 – 15-073540MED-OTIR/02
DOM
Jan Kåre Christensen
Politimesteren i Oslo har den 13.04.2015 utferdiget forelegg mot Jan Kåre Christensen for overtredelse av
Straffeloven § 390a for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred
Grunnlag: I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.net og/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor Jan-Aage Torp ble omtalt blant annet som ‘selvsentrert’, ‘ekkel’, ‘frekk’, ‘narsissistisk’, ‘syk’, ‘tyrann’, ‘psykopat’ og ‘spedalsk’. Videre ble det gjentatt i flere av innleggene og/eller i kommentarfeltet at Torp ‘lever i hor’, samt at han er en ‘gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken’.
Tiltalte har ikke vedtatt forelegget, hvoretter påtalemyndigheten har sendt saken til retten for beramming av hovedforhandling hvor forelegget trer i stedet for tiltalebeslutning, jf. straffeprosessloven § 268.
Hovedforhandling ble holdt 20. januar 2016. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.
Retten mottok forklaring fra 1 vitne, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på kr 12 000, subsidiært fengsel i 20 dager. Aktor la også ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til Jan-Aage Torp fastsatt etter rettens skjønn. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.
Rettens vurdering
Innledning Tiltaleposten gjelder overtredelser av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 (straffeloven 1902) § 390 a.
– 3 – 15-073540MED-OTIR/02
Den 1. oktober 2015 trådte straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven 2005) i kraft. Av straffeloven 2005 § 3 første ledd fremgår at det som utgangspunkt er straffelovgivningen på handlingstidspunktet som skal anvendes. Likevel skal lovgivningen på tidspunktet for avgjørelsen anvendes, når dette fører til et gunstigere resultat for den siktede og lovendringen skyldes et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes, eller på bruken av strafferettslige reaksjoner. Straffeloven 1902 § 390 a er videreført i straffeloven 2005 § 266. Etter rettens vurdering gir anvendelse av straffelovgivningen etter ikrafttredelsen av straffeloven 2005 ikke noe gunstigere resultat for den type handlinger det her er tale om. Retten legger derfor til grunn at det er bestemmelsene i straffeloven 1902 som skal anvendes i foreliggende sak.
Sakens bakgrunn Tiltalte står bak nettsiden “Himmelske blogg” der han aktivt legger ut blogginnlegg om temaer han er opptatt av. Han har også en engelsk versjon av bloggen, der innleggene på Himmelske blogg blir oversatt og lagt ut. Blogginnleggene om fornærmede Jan-Aage Torp, heretter kalt Torp, ble Torp klar over i 2011 etter å ha foretatt et Google-søk på eget navn. Torp er fraskilt, og hadde giftet seg på nytt året før med sin nåværende kone. Tiltaltes forargelse over at Torp giftet seg på ny springer ut av et ulikt teologisk syn på gjengifte. Tiltalte mener at bibelen er klar på at dette ikke kan skje, og at den som gifter seg igjen lever i hor. Det fremgår av blogginnleggene at tiltalte er særlig opptatt av at Torp som en lederskikkelse, pastor og offentlig person lever på denne måten. Tiltalte forklarte at bakgrunnen for at han startet å skrive om Torp også var en historie han hadde hørt fra en person som hadde blitt lurt til å selge leiligheten sin og donere 1,5 millioner til Torps menighet. Det skal ikke være uenighet om at en slik donasjon skal ha skjedd, men Torp avviste at det skulle ha vært noe uredelig med denne donasjonen, eller at donasjonen ble brukt til annet enn etter giverens ønske.
Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist. Retten legger videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske
– 4 – 15-073540MED-OTIR/02
og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er en gris!”. De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer. Torp forklarte at det i perioder kunne være så mye som 2-7 innlegg i uken om ham, mens det gjennomsnittlig har vært 1-3 innlegg. Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning.
Tiltalte har erkjent at det er han som har skrevet innleggene, og han sto i retten fast på det han har skrevet, og at hans ytringer ligger innenfor tros- og ytringsfriheten. Tiltalte finner støtte for sitt syn om at de som skiller seg og gifter seg på nytt lever i hor i ulike bibeltekster som han leste i retten. Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”. Som en følge av Torps anmeldelse møttes partene til et møte i Konfliktrådet, der de ikke oppnådde enighet. Tiltalte valgte likevel i ettertid å endre på en del formuleringer, og fjerne innleggene der Torp var omtalt som “gammel gris” og at Torp “hadde giftet seg med barnepiken”. Videre ble omtalen av Torp som horebukk endret til “horkarl” i tråd med bibelens ord.
Straffeloven 1902 § 390 a Hovedspørsmålet i saken er om blogginnleggene rammes av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 390 a.
Bestemmelsen rammer den som “ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred”.
– 5 – 15-073540MED-OTIR/02
Bestemmelsen kom inn i straffeloven ved lov 3. juni 1955 nr. 2, etter at Høyesteretts kjennelse i Rt. 1952 s.989 hadde avdekket at det ikke fantes lovhjemmel for å straffe telefonsjikane. I proposisjonen om bestemmelsen sluttet departementet seg til et lovforslag med motiver fra Straffelovrådet – som også ble gjengitt samme sted, se Ot.prp.nr.41 (1954) side 20 til 25. Straffelovrådet uttrykte her blant annet følgende:
“Kravet om at adferden skal være «hensynsløs» gjelder også den plagsomme eller skremmende opptreden og medfører at dagliglivets små krenkelser faller utenfor straffebudet. Hensynsløs er en ganske sterk karakteristikk og vil iallfall som oftest forutsette at adferden helt klart er moralsk forkastelig. Avgjørelsen må foretas konkret, og omstendigheter som tid, sted og fornærmedes individuelle forhold vil få betydning ved bedømmelsen. Det skal mindre til for å karakterisere en plagsom opptreden som hensynsløs dersom den finner sted om natten enn om dagen, eller dersom den foretas overfor særlig sårbare personer, for eksempel gamle og svakelige, enn ovenfor unge og friske.
Inn under uttrykket «plagsom opptreden» går for eksempel sjikanøse telefonoppringninger. En enkelt sjikanøs oppringning vil i alminnelighet ikke rammes. Men gjentar de sjikanøse forstyrrelsene seg, vil forholdet lett stille seg annerledes. Av betydning vil det selvsagt være hva sjikanen for øvrig består i. Jo mer sårende eller brysom forstyrrelsen er, desto færre behøver de sjikanøse oppringninger være for at handlingen skal rammes av bestemmelsen. …”
Høyesterett har i avgjørelsen inntatt i Rt 2014 s. 669 fastlagt den nedre grense for når straffeloven 1902 § 390 a kommer til anvendelse. Det er sinnets integritet som vernes av bestemmelsen, og kun alvorlige krenkelser som rammes. Det hitsettes fra avsnitt 17 og 18 i avgjørelsen:
“På bakgrunn av ordlyden og de forarbeidsuttalelsene jeg har nevnt, legger jeg til grunn at en fredskrenkelse først blir straffbar etter § 390 a dersom den går markert ut over slik ubehagligheter som alminnelig menneskelig samkvem regelmessig kan føre med seg. En krenkelse rammes således bare dersom den kan karakteriseres som “hensynsløs”, eller som “kvalifisert klanderverdig”(…) Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om et forhold daller unn under bestemmelsen, jf. Rt. 2010 side 845 avsnitt 14. Omstendigheter som når og hvor handlingen ble begått, om den hadde et aktverdig formål og fornærmedes opptreden vil ofte være sentrale elementer i vurderingen.”
Retten legger dette vurderingstemaet til grunn i det følgende.
Forsvareren har gjort gjeldende at uttalelsene i foreliggende sak ikke rammes av straffeloven 1902 § 390 a fordi de er fremsatt bloggen, og at fornærmede da kan velge å la være å lese det som skrives om ham for å verne om sin egen fred. Retten mener at dersom uttalelsene hadde vært fremsatt direkte til Torp for eksempel på e-post eller ved tekstmelding, ville forholdet klart falle inn under bestemmelsens anvendelsesområde. Retten viser til Rt. 2010 s. 845 som gjaldt en rekke sms’er sendt til direktøren for Utlendingsnemnda. I avsnitt 15 i avgjørelsen uttales det:
– 6 – 15-073540MED-OTIR/02
“Slik jeg ser det, kunne en enkelt, eller noen få, av disse meldingene i utgangspunktet ikke gitt grunnlag for strafforfølgelse. Men det store antallet meldinger, sendt daglig over et lengre tidsrom, gjør at saken kommer i en annen stilling – slik også Straffelovrådet peker på når det gjelder sjikanøse telefonoppringninger og brev.”
Retten mener at det at innleggene er publisert på internett, ikke utelukker anvendelsen av straffeloven 1902 § 390 a, og finner støtte for dette syn i underrettspraksis inntatt i TOSLO-2013-111859, RG-2008-1499 og THEDM-2004-3964. Blogginnleggene er åpent tilgjengelig for enhver, og indekseres slik at de får treff på Torps navn på søkemotorer som Google. Retten mener dette kan medføre at uttalelsene har beveget seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak. I overnevnte avgjørelse inntatt i RG-2008-1499 fant retten at det å henge opp ca. 100 plakater i fornærmedes nærmiljø, der fornærmede var navngitt og titulert som “årets rasshøl”, var en overtredelse av straffeloven 1902 § 390 a. Saken ble anket til Høyesterett, men ble nektet fremmet. Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden, også tatt i betraktning de negative uttalelser om tiltalte som har passert den andre veien. Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Rettens vurdering så langt er at straffeloven 1902 § 390 a er overtrådt. Domfellelse etter straffeloven 1902 § 390 a kan imidlertid ikke skje dersom dette utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten. Selv om ytringsfriheten nyter et stort vern i Grunnlovens § 100 og EMKs artikkel 10, må ytringsfriheten ses opp mot den retten straffebestemmelsen skal verne. Først bemerker retten at uttalelsene ikke ligger i kjerneområdet av de hensyn ytringsfriheten skal beskytte. Slik retten ser det har blogginnleggene preg av å være sjikanøse og drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Retten mener likevel at det må være stor takhøyde også for slike uttalelser og karakteristikker, og at de enkeltstående uttalelsene i saken isolert sett ikke ville vært straffbare. Retten finner støtte for dette syn i Borgarting lagmannsretts dom inntatt i LB-2015-24004, der det uttales at
“Det er riktignok på det rene at ytringer som isolert sett ikke er straffbare, kan rammes av straffeloven § 390 a. Forusetningen er at de forekommer i et antall og på tidspunkter som gjør det særlig plagsomt for mottakeren, jf. f.eks. Rt-2010-845 avsnitt 15 der Høyesterett, i en sak som gjaldt et stort antall SMSer sendt til en offentlig tjenestemann, la avgjørende vekt på at det dreiet seg om et stort antall meldinger, som var sendt daglig over et lengre tidsrom.”
– 7 – 15-073540MED-OTIR/02
Saken gjaldt to tilfeller av å trykke “liker” på et krenkende innlegg på Facebook, som ikke ble ansett å være straffbart. Retten mener imidlertid at det samlede omfanget av uttalelser i foreliggende sak, deres karakter, og at de er rettet mot en navngitt person som fremstår som et personangrep, fører til at vi er utenfor det ytringsfriheten er ment å beskytte.
Retten mener på denne bakgrunn, og med grunnlag i fremlagte utskrifter av Himmelske blogg, tiltaltes og fornærmede Torps forklaringer, at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har fremsatt de blogginnlegg som er omtalt i grunnlaget for tiltalen, og at uttalelsene samlet sett er av en slik karakter og omfang at de rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 390 a.
Når det gjelder tiltaltes subjektive skyld mener retten at det også er bevist at det var innenfor tiltaltes forsett at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, og at han således har handlet forsettlig jf. straffeloven 1902 § 40.
Både de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med tiltalen.
Straffutmåling Aktor har lagt ned påstand om at straffen settes til en bot på 12 000 kroner. Retten mener dette er en passende reaksjon, og fastsetter straffen i samsvar med dette til en bot på 12 000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager.
Oppreisning Det er nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til fornærmede JanAage Torp fastsatt etter rettens skjønn. Fornærmedes bistandsadvokat har fremsatt krav om oppreisning i størrelsesordenen 30 000 – 50 000 kroner i medhold av skadeerstatningsloven § 3-5(1) b, subsidiært § 3-6.
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) at den som forsettlig har “tilføyd krenking eller mislig atferd” som nevnt i § 3-3 kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte. Skadeserstatningsloven § 3-3 henviser blant annet til straffeloven 2005 § 266, som er en videreføring av straffeloven § 1902 § 390 a. I rettspraksis er det fastslått at «kan» her skal tolkes bokstavelig, slik at spørsmålet om det bør gis oppreisning skal undergis en helhetsvurdering der blant annet krenkelsens grovhet må tas i betraktning.
Oppreisningserstatning utmåles skjønnsmessig basert på hva som finnes “rimelig”. Det samme gjelder for skadeerstatningsloven § 3-6. Sentralt i denne rimelighetsvurderingen står lovbruddets objektive grovhet, graden av tiltaltes skyld, fornærmedes subjektive
– 8 – 15-073540MED-OTIR/02
opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av skadevirkningene som fornærmede er påført, jf. bl.a. Rt 2010 s. 1576.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. Retten viser her til skadeerstatningsloven § 5-1 om skadelidtes medvirkning.
På denne bakgrunn, og etter en samlet helhetsvurdering, mener retten at kravet om oppreisning verken etter skadeerstatningsloven § 3-5 eller § 3-6 skal tas til følge.
Saksomkostninger Aktor har videre påstått at tiltalte idømmes saksomkostninger. Tiltalte bør som hovedregel pålegges å erstatte det offentliges saksomkostninger dersom han blir dømt, jf. straffeprosessloven § 436 første ledd. Ved fastsettelsen av saksomkostningenes størrelse, skal det tas hensyn til tiltaltes økonomiske evne, og slik at saksomkostninger bare ilegges dersom det er mulig å oppnå dekning, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd. Retten mener at saksomkostningene i foreliggende sak passende kan settes til 3 000 kroner.
Dommen er enstemmig

 

11 tanker om “Jan Kåre Christensen om dommen: Vil anke i løpet av uka, kaller den et “totalt nederlag” -les hele dommen

 1. Merk dere Jesu sine ord. ta disse ord til visdom for hjertet, og la ikke hovmod føre til fall i fra sannheten.

  i Matteus

  22 Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror, skal stå i fare for hans dom. Og hver den som sier til sin bror: Raka! skal stå i fare for rådet. Og hver den som sier: Du dåre! skal stå i fare for helvetes ild.

  23 Derfor, hvis du kommer til meg eller ønsker å komme til meg og husker at din bror har noe imot deg,

  24 gå da først til din bror og forlik deg med din bror, og kom så til meg i hjertets fulle oppriktighet, og jeg vil ta imot deg.

  25 Bli enig med din motstander straks mens du ennå er med ham på veien, så han ikke på noe tidspunkt får overtaket, og du blir kastet i fengsel.

  26 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Du skal på ingen måte komme ut derfra før du har betalt den siste senine. Og kan du betale en eneste senine mens du er i fengsel? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Nei.

  27 Se, det er skrevet av dem i fordums tid at du ikke skal drive hor.

  28 Men jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor i sitt hjerte.

  29 Se, jeg gir dere en befaling, at dere ikke lar noen av disse ting komme inn i deres hjerte.

  Dette er ord til formaning og forandring til hjerter som ikke lytter.

 2. Når JKC og Meling hevder at Torp har vært “like ille”, siden han kom med noen utfall i sosiale medier i etterkant av anmeldelsen, minner det meg om historien om mannen som lå på bakken og ble slått og sparket i det uendelige. Da det tilfeldigvis kom en mann forbi, hadde offeret kommet seg på bena og var sinna på voldsmannen. Voldsmannen sier da; “se på den sinna, gale mannen”!

  Poenget er; Torp har blitt trakassert, mobbet, latterliggjort og hetset på en ondsinnet og nedrig måte gjennom flere år. Når han da tar bare en smule tilbake, så sier altså JKC og hans terroristvennlige forsvarer at Torp er like ille.
  Hvordan en fysakk som Meling kan sove om natten forstår jeg ikke:-(

 3. Jeg hadde litt kontakt med JKC når jeg bodde i Oslo på slutten av 90- tallet. Var bl.a noen ganger hjemme hos han, men jeg gikk i en større etablert menighet i byen. Jeg husker han som en intens person som urokkelig gikk mot et mål. Det var umulig å diskutere med han. Han hadde et syn på en sak, og det var riktig. Han var raskt ute med å skissere et løp for meg, med bibelskole (også hvilken bibelskole) og hva jeg skulle gjøre etterpå. Hvilke planer jeg selv hadde for mitt liv, var for han revnende likegyldig. Han hadde sin plan for meg, og det var det. Han skrytte veldig av Smyrna Oslo, og maste hele tiden om at jeg måtte komme på møte. Jeg anså det som best å ligge unna og bryte kontakten med han. Jeg angrer nå på at jeg ikke dro innom menigheten for å se hva menighet det var. Jeg ser på smyrnabloggen at Arne Ulf Breen har skrevet et blogginnlegg om JKC. Hans beskrivelse av JKC sin personlighet treffer etter mitt syn veldig godt.

  • Han hadde flyttet fra Karmøy der han hadde jobbet på et smelteverk til Oslo. Muligens det var rundt 2000. I hverfall ikke senere enn 2002. Han sa han også hadde bodd i Oslo en periode før han hadde flytta tilbake til Karmøy. Han hadde bl.a spilt fjerdedivisjonsfotball for Åkra. Vet du når ca han flyttet til Oslo siste gang? Må være før 2002.

 4. Ikke mindre enn 35.000 kristne sekter på verdensbasis og en haug av bibel versjoner. Dette må skape elendighet..Skal liksom være brødre i troen..Kjeltringer alle sammen. Kun penger det er snakk om..Se alle de ekle evangelistene i USA, de skryter av hvor mange mill dollar de har…

  Ingen absolutt ingen kan si at en sitter med sannheten. Dette er veldig ug-dlig

  • Målet er ikke å oppnå noe som helst. Bare forteller hvor store kjeltringer mange av disse penge kåre predikantene virkelig er. Så benytter de en hver anledning til å henvise til hva Jesus eller Paulus har sagt og skrevet.
   NT er et så dårlig dokument at det ikke kan brukes til noe som helst. Det handler kun om tro. Blind tro
   Så sitter de døgnet rundt på nettet for å sjikanere hverandre. De eier ikj skam

  • Helt enig med deg at mange kristenledere er megakjeltringer som aldri får nok penger, og som driver med tvilsomme innsamlinger.
   Jeg tror ikke at det er vanlig at kristne sitter på nettet og sjikanerer hverandre. Jeg har aldri sett det før jeg kom over bloggen til Christensen, og som du ser er det mange som reagerer. Tingretten har også dømt han for sjikane. Slik skal en kristen ikke være.

 5. Jeg leste også dette på himmelbloggen i dag, og vet ikke om jeg gidder å la meg provosere over dette. Dette føyer seg bare inn i en laaaang rekke av løgner fra JKCs side.
  Dersom han mener at han sitter på mail fra meg der jeg innrømmer befatning med Smyrna Menighets hjemmeside, vil jeg oppfordre ham til å offentliggjøre denne:-)

 6. Saken er den at JKC er et grufull sosiopat og narrsisistisk menneske.. Dommen beviser bare at det er viktig å forfølge mobbe saken videre ! Når JKC ikke holder seg til sak men angriper Torp personlig med ondsinnede person anngrep.. Tror det vil være en fordel om JKC velger å anke straffe dommen.. Da er det viktig at flere stiller opp å hjelper til å få dømt JKC til så hard straff som mulig.. Hvor mange mennesker Christensen har ødelagt livet til opp gjennom årene er det ikke godt å si.. Men det er klart mannen må stoppes så raskt som overhodet mulig.. Det er naa fulllt mulig at Christensen vil maate sone straffen i utlandet , siden det finnes for faa fengsler i Norge som har gode nok sonings forhold til denne selvutnemte religiøse svermeren.. martyren..

Det er stengt for kommentarer.