Har Torstein Langesæter tatt farvel med klassisk kristen tro?

torsteinlTorstein Langesæter, tidligere organist i den norske kirke, ivrig debattant som mener at Paulus er en falsk apostel og ivrig talsmann for at president George Walker Bush vil komme tilbake som president en tredje periode, har i de siste skapt usikkerhet om sitt personlige religiøse ståsted i forhold til personen Jesus Kristus, og enkelte har hevdet at Langesæter har forkastet Jesus og endog omtalt Kristus som “en styggedom”. Søkelys har sendt noen spørsmål omkring det hele til den tidligere organisten som mange nå sier har konvertert til jødedommen og bedt han avklare hvor han nå står i det religiøse landskap. Langesæter har gjennom flere år markert seg som en ivrig debattant og hans hovedanliggende har alltid vært teorien om at George Bush er endetidens Gog skikkelse og at han igjen vil bli president i USA

Det sies at du har forkastet Jesus, hva legger du i det? Mener du Jesus ikke er Guds sønn, at han ikke er den lovede Messias. Hvorfor mener du det og hva er grunnen til at du ikke -lenger anser Jesus som frelseren? Torstein:  Eg har gjennom heile livet trudd på Jesus og den klassiske forståinga om at han ofra seg som Guds Lam på korset.
Det er fyrst det siste halve året at eg er begynt å stilla nokre spørsmål omkring dette.
I GT er Guds Son utan tvil Israel/Jakob.  “Du skal seia til farao: Så seier Herren: Israel er min FØRSTEFØDDE SON. 23 Eg seier til deg: Lat SON MIN fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde .» 2 Mosebok 4,22
“Korleis kan eg oppgje deg, Efraim,  overgje deg, Israel?” Er Efraim min dyrebare SON,
er han mitt kjæraste barn?” Jeremias 31,20  “Då Israel var ung, fekk eg han kjær,
frå Egypt kalla eg SON min” Hosea 11,1  I ordtaka er det mange henvisningar til “Min Son”.  Eg er inne i ei brytningstid, og prøver å finna svar på nokre vanskeleg spørsmål.
Kvifor aksepterer ikkje jødane Jesus når profetiane er på tydelege som dei kristne meiner?  Dei siste månadane har eg prøvd å forstå profetiane ut frå ein jødisk ståstad.
Dei har mange gode argument,” svarer Torstein

Er usikker på at Jesus er ett med Faderen
Jesus sa at han var ett med Faderen. Mener du at Jesus her løy, spør Søkelys i sitt jesus-wearing-the-thorn-of-crownsspørsmål: Torstein: Det er her eg ikkje er sikker.
https://www.youtube.com/watch?v=3OnwZIuFjwA
Treenigheten er det verkeleg vanskelege spørsmålet for meg.
Gud er EIN. Det lærer Tanakh.  Gjennom heile GT les me om HERREN GUD. Han framstår som EIN.  Han er Skaparen og Frelsaren, slik mange skriftstader viser.
Nokon vil seia at Elohim er eit fleirtalsord.
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Elohim/elohim.html
For at det skal vera noko sanning i orda “Faderen, Sonen og DHA” må GUD vera TRE PERSONAR.  Korleis skal ein få det til å stemma med td desse orda?
“Før meg har ingen gud vorte forma, og etter meg skal ingen koma. Eg, eg er Herren,
det finst ingen annan frelsar enn eg.” Esaias 43,” svarer Langesæter som i likhet med mange andre har store vansker med å forstå kirkens treenighetslære.

Jesus en ekte profet?

Noen sier at Jesus var en profet? Mener du han var en falsk profet eller fullstendig uvesentlig i forhold til den bibelske tro? Torstein: Som skrive mange gonger las Jesus frå jubileumsprofetien i Esaias 61 nøyaktig 4000 år etter Adam, slik Lukas skriv-Tiberius sitt 15.styringsår. Tidsperspektivet passar på Jesus og tallogikken i bibelen.
http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif
Eg har lagt ned mykje tid i å forstå dei 6000 åra.
http://bki.net/6000/6000aar.html
Dette er det beste argumentet for at Jesus er ekte.

Det er kjent at du har vært kritisk til Paulus. Forkaster du nå evangeliene og hele det nye testamentet? Torstein:  Paulus er dønn falsk. Der er det ingen tvil om.
Han seier akkurat det motsette av det Gud lærer i GT.  Han har skrive mange av bøkene i NT. Tanakh er Guds ord. Alt som ikkje stemmer med GT kan me trygt skrota,” mener Langesæter som her bryter med den klassisk kristne forståelsen av hvem og hvordan Paulus var.

Er i tenkeboksen om Jesus

En rekke personer har hevdet at Langesæter forkaster Jesus og dermed hele den kristne troen. Hvis påstandene er riktige. Hva fikk deg til å endre tro og forkaste Jesus?
Torstein: Eg er enno i tenkeboksen. Det som står klart for meg er at Herren Gud i GT er Skaparen og at 1000-årsriket kjem når dei 6000 åra er til ende.  Søkelys: Jeg fikk en epost hvor det blir hevdet dette: “Jeg ser at Torstein “plutselig” har kalt Jesus for en styggedom og at det er nytt.” Stemmer dette og eventuelt hva slags begrunnelse har du for et slikt utsagn hvis det er sant da? Torstein: Astarte og Tammus-tilbedinga er godt dokumentert. Spørsmålet er om Maria/Jesusbarnet er ei vidareføring av denne forteljinga.  Mykje kan tyda på det.  Gud kalla dette ein styggedom, å tilbe himmeldronninga og son hennar.
http://www.sabbathcovenant.com/Book2MysteryReligionOfBabylon/Chapter7.htm

Søkelys: Hvorfor har du tatt dette nye standpunktet er spørsmålet mange lurer på og hva fikk deg til å endre synspunkt? Torstein: “Som sagt har eg høyrt mykje på kunnskapsrike rabbinarar. Det er dei som har fått meg til å tvila på den kristne framstillinga,” sier Langesæter å viser til et knippe videoer på You Tube


Står fast på sin teori om George Bush
Søkelys: Har ditt nye ståsted endret ditt syn på dette med Bush?
Om det er noko meining i Johannes Op. 17 sine ord, så vil GeOrGe BUSH returnera til alle si overrasking . Om det ikkje skjer, så kjem eg til å skrota boka.

bush

Søkelys: Det er blitt hevdet i en mail jeg fikk av dette: “Hun sa til meg for noen aar siden at det han skriver ikke er judaisme. Det er alt annet enn judaisme. Hun brukte betegnelsen Kabbalah. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah . Hun forklarte meg, senere bekreftet av andre, at dette er judaistisk okkultisme. Av kjente tilhengere er Madonna den mest kjente. Men mange andre i Hollywood er tilhengere av denne okkultismen. En okkultisme som har vennskap med satan og hans krefter som en viktig pillar”  -har du noen kommentar til denne påstanden fra Fuglesteg?
http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html
Rabbi Shimon bar Yochai er namnet på personen som har skrive dette om endetidas GOG.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shimon_bar_Yochai
Det kan vera nyttig å lesa kva denne personen sa.
Profetien som eg har sitert sidan 2008 må oppfyllast rundt valet i 2016, elles er det falskt.
*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.
“When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

Vil ikke sette navn på sin religion før i november 2016
Søkelys: Hva regner du deg nå som? Kristen, konvertert til jødedom eller hva sier du selv om din tro?
Du skal få sikkert svar når november 2016 kjem.
Søkelys: Vi vet at mange jøder i vår tid har kommet til det at Jesus er jødenes Messias, og kaller seg “Messianske jøder” hva tenker du om at stadig flere jøder kommer til tro på Jesus mens du går en annen vei?
Det er fleire kristne som har forlatt kristendomen til fordel for jødedomen.
Denne personen synest eg beskriv det på ein fin måte:
https://www.youtube.com/watch?v=on7lFICOnqE  -svarer Langesæter som sikkert vil bruke anledningen her til å svare på spørsmål eller ta del i en eventuell debatt om sin religiøse vandring og overbevisning.

 

23 tanker om “Har Torstein Langesæter tatt farvel med klassisk kristen tro?

 1. Kjell, det har vel aldri hersket noen tvil om dette?? Han har bastant hele tiden kalt Paulus og det meste av NT for falskt, sier vi blir frelst ved å holde loven, og ikke av nåde, sier Jesus hverken var Gud eller Messias, og påstår han vet året når Jesus kommer igjen, at George Bush er antikrist og sier han kjenner en i Israel som nå skal gjenreise tempelet..??? Hersker det noen tvil om at Langesæter er en vranglærer og meget forvirret mann?? Nei. Bibelen (Guds ord) både advarer og fordømmer slike som påstår slikt som Langesæter..Ja, slike som han blir kalt en antikrist. Lengre vekk fra sann kristen tro enn hva Langesæter er kommer man ikke.

  • Jeg har vært uenig i Torsteins teori om Paulus alltid, men omtalt hans synspunkt saklig. Langesæter har nå beveget seg ytterligere ett skritt lenger vekk fra klassisk kristendom og derfor er det relevant å spørre ham hvordan han selv anser sin religion. Vi kan nå konstatere at han ikke lenger har en bekjennelse av at Jesus er Messias, verdens frelser. Ut fra en kristen term er Torstein nå å anse som en som ikke har en kristen lære, men vi får håpe at tiden i tenkeboksen får han til å revurdere sitt synspunkt. Jeg vet ikke noe om han er en forvirret mann, men ut fra det jeg oppfatter som kristen teologi, har han valgt en feil kurs. Jeg håper selvfølgelig at Torstein finner tilbake til en bibelsk evangelisk tro, for ut fra min virkelighetsforståelse er det bare Jesus som kan gi mennesker den mening, det livet og den relasjonen til Gud som åpner døren til himmelen og det evige liv. Gud har kalt oss troende til å be for mennesker som Torstein og håpe han kommer ut av tenkeboksen med en nyfunnet tro på Kristus og hele Guds ord.

 2. Den kristne menigheten var en gang 100% jodisk. Men saa oppstod det et motsettningsforhold mellom jodedomen og de kristne jodene. Senere kuppet romerne hele kristendommen og etablerte erstattningsteologien og spedde paa med jodehat og inkvisisjoner. Og etter 2000 aar med jodehat i kristendommens navn har mange av jodene blitt allergiske mot kristendom. Men rent historisk finnes det mye dokumentasjon om det som sannsynliggjor mye av det som ligger til grunn for “den nye pakt” eller NT. Og de som velger aa studere GT med en aapent hjerte har ingen problemer med aa se at Jesus fantes der ogsaa.

  22 Herren bar meg fram som sitt første verk,
  før hans gjerninger i fjerne tider.

  23 Fra eldgammel tid ble jeg formet,
  i begynnelsen, før jorden ble til.

  24 Jeg ble født da dypene ikke fantes
  og de vannrike kildene ikke var til.

  25 Før fjellene var satt på plass,
  før høydene ble jeg født.

  26 Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
  og landjordens første støvkorn.

  27 Jeg var der da han grunnfestet himmelen
  og risset opp himmelranden over dypet,

  28 da han ga kraft til skyene der oppe
  og kildene i dypet fikk styrke,

  29 da han satte grense for havet
  så vannet stanset der han befalte,
  da han risset opp jordens grunnvoller.

  30 Jeg var byggmester hos ham.
  Jeg var til glede for ham dag etter dag
  og lekte stadig for hans ansikt.

  31 Jeg lekte på hans vide jord
  og gledet meg med menneskene.

  32 Så hør nå på meg, barn!
  Salige er de som følger mine veier.

  33 Hør på formaningen og bli vise,
  forakt den ikke!

  34 Salig er det mennesket som hører på meg,
  som daglig våker ved dørene mine
  og holder vakt ved portene mine.

  35 For den som finner meg, finner livet
  og vinner velvilje hos Herren.

  36 Men den som ikke finner meg, skader sin sjel.
  Alle som hater meg, elsker døden.

  Diskusjonen om Guds saakalte treenighet har jeg ingen problemer med. Spesiellt etter at jeg begynte aa lese litt om kvantefysikk og de nye tankene rundt relativitetsteoriene har jeg forstaat hvor lite vi evner aa forstaa. Hvis Gud faktisk staar bak alt dette saa maa han vere hundre tusen ganger mer ufattelig enn det vi i det hele tatt evner aa forstaa. Og molekyler biologi aapner en verden som uten videre gjor at jeg avskriver muligheten for at vi i det hele tatt kan eksistere bare ut fra et rent materielt perspektiv. Det vi sanser og opplever er bare som skygger av noe langt mer virkelig som vi ikke kan se. Ganske illustrerende at jordkloden ikke har mer “fast stoff” i seg enn man faar plass til i et knappenaalshode.

  Tror en som heter Chuck Messler har noen taler paa youtube om slike ting.

  Faktisk fremstilles menneskene, ett eller annet sted i GT, som “haar” paa Gud.

  • Med ditt argument Geir finnes det 2 veier til himmelen: gjennom troen på evangeliet (Jesu liv død og oppstandelse), og ved lovoppfyllelse for de som ikke har hørt..her bryter du klart med Guds ord, de som ikke har hørt er uten unnskyldning, og går fullt fortjent fortapt. Gud kunne kastet hele menneskeslekten i helvete og vært like god, kjærlig og rettferdig. Han skylder ingen noe som helst. Intet menneske har blitt behandlet urettferdig av Gud, de har enten blitt behandlet rettferdig og fått straff som fortjent, eller fått nåde gjennom troen. Det er ingen mellomvei..Det finnes ikke frelse i noe annet navn en Jesus, og de i GT som ble frelst, ble frelst pga Jesu gjerning som også gjaldt dem. Du sier det er en selvfølge at alle som ikke har hørt evangeliet ikke går fortapt, og begrunner dette Med at Gud er rettferdig. Du sier med det at Gud er urettferdig hvis han dømmer en som Ikkje har hørt ordet..dette er alvorlig, og ubibelsk.

 3. sokelys skrev:
  “for ut fra min virkelighetsforståelse er det bare Jesus som kan gi mennesker den mening, det livet og den relasjonen til Gud som åpner døren til himmelen og det evige liv. ”

  Her er du ogsaa ute aa kjorer. Bibelen er ganske klar paa at Gud kan gi mennesker evig liv helt uavhengig av om de har hort om Jesus eller ikke. Bade i GT og NT.

  Tror kanskje slike tanker er rester av middelalderkatolisisme hvor kirken gjorde krav paa aa faa bestemme hvem som skulle faa komme inn i Himmelen.

  • Jesus sier dette tydelig. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er sannheten og veien til det evige liv.

  • Gud kan gi, ja, Han kan. Intet er umulig for Gud, men bibelen er tydelig på at det finnes kun et navn som kan gi frelse, Jesu navn;

   Apg 4,10-12 da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. 11 Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

   Med litt andre ord, er Jesu navn det eneste navnet som gir frelse og dette er helt essensielt i kristen tro.

  • Det finnes mennesker som aldri har hatt mulighet til å høre om Jesus, men som ville tatt imot han dersom de hadde hørt evangeliet. Vi vet at vi har en rettferdig Gud, så det sier seg selv at ikke alle disse går fortapt. Det står i Bibelen at det finnes mennesker som lever etter loven selv om de ikke har noen lov.

  • Inger arver evig liv uten gjennom Jesus Kristus. Dette er bibelens klare tale, og hensikten med forkynnelsen av Kristus korsfestet.

  • Når du sier Torstein at ordene til Jesus i Johannes 3:16 er den største løgnen som finnes, så er det ingenting mer å snakke om..du er totalt borte fra Gud, og fornekter han som sier selv han er Gud.

  • Jesus er sannheten, veien og livet, og ingen kan bli frelst uten ved ham. Men det staar ingen steder at det er menneskene som bestemmer hvem som blir frelst. Vi blir frelst av naade og kan ikke gjore stort selv.

   Tror menneskelige paastander om hvem som skal gaa fortapt har vert noe av det mest odeleggende for kristendommen. Spesiellt paastanden om at alle som ikke har hort om Jesus skal pines voldsomt til evig tid. Dette fremstiller Gud som en psykopat.

 4. Jeg forstår noe av Torsteins dilemma; treenigheten. Han har rett når han sier at Gud er EN. Jesus er ikke skaperen, men han er den som Skaperen=faderen har gitt all makt i himmel og på jord. Det er Jesus som skal dømme oss og det er han som skal styre verden med jernstav fra Jerusalem.
  I NT leser vi aldri at jødene ba til Jesus, men til skaperen=faderen. Jesus gjorde det samme, han ba til faderen. Etter Jesu himmelfart gjorde de kristne som Jesus hadde bedt dem om; fortsette å be til faderen, men nå i Jesu navn. Jeg har lagt merke til at rabbi Cahn innleder bønn med “Father” og avslutter med “In the name of Jeshua” – helt i tråd med det Jesus sa.
  At Gud er EN er mye lettere å forstå for jøder enn for oss som har fått treenighetslæren tredd ned over ørene. De fleste aksepterer dessverre treenigheten selv om de ikke har mulighet verken til å forstå eller forklare den.

  • Hei Trygve..Jesus er også skaper:

   “For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.”
   Kolosserne 1:16

   “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.”
   Johannes 1:1-3

   Minner også om Hebreerne 1:8-12 og Salme 102:25-28 der Jesus indentifiseres som Jahve og skaperen. Dette er jo komplekst, da Guds ord sier “la oss skape mennesket i vårt bilde”, slik at hele treenigheten er med i skapelsen, men Jesus er altså i sentrum også av dette, siden han er Gud, ett med Faderen.

  • Hvordan skapte Gud denne verden.? Var det igjennom Jesus. Da han lekte ved Faderens føtter. Sønnen var med på skapelsen av denne verden .Derfor var også Jesus villig til å ofre sitt liv for oss.

 5. Torstein..Johannes 3:16 samstemmer perfekt med Jesaja 53, Jesaja 9:6, og Salme 22 og salme 16. Du må forstå at hele GT handler om Jesus, Guds Sønn, Messias..ikke Israel. Jesus er sentrum både i GT og NT .

 6. Du produserer et problem som ikke finnes. Kelterne brukte en treklover for aa illustrere de tre sidene ved Gud. At Gud tok bolig i Jesus betyr ikke at de er to. Jesus er bare et jordisk utrykk for guddommen. Og dessuten staar det flere steder om Guds Aand i GT. Ledes ved Guds aand f.eks. Ikke vanskeligere enn det.

 7. Mr A..så hvordan forklarer du at Jesus ber til Faderen og kaller han sin Far, Faderen taler direkte til Jesus fra himmelen og kaller han sin Sønn, og Jesus ber oss døpe i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn?☺

 8. Svar da Langesæter..eller kan du ikke? Hvem handler Jesaja 9:6 og Jesaja 53 om?

 9. Spennende kommentarfelt må jeg si. Jeg gir min fulle støtte til Torstein Langesæter etter å ha lest alle kommentarene. Han er etter min mening på vei.

  Jeg er absolutt ikke enig med kristen teologi og jeg mener også det ikke finnes noen logikk ei heller har de svar på de store spørsmålene. Det vil være mange som forlater denne falske religion PAULISMEN som jeg kaller det.

 10. Bjorn..
  Min kommentar var til Langeseter.
  Nesten paa samme maate som Gud fremstaar paa tre forskjellige maater besaar jo mennesket av tre forskjellige ting. Aand sjel og legeme.

  Kanskje kan man kalle sjelen for “software” og legemet for “hardware”. Men aanden er aapenbart noe annet. Det erfarer alle som har blitt fodt paa ny eller dopt i Den Hellige Aand.

  Kanskje kan man illustrere dette ved aa si at mennesket Jesus var som en hanske, men at Gud, som beskrives som “aand” var som en hand inni hansken?

  Det vitenskapen kan si med absolutt sikkerhet i dag er at virkeligheten er ufattelig mye mer komplisert enn det vi evner og forstaa. Og da blir det et problem naar folk prover aa lese Bibelen som andre loser kryssord. Da blir det ikke lenger snakk om “tro”, men at man gjor sitt eget vett til en “gud” som skal avgjore alt. I praksis det man ikke har forutsettninger til aa forstaa.

  Ellers tyder veldig mange kommentarer paa at bare et mindretall leser hva som egentlig staar i Bibelen. Det ser heller ut til at mange i stedet prover aa finne bekreftelser paa det de ONSKER aa tro.

  Og det kan de fleste finne. Paa youtube f.eks kan man faa bekreftet absolutt alt man vil. Nesten uansett hva man onsker aa tro. Og finner man ikke det man onsker der kan man bare lage seg sine egne forklaringer.

  Det er nemlig lett aa lage forskjellige typer forklaringer paa aandelige ting som ikke kan bevises eller observeres direkte. Men nesten alltid begynner forklaringene aa sprike, og da gaar ofte hele trossystemet i opplosning.

  En gang trodde alle at solen gikk i bane rundt jorden. Det var veldig lett aa lage en forklaring som sannsynliggjorde dette. Slike er det med mye annet ogsaa.

 11. Mye av denne youtube-argumentasjonen virker helt usannsynlig for meg. Den gir klart innstrykk av aa vere laget for aa oppnaa en spesiell hensikt. Faktisk minner retorikken meg om mye av det som har skapt all slags splittelse blandt kristne.

  Som det stod: “Keeping jews jewish”.

  Det jeg forst og fremst hadde sport meg om, hvis jeg trodde at hele den nye pakt var et bedrag, naar ble hedningene jewish? Hva i GT kan fortelle oss at, – eller naar -dette har skjedd?

  Og hvor staar det at moseloven ikke lenger skal gjelde for de som lever i den gamle pakt?

  Det neste jeg hadde sport meg om var hvorfor Gud skulle la det gaa tusenvis av aar hvor baade joder og hedninger har blitt “satt paa vent”.

  Vanskelig aa forstaa at hedningene skulle vere kalt til aa bli en del av en jodisk tro naar det vi kaller “den gamle pakt” havarerte for snart to tusen aar siden da templet ble revet ned.

  Nei, jeg tror det er som det ble skrevet for to tusen aar siden. Guds folk har blitt “blitt satt paa vent” for at ogsaa hedningene skulle faa sin tid. Men akk, de har falt hele tiden, akkurat som jodene i det gamle Israel.

 12. Isaiah 53 handler helt klart om Israel..Den lidende tjener?
  Isaiah 41:8-9 43:10-11 44:1-21 45:4 48:20 49:3 52:13
  Hele veien står det Jacob min tjener og Israel min utvalgte. Hvor kommer Jesus inn her?
  Isaiah 9:5 [6] I følge dødehavsrullene hvordan kan kristne hevde dette er om Jesus? Les selv her>>>>
  The Masoretic text and the Dead Sea Scrolls do not agree on where the 8th chapter ends and the 9th chapter begins. Isaiah 8:23 in the Masoretic and Dead Sea texts is given as Isaiah 9:1 in the King James Version and other Christian translations. At a Christian web site, the wording in the controversial verse about the birth of a child (Isaiah 9:5 in Masoretic and Dead Sea texts and Isaiah 9:6 in Christian translations) is broken down as follows:
  For unto us a child
  yeled (yeh’-led)
  something born, i.e. a lad or offspring — boy, child, fruit, son, young man (one).
  is born
  yalad (yaw-lad’)
  to bear young; causatively, to beget; medically, to act as midwife; specifically, to show lineage
  unto us a son
  ben (bane)
  a son (as a builder of the family name), in the widest sense (of literal and figurative relationship, including grandson, subject, nation, quality or condition, etc.
  is given
  nathan (naw-than’)
  to give, used with greatest latitude of application (put, make, etc.)
  and the government
  misrah (mis-raw’)
  empire — government.
  shall be upon his shoulder
  shkem (shek-em’)
  the neck (between the shoulders) as the place of burdens; figuratively, the spur of a hill — back, consent, portion, shoulder.
  and his name
  shem (shame)
  an appellation, as a mark or memorial of individuality; by implication honor, authority, character — + base, (in-)fame(-ous), named(-d), renown, report.
  shall be called
  qara’ (kaw-raw’)
  to call out to (i.e. properly, address by name, but used in a wide variety of applications)
  Wonderful
  pele’ (peh’-leh)
  a miracle — marvellous thing, wonder(-ful, -fully).
  Counsellor
  ya`ats (yaw-ats’)
  to advise; reflexively, to deliberate or resolve — advertise, take advise, advise (well), consult, (give, take) counsel(-lor), determine, devise, guide, purpose.
  The mighty
  gibbowr (ghib-bore’)
  powerful; by implication, warrior, tyrant — champion, chief, excel, giant, man, mighty (man, one), strong (man), valiant man.
  God
  ‘el (ale)
  strength; as adjective, mighty; especially the Almighty (but used also of any deity)
  The everlasting
  `ad (ad)
  a (peremptory) terminus, i.e. (by implication) duration, in the sense of advance or perpetuity (substantially as a noun, either with or without a preposition)
  Father
  ‘ab (awb)
  father, in a literal and immediate, or figurative and remote application) — chief, (fore-)father(-less), patrimony, principal. Compare names in Abi-.
  The Prince
  sar (sar)
  a head person (of any rank or class) — captain (that had rule), chief (captain), general, governor, keeper, lord, (-task-)master, prince(-ipal), ruler, steward.
  of Peace
  shalowm (shaw-lome’)
  safe, i.e. (figuratively) well, happy, friendly; also (abstractly) welfare, i.e. health, prosperity, peace.
  Thus, as is typical of Christian translations, the child born is portrayed as THE MIGHTY GOD (clearly blasphemy from the Jewish point of view), and someone who brings peace to the world (something that clearly has never arrived on our very troubled planet). So how could an accepted Jewish prophet write such words? Here again, the issue is not with the prophet, but on how his words were translated.
  As I wrote above in conjunction with the name Immanuel, there is no state of being verb (is) in Hebrew. It must therefore be inserted by the translator, as appropriate. The Jewish translation of the name (in accordance with the Soncino book of Isaiah) is as follows: Wonderful in counsel is God the Mighty, the Everlasting Father, the Ruler of Peace.”
  So who was being described? The Soncino commentary points to King Hezekiah, who came into power in Judah for 29 years starting in 720 B.C.E. He was one of the few kings who ruled with God in mind. In Second Kings 18:3-8 we read the following about him:
  And he did that which was right in the eyes of the LORD, according to all that David his father had done. He removed the high places, and broke down the pillars, and cut down the Asherah; and he broke in pieces the brazen serpent that Moses had made; for unto those days the children of Israel did offer to it; and it was called Nehustan. He trusted in the LORD, the God of Israel; so that after him none was like unto him among all the kings of Judah, nor among them that went before him. For he cleaved to the LORD, he departed not from following Him, but kept His commandments, which the LORD commanded Moses. And the Lord was with him: whithersoever he went forth he prospered; and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. He smote the Philistines unto Gaza and the borders thereof, from the tower of the watchmen to the fortified city.

  Certainly it is accurate to say about him that the Government was on his shoulder. He ruled the land. By contrast, although the Romans mockingly placed a sign on the cross that Jesus was “King of the Jews,” he never held such an office, nor was the Government in any way on his shoulders. Indeed, Hezekiah’s reign was so significant that when he was sick and about to die (2nd Kings 20:1 to 11), and when he prayed for restoration of his health, he wasn’t just given another 15 years of life, but also a miracle that calls into question the very nature of time and God’s ability to control it. Hezekiah (2nd Kings 20:8) asked for a sign of Isaiah’s promise of recovery from the illness. Isaiah said that God promised to reverse the shadow on the sun dial of Ahaz. When it happened (2nd Kings 20:11) we can only point to a reversal of time itself or a reversal of the direction of spin of the Earth as an explanation.
  Truly Hezekiah was a remarkable king, one worthy of Isaiah’s prophecy in deeds and also in time – Isaiah’s own time, 700 years before that of Jesus. However, neither man, Hezekiah or Jesus, brought peace to the world. And Hezekiah’s own son, King Manasseh, did evil in the sight of the LORD, sacrificing his own son by fire to the false god Molech (2nd Kings 21:6). So here we are, about 2,704 years after Hezekiah died, and about 1,979 year after Jesus died, still waiting for the true Prince of Peace who will end war permanently. Yes, Christianity teaches about the importance of inner peace. So does Buddhism with its “Noble Eightfold Path as the way to Inner Peace” (according to EXPERIENCING THE WORLD’S RELIGIONS by Michael Molloy). But inner peace, while the world goes to hell in a hand basket, cannot save the world from destruction. God has given us a truly beautiful world. If it is destroyed through war, it negates the entire value of what He had done in creating it. It is for the Messiah that will save us from that fate that the Jewish people (or at least those of us who care about our religion) have waited for so long.
  One final note with respect to whether the Hebrew Sar Shalom, Prince of Peace, should really be applied to Jesus. If it is fair to judge him by his words on this topic, he is quoted in the New Testament as follows:
  “Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. (Matthew 10:34)

  Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. (Luke 12:51)

  It is beyond the scope of this article to examine all the apologist responses to the above two verses. There are really only two issues to be examined for this particular section of Isaiah Chapter 9. Does the Dead Sea Isaiah Scroll have language that backs the birth of The Mighty God, and does it have language that backs The Prince of Peace? For the latter title, the letter hey (meaning the) appears on the Dead Sea Isaiah Scroll attached to Peace rather than Prince. On the Masoretic text this letter appears with neither word. The Dead Sea Scroll thus is different, and it supports a title of Prince of the Peace rather than The Prince of Peace. It may sound like a slight difference, but it could refer to one peace (as between Judah and Assyria) under King Hezekiah while another battle rages on at some level (as with Philistines inside the borders of Gaza – see above for 2nd Kings 18:8). So the addition of one letter here in the Dead Sea Scrolls can connote an entirely different meaning than what was accepted before.
  Problems with the name in question do not end with the issue of where to place the indefinite article (the). On the list of word meanings given above by a Christian web site, we see the word Father (ab). But that’s not what’s in either the Masoretic text or the Dead Sea Isaiah Scroll. Instead of just this 2-letter word (alef bet with the second letter pronounced vet), there is a 3-letter word, Abi (or Avi) which means my father, or in this case, my Father. The 2-letter word that follow this term is spelled ayin yud. It means until.
  What about the two sequential words shown on Figure 4 that each, apart, mean God (El) and Mighty (Gibbor)? Well, for starters, the same exact two words appear in sequence in Isaiah 10:21, and there the (Jewish) Masoretic text renders the translation as God the Mighty (i.e., The Mighty God). But Isaiah 10:21 brings up another real problem, the word for God (EL) seems to appear twice immediately before Mighty. But, the first EL is not God, but only the prepositional word UNTO (or TO). There is no difference on the Dead Sea Isaiah Scroll for either meaning. So, like the issue of when to insert the state of being verb IS into the interpretation of the controversial name being discussed here, the interpreter gets to make the call. Both Jewish and Christian scholars can make their case based on the next word they see, but they are starting with very different understandings of God, very different histories, and very different prejudices. One thing is certain. Those who do not know Hebrew, or anything about how Jewish names were and are chosen, are at a distinct disadvantage in arriving at the truth through Scriptural studies of the Tenach (known to Christians as the Old Testament).
  There are no vowel marks on the Dead Sea Scroll Isaiah Scroll. Without them and with what was shown above in the Scroll, the name Pele-joez-El-Gibbor-abi-ad-Sar-HAShalom could be translated as Wonderful (Pele) Counselor (Joez) To (El) Mighty (Gibbor) my father (Abi) Until (Ad) Prince (Sar) of The Peace (HaShalom). While we re-examine the name, it should be noted that when the mother of the famous Nazarene named her child, she called him neither Immanuel, nor Pele-joez-El-Gibbor-abi-ad-Sar-HaShalom. She named him Jesus, which was a common name at the time, with the same meaning as Joshua. In fact, it was so common, that when Jews were offered a man to be pardoned from crucifixion before Passover, they chose the other Jesus facing death that day, Jesus Barabbas. As for the baby being my Father to anyone, clearly Christianity teaches that he was the Son of God, not God the Father.
  There certainly is enough controversy and surprise in what is found in the Dead Sea Isaiah Scroll for us to better understand why its contents were kept from public view for 64 years.

Det er stengt for kommentarer.