Guillermo Maldonado: Velsignelser, penger, suksess, fremgang og atter penger

maldonado-gribbKontroversiell “apostel” oppfordrer folk som ikke har penger til å forplikte seg til å gi ham faste beløp i tre måneder -for å unngå å komme under forbannelsen  At “apostel” Maldonado ikke har svært mye sans for det bibelske budskapet om at Jesus kom for å dø på et kors for fattige syndere, er noe vi alle oppdaget under årets “sirkus Maldonado” tidligere denne uken. I forkant av det vi kan kalle årets største herlighets-teologiske flopp -hvor de synlige miraklene var like fraværende som Den Hellige Ånd, hadde enkelte forestilt seg at det var en apostolisk kristen apostel med en forkynnelse av evangeliet som skulle visitere Norge, men i stedet fikk de en Sør-Amerikansk Peter Popoff kopi som snakker mer om penger, materiell velstand, suksess og fremgang, enn om Jesus Kristus verdens håp og frelser

peter-popoffKenneth Copeland, Creflo Dollar, Peter Popoff og Guillermo Maldonado som alle representerer den sekulær-Amerikanske Word Of Faith” bevegelsen er alle navn som lyser på den religiøse stjernehimmel. De fire mennene som alle hevder seg å representere Gud, har funnet en nisje blant karismatiske kristne der mirakler og løfter om velstand er noe man kan oppnå ved “å så inn” penger i nettopp deres virksomhet. Flere av disse religiøse “Kristus-kremmere besitter dyre biler. verdifulle eiendommer og noen av dem har sitt eget private jetfly.  Gjennom sine ulike “minestries” har de bygget seg opp sitt personlige imperium på donasjon fra givere i kombinasjon med salg av bøker, CD-plater og annet undervisningsopplegg som skal lære de godtroende kjøperne til selv å bli rik og fremgangsrik, gjennom å følge det de omtaler som et åndelig prinsipp i Guds rike. Nemlig loven om å så inn for å høste. Millioner på millioner av dollars strømmer inn til de mange ulike Herrens tjenere som opererer i denne bransjen. og det de tilbyr de troende som “sår inn” minner mer om et pyramide-spill enn den holdning til det å gi som vi finner i Bibelen.

Et annet evangelium

“Om noen forkynner et annet evangelium, han være forbannet,” skrev Paulus en gang til den nytestamentlige menigheten i Galatia: “Jeg undrer meg over at dere så snart vender kenneth-copeland-jesus-jetdere bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!  Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet!  Gal 1,6-9 -Det første spørsmålet vi som kristne må spørre oss selv er dette: Hva var Kristi evangelium? Hva var det Kristus egentlig forkynte som gjorde at de som var samlet rundt ham gav han store summer slik at vår Mester kunne leve livet på nivå med den ledende elite i datidens Israel? Vi vet at Jesus gjorde vann om til vin, men har forfatteren av Bibelen unnlatt å fortelle at Jesus drev med gauk for å finansiere sin dyre livsstil?  Vi vet også at Jesus mettet mange tusen, men hvorfor har Bibelen utelatt å fortelle at Jesus senere brukte restene av maten til å selge “himmelsk manna” mot store donasjoner?

Den  rike mannen

I en av tekstene i NT møter vi en fortelling om en ung mann som kom å kastet seg ned for pengerMesteren og sa: “Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?” Vi har alle hørt det tilsynelatende svaret Jesus gav: “Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes deg; gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg meg!”  Ha ha sier nå vi..Vi tenker Jesus egentlig sa: “Ett mangler deg, gå bort, selg alt det du har, og gi det til meg,” eller med litt andre ord: Ta og “så inn i” min virksomhet -og Gud vil velsigne deg og gjøre deg rik, fremgangsrik og fylle ditt hus med velstand og lykke,” for det er en åndelig lov i Guds rike. -Og den rike mannen for deretter hjem, gjorde som Jesus sa -og stod ett år senere frem på et møte med sitt vitnesbyrd om penger, velstand og atter penger.

Budskapet om Guds rike

Historien om Jesus er historien om en mann som ble født i en stall og tidlig i livet ble han forsøkt myrdet av Herodes som fryktet at den nyfødte konge skulle gjøre et kupp. Allerede som barn ble han en flyktning i fremmed land, -og når han så fikk vende hjem til sitt hjemland ble han opplært som tømmermann av hans fosterfar, Josef. Jesus må relativt tidlig ha mistet sin fosterfar, for da Jesus er 30 hører vi ikke lenger et eneste ord om Josef, men bare hans mor. Tidlig i sitt virke kalte han 12 unge menn til å bidra og disse dro ut for å forkynne Jesu evangelium som var “Guds rike er kommet nær til dere” og helbredelse og utdrivelse av onde ånder ser ut til å ha vært et slags tegn som skulle vise menneskene at “Guds rike nå var kommet nær”. Og hva slags løfter gav Jesus til dem som tok hans kall til hjerte? “Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre!” (Matt.10,22) Og det var ingen tvil: Det skulle koste å følge Jesus.

Apostlenes evangelium var budskapet om Jesus forsoningsdød på korset

Ordet om Jesu lidelse, død og oppstandelse -som er korsets budskap, er på alle vis det jesus-korsfestetapostoliske budskapet. Jesu lidelse, død og oppstandelse fra de døde er det som konstituerer og legitimerer det kristne misjonsbudskapet i den nytestamentlige tid. Mens budskapet om Riket primært var et budskap til jødene, Guds paktfolk, var apostlenes budskap om syndenes forlatelse ved tro på Jesus Kristus menighetens og apostlenes budskap.  Det var nettopp budskapet om Jesus, blodet som renser for synden og Jesu stedfortredende død på korset, for synderes skyld, -som ble den kristne kirkes sentrale budskap. I full tillit til Guds ord kunne den universelle kirke gå ut med budskapet om at Den Hellige og Rettferdige Gud -på grunn av Jesu stedfortredende død som et sonoffer, er villig til å rettferdiggjøre den ugudelige på grunn av troen og ikke på grunn av våre egne gjerninger. (Rom 4,5) Gud har i Kristus Jesus gjort det slik at menneskeheten, som var skilt fra Gud på grunn av sin syndige og onde natur -kunne få gjenopprettet den tapte relasjonen til Gud, ved å tro på Kristi sonende død på Golgata og ha full fortrøstning til Ham som rettferdiggjør den ugudelige på grunnlag av at Kristus døde i vårt sted.

Retter feil fokus

Menneskehetens hovedproblem er ikke at det er legemlig sykt, mangler penger eller sliter med å få endene til å møtes. Menneskets hovedproblem er ikke vår fysiske skrøpelighet, og det faktum at vi eldes, at hårene blir grå eller at vi ikke har råd til å kjøpe alt vi ønsker oss eller dra alle dyre ferier vi vil. Menneskets hovedproblem er vår tilstand som åndelig døde mennesker som uten Kristus og hans blod vil stå foran en evighet i evig fortapelse. Hovedelementet i evangelisk forkynnelse er at Jesu død har brakt til veie frelse og forsoning mellom Gud og mennesket. “Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!” ( Apg 2,38) Et av elementene i den kristne evangelie-forkynnelsen er også “omvendelse og dåp”. Den Hellige Ånd som overbeviser om synd, rettferdighet og dom -maner ikke mennesker til å søke Gud for å bli rike og velstående -men den maner oss til omvendelse fra synden og dåp i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og deretter til et hellig liv i tro, forsakelse og tjeneste for Ham.

Kalt til kors og ikke suksess og velstand 

Som kristne er vi ikke bare kalt til et hellig liv og levnet i tjeneste for han, men også til kors og lidelse. I store deler av verden må kristne gjennomleve intense forfølgelser for Jesu navns skyld, og vi blir jevnlig kjent med historier om troende brødre og søstre i Herren pakistan-forfølgelsesom må lide martyrdøden og trengsel for Jesu navns skyld. Å forkynne til den undertrykte kirke i Irak, Syria, India, Nigeria, Iran, Nord-Korea osv osv at disse har krav på velstand og suksess og materiell fremgang blir i realiteten totalt absurd og budskapet nedenfor fremført av “apostel” Maldonado til egen menighet må virke fullstendig absurd for disse som kjemper sin daglige kamp i et fengsel eller fangenskap til IS. At kristne organisasjoner som kjemper nettopp for den forfulgte kirke skulle kunne sponse den avsluttede konferanse i Telenor Arena ville ha vært både absurd og makabert, og derfor er vi glade for avklaringen fra T.K. Michaelsen, som er områdekoordinator i Åpne Dører som skriver dette: “Åpne Dører sponser ikke arrangementer, og har følgelig ikke sponset arrangementet i Telenor Arena med apostel Maldonado heller. Det er direkte feil.”  Åpne Dører har vært en organisasjon som vi har hatt stor respekt for og det ville vært svært unaturlig dersom penger samlet inn til den forfulgte kirke gikk til å sponse ett arrangement som fremhever velstand, lykke og penger som det vesentlige i kristentroen. Å stille seg bak et arrangement med en “apostel” som nærmest håner fattige troende ville være fullstendig absurd. Det budskapet vi hører Maldonado forkynner i sin litt over en time lange tale under, er ikke evangeliet -men loven, og det stadfester nettopp de alvorlige teologiske innvendingene mot Maldonado og den type fremgangsteologi han forfekter og forfektet i Telenor arena. Jeg vil oppfordre enhver som leser denne artikkelen å ta seg tid til å høre denne talen, og så spørre seg selv: Er dette evangelisk forkynnelse eller renspikka herlighetsteologi og hva skiller “apostel” Maldonado fra menn som Creflo Dollar, Peter Popoff eller Kenneth Copeland, og legg merke til følgende -etter å ha talt en time om velsignelser kontra forbannelser er tiden inne til å gi, til å forplikte seg til å gi til det fremgangs-teologiske arbeidet Maldonado og hans kirke representerer. Dette er ikke det bibelske evangeliet, men budskapet fra Laodikea..trosbevegelsen anno 2016
e

 

 

 

 

 

20 tanker om “Guillermo Maldonado: Velsignelser, penger, suksess, fremgang og atter penger

  • Denne låta var godt egnet, skulle bare vært tilsatt noen amen-rop og litt halleluja, og den hadde gått rett gjennom i Visjon Norge regi

  • I mine øyne har politiet på Manglerud null troverdighet så lenge Norges to største nettroll ikke blir straffet. Det er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut som skriver under pseudonym navnet Ansgar Braut og sikkert 20-30 andre navn også? Godtfred er sikker et annet pseudonym for Braut?
   Samt at Jan Aage Torp har anmeldt meg som er falske anklager da det er Jan Aage Torps enorme hat til meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for hans fiktive anmeldelse. Ikke noe annet!
   Dette hatpolitiet på Manglerud burde i stedet gå etter kjeltringene Ansgar Braut, Bjørn Storm Johansen, Kjell Andersen, Torodd Fugesteg og Jan Aage Torp. Disse er alle politianmeldt, flere steder, men drittpolitiet gjør ingenting. Hvorfor

 1. For en manipulator denne Maldonado er! Det virker som disse velstandspredikanter går etter mer eller mindre den samme oppskriften for å lure til seg penger fra godtroende folk. Det samme går igjen og igjen. Det er nokså kjedelig, i grunnen. De har lært sine triks. Først begynner de selvsagt med en tekst fra bibelen for å vinne tillit i forsamlingen. Denne teksten kan de vri og vrenge på slik at den passer inn i formålet deres, som ikke er annet enn å få sine $$$$$$…… Og så må de komme med løfter (suksess, penger og helse) for å lokke og skape forventninger i forsamlingen. Deretter må de heve stemmen mer og mer samtidig som de ber om å få jubel og amen i jevne mellomrom. For å forsikre seg om at alle virkelig er med, er det også greit med noen tromme og keyboard innslag innimellom. Siden ikke alle er like lette å lokke, må de også advare om hvilke ulemper og alvorlige konsekvenser det har for dem som ikke gjør det som de sier, nemlig å så inn , eller rettere sagt putte mest mulig penger i velstandspredikanten sine lommer. Når så forsamlingen har tømt seg for penger og sirkuset er over, venter de som har sådd inn på det store mirakelet. De går og venter på det store suksess mirakelet og undrer seg over hvorfor det uteblir….

  Hvis man går til det nye testamentet og leser om de første kristne og hva de forkynte, ser man at det var noe helt annet enn dette . Ja, faktisk så er nettopp dette velstandsoppspinnet noe som det advares kraftg imot!
  Det er trist når folk biter på dette, og aldri lærer, på tross av alle advarsler vi er blitt gitt om det i Guds Ord!

  • Ja, her er det manipulering så det holder! Og det verste er at folk ønsker denne “forkynnelsen”. Jeg opplever at kristne blir sinte når jeg sier at Maldonado er en falsk profet. Snart er det bare noen få igjen som tåler den læren som bibelen forkynner, om å ta sitt kors opp og følge Jesus? I kjølvannet av dette vil mange miste sin tro når de ser at de økonomiske miraklene ikke skjer selv om de har sådd inn.

  • da mener jeg et annet evangelie. om det ikke er maldonados evangelie. 1000 løgner men 1 sannhet
   !

  • Søkelys står for det tradisjonelle evangeliet skissert i det som skrives. At det sentrale budskapet i evangeliet er at Gud sendte sin enbårne sønn til jorden. Historiene om at Guds Sønn ble et menneske og at han gjennom sin lidelse og død bar våre synder og gjennom sin stedfortredende død tok verdens synder, slik at alle som omvender seg og kommer til tro på Jesus blir rettferdiggjort, pga Jesu stedfortredende offer. Dette er evangeliet som setter mennesker fri fra syndens makt og som tilsist er det som gjør at mennesker blir erklært rettferdige for Gud. Dette er det overordnede punktet i kristen forkynnelse, og alt dette andre man til tider snakker om er underordnet dette.

   Det finnes ulike tema i Guds ord, eksempelvis læren om de siste tider. Her er det ulike grunnsyn. Noen kristne tro at bortrykkelsen kommer etter trengsel, andre tror den kommer midt i. Her vil bare fremtiden avgjøre hvem som forstår bibelen rett. Vi ser at blant bibeltroende kristne er det flere syn på dette, og om man bommer på enkelte detaljer rører ikke det frelsen i Kristus, og på ditt andre spørsmål må jeg svare nei. Jeg står ikke for penge og velstands-evangeliet.

 2. Vi kan ikke stole på ledere heller. De er fullstendig blinde. Dette sier Jan-Åge Torp om konferansen i Tekenor Arena:
  “La meg fastslå med en gang: Disse møtene er helt ufarlige. Ikke et eneste menneske tar skade av å høre at Jesus helbreder og frelser idag, at Gud hjelper med økonomien, og av å gi en pengegave i kollekten på disse møtene.

  Barna som fryder seg over liv og røre kommer til å gå glade hjem etter at de tre dagene er avsluttet”.

  • Torp er selv en NAR apostel. (New Apostolic Reformation). Og er dermed selv i feil og ubibelsk lære.
   Gjør egne undersøkelser folkens.

 3. Dessverre har Åpne Dører vært en sponsor for Visjon Norges storstevne. Hanvold sier dette selv fra podiet den 3. kvelden, i introen til kveldens show. Det ble også vist en kortfilm fra Åpne Dørers arbeid og et lite skriv om hvordan gi penger til ÅD lå på hver stol i salen, ifølge Hanvold. En telefon til VN vil bekrefte dette.

 4. Jeg tenkte på det som Jesus sier i Matteus 6;

  “Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?”

  Dette er noe helt annet enn det Maldanado &co formidler! Mens disse velstandsforkynnerene maser om å “så, så, så så skal du få ,få, få masse penger,velstand, helse, lykke og suksess” så sier Jesus at vi skal se på fuglene, som IKKE sår, og som vår himmelske Far likevel gir maten de trenger.Tenk at vi er mye mer verdt enn dem og at Han også vil gi oss alt det vi TRENGER ! Forøvrig advarer Jesus like før han sier dette om å ikke samle på rikdom og å tjene Mammon.

  Det er så godt å kunne hvile i det daglige liv i dette som Jesus sier her. Jeg trenger ikke et stort sirkus som stresser meg . Jeg kan gå til den rene kilden med Jesu klare gode ord nedskrevet i bibelen. Og så må jeg minne meg om disse ord gang på gang, for det er så lett å begynne å bekymre seg unødig. Det eneste jeg trenger å gjøre er å søke Guds rike først og å gjøre Hans vilje.

  • Det er sant Hildegunn, Det er ikke mulig å kalle dette noe annet enn velstands evangeliet. Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske jeg kunne stille meg bak den konferansen, men det blir uhyre vanskelig når budskapet til de grader er på sidelinjen i forhold til hva Bibelen lærer og i forhold til det virkelige livet flesteparten av menneskene må leve i.

 5. Intervju med Maldonado i Miami av avisen Norge I dag i 2015.

  “Norge IDAG eskorteres inn til Maldonado mellom møtene. Han gir ikke intervjuer til journalister, får vi beskjed om, men han gjør et unntak for Norge IDAG. Jan Hanvold har talt vår sak, og han vil gjerne promotere neste ukes møter i Oslofjord Convention Center. Maldonados nettverk er globalt. Han reiser over hele verden, og i forlengelsen av Norgesbesøket skal han til Ukraina og Italia.

  Norgesbesøk
  – Men hvorfor Norge?
  – Gud har talt til meg. Men jeg har ventet på at den rette døren skulle åpne seg. Så kom henvendelsen fra Jan Hanvold. Da var det tid for å dra, sier Maldonado.

  – Kan det skje mirakler i Norge?
  – Selvsagt. Det handler om å ha et riktig tankesett. Jeg har reist i 55 land. Og alle steder har det skjedd mirakler. Vi tjener en allmektig Gud. Han er dem samme over alt, men vi må ha riktig tankesett og forventning, sier han. Maldonado beskriver kallet sitt til å plante menighet som en åpenbaring. Da han var i intens bønn, kom Jesus til ham med en hørbar stemme.

  Overnaturlig kraft
  «Jeg har kalt deg til å bringe min overnaturlige kraft til denne generasjonen», var budskapet han fikk – og i dag gjør han det i stor stil.
  Han ber nordmennene komme til Oslofjord Convention Center i Stokke, og lover mirakler, og et møte med en personlig Gud.
  – Du kommer til å bli forvandlet. Gud er en personlig Gud, og han er en «nå»-Gud. Han vil gjøre under, tegn og mirakler og skape forandring i livet ditt. Maldonado ser den forvandlingen skje hver uke i sin egen menighet. Denne helgen tar han med seg 35 personer til Norge for å bistå med, og delta i møtene som begynner mandag.”

  http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=24301

  • At Sæle og Norge IDag er så fan av Hanvold har lenge vært meg en meget stor gåte. Ville trodd at han er nesten like krigerisk og hatsk mot gjengiftede, som den beryktede og straffedømte UNI-BUSS sjåføren(nevner ikke navn, for at det ikke skal ramme UNI-BUSS)

Det er stengt for kommentarer.