De gamle stier: Frafallet fra troen

Massene samles om falske lærere som ikke forkynner den levende Guds ord

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.» 2Tess 2:3 NB  -Apostelen Paulus underviser i 2 Tess om tiden forut for Jesu komme. Han begynner med å skrive at det først må komme et frafall: først må frafallet komme..gjengir Thorolf Karlsen i en artikkel om temaet. Vi lever i en tid hvor frafallet er synlig overalt i kristenheten. På det ene punkt etter det andre, har menighetene forlatt de gamle stier, til fordel for forkynnelse som har mer til felles med motivasjonstrening enn forkynnelse av den levende Guds ord.

HVA SLAGS FRAFALL ER DET HER SNAKK OM?
Av Thorolf Karlsen: Vi forstår det slik at et frafall gjelder mennesker som opprinnelig har hatt den rette og sanne lære å forholde seg til. Men de har altså falt vekk fra det opprinnelige ekte og sanne Guds ord og lære. Noe har hendt som har ført til et frafall hvor disse menneskene ikke lenger følger den rette vei. Det er også klart at dette frafall finner sted innenfor den kristne kirken. Paulus ønsker å fortelle om kristne eller troende som i utgangspunktet sto i sannheten men nå er blitt frafalne. De har blitt offer for endetidens frafall. Dette frafall er et av endetidens tegn på at Jesus Kristus kommer tilbake. Vi legger også merke til at han bruker imperative når han sier at først må frafallet komme. Vi kan forstå det slik at dette frafallet MÅ komme. En kan ikke unngå det. Frafallet VIL komme. Det er ikke forutbestemt av Gud men Herren har forutsett det og meddelt sine tjenere apostlene – i god tid før det kom. Budskapet er til oss som er endetidens generasjon.

Vi skal nå se på andre skriftsteder som forteller den samme sannhet og vender oss videre til Paulus undervisning.

FRAFALLET KOMMER I DE SISTE DAGER

«Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.» 1Tim 4:1-2 NB

Her er det tydelig at Paulus underviser om det samme frafallet og at det er et frafall blant de troende, altså i menigheten. Denne profetien er gitt av Ånden. Han sier at Den Hellige Ånd sier med klare ord. Frafallet gjelder ikke alle troende men noen. Disse glir ikke tilbake til verden eller blir syndere på nytt. De forblir i menigheten som en surdeig og kan smitte andre med sitt frafall fra troen. Bak falsk lære og avvikende lærdommer står den store fienden, Satan og hans demoner. Det finns noe som kalles «forførende ånder», det vil si at blant djevelens redskaper i hans onde åndehær, er det noen som er spesialisert på forførelser. Deres forførelser, hvis de blir mottatt, presenterer demoners lærdommer. Her kan vi helt sikkert nevne falsk lærdom om Kristus, at han ikke er Gud og ikke er den eneste vi til frelse.

Men disse ånder med sine forførende læresetninger må ha et menneskelig redskap. Her finner vi de falske lærere eller falske profeter som doserer sin vranglære i menigheten i den hensikt å få de troende til å akseptere løgnen og følge etter dem. Deres samvittigheter er brennemerket. Det betyr at deres moralske standart er ødelagt av synden og at de ikke lenger lever i renhet med sitt liv. På frukten skal treet kjennes.

FRAFALLET SKJER I TIDEN FØR ANTIKRISTS FREMTREDEN

En kan forundre seg over at mange av de store kirkene influeres av de mange avvikende læresetninger. Det er jo kirker som i flere hundre år har stått fast i den sanne lære. Man kan spørre hvilke krefter som har vært i spill og som har ledet til alvorlige avvik og frafall fra den apostoliske troen. Noe av svaret finner vi i 2. Tess. 2:

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.» 2Tess 2:9-12 NB

Vi forstår det slik at ikke bare kirkene er under angrep fra djevelen, men også verden generelt åpnes opp for forførende ånder. Satan setter alt inn på å forføre, forvirre og overbevise alle mennesker om at den opprinnelige apostoliske kristentroen ikke lenger er relevant. Det er en ny tid som trenger nye verdier og et nytt styresett.

Bibelen forteller oss at mennesker i hopetall vil falle for disse forførende ånder og både kirker med kristenheten og verdens barn følger disse nye trender på sin vei mot mørke og fortapelse.

DEN FALSKE LÆRE OM JESUS KRISTUS

Apostelen Johannes advarte de troende mot falsk lære om Jesus Kristus. Han sier:

«Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.» 1Joh 4:1-3 NB

Allerede på Johannes tid, var det kommet mange falske lærere og profeter. De var fylt med Antikristens ånd som hele tiden sa om Jesus fra Nasaret at han ikke var Gud kommet i kjød. Med andre ord at Jesus ikke var guddommelig eller selv var Gud. Dette var en løgn som tok sikte på å degradere Jesus og gjøre ham til et menneske som alle andre. Det vil si at han ikke hadde makt eller var suveren og ikke kunne frelse et eneste menneske. En annen type fornektelse er den at Jesus fra Nasaret ikke er Kristus eller Messias. Om dette skriver apostelen Johannes:

«Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.» 1Joh 2:22 NB

«For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.» 2Joh 7

DEN FØRSTE TIDS MENIGHET OG FARE FOR FORFØRELSER

Apostelen Peter skriver om dette og advarer mot at denne falske lære vil føre folk til fortapelsen. Vi forstår av dette at det er ikke nok å anerkjenne Jesus som menneske, selv et ekstraordinært menneske eller endog en profet. Dersom man ikke anerkjenner og tror at Jesus er Gud, kan et menneske ikke bli frelst.

«Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.» 2Pet 2:1 NB

«Han sa til dem: Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER den jeg er, skal dere dø i deres synder.» Joh 8:23-24 NB

HVA LÆRTE JESUS OM FRAFALLET?

Det er ingen tvil om at det apostlene lærte, hadde de fått fra Herren Jesus. Han talte om frafallet, selv om det var i spørsmåls form.

«Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» Luk 18:8 NB

Dette dreier seg om Jesu annet komme. Hans annet komme (2.) finner sted etter den store trengsel da verden har vært igjennom den største prøvelse og trengsel som menneskeheten har opplevet noen gang.

«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Matt 24:21-24 NB

«For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.» Matt 24:27 NB

Det er ikke den almene tro Jesus taler om for verdens vil være sterkt religiøs i tiden før hans komme. Jesus taler her om TROEN i bestemt form. Dette betyr den apostoliske troen som bygger på den nytestamentlige læren som rådde grunnen i aposteltiden og tiden etter dem. Det er om denne troen Judas i sitt brev skriver om:

«Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» Jud 3 NB

HVORDAN OVERVINNE FORFØRELSEN

De første kristne i den første menigheten holdt trolig fast ved apostlenes lære. I denne læren finner vi grunnelementene til vår tro. Troen på Gud og på Kristus som er selve klippen i vår bekjennelse. Den apostoliske lære kan vi finne grunnlaget for troen som er svært dyrebar.

«Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:» 2Pet 1:1 NB

«De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Apg 2:42

Vi har altså muligheter til bevarelse å bevare både læren og troen helt til Jesus kommer for å hente sin menighet.

Når verden med den kristne kirken synker hen i forførelse og frafall, vil vi holde fast, ja, kjempe for troen er som én gang for alle er overgitt til oss.

Artikkelen er skrevet av Thorolf Karlsen i Pinsemenigheten Saron Sotra

Facebook Comments

14 tanker om “De gamle stier: Frafallet fra troen

 1. Interessant. Langt fra alle pinsemenigheter holder fast på Bibelens ord. Og enda færre lever opp til dem. Kanskje nok å nevne likestilling? Mange mener at ensidig fokus på «sangvinske evangelister» og nedvurdering av upopulære nådegaver som f. eks den for å prøve ånder har vært til veldig stor skade. Typisk var vel tradisjonen med skrikende tungetale som ble tydet med «så sier herren» etterfulgt av blablabla. Lett for utenforstående å oppfatte dette som et sprøtt religiøst show. Noe annet som har vært iøyenfallende er «vekkelsesmøter» ala femtitallet hvor bare faste møtegjengere møter opp. Hvis de selv må vekkes, kan de da «vekke» ikke-kristne?

  Jeg skulle gjerne vært diktator i pinsebevegelsen. Men da hadde det kanskje gått med meg som det gikk med Jesus. Når de hentet ham for å få han korsfestet så flyktet alle disipplene fra ham.

  Jeg har aldri vært en del av noen kristen menighet eller kultur. Så jeg kan ikke gjøre krav på å ha noen som helst erfaring. Men en ting har jeg blitt overbevist om. Veldig ofte spiller folk roller i religiøse sammehenger. Mange er andeledes når de står på «senen» i et lokale enn de er privat. Har også inntrykk av at mange bare snakker og snakker og snakker, år ut og år inn. Dette skaper sosial avstand. Men jeg tror det er rellasjoner mellom privatpersoner som gjør at andre mennesker kan nås. Tror alle kjente hverandre i den første menigheten. Det sies at dette var noe som kjennetegnet Hans Nilsen Hauge også. Dette krever litt innsikt i menneskelig psylologi og ikke minst mye selvinnsikt. Og enda viktigere, veldig mye ærlighet. Trolig er det nøkkelen til å snu utviklingen. Hvis ikke «hedningenes tidsalder» alt er over?

  6
  2
  • Det er veldig vanskelig å brennmerke mennesker. Det blir som at jeg selv er uten feil, mens «de andre» er frafalne.
   Ta nå for eksempel, Hans Nielsen Hauge, som du nevnte.
   Hadde han vært katolikk hadde han blitt erklært HELGEN-status på flekken!
   Men heller ikke han var uten feil:
   Ikke var han troende døpt, han holdt ikke Sabbaten. Han trudde på et evig helvete med pine. (Stakkars de 100 milliardene som ikke har trodd!) Og han ville ikke ha noe med pinsevenner å gjøre. Til sist kan jeg jo ta med, at han hele livet var medlem i Den Norske Kirke. Ikke så mye å skryte av altså, spør du meg….
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

   12
  • Kjære mr. Myhren:

   Usikker på hvordan kommentaren din skal tolkes. Hauge ble forfulgt på det groveste av geistlige i DNK. Selv hadde han ingen utdannelse. Kun et kall. Det hele begynte med en bok om datidens tilstand i DNK som åpenbart lignet mye på den vi ser idag. Siden gikk han rundt i Norge og konfronterte folk med deres synder og behov for omvendelse. I tillegg startet han bedrifter. Han var nær ved å dø i fengsel. Har ikke lest noe sted at han skrøt av seg selv.

   Selv kjenner jeg ikke så mange kristne og har innsett for lenge siden at ingen ting i Bibelen tyder på at man kan «bekjenne seg til himmelen». Ei heller står det noen steder at folk som aldri har hørt om Bibelen automatisk går fortapt. Tvert i mot. Folk skal dømmes etter sine gjerninger står det flere steder. Jesus er alle menneskers frelser men først og fremst de kristnes, eller noe sånt, mener jeg også det står et sted.

   Men siden du sier Hauge ikke hadde noe å skryte av, hva har du selv gjort? Ser du har en link til en evangelisk kirke!

   En ting er sikkert. Hvis ingen blir gjort oppmerksom på sine synder og behov for å bli frelst fra fortapelse så vil de aldri se noe poeng med Jesus. I gamle dager var visst «syndenød» et kjent begrep.

   Og en bekjennelse fra meg til slutt. Jeg tilhører norges største gruppe av troende. De som ikke har noen som helst tilhørighet. Og ut fra det jeg følte når jeg leste svaret ditt hadde jeg nok ikke turt å besøke kirken din heller. 🙂

   Men ønsker deg selvsagt allt vell.

   11
   1
  • Anders Helge Myhren:
   Til orientering:
   Hans Nielsen Hauge døde i 1824. Pinsebevegelsen oppstod i 1906. Han kunne dermed ikke ha noe med de å gjøre, om han ville eller ei.
   At han trodde på et evig helvete, er jo bibelsk. Han holdt hviledagen, men hvorvidt han var troendes døpt eller ikke, har jeg ikke funnet dokumentasjon på. Har du dokumentasjon på at han ikke var troendes døpt? At han var medlem at Den Norske Kirke var helt naturlig, da det var forbudt og umulig å melde seg ut. En av bakgrunnene for åra i fengsel var nettopp på grunn av opposisjon mot DNK og brudd på konventikkelplakaten. Så ting kan ha en årsak som du (tydeligvis) ikke kjenner bakgrunnen for.

  • Det å kritisere Hans Nielsen Hauge for noe, er omtrent som å banne i kirken. Jeg ville bare vise hvor vanskelig det er å kritisere andre kristne for å være frafalne.
   Det jeg skrev om Hauge er dog sant, selv om ordet pinsevenn enda ikke var funnet opp. Men det var en god del som døpte seg som troende, også på Hauges tid. Og det måtte de svi for, de ble utestengt og ble behandlet svært dårlig. Ja, helt fram til i dag, har ikke de gjendøpte blitt godt behandlet av Den Norske Kirke…Hans Nielsen Hauge gikk omtrent 16000 km, i den korte tiden han levde. Han brant for budskapet sitt, men hadde han giftet seg med ungdomskjæresten sin og vært litt mindre provoserende mot myndighetene og prestene, hadde han nok fått gjort enda mer. Han kunne da for eksempel ha levd til han ble over 75 år. Bare et tankekors….www.evangeliekirken-Arendal.no

  • Jeg er fremdeles litt usikker på hva du vil frem til Myhren.. .
   Men for å ha sagt det, jeg bestemmer ikke om noen er frafallne eller ei. Men jeg har altid tenkt at visse typer forkynnelse kan bevisstgjøre folk på dette selv. Det værste man kan gjøre er å overtale ikke-kristne til å tro at de er det. Selv om synd og omvendelse er et ikke-tema. Tror det i enkelte sammenhenger kalles «billig nåde».

   Hauge gjorde aldri krav på å være fullkommen. Det tror jeg er hevet over all tvil. Men han fikk åpenbart gjort veldig mye med et veldig dårlig utgangspunktet. Jeg tror ikke han kunne fått til så mye uten Guds hjelp.

   Ditt tankekors sier kanskje litt om at vi har veldig forskjellig ståsted. Selv om jeg prøver så finner jeg ingen tradisjoner eller spesiell troslære i hodet mitt. Jeg har ingen ting å forsvare. Jeg bare leser og observerer og trekker konklusjoner. Og uten at jeg kan si om jeg konkluderer rett eller galt så innser jeg at jeg ser ting ganske andeledes enn folk flest.

   Hvis Hauge hadde giftet seg og vært mindre provoserende så tror jeg ingen hadde visst hvem han var i dag. Han hadde kanskje blitt enda en som bare snakket og snakket. Han fikk et tilbud om giftemål som kunne gjort ham rik men han mente visst at dette var uforenelig med hans kall. Det samme tror jeg man kunne si om Jesus. Han fikk jo tilbud om rikdom han også.

   Mener å ha lest at Hauge opplevde det som kalles «åndskamp» ganske konkret. Jo vanskeligere og tyngre ting det var jo større kunne resultatene bli. Og omvendt.

   Det er lenge siden jeg har lest noe om Hauge men det skjedde mye rart i kjølevannet av hans virksomhet. Av det man vet så tror jeg man kan lære veldig mye om folks motiver. Noen elsker oppmerksomhet og fokuserer på seg selv og sin opphøyde rolle. Andre fokuserer på at andre skal finne veien til evig liv. Noen er villig til å offre alt mens andre glir bort med en gang de møter uvilje. For en utenforstående kan det se ut som om veldig mye handler om hva som er kompatibelt med det sosiale menighetsystemet. Og det systemet tror jeg kan være så rigid at det begrenser Guds muligheter. Er det ikke slik at mange av de store bevegelsene som ende opp med de kjente trossamfunnene begynte med en eller noen få outsidere? Som bedehusbevegelsen etter Hauge?

   Trenger vi noen outsidere i dag tro? Hva mener du Myhren?

 2. Grundig. Tror du hadde noe lignende for lenge siden og jeg tenkte alle menigheter burde henge det opp på veggen.

  For det ble ikke talt om. Og nå har toget gått tror jeg. Eneste mulighet for å stå nå -så ikke man ryker ut selv, er ta seg tid i Ordet og med Gud hver dag. Det er nifst å se hva mange kristenledere tar opp i talene sine det siste året. Kule ting, morsomme ting, black lives matter, det går i emnet mat og trening, osv. Alt utenom åndelig føde.

  Karlsen skriver : «Frafallet VIL komme. Det er ikke forutbestemt av Gud men Herren har forutsett det og meddelt sine tjenere apostlene – i god tid før det kom.» Det han skriver her minner meg også om at krig ,sykdom, hungersnød og alt vondt var heller ikke forutbestemt av Ham, men pga denne verdens gud så Han at det ville komme. Vi er advart og Han har lovet være med hvert sekund hvis vi holder oss nær til Ham. Det erfarer jeg hver dag.

  Alt tyder på at bruden møter sin Brudgom snart. Viktig å være rede, det kan skje nu. In atomo, in the twinkle of an eye…

  Jeg gråter for de alle som blir igjen. Det blir mange. En grusom tid venter. Da er trengselen. Ikke nå. Men vi har alle trengsler nå. Noen mye mer enn andre.

  https://www.youtube.com/watch?v=4NAgZzQcfvM

 3. Det er tydeligvis mange statskirkefolk her på Søkelys. Alle er barnedøpte og ingen holder Sabbaten. Og ingen hadde noe å utsette på livet til Hans Nielsen Hauge. Nei vel, da blir han vel nesten likestilt som Jesus… Dem om det.
  Jeg har idag på Youtube, undervist om Hans Nielsen Hauge og kan nå sees der. Men videoen kan også snart sees på Frikanalen. Det er kabel 118…Evangeliekirken sender hver dag kl. 12.00. Unntatt søndager kl. 17.30 og mandager kl. 18.00.
  https://www.youtube.com/watch?v=_dKqfreUl6I&list=UUzixTWL5HR2nvLJ6e7GhHgw&index=1

 4. Svar til Snowman,
  (hvorfor ikke bruke fullt navn…og adresse!
  Vi har outsidere i dag også, jeg kan bare nevne Hans Bratterud og Jan Hanvold, De fleste andre ledere i kristen-Norge kan gå under den store paraplyen, «De politiske korrekte.» Ingenting å høre på altså. Min store drøm er også å få navn som en outsider…Du vet, alle bør ha en drøm!
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Myhren:
   Jeg velger å være anonnym fordi jeg ikke ønsker å asossieres med noe jeg ikke kan identifisere meg med. Det vil være umulig å beskrive mitt eget ståsted i et kommentarfelt som dette. Eksemplet med Hauge illustrerer dette. Hauge var et barn av sin tid. Statskirken etablerte aldri et bibelsk alternativ til den katolske kirken. Men gjennom hele Bibelen gis det eksempler på at ting kan fungere selv om det ikke er perfekt. Problemet kan imidlertid se ut til være at mindre avvik fra bibelsk lære legger grunnlaget for store problemer på sikt. Ja, problemer som senker store trossamfunn.

   Et annet eksempel er sabbaten og dåpen som du nevner. Sabbaten var en viktig del av den gamle pakt. Men jeg er usikker på hvor det står at den skal være obligatorisk for hedningene i den nye pakt. Dåpen derimot er viktig i den nye pakt. Men det står ingen steder at barnedøpte automatisk går fortapt. Men «krigen» over dette spørsmålet har antagelig kostet mange «evangeliske liv».

   Mange har prøvd å finne ut hva som kjennetegner «outsidere» i den betydningen vi snakker om nå. Det har vært mange av dem men de har vært veldig forskjellige. Det samme kan sies om «vekkelsene». Kanskje «outsiderne» kan kategoriseres ut fra at de har visse typer nådegaver? F.eks apostler (Hauge?) eller evangelister (Barrat?)? Men på en annen side, hva med Evan Roberts?

   Nøkkelen er antagelig Den Hellige Ånds tilstedeværelse. Problemet er menneskenes selvhevdelse og egenrådighet. Jo mer noen gjør seg selv betydningsfull eller synlig, jo mindre plass blir det for Jesus. Ofte druknes Jesus i store mengder musikk, snakk og «lære».

   Er det tilfeldig at så mye av det som har skjedd opp gjennom historien kan knyttes til ett menneske? Som f. eks Hauge? Jeg tror ikke det. Outsidere er nok stor mangelvare. Og to stk. av dem vil sikkert skape splittelse. Kommentarene på sokelys kan illustrere dette. Religiøse teorier og spekulasjoner vektlegges ofte mye mer enn det som står helt klart i Bibelen. Det samme kan sies om død lære uten nestekjærlighet. Jo mer skråsikre folk er jo mindre åpne ser de ut til å være for det åndelige. Antagelig det motsatte av å være «outsider».

  • Hei Hannah! Ja, det mener jeg da virkelig. Sabbaten er den eneste dagen Herren har velsignet og helliget spesielt. Den er fra fredags kveld til lørdags kveld. Det er kanskje det budet som er viktigst, ifølge bibelen.

  • Nei det er vranglære.
   Tragisk at dette fortsatt holder på.

   Les kolosserne kap. 2 og 3.
   «La ingen dømme dere for mat el. drikke, spørsmål om en høytid el. nymånedag eller sabbaten…»

   Ferdig snakka. Vil ikke se det på Søkelys.

 5. 26/01/2021, kl. 19:52 sa Anders Helge Myhren:

  Hei Hannah! Ja, det mener jeg da virkelig. Sabbaten er den eneste dagen Herren har velsignet og helliget spesielt. Den er fra fredags kveld til lørdags kveld. Det er kanskje det budet som er viktigst, ifølge bibelen.

  Jeg er bare nysjerrig. Jesus sa at de to viktigste budene var de om å elske sin neste og Gud av hele sitt hjerte. Apostlene hadde også et møte om man skulle pålegge hedningekristne og overholde de jødiske forskriftene. De ble avgjort at de eneste budene som skulle vidreføres i den nytestamentelige menigheten var de om hor og blod. Paulus nevner også dette med frivillig vektlegging av dager et sted.

  Hvis sabbatsbudet skulle være obligatorisk ville vel mange andre bud fra den gamle pakt være det også. F. eks omskjæring, offertjenesten, forbud mot å spise gris og fisk uten skjell og mye annet.

  Har du noen bibeltekster som underbygger tankene du har om sabbatsbudet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *