Bortrykkelsen – Guds hemmelighet

“Det er mange år siden jeg begynte å interessere meg for hva som skulle skje i endetiden. Jeg har også fulgt med i debatten om dette emnet i «Norge IDAG». Det jeg opplever, er at etter alle de årene som har gått, er det fremdeles ulike syn på Jesu gjenkomst, spesielt når det gjelder bortrykkelsen.  Det store spørsmålet er om bortrykkelsen vil finne sted før eller etter trengselstiden. Noen er overbevist om at bortrykkelsen skjer etter trengselstiden, når Jesus kommer for å opprette sitt fredsrike på jorda, andre er like overbevist om at Jesus gjennom bortrykkelsen skal hente sin menighet (bruden) til himmelen der den skal være beskyttet inntil trengselstiden er over. For begge syn blir det henvist til skriften som autoritet,” skriver Kari Vinje i et innlegg

Mange bibelord som omhandler de siste tider kan tolkes på flere måter, alt etter hvilke ord man velger å sette dem sammen med, og mye vil nok fortsatt være skjult for oss. Da er det godt å vite at dette ikke er noen frelsessak. De som tror at bortrykkelsen kan skje når som helst, og de som er sikre på at den finner sted etter trengselstiden, kan gå like salige inn til herligheten. Frelsen ligger i Jesu soningsverk, og bare der.

Når jeg nå kommer med et bidrag til debatten, er jeg ikke ute etter å «ta» noen, selv om jeg setter spørsmålstegn ved enkelte påstander som jeg ikke finner dekning for i Skriften. Det jeg ønsker, er å formidle hva som har hjulpet meg selv til klarhet når det gjelder bortrykkelsen, og som har ledet meg til det ståstedet jeg har i dag. Slik jeg tolker Skriften, er «den store trengsel» det samme som andre steder kalles «Herrens dag» eller «Herrens vredes dag», (nevnt i Sef. 1, 14-18) eller ganske enkelt «vreden» (Dan. 11,36 i de fleste bibeloversettelser).

De som kjenner sin bibel, vet at på «Herrens dag» skal Guds vrede over all verdens synd ramme jorden. Når tiden er inne, er det ingen som kan stanse vredesdommen. «Dette må skje», sier Jesus i Matt. 24, der han forkynner om endetiden.

Men de som er frelst, da? De som har tatt imot Jesu soningsverk på Golgata og har fått sine synder slettet ut, de skal da vel ikke rammes av Guds vrede over synden?

Nei, Gud har en redningsplan for sin menighet. Flere bibelord taler for det. Et av disse er Rom. 5:9: «Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden». Et annet ord handler om å «vente på Hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som redder oss fra den vredesdom som kommer» (1. Tess. 1:10). Jeg tror at dette ordet viser til det vi kaller bortrykkelsen, det øyeblikket da Jesus kommer fra himmelen for å hente til seg de som er rede til å møte ham, både døde og levende.

Denne begivenheten er nevnt flere steder i Bibelen. I 1 Tess. 4:16-18 skriver Paulus: «når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord.»

Det er ingen tvil om at en bortrykkelse skal finne sted, men hvor skal menigheten etter å ha møtt Jesus i skyene? Jeg hører til dem som tror at menigheten skal til himmelen sammen med Jesus og bli der til vredestiden er over, og hvis noen spør hvorfor jeg tror det, så kan jeg frimodig svare: «Fordi Jesus har sagt det.» Jesus sa ingenting om bortrykkelsen da han talte til jødene om Jerusalems ødeleggelse og trengselstiden (Matt. 24). På det tidspunktet var bortrykkelsen ennå en hemmelighet (1. Kor. 15:51), men ved en senere anledning – da Jesus var alene med disiplene- ga han dem et lite gløtt inn i hemmeligheten (Joh. 14:2-3).

«I min Fars hus er det mange rom», sa Jesus. «Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake for å ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.»

Ja, Jesus skal ved bortrykkelsen ta sine hjem til seg i «Fars hus» til trengsestiden er over.

Men de andre, da? De som ikke er rede når Jesus kommer i skyene, men omvender seg etterpå, hvordan går det med dem?

De må gå gjennom trengselen og bli martyrer. Et unntak er jødene som Gud har en spesiell plan med. Jeg tror at mange vil bli frelst etter bortrykkelsen. Det kan bli en stor innhøstning for Guds rike.

I Åp. 7 står det at en skare så stor at ingen kunne telle den kommer ut av den store trengsel. Men de kommer ikke levende ut.

Når Jesus kommer ned til jorda etter trengselstiden, kommer han direkte fra himmelen (Åp. 19:11 flg.) og han har med seg de som er blitt bortrykket. Hvis bortrykkelsen hadde skjedd etter trengselen, skulle jo trengselstidens martyrer ha vært med i flokken. Men de er døde.

I et syn ser Johannes at Jesus seirer over antikrist og den falske profet, djevelen blir bundet og en domshandling begynner. Deretter ser han hvordan det går med trengselstidens martyrer (Åp. 20:4): «Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.»

Trengselstidens martyrer ble altså ikke bortrykket. De ble levende og gikk direkte inn i tusenårsriket sammen med Jesus.

Jeg leste Johannes’ åpenbaring mange ganger uten å finne noe om bortrykkelsen. Kunne det bety at begivenheten hadde skjedd på forhånd?

Ja, jeg fant faktisk bekreftelse på det i åpenbaringsboken, men jeg måtte gå helt til grunnteksten for å oppdage det.

I Åp. 4:1-5 står det at Johannes hørte en røst som sa: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Og straks var han i himmelen og fikk se mange underfulle ting. Blant annet så han 24 eldste som satt på hver sin trone og hadde gullkrans på hodet. Til å begynne med ante jeg ikke hvem de 24 eldste var, og hva de hadde å gjøre i himmelen, men da jeg leste Åp.5:9-10 i grunnteksten, skjønte jeg at de ganske enkelt var representanter for menigheten.

Det tok lang tid før jeg gjorde denne oppdagelsen, for i min bibel var versene oversatt på en måte som ikke ga samme mening. Noen viktige ord var blitt borte på veien. I grunnteksten står det at de 24 eldste sang en takkesang til Lammet som ble slaktet og kjøpte dem til Gud med blodet sitt. I min bibel priser de Lammet «for du ble slaktet og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og folk og tungemål…»

Her kan det virke som om de 24 eldste snakker om noen andre. I grunnteksten sier de «OSS».

Nå har jeg foran meg fire forskjellige norske bibeloversettelser, og bare en av dem har tatt med seg grunntekstens «oss» og «vi». Jeg siterer fra Åp. 5:9-10 slik det står i Bibelen Guds Ord. «Og de sang en ny sang og sa: «Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag, og Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud. Og vi skal herske på jorden.»

Hvem er kjøpt til Gud fra alle tungemål og folkeslag? Jo, menigheten!

Hvem skal herske som konger og prester sammen med Jesus i tusenårsriket?

Guds forløste troende fra alle folkeslag!

Konklusjonen må bli at Jesus tar menigheten (bruden) hjem til seg i himmelen før den store trengsel rammer jorden. Tegnene på at vi lever i endetiden, har allerede begynt å vise seg. Derfor tror jeg at vi kan vente Jesus i skyene når som helst. Det store spørsmålet er likevel ikke om bortrykkelsen finner sted før eller etter trengselstiden, men om vi er rede til å møte Jesus når han kommer. Jeg vil avslutte med Jesu rop til oss alle: Våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Hvis noen ønsker å trenge dypere inn i det som skal skje i endetiden, kan jeg anbefale boka «Lever vi i de siste tider?» av Tim La Haye og Jerry B. Jenkins.

Innlegget er skrevet av Kari Vinje

8 tanker om “Bortrykkelsen – Guds hemmelighet

 1. Man går inn i en ny tidsalder når trengselstiden med Antikrist kommer. Da er ca. 2000 år med frelsesnåde over. Det er ikke mulig å etablere en verdensregjering der Antikrist er hersker over hele verden og alle folkeslag før, de kristne og Guds ånd er tatt bort fra jorden. Det vil skje noe som aldri har skjedd i verdenshistorien. Millioner og milliarder mennesker forsvinner på et øyeblikk fra jordens overflate. I det øyeblikket det skjer vil verden gå inn i umiddelbar anarki og kaos. Mange vil dø i ulykker da biler, busser, båter og fly vil krasje. Hendelsen er overnaturlig og fra dette punkt er verden også overnaturlig. Satan vil umiddelbart ta makten og direkte styre verden. Satan får fritt spillerom. Det vil fysisk vises både demoner og andre sataniske skapninger. Det vil etableres et satanisk ondt verdensstyre rimelig kjapt med Antikrist som vil herske over alle mennesker. Teknologien er allerede der med totalovervåkning. Det første de kommer til å gjøre er å stille alle mennesker på valg om de fornekter Jesus og at det som har skjedd at mennesker er forsvunnet, ikke har noe med Gud og Jesus å gjøre. Fornekter man alt og så tilber Antikrist (Satan, Dyret) vil man blir stemplet med “dyrets merke” på kroppen. Viss man sier man tror det var Jesus som hentet de frelse og at man tror på Jesus, vil man umiddelbart bli henretter ved f.eks halshugging eller andre. Jeg tror Islam vil ha en sentral rolle i denne sataniske verdensregjeringen. De bruker hodekutting som avretting for å vise total dominans. Det blir et sant helvete på jord og ingen slipper unna. Det vil være mange som blir troende selv om det koster livet. Man kan da også slå opp i sin Bibel og se med det blotte øyet at opprykkelsen har funnet sted og sine kjære og kjente man visste var kristne, er borte. Opprykkelsen i seg selv er et bevis på at Jesus lever. Derfor vil man kunne si at de som vender om og tror etter opprykkelsen, er Thomas tvileren kristne, han som måtte ha bevis av Jesus. Men Jesus gav han svaret.

  5
  1
  • For dere som er vant til engelsk, anbefaler jeg å lytte til et meget interessant intervju med en klok kvinne som har forlatt en bibeltro sekt i USA.

   Menigheten Westberg Baptist Church, som er verdenskjent for sin bokstavelige bibellesning og fordømmelse av syndige medmennesker, ledes av en svært intelligent og belest bestefar. Han er selvsagt ekspert på Skriften, men innser ikke at han er forblindet av sin egen forståelse av en tekstsamling som han mener er guddommelig feilfri og derfor ikke trenger å tolkes. Kultlederens selvsikre teologi minner mye om visse aldrende skribenter her på Søkelys 😉

   For selv oppegående tenkere, eller kanskje nettopp disse, kan selvsagt la seg lure av sin egen evne til å reflektere. Slike bibelstuderende profeter forblindes gjerne av sin egen fortreffelighet; de er så gode til å rasjonalisere og finne svar, at de overser åpenbare selvmotsigelser og tankefeil i troen. Isteden finner de bibelsitater for enhver situasjon og opphøyer seg gjerne selv til eldster som med maktarroganse og innbilt omsorg, kan indoktrinere en hel meninghet med sine kompromissløse dogmer.

   Podkasten finnes her: https://samharris.org/podcasts/171-escaping-christian-cult/

   God lytt! 🙂

   2
   1
 2. Så herlig å lese din enkle og rett frem utleggelse om Jesu gjenkomst, Kari! Så tros styrkende i en tid med stadig nye vinklinger på hvordan Guds Ord skal forstås. Mange gamle pleide å si: Les Guds Ord som det står, tro som det står da får du erfare at det ER slik som det står!
  Jeg tenker når jeg ser hva du skriver om ulike Bibeloversettelser at det er svært viktig å velge den/de riktige oversettelsene i et virvar av mye rart. Jeg er skrekkslagen når jeg hører hva mennesker tror står… fordi de har en oversettelse som ikke stemmer med Grunnteksten. Bibelen Guds Ord er flott, Norsk Studiebibel, av blant annet Thoralf Gilbrant, enda bedre. Jeg har selv de fem bindene (Studiebibelen I – V) med gresk grunntekst av NT. Jeg sjekker det meste der og Norsk Studiebibel er meget konkordant – nær grunnteksten.
  Så til slutt: Det viktigste av alt er å være våken hver tid og stund, som du sier. Det er Jesu oppfordring! La oss be om at vi ikke blir funnet sovende som de ti jomfruene. Gud velsigne deg for din frimodighet!

  • ” Mange gamle pleide å si: Les Guds Ord som det står, tro som det står da får du erfare at det ER slik som det står!”

   1. Korinterbrev 14:
   Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. 36 Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? 37 Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.

  • Tulling Ansgar B. Du har ikke skjønt dette enda?
   Selvfølgelig skal vi tale i vei om Jesus.
   Viktig for deg å komme inn her og prøve å trykke ned kvinner med et vers du enda ikke har skjønt? Er det sånn du bruker bibelen? Jesus bare løftet oss kvinner opp.
   Jeg har forklart verset tidligere, men regner ikke med du leser det alikevel. Og JV, denne gangen kan du heller ta deg en kopp kaffe enn å kommentere.

   1
   1
  • Da er det bare å slå fast at Hanna er en løgner som ikke blir godtatt. Hun hyller først de som leser Bibelen rett som det står når det passer hennes personlige mening. Men når det ikke passer hennes personlige smak så skal det ikke leses rett som det står.

   Den bibelske merkelappen på slike antikristelige mennesker er “hypokrisis” – hyklere. Jesus benyttet dette begrepet om fariseerne – en klasse Hannah representerer i dag – og som “ikke skal arve Guds rike”.

   Hun forsøker å skjule sitt åndelige svik med skjellsord som “tulling”,samt omtale meg som en jeg ikke er.. Det gjør bare falsknere som har en dårlig sak. Lykke til med en mulig fremtidig omvendelse Hanna.

  • Unnskyld så mye for det jeg kalte deg. Ikke bra. Skulle gjerne hatt det ugjort.

 3. Oppforder til respekt for ulike forståelse av dette med bortrykkelsen og Jesu gjenkomst.

Det er stengt for kommentarer.