Bodnariu-familien og norsk barnevern, -Familien snakker ut i pressemelding

bodnariuSøkelys ble 22 januar gjort oppmerksom på at et viktig ord var falt ut av teksten  litt lengre ned i saken. Det var ordet IKKE. Den internasjonale kampanjen, som nå føres i flere land tar siktet på å øke presset mot norske myndigheter, -og stadig flere menigheter og enkeltpersoner verden over engasjerer seg nå i saken hvor norsk presse, inklusiv Vårt Land og Dagen har valgt å vinkle saken som en vanlig “barnevernssak” mens en rekke medier verden over har omtalt dette som en sak der foreldrenes kristne livssyn har spilt en avgjørende rolle. Søkelys har flere ganger i de siste dagene kommunisert med Marius familie i Romania og fikk juleaften tilsendt en lengre pressemelding hvor familien korrigerer det de mener er feilaktig og unøyaktig informasjon om saken. Pressemeldingen er signert Emilia Andreea (Bodnariu) Stoia som sammen med en av sine andre brødre fungerer som talspersoner for den rammede familien

I pressemeldingen som er datert 24 desember fortelles det innledningsvis litt om familiens bakgrunn og man forklarer også hvorfor det er satt i gang en internasjonal kampanje og protestaksjoner både i Romania, Europa og USA. Søkelys som var tidlig ute med gjengi hva de større internasjonale kristne mediene skrev om saken, har i ettertid fått både kritikk, ros og fordømmelse over å ha omtalt denne saken, og den vinklingen vi har sett i enkelte kristne aviser her i Norge har ikke gjort oss mindre kritiske til norsk barnevern i denne saken. Samtidig vil Søkelys understreke at denne saken er bygd på hvordan familien selv opplever situasjonen og hva familien selv opplever og erfarer som overgrep og maktmisbruk fra norske myndigheters side, Etter at Vårt Land og Dagen har publisert det den rumenske familien oppfatter som det offisielle norske synet på saken, søker familien og arrangørene av den internasjonale kampanjen å få frem deres versjon til våre lesere.

Hensikten med protester i Romania, Europa og USA

barnevernet-3En rekke større internasjonale medier har i de siste ukene rapportert om det norske barnevernets behandling av ekteparet Marius og Ruth Bodnariu og deres fem barn. Marius som opprinnelig er fra Romania er gift og har bodd sammen med deres romansk/norske barn de siste 10 år. Deres barn (Eliana 9, Naomi 7, Matthew 5, John 2, og Ezekiel på fire måneder har både norsk og romansk statsborgerskap. Marius som er pappa til de fem barna har en mastergrad fra  Polytechnic University i Bucuresti og jobber i Førde innen IT, mens Ruth er utdannet sykepleier og jobber ved et sykehus. Mandag den 16 november 2015 “kidnappet” det norske barnevernet de fire eldste barna, mens babyen på fire vevring-skolemåneder ble hentet neste dag og kjapt plassert i tre forskjellige fosterhjem uten at barna først ble vurdert emosjonelt og psykisk. Prosessen med å frata Bodnariu familiens barn begynte da rektor ved Vevring skole hvor Eliana og Naomi var elever, kontaktet barnevernet og uttrykte bekymring for jentenes religiøse oppdragelse og at de ble disiplinert hjemme. I tillegg skal rektoren ha hatt den oppfatning at foreldre og bestemor var ekstreme kristne og rektoren fryktet at foreldrenes radikale kristne overbevisning kunne hemme og skade jentenes utvikling. I samtalen med barnevernet skal rektoren ha understreket et ønske om at barnevernet skulle gi veiledning og at barna var intelligente og kreative og hun ikke trodde at jentene ble fysisk mishandlet i hjemmet. Den samme rektoren hadde tidligere hisset seg opp og forbudt en av jentene å synge fordi hun tidligere hadde sunget en kristen sang for sine klassekamerater. Før barnevernet hadde mottatt denne bekymringsmeldingen fra skolens rektor, hadde barnevernet i følge Marius søster fremmet en beskyldning om påstått familievold mot foreldrene, uten å informere foreldrene om beskyldningen.

Les også: NRK “Uro over barnevern i Naustdal”

Den 16 november besluttet Naustdal barnevern å overta Bodnariu barna og foreldrene ble pågrepet og avhørt. Barnevernet hentet jentene fra skolen sammen med det lokale politiet romania-protestog hentet også de to litt eldre guttene fra familiens hjem samtidig som Ruth ble arrestert. Hennes mann, Marius ble pågrepet på sin arbeidsplass og de begge ble holdt adskilt og innbrakt til den lokale politistasjonen for avhør. Foreldrene ble avhørt hver for seg, og Marius som ikke er norsk statsborger ble heller ikke tilbudt advokat eller tolk under avhøret. Etter noe få timers avhør ble foreldrene løslatt av politiet sammen med det minste barnet, og politiet skal ikke ha ansett at foreldrene utgjorde noen fare for barnet. I prosessen når de ble sluppet skal politiet ha gjort det klart at foreldrene skulle få oppfølging som skulle forklare hva som skjedde.

Hevder foreldrene ble ulovlig pågrepet -legeundersøkelser fant ingen tegn til vold mot barna

Myndighetene arresterte foreldrene uten å informere dem om anklagene eller bevis som krevde et slikt dramatisk hendelsesforløp. Videre ble foreldrene angivelig tvunget til å føye seg uten å bli tilbudt juridisk bistand og det ble sagt at dersom de samarbeidet uten slik hjelp ville det falle gunstig ut for dem og familien. Dagen etter, den 17 november og på tross av de positive forsikringene fra avhøret, kom barnevernet sammen med det lokale politiet til familiens hjem og tok med seg den fire måneder gamle Ezekiel. Barnevernet som ikke er en juridisk domstol holdt så en høring ved det lokale barneverns kontoret og fattet barnevernet-4en kjennelse som gikk i mot foreldrene og anklaget dem for å ha fysisk mishandlet deres egne barn. Barnevernet skal så ha beordret en utvidet medisinsk undersøkelse av barna og familien sier til Søkelys at det i undersøkelsen ikke var noe som støttet beskyldningene om fysisk mishandling. Den medisinske undersøkelsen understreket at det  ikke var noen tegn på fysisk eller mental mishandling av barna. På tross av dette opprettholdt barnevernet sitt vedtak som var bygd utelukkende på noen ord om at de hadde fått klask på bakenden. Disse forklaringene er verken bevist og de er også selvmotsigende og barnevernet fattet da en beslutning om at foreldrene kun kan være sammen med babyen to ganger i uken og da i to timer. Bare Ruth får lov til å se guttene og ingen av foreldrene har lov til å ha samvær med jentene. Foreldrene har ikke sett sine to jenter siden 16 november og det er uklart hvordan barna er blitt avhørt, om det var psykolog til stede, hvordan barna ble utspurt og det var heller ingen advokat tilstede for å representere foreldrene. Dermed var det ingen uavhengig jurist til stede som kan forvisse oss om at lover og regler når det gjelder avhør av mindreårige ble fulgt, samt at barna ikke led emosjonell stress eller påført traumer av det hele,” skriver familien i pressemeldingen sendt Søkelys. (Ut fra erfaringer fra eksempelvis “Bjugn saken” som rystet norsk rettsvesen tidlig på 1990 tallet ble vi da kjent med hvordan ledende spørsmål rettet mot barn, kan få alvorlige følger

Ble ikke informert

“Marius og Ruth har ikke mottatt noen form for advarsler eller blitt gjort oppmerksom på eventuelle feil eller mangler ved deres oppdragelse og opplæring av barna før de ble avhørt av politiet den 16 november, hevder familien i pressemeldingen sendt juleaften. “Barnevernet har selv forbrutt seg mot prinsippet om “hva som er til det beste for barna” ved å unnlate å sjekke ut og evaluere de konsekvenser og skader barna kan bli påført som et resultat av den tvungne separasjonen fra sine foreldre. For øyeblikket blir barna urettmessig spredd og holdt i tre forskjellige fosterhjem, i to forskjellige byer som ligger minst 3,5 time borte fra familiens hjem. Fet har blitt dokumentert at barna insisterer på at de savner sine foreldre og vil hjem til dem som er glad i dem, men barnevernet hører ikke på barnas bønn. Paradoksalt, i et møte mellom foreldrene og barnevernet den 15 Facebook-Bodnariu-Familydesember skal barnevernet ha sagt at de ønsker å bli bedre kjent med dem, og så evaluere det hele i februar, men parallelt med disse utsagnene skal barnevernet ha satt i gang prosedyrer for å få bortadoptert alle fem barna. Vi ønsker å peke på at det er en rekke uklare, uforklarlige og ikkeadresserte forhold knyttet til måten de fem barna til Marius og Ruth ble fratatt dem på, sier  Emilia Andreea Bodnariu Stoia som mener at barnevernet i denne saken bryter med FNs konvensjon om barns rettigheter som ble vedtatt av FNs generalforsamling den 20 november 1980 og da spesifikt artiklene  5, 8, 9, 14, 18, 20 (linje 3), og 30. Vi vil også peke på at barnevernet tyr til overdreven bruk av maktmidler. Videre at det i forkant ikke har vært noen form for undersøkelser av barnas sosiale situasjon og at man heller ikke kontrollerer og evaluerer hvordan denne påtvungne adskillelsen fra deres foreldre og slektninger og utplasseringen i tre forskjellige fosterhjem. I tillegg savner vi den åpenhet som bør prege demokratiske stater, samt det faktum at avhør er blitt foretatt uten advokatbistand eller tolk, og dette underminerer menneskers rett til å ha forsvarer. Videre ble Marius forhindret fra å kontakte den rumenske ambassaden samt at det ikke finnens bevis på fysisk eller psykisk mishandling,  sier  Emilia Andreea videre. “Videre har de stadig utsatt å se til at dokumentene blir oversatt til rumensk, som skal være lovpålagt. Vi reagerer også på at moren ikke får lov til å pleie sitt tre måneder gamle barn unntatt to timer i uka.

Minner om det tidligere kommunistregimet i Romania

-Barnevernet skal også ha presset moren (Ruth) til lyve og forklare at faren er voldelig gjennom å love at barna ville bli returnert til henne. Barnevernet truer Marius med at han aldri vil se barna sine igjen dersom han går offentlig ut med saken, denne trusselen fra barnevernets representant er åpenbart satt fram for å presse ham. Et annet moment vi vil påpeke er at de (barnevernet) på tross av at deres advokat skal ha påpekt at det finnes fosterhjem nærmere familiens bosted, velger å plassere barna langt borte fra familiens hjem. I tillegg manipulerer de barna med ledende spørsmål som er lagd for å anklage foreldrene. -Slike metoder og triks minner oss om taktikken som ble utøvd av det tidligere totalitære systemet gjennomført av kommunist-regimet i Romania. Det er erkjennelsen av dette som styrker oss i våre anklager mot barnevernet og implisitt også den norske stat som medvirker til åpenbare brudd på familie og menneskerettigheter. Brudd som består i trusler og skremsel mot Bodnariu familien og deres forsvarere, hvorav noen ikke har lisens, skriver Emilia Andreea som mener at dette er et forsøk på å gjøre dem tause og slik begrense deres frihet til religionsutøvelse.

Reagerer også i solidaritet med andre som opplever urett fra norsk barnevern

“Vi ønsker å stå opp i solidaritet sammen med Marius og Ruth Bodnariu og vi fordømmer symbol-kidnappingde irrasjonelle maktovergrepene mot en normal og velfungerende familie som har forsørget og skapt et godt hjem for sine fem barn og dem selv. Marius og Ruth er godt integrert i samfunnet og har tilført lokalsamfunnet mange verdier i egenskap av deres yrker, og de har ikke satt i gang eller utført umoralske eller gjort noe ulovlig. Videre ønsker i gjennom denne aksjonen å vise solidaritet med andre familier som har gjort tilsvarende erfaringer med det norske barnevernet. Vi snakker her om familier fra Litauen, Polen, Slovenia, Tyrkia, Brasil, India, Russland og den Tsjekkisk Republikk,” heter det avslutningsvis i uttalelsen som er ført i pennen av Marius søster, Emilia Andreea Bodnariu Stoia som forklarer at norsk lov gjør at de er avskåret fra å offentlig legge ut dokumenter og sakspapirer. I følge Emilia velger Marius etter råd fra sin advokat og unngå å uttale seg offentlig om saken på det nåværende tidspunktet, men den internasjonale kampanjen og demonstrasjonene utenfor norske ambassader vil fortsette samtidig som man prøver å skape en bred opinion mot det norske barnevernet internasjonalt. Også i Norge jobbes det nå med å få til demonstrasjoner mot barnevernet og stadig flere lar seg engasjere til engasjement for familien som nå må utkjempe sitt livs kamp mot det kontroversielle norske barnevernet som har et svært tvilsomt rykte i en rekke land.

Denne saken er familiens versjon av det de oppfatter som barnevernets kidnapping av fem barn fra en norsk/rumensk pinsevenn-familie. Saken er basert på en pressemelding fra aksjonsgruppen som jobber for å gjenforene barna med deres familie. Pressemeldingen er ført i pennen av  Emilia Andreea Bodnariu Stoia som er søster av Marius og svigerinne til Ruth

12 tanker om “Bodnariu-familien og norsk barnevern, -Familien snakker ut i pressemelding

 1. Jeg skjønner det ikke! Er det nesten ingen i Norges land som bryr seg????

  Det virker som avisene Dagen og Vårt Land skrev det lille de gjorde om saken bare for å roe ned det norske folk og forhindre at noen begynner å tvile på barnevernet. Utlandets reaksjoner blir latterliggjort. De skriver at de har gransket saken nøye. Men det tviler jeg på. Det er bare “hysj-hysj ” og familien Bodnariu blir møtt med kulde.

  Jeg satt igår etter julefeiringen og tenkte og ba for denne familien. Det gjør fryktelig vondt når jeg tenker på den forferdelige måten de er blitt behandlet på. Jeg håper i det minste at de fikk være sammen på juleaften!

  • Du har helt rett Hildi. Jeg har også registrert at svært mange kristne, også her inne har like stor, eller kanskje ennå større tro på barnevernet enn de har på bibelen. For meg ser det ut som om norske kristne svelger absolutt alt uten motforestillinger som kommer fra barnevernet eller systemet.
   Alle som stiller spørsmål ved vårt eget bilde av barnevernet og systemet blir sett på som tullinger som ikke vet bedre eller møter all slags beskyldninger. Jeg mener at det vi er vitne til blant mange kristne er en kynisme overfor familien som er rammet -blind tro på et system som mange tror er ufeilbart, og nærmest et raseri mot de som utfordrer bildet de har skapt seg av barnevernet.

   Jeg mener at å ta noens barn må være absolutt siste utvei, at man i stedet bør ha et helt sett av ulike verktøy å kunne bruke, i form av veiledning, rådgivning, kontroll, samtaler, osv osv, men det vi ser her er rett og slett at barna er blitt tatt kjapt, fjernet fra familien, blitt sendt av sted fra dem som elsker dem, og få i Norge, selv blant Guds folk syntes å bry seg. Det som ser ut til å gjelde i Norge blant kristen media er å skrive det som er politisk korrekt, det som er aksepterte holdninger, det som samstemmer med vårt selvgode bilde av et ufeilbart barnevern. Det finnes dessverre få alternative røster til dem som synger systemets sang.

 2. I ekstremtilfeller, hvor foreldre for eksempel er under sterk påvirkning av narkotika eller alkohol og ikke i stand til å ta seg av barna, kan det være livsviktig å ta barna ut av hjemmet. I tilfellet til Familien Bodnariu er det ikke snakk om noe i nærheten av et slikt ektremtilfelle.

  Det er helt utrolig at det norske barnevernet kan handle på en slik brutal måte. Derfor forstår jeg også din skepsis i forhold til om det ligger noe mer bak som vi ikke har blitt fortalt. Jeg har også alltid trodd at noe slikt ikke kan skje i Norge som regnes å være et tryggt og godt land. Men nå som jeg leser andre skrekkhistorier om flere grove feil barnevernet har gjort, i tillegg til denne skrekkhistorien, begynner jeg å se de som styrer i Norge med mer kritiske briller.

  Det er ikke bare foreldrene som lider i denne saken. Kan du tenke deg hvordan det er for barna å plutselig bli bortført og bortplassert til en helt fremmed familie og sted? De fikk ikke engang få være sammen men ble plassert i tre forskjellige familier. En liten, nesten nyfødt baby ble brått tatt vekk ifra sin mor. Som mor til fire teenies/tweenies knuser det hjertet mitt når jeg tenkler på traumaet denne moren går gjennom nå……

 3. Nå må vi huske at dette kun er den ene siden av saken, det er ingen her som vet hva som har skjedd i denne saken, å det er kun mulig å høre foreldrene sin side av saken fordi barnevernet har taushetsplikt, man skal være forsikte med å være for påståelig om hva som virkelig har skjedd i denne saken.
  Jeg mener ikke med dette å si at barnevernet har handlet riktig, eller at foreldra ikke fortelle den sanne historien, jeg bare mener å si at vi ikke vet alt.

  Husk at en sak som dette skal opp i fylkesnemnda, det er altså ikke barnevernet som tar siste avgjørelse for hva som skal skje her.

  Heldigvis har vi en Gud som vet hva som er riktig.
  La oss be til Gud om at de rette avgjørelsene skal bli tatt i denne saken og at det som er best for barna skal skje.

  • Til orientering et par eksempler fra systemet.

   “Advokat meiner sakkunnige er kjøpt og betalt av barnevernet”

   “– I ein kommune på Vestlandet har det vore ein sakkunnig inne, som i stor grad har gått på tvers av det det kommunale barnevernet meiner. Den sakkunnige meiner at barnevernet ikkje bør overta omsorga for barnet, men at ein løyser problemet på ein annan måte. No har kommunen kasta denne sakkunnige og engasjert ein ny, seier Anda”

   http://www.nrk.no/sognogfjordane/_-for-tette-band-i-barnevernet-1.11311342

  • Ja, her er det *kun* den eine sida – den anklaga parten – si historie som kjem fram. Ingen seriøse media jobbar slik med barnevernssaker, men er ikkje overraska over at jallamedia som Søkelys publiserer slikt… Eit media med ein soleklar agenda.

   Det er verdt å minne om at dette er ein sak for rettsvesenet. Ikkje berre ein sak, men to. Omsorgsovertakinga skal opp i Fylkesnemnda for Barnevernssaker, for så å bli rutinemessig anka til Tingretten av advokatar med $$ i blikket. Då vert saken belyst frå begge sider, og så får ein sjå kva det endar med.

   I tillegg er begge foreldra i følge Firda og NRK politimelde for vald mot desse barna. Dette vert – når politiet gidd etterforske – ein separat sak. Det blir interessant å sjå kva innsats “Søkelys” gjer for å formidle det som kjem fram i desse rettsakene.

  • Sokelys – du er tydelegvis fullstendig opphengt i konspirasjonsteorien din. Du viser null forståing for at det du driv på med er ei einsidig kampanje for den eine parten i denne saken. Har du fullstendig avvist tanken på at foreldra kan ha interesse av å formidle kun delar av historia? I kva andre saker ville du ha dømt *kun* på grunnlag av den anklaga si saksframstilling?

   Kvar gong slike saker dukkar opp på tullesider som dette vert det påstått at barnevernet “gøymer” seg bak teieplikta. Vel, i motsetning til uansvarlege leikejournalistar som deg så *må* faktisk barnevernet respektere den LOVPÅLAGTE teieplikta. Dei har lovar og forskrifter å forholde seg til, både når det gjeld teieplikt og utøving av jobben elles.

   Omsorgsovertakinga skal gjennom minimum tre rundar i rettsapparatet. *Minimum*. I tillegg skal voldstiltalen gjennom minst ein runde. Saken vil verte godt belyst frå begge sider. Dette tullet du driv med her fører ingenting godt med seg.

  • Takk Hildi! Sannheten må frem.

   80% feilbehandling av barnevernsaker i følge NRK Brennpunkt må karakterisere barnevernet som en ukultur.

   En meget god og opplysende video.

 4. Hildi – “ekstremtilfeller”? Trur du det berre er fysisk vold og ekstrem narkorus som kan skade barn? Prøv å søk litt informasjon utanom dei konspiratoriske antibarnevernssidene på nettet, det kan vere lærerikt. Rett nok er det tyngre å lese fagstoff på området enn å late seg rive med av hjerteskjærande (men einsidige og partiske) historiar på Facebook og “Søkelys”, men det er desto meir opplysande.

 5. “Ingen røk uten ild”. Det er tusenvis av historier om “det grusomme barnevernet”, og omkvedet er at “vi har ikke gjort noe galt, vi er fantastiske foreldre, og barnevernet vil bare ta oss, fordi…”.
  Gi meg styrke, så naive dere er som sluker disse historiene rå!!!

Det er stengt for kommentarer.