8 av 12 biskoper vil velsigne det Herren forbanner

På vei til å bli en frafallskirke

Hele åtte av de tolv biskopene i den norske kirke åpner nå opp for kirkelig forbønnsliturgi og vielse av homofile og lesbiske par. Dermed bryter ett overveldende  flertall av biskopene i den norske kirke nok en gang med Guds Ord. Flertallet består ikke uventet av biskopene Byfuglien, Dahl, Fiske, Jørgensen, Kjølaas, Pettersen, Singsaas og Sommerfeldt. De fire biskopene som ennå er imot er Kvarme, Midttømme, Nordhaug og Reinertsen. De tolv biskopene erkjenner at “saken setter det kirkelige samholdet på prøve,” og i et forsøk på å finne løsning som kan virke samlende anbefaler de derfor at kriken samler seg om en forbønns liturgi for homofile og lesbiske som er viet borgerlig. Med andre ord går kirken inn for en “light form av vielse” av homofile og lesbiske parforhold.

Den siste forfalls-utviklingen i den norske kirke vil neppe bli hilst velkommen av lederne for de ulike lutherske organisasjonene. Vi forventer at både Misjonssambandet, Normisjon og de andre lutherske lekmannsorganisasjonene kommer til å uttrykke dyp uro over utviklingen, men vi har liten tro på at noen av organisasjonene vil velge å bryte med den norske kirke. Det vi dog tror er at en god del kristne etter dette igjen vil vurdere sitt medlemskap i den norske kirke. Selv om bispemøtet ikke er i stand til å gi ett entydig svar på hvorvidt man er villig til å vie homofile, tror vi likevel at kirken innen kort tid vil komme til å velsigne og også vie homoseksuelle og lesbiske ekteskap. Det faktum at hele 8 av 12 biskoper er villige til å vie homofile par er oppsiktsvekkende. Men ennå mer oppsiktsvekkende er det at de fire biskopene som er i mot kan gå med på å erkjenne at saken ikke er kirkesplittende. På tross av at et flertall av bispene nå vil gi sin velsignelse til noe som Bibelen omtaler som en styggedom i Guds øyne, slår likevel et samlet bispemøte fast at saken ikke er splittende.   De fire biskopene som sier nei til flertallets mening uttrykker at likekjønnet samliv ikke kan være et ekteskap etter kristen teologi.

En kirke på ville veier

Borge kirke 2 – Å definere likekjønnede samliv som ekteskap vil innebære et radikalt brudd med det som alltid har vært kirkens lære, og vi kan ikke se at det finnes teologisk grunnlag for å foreta et slikt brudd, heter det fra mindretallet i Bispemøtets uttalelse. Imidlertid vil ikke den konservative “firerbanden” ta konsekvensene av sitt teologiske ståsted og de kan alle enes om at kirken fint kan leve med en slik situasjon. I følge bispenes uttalelse finner verken flertallet eller mindretallet at uenigheten mellom biskopene er av en slik karakter at den rokker ved deres felles forståelse av evangeliet. Et samlet bispemøte konkluderer med at «uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes». Med andre ord er også mindretallet enig i at et frafall fra Bibelens ord og kirkens tradisjonelle lære ikke er kirkesplittende og at man helt fint kan leve med uenighet i synet på hvorvidt homofil praksis er forsvarlig ut fra Den Hellige Skrift. At bibelen, både det gamle og nye testamentet entydig fordømmer homofil praksis er tydeligvis ikke så nøye for de tolv smilende kvinner og menn som har satt seg selv i dommersete over Guds Ord..

Ikke uventet

At et flertall av den norske kirkes biskoper nå åpner opp for kirkelig velsignelse og medfølgende ritualer for homoseksuelle vielser er ikke uventet. Kirken har helt siden man valgte å forråde det ufødte liv og de tre abortprestene Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner vært inne i en prosess hvor man har beveget seg lengre og lengre bort fra Bibelens ord og luthersk teologi. Vi lever i en tid preget av et stort frafall fra Bibelens sannheter både i den ene og den andre retning og derfor er vi heller ikke overrasket over at den norske kirke er i ferd med å foreta et veivalg som fører dem enda lengre bort fra Guds vilje og den sunne lære. Selv om den norske kirkes lederskap nå vakler er vi likevel ikke i tvil om at Guds ekte menighet vil stå fast på det gamle evangeliet. Imidlertid er vi også overbevist om at det vil bli en høy pris å betale for de trofaste få, som ikke lar seg rive med av frafall. vranglære eller destruktive åndskrefter som feier inn over Guds jordiske kirke. Bibelen som er Guds Ord forteller dette om de siste tider:  ” Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. 2.Tim.3,1-5
Den norske kirkes religiøse lederskap er nå så langt ute på viddene at de ikke lenger er i stand  til å høre Guds røst eller inneha evnen til å skille mellom rett og galt på et bibelsk grunnlag. Profeten Hoseas slår det ganske enkelt fast med ordene: “For mitt folk henger fast ved sitt frafall fra mig, og kaller nogen dem til det høie, er det ingen av dem som løfter sitt øie opad.” (Hos 11,7)

En bastion vil falle

tom-kirke1Selv om biskopene pr i dag har falt ned på et mellomstandpunkt som verken er fugl eller fisk, er det stor grunn til å frykte at den norske kirke innen kort tid, og kanhende så tidlig som under kirkemøtet i april vil gå inn for forbønns-liturgi eller i verste fall vielse av homoseksuelle ekteskap. Uansett om et endelig klarsignal for vielse av homofile ekteskap vil komme i 2014 eller senere, tror vi bare det er et tidsspørsmål før også denne saken er tapt. Dagen redaktør Tarjei Gilje gir på lederplass i dag følgende vurdering av situasjonen etter bispemøtet: “Bispemøtets uttalelse bærer preg av et klassisk kompromiss. Et klart flertall av biskopene ønsker å vie homofile par. Men av hensyn til ønsket om kirkelig samling, velger de å ikke trumfe gjennom sitt primære syn. I stedet anbefaler de en forbønnsliturgi. Heller ikke denne vil mindretallsbiskopene godta. Dermed kan man tolke situasjonen dithen at flertallsbiskopene viser raushet overfor sine fire kolleger, og at disse så velger å besvare rausheten med å bli stående nøyaktig på samme sted som før. En slik tolkning tjener til å befeste et bilde av en kirke i bevegelse, men hvor flertallsbiskopene viser tålmodighet med mindretallet slik at de om noen år sammen kan gå inn for den vigselsordningen det nå ikke er enstemmighet omkring.”

Ikke vanskelig å være enig

Det er ikke så veldig vanskelig å være enig med det Dagen redaktør Gilje her skriver. Utviklingen i den norske kirke peker rett nedover og det er bare et tidsspørsmål før den konservative rest må erkjenne at slaget er tapt. Dette er selvfølgelig trist, men for dem som blar litt i Bibelen vil det neppe være noen overraskelse. Tiden for et exodus for Guds folk ut av den norske kirke burde nærmer seg stormskritt.