1968 profeti fra 90 år gammel kvinne fra Valdres hovedoppslag i CharismaNews tirsdag

Emanuel Minos`s budskap om den 90 år gamle Valdres kvinnen, Gunhild Smelhus- som forutså tredje verdenkrig hovedoppslag i det innflytelsesrike karismatiske magasinet Charisma

faksile-charisma-newsDen avdøde norske evangelisten Emanual Minos gjenfortelling av et budskapet ei 90 år gammel dame fra Valdres som hette Gunhild Smelhus mottok i 1968 og som den nå avdøde evangelisten Emanuel Minos videreformidlet både til det norske og Skandinaviske folk er i dag hovedoppslag i det innflytelsesrike amerikanske magasinet Charisma News. Dr Emanuel Minos som døde 15 november i fjor vil gå over i vår norske kirkehistorie som en av de mest innflytelsesrike forkynnere Norge har hatt de siste ett hundre år. Med Emanuel Minos gikk en av de tydeligste profetiske røster i tiden bort, mens hans profetiske budskap om Jesu gjenkomst vil leve videre på talekassetter, på You Tube og i hjertene til alle som er blitt berørt av hans tydelige budskap om disse siste tider.

emanuel-minosEn navnløs 90 år gammel kvinnes budskap formidlet gjennom den norske evangelisten Emanuel Minos forkynnelse når stadig lengre og lengre ut i verden. I dag, hele 47 år etter at den nå avdøde kvinnen videreformidlet den visjonen hun hadde fått fra Herren -til Emanuel Minos blir Valdres kvinnens visjon og bemerkelsesverdige budskap formidlet ut også til amerikanske lesere som får del i hva Herren viste den 90 gamle damen fra Valdres for hele 47 år siden. Med krig, uro og kaos nesten overalt i verden er budskapet fra Valdres, gjenfortalt av Emanuel Minos svært aktuelt og overgår både nyhetene om Mulla Krekar, asylbarna, eventuell mistillit mot justisminister Anders Anundsen og alle andre agurker media omtaler.

En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968. Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men globusnå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre. Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne: ”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold. 2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

gud-vil-rikdomDet gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og 5-tv-voldødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen. (Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos). Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos) Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe. -Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter: Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg. (Budskapet i videoen er fra et Emanuel Minos møte i Sverige hvor temaet er Jesu gjenkomst og tredje verdenskrig)

An old woman of 90 from Valdres in Norway had a vision from God in 1968. The evangelist Emanuel Minos had meetings (services) where she lived. He had the opportunity to meet her, and she told him what she had seen. He wrote it down, but thought it to be so unintelligible that he put it in a drawer. Now, almost 30 years later, he understands he has to share the vision with others.

The woman from Valdres was a very alert, reliable, awake and credible Christian, with a good reputation among all who knew her. This is what she saw:

“I saw the time just before the coming of Jesus and the outbreak of the Third World War. I saw the events with my natural eyes. I saw the world like a kind of a globe and saw Europe, land by land. I saw Scandinavia. I saw Norway. I saw certain things that would take place just before the return of Jesus, and just before the last calamity happens, a calamity the likes of which we have never before experienced.

She mentioned four waves:

1. “First before Jesus comes and before the Third World War breaks out, there will be a ‘détente’ like we have never had before. There will be peace between the super powers in the east and the west, and there will be a long peace. (Remember, that this was in 1968 when the cold war was at its highest. —E. Minos) In this period of peace there will be disarmament in many countries, also in Norway and we are not prepared when it (the war) comes. The Third World War will begin in a way no one would have anticipated—and from an unexpected place.

2. “A lukewarmness without parallel will take hold of the Christians, a falling away from true, living Christianity. Christians will not be open for penetrating preaching. They will not, like in earlier times, want to hear of sin and grace, law and gospel, repentance and restoration. There will come a substitute instead: prosperity (happiness) Christianity.

“The important thing will be to have success, to be something; to have material things, things that God never promised us in this way. Churches and prayer houses will be emptier and emptier. Instead of the preaching we have been used to for generations—like, to take your cross up and follow Jesus—entertainment, art and culture will invade the churches where there should have been gatherings for repentance and revival. This will increase markedly just before the return of Jesus.

3. “There will be a moral disintegration that old Norway has never experienced the likes of. People will live together like married without being married. (I do not believe the concept ‘co-habitor’? existed in 1968. —E. Minos.) Much uncleanness before marriage, and much infidelity in marriage will become the natural (the common), and it will be justified from every angle. It will even enter Christian circles and we pet it—even sin against nature. Just before Jesus’ return there will be TV programs like we have never experienced. (TV had just arrived in Norway in 1968. —E. Minos)

“TV will be filled with such horrible violence that it teaches people to murder and destroy each other, and it will be unsafe in our streets. People will copy what they see. There will not be only one ‘station’ on TV, it will be filled with ‘stations.’ (She did not know the word ‘channel’ which we use today. Therefore she called them stations. —E. Minos.) TV will be just like the radio where we have many ‘stations,’ and it will be filled with violence. People will use it for entertainment. We will see terrible scenes of murder and destruction one of the other, and this will spread in society. Sex scenes will also be shown on the screen, the most intimate things that takes place in a marriage.” (I protested and said, “We have a paragraph that forbids this kind of thing.” —E. Minos.) It will happen, and you will see it. All we have had before will be broken down, and the most indecent things will pass before our eyes.

4. “People from poor countries will stream to Europe. (In 1968 there was no such thing as immigration. —E. Minos.) They will also come to Scandinavia and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. They will be treated like the Jews before the Second World War. Then the full measure of our sins will have been reached (I protested at the issue of immigration. I did not understand it at the time. —E. Minos.)

The tears streamed from the old woman’s eyes down her cheeks. “I will not see it, but you will. Then suddenly, Jesus will come and the Third World War breaks out. It will be a short war.” (She saw it in the vision.)

“All that I have seen of war before is only child’s play compared to this one, and it will be ended with a nuclear atom bomb. The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, America, Japan, Australia and the wealthy nations. The water will be ruined (contaminated?). We can no longer till the soil. The result will be that only a remnant will remain. The remnant in the wealthy countries will try to flee to the poor countries, but they will be as hard on us as we were on them.

“I am so glad that I will not see it, but when the time draws near, you must take courage and tell this. I have received it from God, and nothing of it goes against what the Bible tells.

“The one who has his sin forgiven and has Jesus as Savior and Lord, is safe.”

6 tanker om “1968 profeti fra 90 år gammel kvinne fra Valdres hovedoppslag i CharismaNews tirsdag

 1. Det kan virke som om vi ikke befinner oss så fryktelig langt unna denne tiden… men de som mener Bibelen er fri fantasi og oppdiktet eventyr vil nok fortsette med dette.

  Det er hvertfall det som står skrevet i den sorte bok. 🙂

  4
  1
 2. Ha olje på lampene!
  Be at Jesus bevarer oss gjennom djevels listige angrep, for vi er midt oppe i dette nå.
  Les og lær Davids salmer utenat og be slik som Guds Ord lærer oss.
  Salme 25. 32. 34. 51. 91. for å nevne noen.

  Salmene 51:10‭-‬13
  Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni meg!
  Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra meg!
  Gi meg igjen din frelses fryd, og ophold meg med en villig ånd!
  Så/da vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til deg.

  6
  1
 3. What was shown by the Blessed Virgin to the seers of Fatima, Ezquioga, Garabandal, Akita and Međugorje is perfectly in line with Valdres’ professions of this nineteen-year-old lady, Gunhild Smelhus.

  Luke 17:34-37
  I tell you, on that night two people will be in one bed; one will be taken and the other left. 35 Two women will be grinding grain together; one will be taken and the other left.” [36] [a]
  “Where, Lord?” they asked.
  He replied, “Where there is a dead body, there the vultures will gather.”

  2
  1
  • No its not.
   There is only one God and only one person between us and Gods judgement:
   Jesus Christ.

   Praying and to mother Mary/the blessed virgin, is blasphemy and false teachings given by the catholic church.

   Also you cannot earn heaven by doing good deeds. It is all given as a gift by the grace of God, by the the blood of Jesus on the cross dying for your sins.

   And here is why:

   1. Tim 2:5+
   5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
   6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.

   John 14:6
   6 Jesus said: … I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

   Now read the first of the ten commandments:

   Exodus 20:2++
   2 I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
   3 Thou shalt have no other gods before me.
   4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
   5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
   6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

   1. John 5:9++
   9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
   10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
   11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.
   12 He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

   20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
   21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

   If not yet convinced, watch this video: Especially 04:40 and the rest.

   https://m.youtube.com/watch?v=m5tQKwYwSrA

Det er stengt for kommentarer.