Vokt dere for de falske profeter!

ulv-sau“Jeg fant dette i avisen Dagen skrevet av Sølve E. Salte i 2008. Tillater meg å gjengi en del av det han skrev, for det er ikke mindre aktuelt i dag. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:15-16.Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter, de ser ut som brennende kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter. De er å finne i ulike kirkesamfunn og kristne bevegelser,” skriver signaturen BE i noen kommentarer postet i kommentarfeltet på vår sak omkring det kommende møte med en kontroversiell apostel. Vi gjengir de tre bidragene som ble postet

De kan stå frem som biskoper eller prester, emissærer eller karismatiske mirakelmenn, teologiprofessorer eller oppbyggelsesforfattere. Det er ikke slik at vi bare kan kaste et raskt blikk på dem å konstatere – det er en ulv. Nei, ytre sett ser de ut som Guds tjenere, men innvending, på innsiden, der våre øyne ikke kan se, der er de glupske ulver. Det er mye som står på spill. En falsk profet er en glupsk ulv som river Jesu kropp i stykker. Bibelen advarer oss: Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matteus 24:11 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 1 johannes 4:1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. 1 Tim 4:1-2

Bibelen slår fast at falske profeter finnes og at de vil forsøke å forføre oss. Det finnes ånder som fører vill og det finnes såkalt kristen undervisning som stammer fra demoner. Mange kristne vil bli forført, fordi de ikke voktet seg for de falske profetene og fordi deres hyrder ikke ropte et «varsko» og ledet flokken til en sikker hvileplass.

Hvordan kan kristne bli forført?
Hvordan kan kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur? Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke han advare og lede oss vekk fra ulvene? Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men han trenger at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. Joh 14:23. Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse dersom vi forlater og svikter det middel han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet. Svaret på hvorfor kristne blir forført av falske profeter er veldig enkelt: Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22:29

Vi blir forført fordi vi ikke kjenner skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsesbevegelser ut fra Bibelen. Vi farer vill fordi vi ikke kjenner Guds makt slik den er åpenbart i bibelen. Siden vi ikke kjenner Den Hellige Ånds gjerning slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt som virker åndelig, alt som sies å være en utøselse av Ånden. Og dette gjør vi selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra Satan. Mitt folk skal gå til grunne fordi det mangler kunnskap,
Hosea 4:6.

Vi lever i en utsatt tid: Jeg vil påstå at vi kristne i dagens Norge, ja i hele Europa og Nordamerika lever i en særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt ulv_i_prestedraktsvekket gjennom vår bundethet til materialisme. Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden (Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er at våre sinn er vendt mot jorden. Paulus skriver: Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil.(2 Tim 2:4) Mange av oss er så bundet opp i dagliglivets gjøremål, at vi ikke er i stand til å gjøre det vår Hærfører vil. Denne verdens gud, Satan har fanget oss, bundet oss til jorden, og røvet oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved at verden, det vi ser, hører og erfarer har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn. Vi er en generasjon kristne, opptatt av jordiske ting og uten den rette kjennskapen til Gud gjennom Ordet. I denne vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. Vi forstår at vi er fattige, at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et kristenliv. I vår hunger er jeg redd at vi spiser hva som helst, uten å bedømme den maten vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjenkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av Satan til å bruke vår materielle velstand til å jage etter/kjøpe Åndelig erfaring/den rette salvelse, eller hva det nå enn skulle kalles. Vi har penger til å reise jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer at ordet er oss nær.

Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Romerne 10:6-8 Det er etter min oppfatning livsfarlig å jage etter åndelige erfaringer, mer av Gud i ens liv, dersom en ikke står rotfestet og grunnfestet i ordet. Søker du inn i den åndelige verden, uten å gjøre det gjennom Ordet – Ja da vet du aldri hva som møter deg og hvem som tar imot deg på den andre siden. Når du i din hunger strekker hånden inn i den usynlige virkeligheten, så vet du ikke om det er Gud eller djevelen som tar imot deg. Djevelen er en realitet, og han har en hær av falne demoner, og falske profeter som er mer en villig til å førføre deg .Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 2. Kor 11:13-15

Ikke spis hva som helst bare du er sulten. Hunger er bra! Spis ordet, og rop til Jesus om vekkelse og liv. Bedøm profetier og profeter ut fra bibelen, og hold fast på det gode. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5:19-21 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Efeserne 4:14

På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:16a
Jesus sier at vi skal gjennkjenne falske profeter når vi studerer fruktene av deres tjeneste. Vi skal nå sammen se på noen kjennetegn på falske profeter. Kjennetegn: Lettvint vil de preacher-devillege skaden i mitt folk Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!»
og så er det ingen fred. Jeremia 6:13b-14
En profets oppgave i det gamle testamentet var å vekke/omvende folket med sitt budskap. Profeten skulle ved å tale Guds ord inn i folkets liv og situasjon kalle folket tilbake til et liv i samsvar med Guds ord, under Guds herrdømme. Et mønster i den profetiske tjeneste er: Dom over folkets frafall, advarsel om hvilke følger forsatt ulydighet vil få og et tilbud om nåde/frelse dersom en mottar budskapet. I visse tilfeller kan det også være tale om et trøstebudskap, en formaning til folket om å holde fast på Guds løfter i en mørk og vanskelig tid, for Gud er trofast mot sitt ord, og vil oppfylle sine løfter.

En profets oppgave er fortsatt i dag å tale Guds ord inn i den situasjonen Guds folk befinner seg i. En profet skal fremdeles kalle Guds folk til omvendelse til et liv i samsvar med Ordet, og i vanskelige tider trøste ved å peke på løftene Og Guds trofasthet. De falske profetene gav ikke folket Guds ord, og kalte heller ikke folket til omvendelse og oppgjør. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter. Men hadde de vært med i mitt råd, kunne de ha forkynt mine ord for mitt folk og fått det til å vende om fra sin onde ferd og sine onde gjerninger. Jeremia 23:21-22

I en tid hvor kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds ord åpenbar, er det tvingenede nødvendig at en profet, som brukes av Gud til en Åndens aksjon, vil tiltale frafallet og kalle til omvendelse. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Titus 2:11-13

Guds nåde virker to ting i oss når vi mottar den gjennom Ordet: frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Da en profet har til oppgave og gi Guds ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle mennesker bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profeter/vekkelsesbevegelser som ikke tar ærlige oppgjør med synd, som ikke driver ut det som bryter med Guds ord. Profeter som ønsker å plassere inn nye møbler i Åndens tempel, uten å først be om at syndens gamle møbler kastes ut – disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på. De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds ord til folket slik at det vender om. Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har fallt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde, legemlig helbredelse, lattervekkelser, gulltenner, kjærlighetsekstaser, kirkevekstverktøy eller hva annet det enn skulle være. For disse ting skraper bare på overflaten av de problem som binder oss. Lettvint vil de falske profetene lege skaden i mitt folk.

Et lite ord om Naturlig kirkevekst og det store antall av konferanser som har til hensikt å dyktigjøre og utruste kristne til tjeneste. Dette er også en form for profetisk tjeneste, siden det skal hjelpe Guds folk ut av den vanskelige situasjonen vi er i. Vi kan i dag bli fristet til å tro at løsningen på avkristningen i Norge og forfallet blandt kristne er å heve kvaliteten på aktivitetene og gjøre vårt budskap mer aktuellt. Det kan være godt ment fra talsmennenes side, men jeg frykter at Satan her kan bruke dette til å forføre oss. Jeg er ikke prinsipielt imot konferanser, men når vårt Gudsforhold ikke er rett, når vi ikke står fast i Hans Ord, blir all mennesklig visdom til dårskap. Jeg er redd at vi i vårt strev og jag etter å bli utrustet og dyktigjort til tjeneste, blir gjort ubrukelige for Gud.

Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom. De kan forfører mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan også lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen i Guds ord. Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er at deres budskap ikke fører til at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og Satans makt, gjennom falske profeters tjeneste. Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men det er Satans verk og har til hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelse.

Det er disse jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og skjelver for mitt ord. Jesaja 66:2b

Kjennetegn: Guds ord kommer i skyggen av syner/åpenbaringer/erfaringer Syner, åpenbaringer og erfaringer er i forgrunnen hos de falske profetene. De kan forsatt bruke Bibelen, men de river den fra hverandre og forandrer dens mening. Hos profeten Jeremia leser vi:
Jeg har hørt hva de sier, de profetene som spår løgn i mitt navn. «Jeg har drømt, jeg har drømt,» sier de. Hvor lenge skal de tenke slik, disse profetene som spår løgn og forkynner sine svikefulle påfunn? Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al. Den profet som har en drøm, kan fortelle drømmen; men den som har mitt ord, skal i sannhet tale mitt ord.

Hva har halmen til felles med kornet? lyder ordet fra Herren.
Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell? sier Herren. Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren. Jeremia 23:25-32

spådomsåndNeste gang du hører en forkynner som forteller om sine drømmer og visjoner, så tro ikke at alt er av Gud bare de på scenen holder en Bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde djevelen. Da han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen (Matt 4). Ikke noe å undres over at hans tjenere, de falske profetene går i sin mesters fotspor. De bruker Bibelen for å underbygge sine løgner og visjoner. Legg merke til undervisningen – er det Ordet som forkynnes, er det Ordet som gis autoritet, eller er det synene, drømmene og åpenbaringene som er i sentrum.

Når falske profeter hevder at Jesus fysisk viser seg på vekkelsesmøtene deres kommer de i konflikt med Jesu egne ord: Om noen da sier til dere: ‘Se her er Messias’, eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, vil gribbene samles Matteus 24:23-28 Når falske profeter kommer med tåpelige påstander som: Se han er i et rom der inne, så skal vi ikke tro dem. De bruker sine åpenbaringer og visjoner for å øke sin åndelige autoritet.

Mange kristne i Norge er forført av falsk undervisning om syner, drømmer og indre erfaringer av Guds stemme. Fra ulikt hold blir det undervist at dersom du lukker øynene, invitere  Den Hellige Ånd inn, og deretter lytter, ja da vil du ofte, eller alltid, få noe. Du må bare trene deg opp og skjerpe sansene slik at du hører og gjennkjenner Åndens stemme. MaldonadoHvor i Bibelen finner de belegg for en slik lære? Er vel alle profeter ( 1 Kor 12:29) Bibelen taler om drømmer og syner som en realitet blant Guds folk etter Åndsutgytelsen på pinsedag. Så ja, vi tror at Gud taler gjennom drømmer og syner, men derfra til å tro at alle med letthet kan få det så fort øynene lukkes, er vranglære. Er jeg en Gud som bare er nær? Jer 23:23 Bibelens profeter kunne vente i årevis på at Gud skulle åpenbare sitt ord for dem. Men vi som er oppvokst med fastfood forventer at evighetens Gud skal fylle vårt behov for åndelig erfaring like raskt som burgeren havner i hånden på en hamburgerresturant.

Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrene å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden som fanger og fengsler våre tanker. Ifølge Bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det å ha fellesskap med en Hellig Gud, Hebr 12:1-2,, 1 Joh 1:6-10, Lk 18:9-14, Sal 32:5. Våre tanker får hjelp til å rettes mot Jesus gjennom å lese hans Ord. Jesus sier selv til Marta i Lukas 10:38-42,at Maria har valgt den gode del når hun valgte å bli stille for Herren i hans Ord.

I vår tid har en ny lære sneket seg inn; Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske Pappa fylle deg med sin Hellige Ånd. Hvor i Bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så delig å endelig få slappe av i møte med Gud. Jeg tror også at Gud kan tale til oss, både når vi ligger, står og går, lager middag og kjører til jobben. Men det er utrolig mange ganger vi gjør disse hverdagslige ting, uten at Gud taler. Forventer du at Gud skal tale til deg og fylle deg hver gang du tar en lur på gulvet, ja creflo-dollarda glemmer du at mye rart kommer opp i vårt sinn når øynene lukkes og kroppen faller til ro. Når bibel og syndsbekjennelse er borte fra en hvile i Herrens nærhet, ja da er jeg redd det bli mye hvile og lite av Herren. Det er ikke farlig å ligge stille på gulvet, og ønske om å være med sin himmelske Far er et godt ønske. Slik jeg vurderer det er det to farer ved en slik praksis. Læren, som får mennesker til å tro at de ved å ligge på gulvet blir fylt av DHÅ og alle de villfarelser som kan vokse frem da en hengitt til sine egne tanker får visjoner og åpenbaringer.. Dette viser et Djevelens mesterverk. Han gir Guds folk en ny aktivitet, som de tror de blir åndsfyllte gjennom, og tar Ordet og bønnen fra oss som betaling. Jeg er redd at tusenvis av mennesker legger seg ned med feil forventninger, de ligger ubeskytet og med hjerte åpnet i timesvis på gulvet, ikke rart at de både hører og erfarer noe, forførende ånder kan få sin livs sjanse til rask fremgang. Dette ikke er Guds vei til fornyelse og vekkelse av sitt folk.

La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Kolosserne 2:18

Kjenntegn: De er ute etter egen vinning.
Dere som er så kloke, tåler jo gjerne folk som har mistet forstanden. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå at vi har vært altfor svake til den slags! 1 Kor 11:19-21

Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere..2 Peter 2:1a,3a

De falske profetene, de såkalte superapostlene, gjorde Korintmenigheten til slaver. De bandt dem til seg selv, ikke til Kristus. De var ute etter deres penger og materielle eindeler. Paulus stiller dette i kontrast til seg selv som la vinn på å ikke ta seg betalt. Videre – disse falske superapostlene behandlet de kristne i Korint overlegent, og gikk så langt som å slå de i ansiktet mens de utførte sin tjeneste.

Dette er heller ikke ukjent i våre dager, hvor oppblåste superapostler, falske profeter benny-hinn-mbinder mennesker til seg selv, gjør de avhengige av sin virksomhet, er ute etter deres penger, behandler de overlegent og endatil bruker fysisk makt og slår dem i ansiktet. Riktignok åndeligjøres dette til å være vold utført i Ånden. Ifølge Bibelen er det klart at Gud ikke befaler sine tjenere å spenne syke mennesker i ansiktet, å slå eller ta kvelertak osv. Det er mulig at dise falske profetene hører en stemme, men det er ikke Guds stemme. Fysisk vold, gjort i Guds navn, er ifølge Paulus et kjennetegn på de falske apostlene. Det kan godt ha skjedd mange mirakler i disse voldelige superapostlenes tjeneste, men Gud står ikke bak disse. Han virker mirakler for å stadfeste frelsesbudskapet om Jesus, ikke for å gi syke og voldelige mennesker åndelig autoritet. Vokt dere for de falske profetene!

Kjennetegn: Falskt budskap
Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene. 2 Kor 11:3-5

Evangeliet fordreies til først og fremst å handle om dette livet. Fokus blir et bedre liv her og nå. Det tales forsatt om Jesus og korset, men den virkelig store gode nyheten er at du kan bli frelst fra nød, fattigdom og helseproblemer. Gjennom Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette «trosstilling», så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol. Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse. Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, verdens hat, kamp mot Satan og vår onde natur, samt forfølgelse. Paulus korigerte de som hevdet at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (troende) ned i fortapelse.( Se Matt 16:24-26,Joh 15:18-19,Gal 5:16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8-11, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10)

Falsk nåde: Lovløshet eller lovtrelldom. I vår tid er det trolig lovløshet som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for Satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas brev v. 4). En forkynner nåden på en slik måte at kristne synder med fred i hjerte, og slik at den som faller blir værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land. Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske Kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til himmelen. De som forkynner falsk nåde forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetens navn.

Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Ordspråkene 28:13 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Jesaja 55:7

Kjennetegn: Ånden/Salvelsen/Den salvede blir forherliget i stedet for Kristus. Jesus sa: Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Johannes 16:14. Med andre ord vil Ånden forherlige Kristus. I en del såkalte vekkelser kommer Kristus i bakgrunnen. En taler forsatt litt om kors og blod, men det som virkelig griper hjertene og fengsler sinnet er Ånden eller den salvede profet/hans salvelse. Er dette tilfellet, bør vi være på vakt. For der Guds Ånd har konroll, der blir Kristus forhærliget, uten at æren deles med noen.

Kjennetegn: Falske profeter skaper falske disippler:
Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! Mateus 7:22-23

billjohnson_bethelchurchEn frukt av en falsk profets tjeneste er falske disipler, forførte kristne, som ikke eier livet i Gud. De tror at de er på den rette vei. De tror at de er Guds tjenere som utfører mektige gjerninger i Jesu navn – men en dag vil Jesu si en hard dom over deres liv: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett. Det er smertelig å tenke på at djevelen, som selv kan skape seg om til en lysets engel, og at hans tjenere, både de forførende åndene og de falske profetene, klarer å forføre tørste og sultne kristne. De forfører kristne som tørster etter det levende vann, men som drikker av feil brønner. Det er trist og skremmende at denne forførelsen skjer så fredfullt og forsiktigt at offrene ikke selv merker at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjertet og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av satan. Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen Satan har fanget dem i.

En kristen som blir offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv at han til slutt blir helt slukt, vil nok ikke selv være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte kristne når Satan har fått dem i sin makt. De tror de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

Det finnes grader av forførelse. Vi har nok alle, i ulikt mon, usunn og falsk lære i vårt hjerte og sinn. Derfor skal hver og en av oss stille oss frem i Ordets lys, slik at den enkelte kan prøve om han er i troen, jfr 2 Kor 13:5. Forførelse starter i det små, små avvik fra Gud ord. Den kommer stille og umerkelig og virke innbydende. Selv om den kan virke ubetydelig og harmløs, er den farlig, for den fører oss bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus, jfr 2 Kor 11:5

Vokt deg for de falske profetene. Tro ikke at alle med en Bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vell. Vokt deg. Se ikke bare på det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen. Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbølge som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått fram og mange vil stå fram. Vokt deg så du ikke blir et bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.

Skrevet av Sølve E. Salte. Opprinnelig publisert i Dagen i 2008, poster her av en av våre debattanter

31 tanker om “Vokt dere for de falske profeter!

 1. Skulle ønske at Hanvold kunne lese denne. Da hadde han nok ikke vært så ivrig etter å invitere Maldonado, en falsk apostel med en mengde falske profetier for 2015. Profetier så hårreisende at det er en undervurdering av vår intelligens! Tror noen virkelig at ufrelste vil komme med bilnøkler og tiende til ‘Guds folk’? Ja, dessverre vil mange det, nettopp fordi de ønsker å tro det.
  Har hørt på Maldonado idag, og dette er virkelig ille. Skam til Hanvold for den skaden han gjør ved å invitere en slik mann! Hjorden burde blitt spart for dette, men Hanvold er ingen gjeter!
  Maldonado siterer fra rabbi Jonathan Cahn, men vrir på det Cahn har sagt og påstår at jubelåret vil medføre stor materiell rikdom for Guds folk. Cahn derimot sier at jubelåret er både for fremgang ….og fall. Kanskje noe å tenke på for Hanvold, som har trukket strikken veldig langt med å gi enda en villeder taletid på Visjon Norge. Nå en ‘profet’ i megaklassen!

 2. Grundig advarsel som mange må lese. Hanvold og hans mange falske profeter burde alle lese denne artikkelen.
  Det er nesten ikke til å tru at folk i Norge lar seg dupere av slik forkynnelse som presenteres på kristen-tv nå til dags

 3. Da Hanvold mistet en nyre mente han selv at dette skyldes synd, så langt jeg forsto. Da sluttet han vel det og ble frisk som en fisk? Dersom han i tillegg var flink til ‘så inn’ til for eksempel Howard Rodney-Browne eller til Benny Hinn (som han har ‘sådd’ til tidligere) så var han jo garantert å holde seg frisk! Men kartet stemmer ikke alltid med terrenget, heller ikke for Hanvold. Men utholdende er han- fortsetter å messe på at velsignelser og helbredelser kan utebli hvis du ikke sår inn – hele tiden. Masse kreative måter og suspekte utenlandske profeter blir også brukt for å få kanalens seere til å ‘så inn’. Husk alt kan gå ad dundas hvis du ikke sår inn!!! Så litt ekstra for gamle svigermor!
  Folk gir jo frivillig! Ja, mon de gjør det. Det dreier seg om en fryktelig manipulering av mennesker ved hjelp av psykologiske metoder. Etter min mening burde dette vært straffbart!

  • Jeg ble født med en nyre(fant jeg ut ved en tilfeldighet for 3 år siden). Betyr det at jeg straffes for at jeg ble unnfanget i synd? Han Schriver-fjotten ville garantert hevdet det….

  • Jeg er redd en del ville kunne hevde det. For enkelte er det en medfødt defekt som skyldes fedreforbannelser og slikt. Jeg hørte en gang en forkynner som var inne på at medfødte sykdommer skyldes synd i slekta og at dersom man hadde tro nok kunne troen sørge for en transplantasjon fra det himmelske lager av kroppsdeler.
   I følge denne forkynneren eksisterer det i himmelen et lager av kroppsdeler som ligger der fordi de troende enten ikke kjenner sine rettigheter, eller og har for lite tro til å hente det ut i tro. I følge denne teorien er det bare å kreve dine rettigheter Geir. Tale tingene du vil ha inn i eksistens. Mangler du en BMW, skal du snakke den inn i eksistens fordi du har skapermakt i dine ord.

  • Ja, leste den boka om kroppsdeler i himmelen. Det kom senere frem at forfatteren hadde et homofilt forhold til ungdomspresten i menigheten. Ting kom opp i lyset, og han måtte innrømme at han hadde diktet opp historien med reservedelene i himmelen.

  • Det viser bare hvor gal denne forkynnelsen er, enda en falsk profet som har talt på Visjon Norge.

 4. Så flotte profetier Maldonado kommer med for 2015! Håper Hanvold merker seg det, for med alle de bilnøklene og tiendene han vil få kastet over seg, så trenger jo ikke Visjon Norge å fortsette med alle denne tiggingen, og støttepartnerne kan få en etterlengtet pustepause. Det kan de virkelig trenge, for det er jubelår og alt skal hvile, også støttepartnere!
  Nå spørs det bare om Hanvold har nok tro på Maldonados profetier!

 5. Vist finnes det falske profeter, men dette gjelder ikke forkynnere og apostler som Jan Hanvold. Guillermo Maldonado forkynner bare et positivt og glad budskap. Problemet med mange tradisjonelle kristne er at de drikker gammel sur bedehusvin, istedet for den nye åpenbaringsvinen apostlene i vår tid henter frem fra tronen. Det er fullstendig forkastelig å kalle Hanvold og Maldonado for falske profeter. Jehovas Vitner er falske profeter, men ikke disse dere rakker ned på her. Jeg kjenner de religiøse demonene skriker høyt nå som himmelens krefter skal skake Norge med Ånd og vekkelse.

  • Problemet ditt Kjell Otto er at du ikke tror å på bibelens ord. For da hadde du ikke kunne sett slik på det budskapet som denne “apostelen” forkynner. Ikke et sted i bibelen finner du slik tale og praksis av hverken profeter,apostler eller Herren selv..Men faktisk det stikk motsatte: Det er slikt kjetteri, løgn og falskt budskap de advarer imot. Les hva apostlene og Jesus forkynte..Omvendelse til syndenes forlatelse. Om en Hellig Gud. Livets 2 utganger. Hellige liv. Lydighet mot skriftene. Kristus korsfestet og oppstanden

  • Altså noe helt annet enn denne løgneren og kvakksalveren..Han kommer med åpenbaring fra tronen ja..men det er fra feil trone: djevelens trone.

  • Feilen med dere bedehuskristne er at dere forkynner for mye om korset. Korset er stedet for nederlag, på korset ble Jesus beseiret av dødsrikets makter og ble inntatt av djevelen. Nei, dere må forkynne oppstandelsesbudskapet. Gud slo ut Satan og hentet Jesus ut av døden og djevelens makt. Når dere forkynner korset og elendighetsteologien blir resultatet tomme bedehus, tørre predikanter som vandrer rundt i en åndelig ørken -med sandpapir som kart. Det samme gjelder dem som sitter i tradisjonelle pinsemenigheter og lytter til gamle åpenbaringer og tviholder på vekkelsen i 1907. Menn som Minos, Gilbrandt nådde aldri så langt inn i ånden at de så dette.

   Man kan nesten si det slik: Bedehusfolk og lutheranere lever i en åndelig ørken, fastholder døde dogmer fra 1500 tallet. Den tradisjonelle pinsebevegelsen fant seg en oase midt i ørkenen, men har aldri funnet Kaanans land. Det var først menn som Far Hagin og John Osteen og de andre som forkynte troens budskap som lærte oss å innta landet. Nå i dag, i Kaanans land har Herren reist opp apostler og sine Sønner som forkynner i oppstandelseskraften. At disse møter motstand fra en såkalt rett troens demon er ikke overrasket.

   Guds vilje er at vi skal innta mer og mer land, mer og mer velstand, mer og mer av mirakler og tegn og under. fordi vi har forlatt korset, -stedet for nederlag -og vandret inn i Kaanans åndsfylte land med fete og margfulle retter.

   Dere er misunnelige, der dere sitter med halvtomme bedehus -mens Jan Hanvold samler tusenvis omkring apostelen.

  • “Ordet om korset er dårskap for dem som går fotapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft! ” 1 Kor. 1:18

  • Sted for nederlag ? Der Han viste seg som seierherre ? Trosforkynnelsen er et hån mot de som lider for Kristi navn skyld. Kristne som elsker Jesus til tross for hva de må gå igjennom er en velduft for Herren. Hva med å forkynne herlighetsteologien til de kristne som halshugges for sin tro skyld av IS ? Hva med litt realitetsorientering ? Som Paulus sier “det er når jeg er svak jeg er sterk”, En dag vil sannheten om de falske lærere komme frem og Herren vil si “….jeg kjenner dere ikke”

  • Skulle nesten tro du siterte hva Kenneth Hagin og Åge Åleskjær forkynte i sin tid Kjell Otto. Jeg hørte mange ganger Åleskjær latterliggjorde bedehuskristne med slike billige vitser. Korset er stedet der Jesus overvant dødens makt da han ropte ut; det er fullbrakt. Resten av kommentaren din er fjas og dilldall og typisk trosforkynnelse.
   Jeg vil heller sitte i en halvtom menighet som har en sann og Jesus sentrert forkynnelse enn i en megaforsamling og lytte til løgn og falsk lære.

  • Jeg vil si så mange takk til Søkelys for at du setter lys på ting som åpenbart er usunn og falsk lære.
   Jeg har leita lenge etter en norsk kristen blogg som har den vinklingen ….
   Har vært inne på noen svenske blogger som jeg har hatt stort utbytte av og gjerne vil anbefale :

   1. Vad er sanning unajuaje.niwega.net
   2. bibelfokus.se
   3. berndtisaksson.din studio.se

   Må vi ha kjærlighet til sannheten !!

  • Hei Tone, syntes de sidene så fine ut, så jeg la link til dem på forsiden under bloggroll.
   Guds velsignelse
   Kjell

  • La meg bare si dette så tydelig og kjærlig som jeg kan: Ved å si det du sier er du mest sannsynlig ikke en kristen.

   1 Korinter 2:2

   “For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.”

   Du taler stikk i strid med bibelens ord.

   Kolosserne 2:15

   “Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.”

   Ser dere ikke at Hanevold og disse ulvene han bringer til Norge fører dere vekk fra korset og evangeliet? Vekk fra Jesus i ditt og mitt sted? Måtte Herren gi dere omvendelse.

  • Guds Ord omfatter så UTROLIG MYE mer enn det du nevner…Du kan jo begynne med å lese Bergprekenen!Du er åndelig sneversynt, og begrenser Gud så til de grader…

  • Amen, Kjell Otto.-) De er rammet av havesyke hele gjengen, og andre åndskrefter. De tror at dersom noen forkynner noe annet enn 90 % lov og 10 % evangelium på et bedehusmøte, med 12 stykker tilstede, så er det falske profeter på ferde. Stakkars folk:-(

  • “Ny åpenbaringsvin” ?

   Det er over 50 advarsler i N T om falsk lære og falske lærere, i de siste tider skal de komme i hopetall og med et annet evangelium. De skal oppstå innenfor menigheten og søke å føre mange vill…….

   Hvorfor er det så viktig å vite nøyaktig hvem Gud er, og hvordan Han er, og hvilke ting Han gjør?
   Her er grunnen:

   Joh.10:28 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

   -For at ikke “en annen Jesus” skal komme å lure deg til å bli med.
   -For at du ikke skal motta “en annen ånd” enn Den Hellige Ånd.
   -For at ingen skal bedra deg med “et annet evangelium”.

   2.Kor.11:5 For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt . . .
   . . . eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått . . .
   . . . eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt. . .

   2.Kor.11:15 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel.

   Vi har fått Den Hellige Ånd,-og Han peker på, og viser oss Jesus.
   Men Han kan ALDRI vise oss en annen Jesus enn den Jesus vi finner mellom Bibelens to permer.
   Hvis du får en åpenbaring av Jesus som ikke stemmer NØYAKTIG med Bibelens fremstilling av Jesus,-så er det ikke Den Hellige Ånd som står bak en slik åpenbaring.

   Åpenbaringen kan være så vakker den bare vil, -man kan føle så mye fred man måtte ønske,- men det er allikevel ikke en åpenbaring gitt av Den Hellige Ånd, hvis det ikke er en EKSAKT likhet med hvordan Bibelen beskriver Jesus både i ord og i gjerning og åpenbaringen ellers ikke er i overensstemmelse med skriften forøvrig.

   Mange tror dessverre at Gud gjør ting idag som er helt forskjellig fra det en finner i Bibelen.
   Å tro det,-er en åpen dør for vranglære,-en brist i muren hvor åndsmakter får slippe inn, – og opphavet til det Paulus beskriver som et annet evangelium. Istedenfor å bruke Jesu person og Jesu liv og gjerning som basis for sannheten, -bruker man omstendigheter, tradisjoner og “åndelige” erfaringer for å tro at Gud gjør ting som er utenfor vår forståelse, og utenfor det Bibelen forteller om.

   Bibelord

   “For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å
   undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også
   omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger”.
   2.Kor 11,13-15

   Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.
   1.Joh.4:1

   Se til at ingen fører dere vill.
   Matt.24:4

  • Er så møkk lei av hakk i plata om “et annet evangelium”. Evangelium betyr budskap: og vi vil kunne høre tusenvis av ulike budskap i en preken, hentet fra og trygt forankra i Ordet!
   Nytter heller ikke å vifte som det passer med bibelvers om falske lærere og profeter. De kan jo være hvem som helst??? VI kan ikke dra opp detta “vokt dere-kortet”, dersom noen forkynner et budskap VI ikke liker!
   Alt skal prøves på Guds Ord. Og står det seg ikke da, ja DA er det fra en forfører. Så enkelt er det!!!

  • Brita

   Det som er viktig å forstå ,er hva Guds ord forteller oss,og hva Den Hellige Ånd åpenbare for oss, i vårt hjerte,og at dette samstemmer med Guds ord. Vi selv har et stort ansvar der. Samtidig er det viktig å ta imot mot påminnelser og formaning av søsken i Troen. For Jesus selv advarte oss og ba oss om å Være våken til enhver tid. Men det er lett å følge strømmen på den brede vei hvis man ikke er obs på hva som er skrevet inn Guds ord.

  • Mente dette kun som en ydmyk tilrettevisning, og håper at noen tar det til etterretning og selv gransker Ordet. Se hvordan Paulus formaner igjen og igjen om å holde seg i Kristi lære.
   Alt godt !

 6. Takk til Søkelys som har åpnet øynene mine for falsk profet på Brunstad. Har støttet Visjon Norge i flere år, men det er det slutt på nå. Håper også at andre ser galskapen og heller gir penger til bedre formål.

 7. Vi må passe på hvordan vi hører:

  En sa: “Gi, så skal dere få!”
  Mange hørte: “Hvis du ikke gir, så får du ikke”.

  Han sa: “Gi, så blir du velsignet!”
  Noen hørte: “Gir du ikke, så blir du ikke velsignet”.

  Han sa: “Gud vil gjøre deg frisk”
  Noen hørte: “Hvis du ikke er frisk, er det du som har gjort noe galt”.

  Han sa: “Gud vil at du skal ha materiell overflod!”
  Noen hørte: “Hvis du ikke har materiell overflod, er det noe galt med ditt forhold til Gud”
  Andre hørte: “Gud bryr seg ikke om de som ikke har materiell overflod”.

  En sa: “Så inn med penger, så mennesker kan bli frelst.”
  Noen hørte: “Vi skal lure dere for penger”

  En sa: “Be så skal dere få, så deres glede kan være fullkommen”
  Noen hørte og noen ba.

 8. For å si det rett ut så er jeg lut lei av alle advarsler mot s.k. “falske profeter”. Kristenfolket er faktisk veldig ille ute å kjøre dersom påstandene om at enhver John, Dick og Harry er en falsk profet er riktige. Har ikke Søkelys lært noe av tøysekoppen JKC hvor galt det kan gå når man ikke skjønner mer av Bibelen enn en ukonfirmert tenåring?
  Jo, det finnes kanskje en og annen falsk profet der ute, men det går ikke tyve av dem på dusinet.

  • Bibelen er klar på denne ende tidens forførelse. Jesus sa Vær våken. Paulus gråt og over sin menighet i 3 år fordi han var bekymret for de ulvene son kom innenfra og slukte sine søken med sin vranglære. Hvordan vite at man er en forfalsker av ordet? Jo det ser man utfra fruktene og den forkynnelse man formidler. Guds ord avsløre falsknere, og det finnes det mange av i dag.la deg ikke lure av gode ord

  • I følge Skriften så er det nevnt hopetall når det gjelder falsklærere i den siste tid og med det menes et betydelig antall…….Vær snill å ikke ta så lett på dette, som Skriften spesielt med Paulus advarer så kraftig imot, det er viktigere enn du kanskje tror…….

Det er stengt for kommentarer.