Straffesaken mot blogger: Nærmer seg avklaring om anken fører frem

En avgjørelse på hvorvidt en straffedømt bloggerer skal få prøvd sin sak på nytt i Lagmannsretten nærmer seg. Både forsvaret, fornærmede og påtalemakten skal i følge en ikkenavngitt kilde ha oversendt sin innstilling til en eventuell ankebehandling til Borgarting Lagmannsrett. Bloggeren ble tidligere i vinter idømt et forelegg på kroner 12000 for brudd på straffelovens paragraf 390a. Dommen ble imidlertid anket inn for Borgarting Lagmannsrett, og det er ankeutvalget som avgjør hvorvidt bloggeren vil få opp sin sak på nytt. I følge en ikkenavngitt kilde skal både domfelte og fornærmede ha anket dommen, mens påtalemakten skal ha anmodet om at anken blir forkastet. 

Politiet skal i etterkant av dommen ha fulgt nøye med på aktiviteten på bloggerens nettside, og mye av det som har vært skrevet der har neppe styrket bloggerens sak. I følge en kilde skal påtalemakten ha reagert på at domfelte har latt en navngitt figur som ikke har noe med saken å gjøre, fremsette trusler på den omstridte bloggen