Shemitah 2015 -Verdensøkonomien er allerede i global resesjon

Tallenes tale sier at vi allerede er i en større global resesjon og store verdier fortsetter å viskes ut over hele jordkloden

Verdensøkonomien begynner nå for alvor å merke konsekvensene av årets børskrasj-kinaShemitah selv om hendelsene ikke skjedde slik mange hadde forestilt seg. Historien viser at Gud ikke nødvendigvis er bundet av et fast skjema slik vi mennesker helst vil tro, og mange hadde forestilt seg et omfattende krasj på bestemte datoer etter mønster fra 2001 og 2008. Dermed har Gud under årets Shemitah demonstrert for alle at vi ikke kan plassere han i en boks, fordi han er den suverene Herre. Derfor sier også profeten Jesaja dette: “For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker. (Jes 55,8-9)

Årets Shemitah nedtur har så langt visket ut verdier for utrolig mange milliarder dollar. En rekke aksjemarkeder har sett enorme verdier nulles ut i løpet av noen få michael-snyder-picdager, og selv om tingene ikke utfoldet seg slik mange hadde trodd, begynner den globale økonomien nå for alvor å merke konsekvensene av årets shemitah. Nylig kom den største banken i den vestlige verden ut med følgende tørre men korrekte erklæring: “Den globale økonomien er allerede i resesjon.”  Det er den britiske bankgiganten HSBC som peker på at den globale handelen så langt er ned 8,4 prosent i år og det globale brutto nasjonalprodukt målt i amerikanske dollar er ned 3,4 prosent.  -Så de som nå venter på en global resesjon (tilbakegang) kan nå slutte å vente, fordi den er her, -sier Michael Snyder i  The Economic Collapse Blog i sin siste oppdatering. Som data nedenfor viser flykter nå kapitalen fra vekstmarkedene i økende tempo, og de store globale bankene sitter fast med enorme utlån som aldri vil bli tilbakebetalt og det kan se ut som en større verdensomspennende finanskrise nå er i ferd med å utvikle seg, sier Snyder videre. I forbindelse med sin siste analyse var Michael Snyder tidligere i denne uken på Jim Bakker show og forklarer her hvor mye verdier årets Shemitah foreløpig har “Wiped Out” og vi snakker om trillioner. Verdier fortsetter viskes ut men mange er ute av stand til å se virkeligheten i øynene

Bare for noen få dager siden advarte både pengefondet, FN, Bank for International Settlements og Citybank at en større økonomisk krise kan være nært forestående. Disse er ikke institusjoner som bare tar ut slikt av tynn luft, men de fleste amerikanere og europeere tror ennå at alt er bare greit. Den blinde tro de aller fleste har på systemet er bare overraskende for tallenes tale sier nå at den globale økonomien ikke har vært i verre tilstand enn nå siden den ødeleggende resesjonen slo ut verden i 2008 og 2009, og som den britiske bankgiganten HSBC fastslår, er vi allerede nå i en dollar resesjon, fortsetter Michael Snyder hvis hele analyse kan leses her

 

 

Facebook Comments

5 tanker om “Shemitah 2015 -Verdensøkonomien er allerede i global resesjon

 1. Jeg tror nok at en korrigering er av det gode. Men når noe går ned, så er det ikke så lenge før det går opp igjen. Men hadde jeg noen aksje poster, så hadde jeg helt sikkert solgt det meste.
  Men uansett, dette er ikke verdens undergang.
  Men det er bra at Hvermansen blir advart, men kan du huske forrige korrigering? Det er nok ikke så mange som kan det, men det var altså i 2007. Når jeg om 8 år spør om det samme da, da er det nesten ingen som husker “krakket” i 2016…

  • Livet går vidare.

   2015 er ikkje eit jubelår eller frigjevingsår.Det kjem fyrst år 2028.

   Esekiel 47 beskriv kva som skjer når frigjevingsåret kjem.Då får Israels stammer tilbake dei landområda som Gud har lova dei.

   “Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre. Eg lyfte då handa og lova å gje det til fedrane dykkar. Og landet får de til odel og eige.
   15 Dette er landegrensa: I nord skal ho gå frå Storhavet bort imot Hetlon,…”

   3 Mosebok 25 beskriv nettopp dette.

   ” Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin EIGEDOM og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk.”

   Obadja 1 fortel om det same.

   ” For Herrens dag er nær
   over alle folkeslag;
   som du har gjort,
   skal det gjerast med deg.
   Di åtferd kjem att på ditt eige hovud.

   Som de drakk på MITT HEILAGE FJELL,
   skal kvart folkeslag alltid drikka.
   Dei skal drikka i fulle drag
   og verta som om dei aldri hadde vore til.
   17 Men på SION-FJELLET skal dei halda til,
   dei som har sloppe unna,
   og det skal vera ein heilagdom.
   Jakobs ætt skal TA ATT SIN EIGEDOM”

 2. Torstein. Dette var interessant. Du vet jeg er veldig opptatt med Israels 12 stammer. Men jeg har ikke registrert det du kaller jubelåret eller frigjøringsåret er året 2028.
  Men da har det gått 6000 år siden skapelsen, og 1000 års riket begynner.
  Det er jo riktig, men da er det ikke mer enn 13 år til dette skjer. Det betyr også at både du og jeg skal ned til et stor-Israel i løpet av den tiden. For du vet like godt som meg at etterkommerne av Israels 12 stammer er den hvite befolkningen.
  Uansett tid…spennende tider.

  • Teksten i Esekiel 37 fortel at oppstandelsen kjem.
   Mennesket står opp i kjøt og blod .
   “Beina la seg innåt kvarandre, bein til bein. 8 Og medan eg såg på, kom det sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over dei.”

   Etter at Gud har gjenskapt menneska vert dei ført til Israelslandet og til den store festen som Gud talar om i Esaias 25.

   “Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or dei. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 De skal sanna at eg er Herren, når eg opnar gravene og lèt dykk, mitt folk, stiga opp or dei. 14 Eg gjev dykk min Ande, så de livnar opp att, og lèt dykk BU I DYKKAR EIGE LAND. Då skal de sanna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, lyder ordet frå Herren.”

   Det er VED OPPSTANDELSEN at alle frå Israels stammer vert samla. Dei får då ført/leia tilbake landområda som Gud har gitt dei.

   Myhren, som Esekiel 37 vidare seier:

   “Så seier Herren Gud: Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og FØRER DEI TIL DEIRA EIGE LAND. 22 Så gjer eg dei til EITT FOLK i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei HA EIN OG SAME KONGEN. Dei skal ikkje lenger vera to folk og ikkje meir vera delte i to kongerike.”

   Det er heilt riktig, Anders, at Israels stammer skal samlast.
   Slik står det:

   “Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane og all styggedomen og med alle ugjerningane sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil GJERA DEI REINE. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.
   24 MIN TENAR DAVID skal vera konge over dei, og alle skal dei ha ein og same hyrdingen. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei”

   I 1000-årsriket som startar om 13 år, NÅR DEI 6000 ÅRA ER SLUTT,
   http://bki.net/6000/6000aar.html
   skal Herren styra frå Jerusalem og folkeslaga må innretta seg etter Guds lov og reglar.
   Styggedomane skal ikkje lenger praktiserast.
   Torahen vil vera utgangspunktet for Guds styresett.
   Esaias 2 seier.
   “For frå Sion skal lovlære(TORAH) gå ut,
   og Herrens ord frå Jerusalem.»
   4 Han skal døma mellom folkeslaga,
   skifta rett for mange folk.
   Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
   og spyda sine til vingardsknivar.
   Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
   og ikkje lenger læra å føra krig.”

   http://2028end.com/wp-content/uploads/2014/02/mathday7.jpg

   Alt handlar om GUDS HEILAGE FJELL- tempelhøgda.
   Det er denne striden me ser utfolda seg og som vil enda med at Antikrist/GOG set seg i Guds tempel.
   ———
   Israel har lenge vore utan tempelteneste.

   “For i lang tid skal israelittane sitja der utan konge og hovding, utan offer og steinstøtte, utan efod og husgudar. 5 Sidan skal israelittane venda om og søkja Herren sin Gud og David, sin konge; og skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans i dei siste dagar.” Hosea 3

   Templet kjem på plass innan 2020. Alle vil få sjå GUDS HUS verta gjenreist på Tempelhøgda. Daglege handlingar i templet vil igjen starta med Guds prestar.
   Hosea 3 sine ord vil verta oppfyllt.
   I 2000 år har tempeltenesta vore nedlagt, men i endetida kjem det på plass.

   Gud hatar desse styggedomane som folket Hans praktiserer.
   Det har med Baal-tilbeding og regelrett synd der ein set til side Guds lover.Han vil reinsa folket sitt, få dei til å slutta med vederstyggelighetene.”
   Difor let Han dei gjennomgå Jakobs trengsel.

  • Anders.
   Litt til om teksten i Esekiel 37.

   “Dei skal ikkje lenger vera to folk og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane og all styggedomen og med alle ugjerningane sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.
   24 MIN TENAR DAVID skal vera konge over dei, og alle skal dei ha EIN OG SAME HYRDINGEN. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei. 25 Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Både dei og borna og barneborna deira skal BU I DET GJENNOM ALLE TIDER, og DAVID, tenaren min, skal vera deira fyrste for alltid.
   26 Eg gjer ei fredspakt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og auka i tal, og eg reiser min heilagdom mellom dei for alltid. 27 Min bustad skal vera mellom dei. Eg vil vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Då skal folkeslaga sanna at eg er Herren, som helgar Israel, når min heilagdom er mellom dei for alltid.”

   Av teksten så er det tydeleg at DAVID skal vera leiaren for Israel.
   Korleis passar det inn i vår kristne tankegang?

   “Eg lèt dei busetja seg og AUKA I TAL,..”

   Korleis passar det med Jesu ord?

   “For etter oppstoda er det INGEN SOM GIFTER SEG eller vert bortgifte; dei er som englane i himmelen”

   Av teksten i Esekiel ser me at det vert fødd born.

   Esaias 65 fortel og om det same.

   “Sjå, eg skaper
   ein ny himmel og ei ny jord.
   Det som var, skal ingen minnast,
   aldri meir skal det komast i hug.
   18 Ja, gled og fryd dykk til evig tid
   over det som eg skaper!
   For eg skaper JERUSALEM OM
   til ein jublande by
   og dei som bur der,
   til eit lukkeleg folk.
   19 Og eg vil fryda meg over Jerusalem
   og gleda meg over mitt folk.
   Aldri meir skal det høyrast
   gråt eller klagerop i byen.
   20 Der skal det ikkje lenger FINNAST BORN
   SOM LEVER BERRE NOKRE DAGAR,
   eller gamle som ikkje når
   det fulle dagetalet sitt.
   Nei, UNG ER DEN SOM DØYR HUNDRE ÅR gamal,
   og den som ikkje vert hundre,
   må vera forbanna.”

   Korleis skal ein forstå desse tekstane i Esaias?

   Korleis skal ein forstå Jesu ord?

   “For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin med englane sine, og då skal han gje kvar og ein lika for det han har gjort.Sanneleg, det seier eg dykk: SOMME AV DEI SOM STÅR HER, SKAL IKKJE SMAKA DØDEN FØR DEI SER MENNESKESONEN KOM I SITT RIKE”.

   .»Og han la til: «Sanneleg, det seier eg dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei får sjå at Guds rike har kome med kraft.»

   Gjekk dette i oppfylling?

   I Esekiel 39 fortel Gud om GOG sin skjebne.

   “Den dagen lèt eg Gog få ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen austanfor Daudehavet. Han skal stengja vegen for dei som fer framom. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast «Gog-flokkens dal». 12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan verta reinsa. 13 Alt folket i landet skal vera med på dette, og dei skal få ære av det den dagen eg viser mi guddomsmakt, lyder ordet frå Herren Gud.
   14 Dei skal velja ut nokre menn som støtt skal fara gjennom landet og sjå til at dei som ligg att på marka, vert gravlagde. Såleis skal dei reinsa landet. Når sju månader er lidne, skal dei sjå nøye etter. 15 Når dei fer gjennom landet og får auga på eit menneskebein, skal dei setja opp ein merkestein der. Så kan gravarane koma og gravleggja det i «Gog-flokkens dal». 16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. – Såleis skal dei reinsa landet.”

   Korleis passar dette med Åp.20,7

   ” Og når dei tusen år er til ende, skal Satan sleppast laus or fengslet sitt. 8 Han skal dra ut og forføra folka ved dei fire heimshjørna, Gog og Magog, og samla dei til strid; og talet på dei er som havsens sand. 9 Dei drog opp til høgsletta på jorda og kringsette leiren til dei heilage og den byen som var elska”

   Det er mange ting som vert vanskeleg å få til å passa med Tanakh.
   https://www.youtube.com/watch?v=3xUhAniNhu4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *