“Er under min/vår verdighet og betale eller etterkomme slike mennesker” skriver blogger om PBEs tvangskrav etter ulovlig oppført bod og mur

Boten på 20.000, – kr som vi må betale innen den 27. september. Dette er svært leit da dette er bare for å prøve å kneble oss, ikke mening for noen som helst verdens ting. Det er den totale forvirring som disse menneskene i plan- og bygningsetaten her i Oslo står for og praktiserer overfor sine egne innbyggere! -skriver Christensen på Facebook

Saksbehandler var såret over stygg omtale på Christensen blogger og husker ikke noen telefonsamtale Blogger Jan Kåre Christensens kamp for å beholde sin ulovlig oppført bod og støttemur ser ut til å være forgjeves. Fredag mottok Christensen nok et avslag fra fylkesmannen etter at han tidligere i år hadde klagd på et avslag om å få forlenget fristen på å etterleve et vedtak om tilbakeføring som ble utstedt i 2016. Christensen som selv hevder han fikk muntlig tillatelse til å bygge en nærmere to meter høy støttemur- For å skape seg et litt større uteareal som kan nytes om sommeren ble det satt opp en støttemur som dels opptar areal som er en del av Stormyrveien. I utgangspunktet var det en skråning ned mot Stormyrveien, men her ble det fylt på med fyllmasse, slik at bibellærenen og evangelisten har fått en betydelig større hageplen for å få plass til ei badebalje og en trampoline til familens unger. I tillegg oppførte Christensen en bod som var større enn tillatt, -og for dette er Christensen etter flere runder hos PBE, Fylkesmann, sivilombudsmann og rettsapparatet ilagt en tvangsmulkt på 20 000 som forfaller til betaling fredag 27 september. I følge en oppdatering på egen blogg i en kommentar til seg selv, skriver Christensen dette: “Vi er blitt utsatt for et kommunalt og statlig maktovergrep. Etterkomme og betale til slike mennesker, det er under vår eller min verdighet,” skriver Christensen som dermed slår fast at han ikke betaler tvangsmulkten frivillig. Dermed vil saken bli oversendt kemneren for tvangsinndrivning.

I en anonym mail sendt PBE går det frem at boden Christensen søker om allerede er oppført. Det samme gjelder en gigantisk støttemur som dels er plassert på offentlig vei-

Første akt: Christensens fem år lange konflikt med Oslo kommune over sin ulovlig oppført støttemur og bod fortsetter. På tross av at både plan og bygnings-etaten, sivilombud-mann, fylkesmannen og Oslo tingrett har slått fast at Christensens byggverk er ulovlig å må fjernes, mener bloggeren selv at saken langt fra er avsluttet. I denne saken ligger det enormt mange dokumenter og skriftlige henvendelser og også hos en av naboene har eierne tatt seg til rette,” sier en av Christensens naboer til Søkelys. Christensens formelle trøbbel begynte i april 2014 da Christensen sendte en mangelfull søknad til PBE om å kunne bygge en bod på 10 kvadratmeter. I et skriv datert 9/7-14 får Christensen tilbakemelding fra PBE om at søknaden ikke er tatt til behandling da den mangler vesentlig dokumentasjon. “Søknaden om dispensasjon mottatt 24.04.14 er så mangelfull at Plan- og bygningsetaten ikke kan ta den til behandling. Etaten gjør oppmerksom på at byggesaken med dette avvises og dermed er avsluttet,” skriver saksbehandler som samtidig vedlegger Christensen en skriftlig veiledning om hva som skal til for en skikkelig søknad. Det saksbehandlere i PBE ikke vet er at evangelisten og bibellæreren allerede har fått oppført aktuelle bod og en høy støttemur i strid med gjeldende lover og regler, og dette er noe først PBE blir gjort oppmerksom på i en anonym epost datert 12/8-14 hvor det heter:  “Boden det er skrevet klage til Fylkesmannnen på er allerede satt opp. Samme gjelder støttemur mot Stormyrveien.”  Imidlertid blir den anonym klagen ikke en del av sakskomplekset som er sendt fylkesmannen som i skriv datert 22.10.14 slår fast dette: “Kommunens vedtak datert 09.07.14 stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig.” Dermed er Christensen påført sitt første tap i en sak som er i ferd med å bli et mareritt for bloggeren.

Bygg først og søk etterpå i håp om at tilgivelse er lettere å få enn tillatelse

Jan Kåre Christensen (tiltakshaver) bad om ytterligere fristutsettelse for å gjennomføre pålegget i epost av 11. april 2019 til Oslo kommune.  Fakta er at Christensen har ingen planer om å gjennomføre PBEs pålegg. Tvert i mot søker han utsettelse i håp om at PBE gir opp og lar han beholde det han har bygd seg ulovlig.

Parallelt med at familien Christensen og leieboerne i under-etasjen kan nyte gleden av en støttemur som har gjort hagen betydelig større og en bod å sette inn sykler og annet løsøre har saksbehandlerne i PBE åpenbart tvinnet tommeltotter. For først i slutten av juni 2015 ser det ut som om PBE reagerer på den anonyme eposten om at boden og muren allerede var oppørt. I et skriv sendt Link arkitektur som har hatt ansvarsrett for oppføringen av de fire boligene i Krokstien 2, blir arkitekturselskapet spurt om den ulovlig oppførte muren i Krokstien 2 c. I sitt svar til PBE skriver Link arkiterktur dette: “Vi mottok en henvendelse fra PBE angående en støttemur PBE hadde oppdaget under en befaring i området. Hverken tiltakshaver eller utførende foretak vedkjenner seg å ha utført muren.

“Hun har googlet – og noen eldre fotos viser ikke noen egentlig mur, men steiner langsetter veikanten,” gjengir advokat Knut Howlid fra samtalene mellom han og Kaja Lange Aubert som ikke kan huske å ha mottatt telefon fra Christensen om dette.

-Vi mistenker at det er kjøper av Krokstien 2 C som har satt opp muren på eget initiativ. Vi har tatt kontakt med vedkommende og oppfordret han til å klarere tiltaket med PBE.”  I en epost datert 5/7-2015 responderer Christensen på henvendelsen fra Link arkitektur og sender følgende epost til PBE: “Jeg snakket med Kaja Lange Aubert angående bygging av mur. Jeg sa det var bygget mur fra før, og da skulle det være greit å bygge en mur oppå den gamle. Vi har gjort det (se bilde). Men slik jeg har forstått ligger den en del av muren 18 cm ute i veien. Den andre delen som da ligger slik jeg har forstått det ½ m ute i veien som vist på bilde er en smal sak å flytte slik den går i flukt med den andre delen av muren,” skriver Christensen som først den 14/8-15 får et sjokkskriv fra Plan og bygningsetaten som slår fast at Christensen har oppført støttemuren i strid med lovene. “Ved besiktigelse er kommunen gjort oppmerksom at det er etablert en støttemur utenfor Krokstien 2 C og ned mot Stormyrveien. Det er også foretatt en terrengendring i form av oppfylling av masse inntil muren, jf vedlagte foto. Slik det fremstår for etaten er tiltakene gjennomført inn i regulert vei. Det foreligger verken søknad eller tillatelse for forholdene som beskrevet. Kommunen konstaterer at forholdene er i strid med pbl. § 20-2 1. ledd jf.§ 20-1,” skriver PBE og fortsetter: “I henhold til pbl. § 32-2 varsles det om at kommunen vurderer å gi pålegg om retting /tilbakeføring av ulovlig utført tiltak i medhold av pbl. § 32-3 1.ledd,” og kommunen legger videre til: “De gjøres videre oppmerksom på at Plan- og bygningsetaten sammen med et vedtak om pålegg vil kunne fastsette tvangsmulkt i medhold av pbl. § 32-5 jf. § 32-3 3.ledd. Dette vil da gjøres uten ytterligere varselog tvangsmulkten vil forfalle dersom fristen i pålegget ikke overholdes.

Et hav av merknader og eposter

Christensens respons på det lite hyggelige varslet fra PBE var å sende et skriv den 25/8-15 hvor han viser til  en telefonsamtale med Kaja Lange Aubert fra sommeren 2013 hvor han angivelig skal ha fått muntlig tillatelse av Aubert til å bygge en stor mur i stedet for steinene som var plassert langs veikanten. I tillegg argumenterer Christensen med alle fordeler han har av muren og boden som allerede er oppført og i bruk. Selve Christensens skriv kan leses i sin helhet her. Imidlertid blir ikke PBE imponert av Christensens argumenter og slår i et vedtak datert 8/9-15 fast: “PÅLEGG OM RETTING / TILBAKEFØRING – VEDTAK OM TVANGSMULKT – KROKSTIEN 2 C
Krav om at forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven rettes.Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-31.ledd gis pålegg om fjerning/retting/ tilbakeføring av oppført støttemur og terrengendring. Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.01.2016. Det vedtas herved en tvangsmulkt på kr.20000 som forfaller på tidspunktet for ovennevnte frist dersom pålegget da ikke er etterkommet.”

Christensens andre klage til PBE og fylkesmannen

Foto av Christensens pene men ulovlig oppførte bod. I følge siste pålegg fra PBE i Oslo må boden rives innen 15/10-19 ellers vil Christensen motta en ny tvangsmulkt på kroner 30 000

PBEs entydige pålegg oppleves ikke akkurat som Nugatti for Christensen som allerede den 23/9-15 sender klage på pålegget om tilbakeføring og tvangsmulkt. I sin klage repteterer Christensen sine gamle argumenter og PBE svarer med å oversende saken til fylkesmannen for avgjørelse. I et nytt skriv datert 5/10-15 trekker Christensen klagen etter “hyggelig samtale med PBE” og forteller at han vil søke på nytt ved hjelp av arkitektfirmaet “ferdigattest as”. I perioden oktober 2015 til april 2018 blir det sendt gjentatte søknader om fristutsettelser og den 12 april 2018 får Christensen en ny frist til 1/9-2018 til å etterkomme kommunens vedtak. Den 1 juli 2016 setter ferdigattest as i gang sin søkeprosess og 20/10-2016 blir Christensens søknad om å oppføre en bod avslått fordi boden er i strid med gjeldende lovverk. Christensen klager så på vedtaket samme dag. Den 2/11-2016 sender “ferdigattest as” inn en klage på avslaget og innkluderer Christensens berømte støttemur i sakskomplekset.

Ingen skikkelig mur tidligere -sier saksbehandler

Etter å ha googlet og sett noen gamle bilder fra området- og noen eldre fotos viser ikke noen egentlig mur, men steiner langsetter veikanten.,” sier Kaja Lange Aubert i ettertid

Samtidig som dette skjer klager flere av Christensens naboer på Christensens tre ulovlige byggeprosjekt og en lang rekke “merknader” fra Christensen blir sendt til PBE. Merknadene inneholder stort sett de samme argurmenter som tidligere hvor Christensen peker på at andre har større støttemurer og større lovbrudd enn ham. Christensens klage blir i januar behandlet i Byrådsavdeling for byutvikling som konkluderer slik: “Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir derfor ikke dispensasjon. Klagen anbefales ikke tatt til følge.” Christensen som allerede har druknet saksbehandler i eposter med merknader og kommentarer dette: “Ønsker bare siden disse sakene blir sendt videre etter hva Lyseng sier. Hadde samtale med Eva Irene Lyseng, som sa at kommunen ville stå på sitt. At å rive bod, mur og trapp, selv om dette hadde de først gitt oss muntlig godkjennelse til og for! Dette oppleves helt urimelig – da vi kun har fulgt kommunens muntlige råd, og hva som det kunne forventet av oss med å få naboenes godkjennelse på å sette opp bod etc. Alle i vår situasjon, hadde gjort det samme. Stolt på kommunens godkjennelse selv om den var muntlig, ikke skriftelig. Det at vi skal rive dette står ikke i samsvar med at kommunen har først gitt oss muntlig godkjennelse, samt at naboene også har skrevet under. Eneste som vi kan se oss til dels enig i, er at muren skal klees med naturstein. Hvis det er kun for syns skyld, vil vi selvfølgelige strekke oss lengst mulig! Alt annet oppleves som urimelig, og at straffen vi får. Står ikke i samsvar, til våre «ulovligheter» som egentlig er bare å ha fulgt kommunens muntlige råd. Å bygge mur oppå den gamle!”

Ordkrigen fortsetter og rettslige nederlag for Christensen

Etter at “Byrådsavdeling for byutvikling” ikke gav Christensen medhold gikk saken vider til fylkesmannen som nok en gang avslo Christensens klage i et vedtak datert 20/4-18. Den 21 juni 2018 klager Christensen nok en gang på saksbehandlingen og velger nå å gå til sak mot staten fordi han mener at avslagene er urettferdige siden andre har fått dispensasjon for tilsvarende forseelser. Rettssaken mellom Christensen og staten finner sted i Oslo tingrett på høstparten i 2018 og ender med et nytt nederlag da han taper saken fullstendig. Christensen forsøker å anke dommen til Lagmannsretten som konkluderer med at en ny rettsbehandling ikke vil forandre utfallet av saken. Derfor blir anken nektet fremmet .Et av de momenter Christensen i ettertid flere titalls ganger har påpekt er den påståtte muntlige tillatelsen han skal ha fått av saksbehandler Kaja Lange Aubert som opprinnelig var stevnet til rettssaken, men som ble trukket i siste liten. Søkelys har spurt Christensens tidligere forsvarer, Knut Howlid om hvorfor Kaja Lange Aubert ikke ble ført som vitne i saken og i en epost til Søkelys skriver advokaten dette: “Hun husket I DET HELE TATT ikke noen av de to telefonsamtalene han hevder å ha hatt med henne. Hun sier ikke at han ikke har snakket med henne, men hun sier hun husker det OVERHODE ikke, og at det har sin helt naturlige forklaring fordi hun fikk inn veldig mange telefoner daglig i perioden – om alt mulig – hun sier hun jobbet på plan- og bygg etaten med bl.a. dette området årene 2013 -2015. Særlig var det mye om ulovlig utleie som det ble spurt om. Jeg prøvde å friske på hukommelsen hennes ved å si at telefonene dreide seg også om ferdigattest som ble etterlyst, og ikke bare om mur. Det hjalp heller ikke. Jeg tilføyde din dialekt, men det hjalp heller ikke.  Hun sier hun var ikke med på å gi byggetillatelse, eller tok del i rammetillatelse eller annet den gang disse fire byggene skulle oppføres.  Hun var blitt oppringt av Regjeringsadvokatens kontor i fjor da hun ble bedt om å vitne i en kommende rettssak. Hun hadde ikke lest hva Regjeringsadvokaten hadde skrevet om henne inn til tingretten. Det hadde kun vært en kort telefonsamtale,” sier advokat Howlid.

Ødeleggende for saken

Hun har googlet  – og noen eldre fotos viser ikke noen egentlig mur, men steiner langsetter veikanten, skriver advokat Knut Howlid i sitt svar til Søkelys. Foto: Jan Kåre Christensen

I sitt svar til Søkelys legger advokat Howlid vekt på at det å føre Kaja Lange Aubert som vitne i saken i realiteten ville være ødeleggende for sin klient. Ikke husket hun å ha hatt en slik telefonsamtale med Christensen og fordi Kaja Lange Aubert var såret over hva bloggeren hadde skrevet om henne på bloggen, ville det neppe være formåltjenelig å trekke henne inn som vitne. “Hun var dessuten meget såret over at du på din blogg hadde hengt henne ut og omtalt henne på stygg måte. Det var godt vi ikke førte henne som vitne i tingretten, for hun ville sagt at hun husker ikke disse telefonene med Christensen, og at hvis det var blitt sagt noe fra hennes side om bygging av en mur på stedet, ville hun sagt at max høyde er 0,5 meter. Da hadde vi nå i ankeomgangen hatt et enda større problem, for tingrettsdommeren hadde måtte skrive dette inn i dommen,” skrev advokaten i et skriv til sin egen klient. “Jeg underrettet videre min klient Christensen om at jeg også har hatt en telefonsamtale med regjeringsadvokat Elisabeth Sawkins Eikeland som fortalte at hun bare hadde hatt en kort samtale med saksbehandler Aubert før hun skulle vitne, og advokaten hadde ikke gått i dybden, men mente å huske at vitnet egentlig ikke kunne huske innholdet i samtalene med deg, eller huske at du ringte, og det forteller at hun alltids ville ha gitt enkle men uforpliktende svar på enkle spørsmål.  Min vurdering var at min klient sto bedre i tingretten uten et vitne som ville sagt Christensen direkte imot, enn å holde det usagt. En telefon eller to i full fart i en byggesak, uten annet konkret enn et spørsmål om fremgangsmåte, er intet å bygge en avgjørelse på, og heller intet å binde opp en forvaltningsmyndighet med. Et forvaltningsorgan bindes når vedtak fattes, ikke ved å prøve å gi generell veiledning i sakskompleks som ofte er langt mer kompliserte enn den som stiller enkle spørsmål gjerne forstår,” skriver Howlid i sitt svar til Søkelys. I følge Howlid ville det å føre Kaja Lange Aubert som vitne være svært ødeleggende for Christensens troverdighet da hun ikke ville ha bekreftet hans påstand om muntlig tillatelse og telefonsamtalene i 2013.

Nærmer seg game over og rivning

“Omtrent slik vil det se ut etter at Christensen har måttet bite i det sure eplet og rive muren og tilbakeføre skråningen slik den opprinnelig var,” sier Christensens naboer

Selv om blogger Christensen har sendt en ny byggesøknad som er identisk med den første som er endelig avgjort, betyr ikke det at han ikke må følge vedtatte pålegg. Christensen og hans advokat var i april i år i møte med saksbehandler Nils Henrik Henningstad som i samtale med Christensen og advokat Howlid skiserte dette: “Det er oppført en støttemur som i følge våre kart er plassert delvis inne på regulert veigrunn. Den  har også en høyde som går utover det reguleringsplanen § 6.5 tillater. Som det er vurdert i de foregående byggesakene, samt klagesaksbehandling både av Byutviklingskomiteen og Fylkesmannen i Oslo og Viken, kan ikke støttemuren plassert på veigrunn godkjennes. Denne må fjernes, og om det fortsatt er et ønske om mur må den omsøkes med en plassering på boligregulert eiendom. Ved søknad om en slik mur, vil vi anbefale å prosjektere i tråd med reguleringsplanen hva gjelder terrengbestemmelser, ettersom vi er særdeles restriktive med å gi dispensasjon fra disse. Vi anbefaler også at boden reduseres i størrelse, samt at tomtearealet på nabo-eiendommen som er tinglyst arealoverføres til deres eiendom slik at det kan legges til grunn i en utregning av utnyttelsen. Dette vil kunne medføre, sammen med en reduksjon av størrelsen, at utnyttelsen på eiendommen ivaretar reguleringsplanens bestemmelser og derfor ikke blir avhengig av dispensasjon for utnyttelse,” heter det i referatet fra møtet. I et foreløig svar på søknad nr 2 fra saksbehandler Tommy Monge heter det følgende om muren og boden: “Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at eiendommens grad av utnyttelse overskrides. Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på eiendommen..”

Stand up med myndighetene

Kan bli kostbart for Jan Kåre Christensen som har tatt dette fotografiet av 328 kroner

Så langt har blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen valgt å ikke etterkomme påleggene fra Plan og Bygnings Etaten og både boden og muren står der som tidligere.  Som tidligere omtalt har Christensen allerede fått faktura på en tvangsmulkt på kroner 20 000 som forfaller til betaling den 27/9-19. I en epost skriver Christensen at han nekter å betale og kravet vil derfor bli oversendt til kemneren til tvangsinnkreving via trekk i lønninger. Christensen har ikke uventet også klagd på tvangsmulkten til PBE og fylkesmannen. Imidlertid har PBE valgt å ikke sette saken i bero i påvente av avgjørelsen, dette fordi de er 100 prosent sikre på at tvangsmulkten er ilagt i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Slik står saken i dag. Muren og boden og trappa står der ennå, den pågående ulovlighets-prosessen har alt kostet Christensen 20 000 og selv om han har klaget på mulkten er det “null sjanse” for at fylkesmannen vil forandre mening. Den 15/10-19 forfaller en ny tvangsmulkt på kroner 30 000,- og for å unngå å få denne, må Christensen rive og tilbakeføre. “Til syvende og sist er dette en håpløs sak for Christensen og et godt tips å gi er følgende: Svelge din egen stolthet og sett i gang prosessen med å rive. Denne saken er ferdig og endelig avgjort, endog i rettsvesenet og alt du egentlig kan gjøre er å etterkomme kravet om rivning og tilbakeføring. Vi har ikke vansker med å forstå at det føles ille å måtte rive, imidlertid er han ikke den første som har måttet bite i det sure eplet etter å ha bygd ulovlig eller “tatt seg til rette”. Til syvende og sist er det bare spørsmål om tid før blogger Christensen må krype til korset og følge opp myndighetenes beslutninger. Det å unnlate kan bli svært kostbart rent økonomisk. Allerede nå har Christensens ulovlige byggeprosjekt brakt skam over kristennavnet og mange reagerer på at ikke en troende mann oppfører seg mer bibelsk i møtet med øvrigheten. For oss som følger saken fra utsiden, blir det stadig klarere at dette går mot fullt nederlag for evangelisten som bør besinne seg, svelge det som føles urett og begynne den sure prosessen med å rive.

41 tanker om ““Er under min/vår verdighet og betale eller etterkomme slike mennesker” skriver blogger om PBEs tvangskrav etter ulovlig oppført bod og mur

 1. Nå har vi tross alt Gud og hans ord å forholde oss til Kjell.

  Skriften sier:

  Sak. 4. 6 Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. 7a Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette!

  Skriften sier klart og tydelig at våre problemer, vanskeligheter og alt skal bli til en «slette!»

  Hvordan skal dette skje? Gud selv skal ta seg av dette ved sin Ånd, Hallelujah!

  2
  7
 2. Det er flere fakta feil her.
  Bl.a. så ligger vår mur betraktelig mer inne fra veibanen enn den gjorde før.
  At vi da skal rive, er totalt uforståelig!

  Med andre ord, skråningen som var før var «ulovlig», men at muren ligger enn 20 cm mer inne fra veibane viser bare at muren vår er til gunst for alle!

  Videre skriver du Andersen følgende:
  også i Krokstien 2 D har eierne tatt seg til rette,” sier en av Christensens naboer til Søkelys. Christensens formelle trøbbel begynte i april 2014 da Christensen sendte en mangelfull søknad til PBE om å kunne bygge en bod på 10 kvadratmeter

  Nabo har ikke tatt seg til rette, ei heller vi.
  Da vi søkte om bod, så var det avstand til vei som da gjaldt, vi fikk høre om utnyttelsesgraden seinere var et problem!

  Saken er meget stygg.
  F.eks. så har fylkesmannen godkjent Røkkes ulovlige bygg flere ganger, samme mann vil at vi skal rive.
  Det viser bare at hele saken imot oss stinker.

  Se her:
  http://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2477-vi-er-blitt-behandlet-virkelig.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/07/nr-2492-det-er-utskiftning-av.html

  2
  4
  • Jeg gjengir hva en av dine naboer har svart. Han mener at dere har tatt dere til rette.
   Det som er håpløst i din og andre byggesaker er at man vet at andre har fått dispensasjon osv osv.
   Det at andre har fått dispensasjon kan sikkert oppleves urettferdig, men slik er det bare.
   Mange andre har gått gjennom tilsvarende prosesser med lokale myndigheter og resultatet blir alltid det myndighetene bestemmer.
   Du har klaget en rekke ganger uten at det har hjulpet eller endret situasjonen.
   De står fast på sine vedtak og siden fylkesmannen ikke finner at lovene er brutt i PBEs vedtak, får du ikke medhold.
   Fakta er at fylkesmanns-embedet er mer slavisk bundet til lovene og paragrafene enn det PBEs saksbehandlere er.
   Du har kjempet en kamp for ditt og kjempet lenge. Jeg sier det som det er. Ikke la kommunen ruinere deg med flere tvangsmulkter.
   De gir seg ikke uansett hvor mye du skriver. De har det endelige ordet og har maktmidler til å gjennomføre sine pålegg.
   Dvs de kommer ikke å river hos deg, men de sender så mange tvangsmulkter som bare vokser og vokser, slik at du påfører deg selv store utgifter som trekkes fra lønningene dersom du ikke betaler mulktene frivillig.
   Jeg beklager Jan Kåre, men slik er det. Det er ikke jeg som har skapt dette systemet, det er våre politikere som vi gir våre stemmer til.

   5
   2
  • Helt uenig at jeg/vi har tatt oss til rette.
   Vi ringte ned og fikk er klart svar, bygg uten å søke men ikke bygg høyere enn 2 meter med gjerde på 1 meter på toppen slik at dere ikke bygget høyere enn naboens.
   Når vår mur er mer «lovlig» nå enn før, og vi skal rive den. Da er det «gale-Mathias» de lux!!!!!!!!!

   De som virkelig tar seg til rette er plan og bygningsetaten her i Oslo, og alle andre!

   2
   3
  • Tenk om du kunne bevise eller hadde et vitne som bekreftet at du ringte ned og fikk beskjed om å kunne bygge. Dessverre har ikke aktuelle saksbehandler noen minner om den telefonsamtalen. “Hun husket I DET HELE TATT ikke noen av de to telefonsamtalene du hevder å ha hatt med henne. Hun sier ikke at du ikke har snakket med henne, men hun sier hun husker det OVERHODE ikke, og at det har sin helt naturlige forklaring fordi hun fikk inn veldig mange telefoner daglig i perioden – om alt mulig – hun sier hun jobbet på plan- og bygg etaten med bl.a. dette området årene 2013 -2015. Særlig var det mye om ulovlig utleie som det ble spurt om.” Hun var dessuten meget såret over at du på din blogg hadde hengt henne ut og omtalt henne på stygg måte.
   Det var godt vi ikke førte henne som vitne i tingretten, for hun ville sagt at hun husker ikke disse telefonene med Christensen, og at hvis det var blitt sagt noe fra hennes side om bygging av en mur på stedet, ville hun sagt at max høyde er 0,5 meter.”

   Akkurat nå er det ingen som tror* på din påstand om at du har ringt og snakket med henne.’
   Siden du ikke kan bevise at denne samtalen har funnet sted, har du egentlig ingen sak i det hele tatt.

  • Tøv dette, vi har hatt andre på befaring som sier at alle indiser sier at vi taler sannhet, men ikke PBE etaten eller det offentlige.

   Se her:
   http://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2553-snakket-med-en-som-selv-har-vrt.html

   http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

   http://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html

   Selve indisiene tilsier at jeg snakker sant, men at PBE ikke gjør det!

   Tar en bod, så er den så liten at en må spørre seg hvorfor? Det var da vi bygget den så var det kun lov å sette opp en bod på under 15 kvm2 uten å søke om det. I dag er det 50 kvm2. Vi satte opp en bod på 10 kvm2, som ble 11 kvm2. Vi hadde bygget bod på 2 plasser der vi har bod før, uten å søke. At dette skal nesten være en katastrofe og at vi blir behandlet så urimelig hardt selv om våre overskridelser er minimale, vitner om noen som er kun opptatt med å bruke regelverket imot oss. Her skulle det selvfølgelig gitt dispensasjon, overskridelsen og gevinsten med det vi har bygget, tilsier det.

   Når det gjelder muren, så konfererte vi oss med PBE. Så viser det seg at muren vår passer også perfekt inn, da bl.a., naboens mur er over en ½ meter høyere enn vår. Det tilsier at den aksept vi fikk, å bygge oppå gammel mur uten å søke om det. Det holder stikk, og indisiene tilsier det samme.
   Vi har også bygget en høyere mur før på et av de stedene vi har bod, så det å bygge mur uten å søke. Det har vært malen for oss, ikke noe annet.

   Hva skjedde egentlig mellom meg og Kaja Aubert Lange?
   Her er vår Advokat Knut Howlids skriv til Borgarting Lagmannsrett om denne saken.

   Støttemuren – forhånds veiledning

   Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse.
   I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c.
   Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.
   Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen.

   Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig.

   Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

   Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d.

   Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst.

   I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

   På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11.
   (sitat slutt).

   Her er hva jeg har skrevet om den saken før.

   Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
   Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
   Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

   Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

   Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
   Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

   Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
   Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
   DETTE GÅR NOK BRA!

   Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
   Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

   I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.
   BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.
   Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

   PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

   b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

   Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.
   Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

   Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.
   For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

   Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

   Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.
   Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

   Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!
   Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.
   (Sitat slutt.)

   At PBE ikke vil ta innover seg, og vise lite mildhet. La nåde gå for rett da det har vært veiledet fra deres side om hvordan og hvor høy mur etc. som skal bygges skal være. Det vitner om et regelrytteri av en «annen verden!»

   2
   3
  • Indiser er ikke bevis. Ditt eneste “bevis” på telefonsamtalen du skal ha hatt med Kaja Lange Aubert i 2013, er dine egne ord.
   “En telefon eller to i full fart i en byggesak, uten annet konkret enn et spørsmål om fremgangsmåte, er intet å bygge en avgjørelse på, og heller intet å binde opp en forvaltningsmyndighet med. Et forvaltningsorgan bindes når vedtak fattes, ikke ved å prøve å gi generell veiledning i sakskompleks som ofte er langt mer kompliserte enn den som stiller enkle spørsmål gjerne forstår,” sier din tidligere advokat i saken.

   Jeg tror så avgjort at du ringte til Aubert med spørsmål, problemet er følgende: Du har ingen bevis, og når personen du sier du fikk tillatelse fra, ikke husker, da er du like langt. Man kan ikke binde norsk forvaltning opp mot et spørsmål om en høyst usikker telefonsamtale.
   Du skulle nok godt veien om skriftlig søknad, eventuelt tatt kontakt med saksbehandler i PBE med personlig oppmøte.
   Det å ringe eller sende en mail virker ganske slapt og sløvt av deg.

 3. Hvis saksbehandler Aubert hadde gått til sak mot Christensen og gravet litt i de offentlige arkiver man i det henseende har rett til innsyn i, ville man fort ha funnet ut at hun er i godt selskap.

  Jan Kåre Christensen er definitvt ikke savnet på Karmøy der han hele tiden hadde krangler og sjikaner mot andre pågående. Det er det han huskes for der, hans mange tragisk idiotiske krangler med etater og enkeltpersoner.

  Det overrasker ingen på Karmøy at Jan Kåre Christensen i kjent Christensen modus også er i krangel med etater og enkeltpersoner i Oslo. En zebra skifter ikke striper over natta.
  Og mens vi her borte er glad for å bli kvitt denne kranglebøtta, synes vi synd på hans naboer og andre i Oslo. Ingen fortjener å få Jan Kåre Christensen som nabo og sambygdning.

  3
  2
  • Det er det nok ikke.
   Du har selv skrevet at du har hatt mange konflikter med enkelte personer og offentlige etater på Karmøy. Bengt bare bevitner at du snakker sant.

   Senest for 14 dager siden skrev du dette. Holder du ikke orden i det du selv skriver eller har du rotet deg bort i ditt eget nett av sannheter og løgner ?

 4. Leser at Christensen nå har tipset både media og politikere om saken. Siste ord er nok ikke sagt her. Norske stat har nå tapt på rekke og rad i Strasbourg og frykter nok enda et pinlig tap der,så når dette blir slått opp i riksdekkende media og ledende politikere forstår hvor ille de har behandlet Christensen,vil de nok se seg best tjent med å gi den dispensasjonen som alle andre ellers får.

  2
  1
  • Siste ord er sagt i denne saken. Det som gjenstår er “ulovlighets-oppfølgingen” hvor PBE vil utferdige tvangsmulkter og dagbøter inntil muren og boden er fjernet.
   Din siste søknad er stoppet opp hos PBE og vil bli avslått innen kort tid.
   Jeg syntes det er bra at myndighetene slår ned på slik kriminalitet.
   Du har jo god erfaring med dette å være straffedømt.
   Vi vet alle at Christensen er et straffedømt nettroll, men slike nettroll lærer aldri.
   At du er på ville veier er ikke vanskelig å se.
   Og jeg vil spørre: Hvilke aviser og medier vil omtale din sak?
   Ethvert seriøst medium vil sjekke ut sakinnsyn og se at du faktisk har fått både veiledning og tips fra PBE.
   Saken er den at du fordreier absolutt alt og du forstår åpenbart ikke norsk lov, Guds bud eller sunn fornuft..
   Dog, jeg har vondt av din kone som sitter å bivåner at du fører din og hennes økonomi rett i avgrunnen.
   Hadde din kone hatt vett, hadde hun flyttet ut og funnet seg en mer normal mann.
   Hun vet at hun er uglesett i nabolaget og hun er kjent som “ho som er gift” med han tullingen som kjører buss.

   4
   1
  • Bare sånn til opplysning. Jan Kåre Christensen har også tapt i Strasbourg.

 5. Christensen er ikke akkurat den skarpeste kniven i skuffen. Å legge ut drit på internett om saksbehandleren man ønsker skal vitne for seg, er ikke det smarteste Christensen har gjort i livet.
  Jeg ser at du trygler om å la nåde gå for rett, samtidig som han henger ut og skriver masse stygt om dem som behandler saken. “At PBE ikke vil ta innover seg, og vise lite mildhet. La nåde gå for rett da det har vært veiledet fra deres side om hvordan og hvor høy mur etc. som skal bygges skal være.”
  Du vet tydeligvis ikke hva det er å være smart Jan Kåre! Hvorfor skal saksbehandlere i PBE og hos fylkesmannen vise nåde overfor en drittsekk og et nettroll som bruker en tilsynelatende “kristen” nettside som i realiten viser seg å være en illestinkende endetarm.
  Du hevder du er en bibelsk troende, men hva har skjedd med det å følge Guds ord slik Bibelen lærer? Kol 4,6 Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt.
  Jeg tror ikke saksbehandlere i PBE og andre etater oppfatter deg som et sunt og vennlig menneske som lever for Jesus, men heller som en kranglefant og kverulant som er besatt av ditt eget ego.

  Søkelys har rett. Det er bare snakk om tid før du må krype til korset og svelge din egen stolthet og hovmod.
  Akkurat nå dummer du deg stadig mer og mer ut samtidig som du bringer skam og vanære til Jesu navn og den kristne tro.

  Dette skal du vite Christensen: Gud lar seg ikke spotte. Han ser alle dine ord og løgner og vil stille deg til ansvar.
  Det er bare 18 dager til kalenderen viser 15/10 og da vil nok en faktura ble skrevet it og sendt deg. Dermed er du snart oppe i 50 000 i bøter bare fordi du forsøkte å ta en spansk en. Du lurer verken Gud, oss eller de offentlige myndigheter.

  Du må gjerne fortsette som du gjør, det stevner mot dommedag for deg og din kone som du trekker med deg inn i gjeld og elendighet.

  4
  1
 6. Enig med Byggmester Bod som skriver følgende, har bl.a. sendt skrivet mitt til Norges beste politiker Carl Ivar Hagen.

  Leser at Christensen nå har tipset både media og politikere om saken. Siste ord er nok ikke sagt her. Norske stat har nå tapt på rekke og rad i Strasbourg og frykter nok enda et pinlig tap der,så når dette blir slått opp i riksdekkende media og ledende politikere forstår hvor ille de har behandlet Christensen,vil de nok se seg best tjent med å gi den dispensasjonen som alle andre ellers får.

 7. Jan Kåre må gjerne fortsette å skrive tull og vås. Bare de som fryder seg over hans undergang eller i vantro ikke kan tro at et menneske kan bli så dum, finner nytte og verdi i denne skrivingen. Politi og offentlige etater tar hans brev som det tullet det er.

  For hvert minutt som Jan Kåre bruker på å skrive, rykker han to minutter nærmere sin finansielle ruin og noen år på et av kommunens hjemløse hospitser. Det er ingen grunn til å tro at private utleiere vil ta han og kone som leietakere.

  Selvsagt vil ikke Carl I Hagen ta saken. Han har allerede mottatt et titalls klager på Jan Kåre og solid dokumentasjon for disse klagene. Dokumentasjon som Jan Kåre selv har bidratt med. Carl I Hagen har ikke uttalt støtte til disse lovbruddene.

  Jan Kåre må mer enn gjerne skrive. Han skriver for døve ører og til underholdning til de som i vantro betrakter hans vanvittige form for liv.

  1
  1
 8. JKC, jeg lurer på, du har lest litt i Guds Ord, hvor lenge har du tenkt å holde på med dette tomme tidsfordrivet? Dette er jo ikke forfølgelse. For din egen skyld, la være å nevne ordet. Når skal du tilgi og glemme? Når skal du legge alt i Guds hender og bruke tiden på familien din?
  Når skal du være til glede for dine naboer? Det er kun Gud som kan hjelpe deg på rette måten ut av dette. Det gjelder oss alle om vi roter oss borti tåpelige diskusjoner o.a.
  (2.Tim.2)
  23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. 24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje. Men det var nytteløst at jeg skrev her uansett. Eller?
  Synes du dette nedenfor her er vrøvl, eller kan det hjelpe deg inn på andre tanker -om noe viktig i våre liv som kristne? For jeg trodde du var en kristen?

  https://www.youtube.com/watch?v=6xJHO00WwHU

  2
  1
 9. Christensen-saken er nyttig for de som vil dra oppmerksomheten vekk fra de presserende opplysningene rundt det nært forestående Guds rikes komme.

  Slik minner hele spetakkelet om alle de elementene globalistene bringer på banen for å skjule den verdensomspennende agendaen.

  Djevelen har dårlig tid.

  2
  2
  • JKC, kan du ikke være så snill å svare meg på aller nederste kommentar her? Jeg spør fordi jeg lurer. Kanskje mener du jeg er på bærtur ang. det bibelverset, helt ok det, men kan du i tilfelle si det da? Du gidder aldri svare når du ikke har lyst -det blir for dumt. (da minner du om Hanvolds tilhengere i kommentarfeltene)

  • Christensens byggesak viser oss at vi ikke bør bli så opptatt med det materielle eller med ting vi eier og har, at vi ender i en årelang konflikt med personer i forvaltningen, saksbehandlere, tingrettsdommere og myndighetene-på grunn av noe så uviktig som en mur og en bod.
   Den Himmelske blogg som burde ha dreiet seg om det himmelske og den åndelige dimensjon, er mer blitt en kampanjeblogg for å forsvare materielle feilgrep bloggeier har begått.
   Folk må la seg advare mot å sette i gang utbygginger av noe i strid med lover og forskrifter.
   Det å ta seg til rette uten å undersøke skikkelig og snakke med myndighetene kan bli en kostbar fornøyelse.

  • Du har rett i at kristne plikter å underordne seg “keiserens” lover så sant de ikke strider mot Guds lover. Men det tror jeg Søkelys har fått illustrert på en omfattende måte gjennom hele serien av innlegg om Christensen.

   Etter hvert har denne saken hos Søkelys antatt uante dimensjoner på grensen til det parodiske, og tar oppmerksomheten bort fra de viktige ting i vår tid.

   Men selvsagt har Søkelys anledning til å legge vekt på det du vil. Min insinuasjon er at denne saken gir så mange klikk at du lar den rulle og gå for å bibeholde 7nteressen for nettstedet. Intet treffer oss ufullkomne mer hjemme enn sladder.

  • Christensen saken og bråket omkring gjengifte og anmeldelsen fra pastor Torp var en sak som virkelig samlet lesere.
   Christensens byggesak har ikke samme effekt, ei heller samme interesse, men er likevel verd å omtale da mange av leserne her har fått et slags forhold til Christensen og liker å følge med på hva som skjer.
   Christensen er liksom han som alltid roter seg inn i konflikt og trøbbel, enten med pastorer han omtaler, rettsvesenet, offentlige myndigheter. politi, naboer og nå offentlige embeder. Jeg vil tro at vi kan lære noe av denne saken. Nemlig å ikke la jordisk gods veie så mye at man bruker all sin tid på å forsvare, angripe og kritisere dem man mener har begått en urett mot seg. Det er åpenbart at Christensen mener at myndighetene begår maktovergrep mot ham, og det vi kan lære av denne saken, er å sjekke ut grundig med offentlige etater før man setter i gang kostbare byggeprosjekt. Det å være slapp å ikke følge regelverket kan bli en kostbar og tidskrevende affære.

   1
   1
 10. Valgte du å betale boten 27.9.2019 Jan Kåre,eller gikk den til tvungen innkrevning?

  • Jeg var inne på Christensens blogg og leste at han har lagt igjen en kommentar til et slettet spørsmål? hvor han skriver dette: “Vi er blitt utsatt for et kommunalt og statlig maktovergrep.
   Etterkomme og betale til slike mennesker, det er under vår eller min verdighet.”

   Med andre ord forteller han at han ikke har betalt frivillig og dermed vil kravet ble inndrevet av kemneren via lønnstrekk.

  • Paulus,Hans Nielsen Hauge m.fl ble også fengslet,så her følges en tradisjon innforbi kristenheten.

   2
   1
  • De fengsler ikke folk for brudd mot bygningslovene og mulkter blir tvangsinnkrevd gjennom at kemneren pålegger arbeidsgiver eller NAV å trekke aktuelle beløp fra lønninger, pensjon, eller fra skattepenger man har til gode.
   Dersom du og din kone har tenkt å bli satt i fengsel, må dere bryte straffeloven, ellers vil myndighetene ha inn penger i form av bøter og forelegg.
   Dersom de setter dere i fengsel må de bruke penger på dere, og det ønsker de ikke.
   De tar pengene der de er å finne. Som regel via å tvangstrekke av lønninger.

   4
   1
  • Hans Nilsen Hauge ble fengslet fordi han forkynte Guds Ord. Jan Kåre Christensen har ikke blitt fengslet, og blir det sannsynligvis ikke fengslet. Ikke har han forkynt Guds Ord, i alle fall på mange år, om han i det hele tatt HAR forkynt Guds Ord. Så det er ikke DET han har blitt dømt for. Skulle ønske han ville omvende seg.

 11. “mandag 30. september 2019
  Nr. 2569: Vil PBE og det offentlige sende min kone til Bredtveit kvinne-fengsel, og meg til Ila fengsel og forvaringsanstalt? Da vi nekter å betale deres rigide forelegg!”

  Slik begynner den nyeste artikkelen hans. Han påstår at han elsker sin hustru. Allikevel velger han å utsette henne for slikt. Sannheten er at han ikke elsker henne. Da hadde han ikke gjort det han gjør.

  1
  1
  • Dersom Jan Kåre og hans kone skal ende i fengsel, må de faktisk bryte straffeloven. Kanskje de har planer om et bankran for å finansiere boten?
   Det som skjer nå, er at når mulkten ikke blir betalt, vil saken ble oversendt til kemneren for tvangsinndriving. I så fall er det snakk om å tvangstrekke beløpet fra lønna som bussjåfør.
   Min oppfordring til Christensen er å oppsøke PBE, samtal med saksbehandler, hent inn anbud på rivning og bestill jobben, gi så beskjed til PBE om at muren vil bli revet innen en bestemt dato, og jeg er sikker på at de da ikke påfører dere ett nytt forelegg

  • Det finnes også tre barn som er ofre for deres far sin hodeløse idiotiske oppførsel mot Torp, andre navngitte folk og PBE.
   Dette er barn som ikke engang har møtt opp i hans berømte rettssak. Ingen av dem vedkjenner seg sin far.

   Bibelen sier at en forkynner skal ha støtte fra sine barn. Synlig støtte. Hvis ikke diskvalifiserer det han. I dette tilfellet har ikke Jan Kåre det og hans forkynnelse er diskvalifisert.

   Tilbake står da bare hat, misunnelse og hat.

 12. Leser følgende på Oslo Bibelundervisningssenter’s(tidligere Smyrna Oslo) sine hjemmesider :

  “Jeg sa til Herren før vi flyttet at jeg ville ha hus der jeg kunne få plass til en stor terrasse, trampeline og svømmebasseng. Alt det har Gud gitt oss og mer til. Er ikke Gud bare god?”

  Da forstår man kanskje bedre at dette faktisk er profetert og er dermed ingen materiell kamp,men derimot en åndskamp hvor krefter prøver å stanse forkynnelsen og omvendelsen som JKC preker for Oslo by.

  3
  2
  • Dette skriver Mitt An Bud:
   Leser følgende på Oslo Bibelundervisningssenter’s(tidligere Smyrna Oslo) sine hjemmesider :
   “Jeg sa til Herren før vi flyttet at jeg ville ha hus der jeg kunne få plass til en stor terrasse, trampeline og svømmebasseng. Alt det har Gud gitt oss og mer til. Er ikke Gud bare god?”
   Da forstår man kanskje bedre at dette faktisk er profetert og er dermed ingen materiell kamp, men derimot en åndskamp hvor krefter prøver å stanse forkynnelsen og omvendelsen som JKC preker for Oslo by.
   (sitat slutt.)

   1.) Dette er en åndskamp, ikke noe annet. Gud er med, da er Satan imot.

   2.) Mitt An Bud skriver noe som jeg ikke husker at jeg hadde skrevet, takk for opplysningen Mitt An Bud, er glad for du skrev det du skrev.

   Takk!

  • Mitt An Bud, hvilken artikkel står dette? Husker ikke dette, men sant er det.

  • JKC har hverken åndskamp eller preker omvendelse for Oslo by. Han er bare interessert i materielle goder. Gud har han forkastet. Han har ved flere anledninger preket at Guds Ord er RENSPIKKA løgn. Det ligger faktisk minst én artikkel om det på bloggen hans.

   1
   1
 13. Enig med at kampen imot oss er en Åndskamp. Saken imot oss er åpenbart en Åndskamp!

  http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

  Med tittelen «“Er under min/vår verdighet og betale eller etterkomme slike mennesker” skriver blogger om PBEs tvangskrav etter ulovlig oppført bod og mur.»

  Der er det en skribent som har merket seg noe jeg ikke var klar over. I en artikkel jeg skrev for en 8 år siden regjer jeg med?!

  Her er artikkelen: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

  2
  1
  • Takk for den lange gapskratten denne morgenen.

   Nå er saken helt ferdig og det er bare å betale opp regningene for dette sinnssyke bråket. Snipp snapp snute….. idiotiet er ute.

   Og hvem blir den neste du innleder en åreslang idiotisk krangel med ?
   Din kommende husvert ? Etaten for hjemløse ? OBOS ? Den Danske Bank ? Den norske forening for langhårede rasekatter ?

   Vokt dere vel, godtfolk.

Det er stengt for kommentarer.