Profeti: Gud vil reise opp en generasjon troende lik Martin Luther

martin-luther“Skriften alene som fundament for liv, lære og utøvelse av den kristne troen vil være nøkkelen til en reformasjon og gjenopprettelse av levende kristendom” For noen uker siden mens jeg ba om forandringer i vår by og nasjon, talte Herren til meg noen få, men imponerende men ikke helt overraskende ord. “Det vil aldri  bli en forvandling i samfunnet før det kommer en reformasjon i min brud. Jeg kommer til å reise opp en generasjon av reformatorer som vi ikke har sett siden Martin Luther hamret sine 95 teser til kirkedøra i Wittenberg. Dette var hammerslag som både har gitt gjenlyd i flere århundrer og som kom til å ryste den frafalne katolske kirke i sine grunnvoller. Martin Luthers reformasjon var et veldig verk av Herren og hans kall lød “tilbake til Guds Ord, tilbake til Skriften alene” -noe som store deler av vår tids moderne kristenhet har forlatt.

Martin Luther var en av kirkehistoriens mest markante skikkelser, og det skrevet mange ord om denne reformatoren som søkte å bringe den frafalne kirke tilbake til Skriftens ord, og en riktig forståelse av begreper som rettferdiggjørelse og troen alene, Skriften alene og Kristus alene. Historien om Martin Luther er en fascinerende historie som er blitt filmatisert flere ganger, og i Luther møter vi en mann som turde utfordre det frafalne systemet katolsk lutherreligion utgjorde. Den katolske kirke hadde i mange århundrer vært en korrekt politisk og religiøs størrelse som forfulgte og undertrykte den levende kirke som befant seg på utsiden av en kirke som forlengst hadde gått vill. Martin Luthers primære ønske var å reformere kirken tilbake til Skriften alene, men kirken tok avstand, lyste Luther i bann og søkte av all kraft å undertrykke dette Gud hadde reist opp. Mange ting kan i ettertid sies om Luther. Han kom med ord, spesielt om jødene som er til skam for ham, men på tross av dette, var han likevel en mann -med mot og et hjerte vi også trenger i vår tid. Nå, mer enn 500 år etter hans fødsel, må vi med sorg konstatere at mange kirker som bærer hans navn og som hevder Luther som sin lærefader, i dag er mer frafalne fra Guds Ord enn det den katolske kirke er. I Norge, Sverige og Danmark ser vi hvordan folkekirkene som bærer hans navn, nå er frafalne apostat-kirker som aksepterer homoseksualitet og som også tilbyr vigsel til ugudelige likekjønnede -som ønsker kirkens velsignelse over sin synd. En sann Kristi kirke kan aldri velsigne noe Guds Ord så klart og entydig fordømmer. En sann Jesu kirke forholder seg ikke folkeopinionen eller hva politikerne mener, men bygger utelukkende sin lære og praksis på Skriften alene. Og Skriften som den sanne Kristi kirke alene bygger på, kan aldri velsigne noe Guds ord fordømmer. Faktisk  ble homoseksuell praksis i det gamle testamentet straffet med steining til døde, og dette forteller hvor alvorlig Gud egentlig ser på homoseksuell praksis. Det faktum at det største norske religions-samfunnet åpner opp for å velsigne slik praksis, vil på sikt gjennomsyre stadig større deler av samfunnet. Den problematikken som den norske kirke nå har åpnet kirkedørene for, vil snart komme til å banke på dørene til forskjellige frikirker. Vi tror maner derfor frikirkelige forkynnere og pastorer til å forkynne mot homofili og likekjønnede ekteskap, og fortsatt gjøre det klinkende klart hva Guds ord sier om dette.

Vår tids kirke 

I følge de ordene som Jim Rawlins, grunnlegger og president for “Keys of Awakening” fikk fra Herren, sprader menigheten tilsynelatende rundt som en brud med en vakker kjole  trolovet til sin brudgom, men sett ut fra det himmelske perspektiv, har hun ikke nok av de lakewood-churchekte himmelske skatter å kle seg i. Hun er naken og forblindet slik at hun er i stand til å se sin egen elendighet. Stoltheten av våre store kirkebygninger, utviklingen av våre mange menneskeskapte teknikker og suksessene vi ser av våre program har gitt oss et falskt bilde av vår sanne tilstand, skriver Rawlings og det er mye sant i det han skal ha fått fra Gud. Dagens kristenhet er tilsynelatende fornøyd med det vi har. Vi har våre kirkebygg, vi har våre konferansesentre, vi har våre tv kanaler og mange forkynnere har store forsamlinger. Vi inviterer store navn fra inn og utland, kjører omfattende annonsekampanjer, ofte med tildels storslåtte løfter -og kjente lovsangere som er hentet med fly fra ulike deler av Vesten, men likevel. Hvor er vekkelsen og hvor er ilden fra himmelen?

Menneskegjort tenkning

Den tradisjonelle “kristne måten” å drive menighet på har ikke lenger særlig appell til de som står litt på utsiden av det hellige samfunn. Selv om vi ennå opplever dager og møter hvor Guds Ånd kommer nær og forsamlingene finner håp, er det likevel ikke slik at folk
som ikke er endel av våre fellesskap, strømmer til våre menigheter og bedehus i skarer, fordi de hører eller merker at Jesus er der. Sannheten vi må ta inn over oss er at uansett hva slags forkynner navn vi inviterer, så er det helst busslaster av “fra før kristne” som maldonado-gribbstrømmer til møtene, ofte på jakt etter helbredelsen i stedet for Han som helbreder, som er til stede, selv hvor bare to eller tre er samlet i hans navn. Sannheten er at vi trenger ikke store navn fra Amerika for å få vekkelse og vinne mennesker for Gud. Vi trenger heller å invitere de store apostler (som de kaller seg) fra “over there” (USA) for å bringe Guds Ånd og kraft til Norge, fordi vi allerede har alt vi behøver i Jesus Kristus. Vi behøver heller ikke invitere hit store forbeder-navn fordi at all maktens Gud, hører like gjerne bønnene til et barn eller tenåring som ber med et oppriktig hjerte fra gutterommet. Sannheten er at alt for mange kristne i vår tid, har mye mer tillit og håp til store forkynnernavn fra Amerika, enn til allmaktens Gud -som faktisk til mennesker gjennom et esel!. (Foto av Maldonado -en såkalt apostel)

En reformasjon av radikale troende

De troende i vår tid har mye å lære av det kall Martin Luther fikk. Luther som opprinnelig var katolsk prest, kjente dypt på sin egen utilstrekkelighet fremfor den hellige og rettferdige Gud. Martin Luther hadde en tårnopplevelse som kom til å forandre hans tanker og liv radikalt. Det han oppdaget var dette: “Den som tror på Jesus, får Guds rettferdighet og er fullkommen i ham. Gud glemmer synden og tilgir alt. Vi blir hans barn, bare ved tro. Uten å bli munk og streve og arbeide for frelsen. En tradisjon sier: Han grep pennen og skrev i margen på Bibelen: Sola Fide (ved tro alene). – Frykten forsvant, han fikk sjelefred. Dette talte han ofte om. Det er evangeliet, det glade budskap for trette syndere: Jesus døde for synden, og Gud tilgir uten betingelse,” -og nettopp dette budskapet gav fred og løftet byrdene av de mange som ble knuget ned av den katolske kirkes løgner, avlatshandel og falsk teologi. Når Martin Luther først hadde fått denne herlige og sanne oppdagelsen, stod han urokkelig fast og selv ikke trusler, bannbuller og å bli lyst i bann, fikk han til å bøye av. Gjennom sine nye oppdagelse av en troens hemmelighet, ble Luther en mann som identifiserte seg med slitere og alle dem som i sin egen åndelige fattigdom lengtet etter å få fred med Gud. Martin Luther ble den mannen Gud brukte til å ryste det katolske systemet i sine grunnvoller -og det nettopp slike reformatorer vår tids kristenhet trenger.

Fødes frem i bønn

Mange troende i Norge tror ennå at bare vi tilpasser budskapet og virkemidlene til vår tid, så vil folket strømme til menigheter og bedehus. Andre igjen tror at bare vi har mange nok bønne og gråtemøter, vil folket begynne å trekke til vekkelsesmøter igjen. Men la meg si Bønndet rett ut. De tider da det skjedde er nå over. Selv om vi ennå av og til opplever at noen søkende ikkefrelste eller ikkekristne søker til møter og kristne eventer, tror jeg likevel at vi her snakker om en svært liten gruppe, og kanhende at mange menigheter kan telle på ei hånd hvor mange slike som oppsøker forsamlinger i løpet av noen tiår. Rundt forbi i mange møter hører vi mange bønner som lyder “Herre, kall du ufrelste til våre møter og gjør du det slik at folk igjen begynner å søke etter Gud her i vårt Betel eller vårt forsamlingslokale. Disse bønnene er helt sikkert fra et oppriktig hjerte.. Men la meg spørre: Hvor i Guds ord står det at dette er måten?

Jeg tror Bibelens svar er et annet og det synges i en sang: “Jesus her er jeg, send meg, Jesus her er jeg, send meg….” -og det er nettopp her nøkkelen er: En radikal og bibelsk kristen finner svar nettopp i Guds Ord.: “Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,” og videre: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.” og igjen: “Gå av sted. Se, jeg sender dere som lam midt iblant ulver.” og igjen: “Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden.”   -og det er nettopp her også nøkkelen til en vekkelse vil ligge. I kristne som går ut -med evangeliet der folket er. For vi er ikke lenger i den posisjon at vi kan lokke med kul moderne musikk, for i verden får de jo akkurat det samme, eller med kule kristne talkshow -for det samme kan de få servert på TV. Virkeligheten er at konkurrere med alt dette for å trekke folk, vil bli en kamp vi er dømt til å tape. Vider er det heller ikke det Jesus gjennom sitt ord har kalt oss til. For av ham er vi kalt til å gå ut, for så å invitere mennesker inn, inn i Guds nærhet, inn til det hellige samfunn som er det kristne Koinonia eller fellesskapet, der Guds folk kommer sammen til oppbyggelse, undervisning og trøst.

Vår tid trenger å tenke bibelsk!

Våre menigheter og vår praksis må være basert på bibelsk tenkning, og det er her mange i vår tid har trådd feil. De har trodd at bare bygde oss store å dyre forsamlingslokaler med gode stoler og god lyd og alskens teknikk -så vil folke komme. Vi har trodd at bare vi har de store viktige navn, helst apostler eller store band fra Amerika -så vil folket komme og nightvekkelsen bryte løs. Hvor sørgelig feil vi har tatt! Svaret er egentlig ganske enkelt, fordi vi finner det i Guds Ord, og modellen er alltid: Gå ut!  Gå ut og ta dette evangeliet ikke bare til fjerne himmelstrøk, men til tenåringen som blir mobbet, til pensjonisten som er ensom eller til den uføre som har vondt for å komme seg ut. Jesu kirke er der to eller tre er samlet i Hans navn, -og tilslutt i denne artikkelen som kanskje ble lengre enn jeg hadde trodd, vil jeg komme med en advarsel: “Jesus sa: Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.” (Joh 9,4) -og kjære søsken i Kristus Jesus. Det kommer en natt hvor vi ikke lenger kan arbeide åpent og frihet. La oss derfor arbeide med å spre Hans ord mens vi ennå kan!.

13 tanker om “Profeti: Gud vil reise opp en generasjon troende lik Martin Luther

 1. Vi som har levd en stund som kristen, har etterhvert fått tildelt rikelig med skrammer og sår i vår kristne tilværelse.
  Martin Luther er heller ingen helgen, det skal være visst.
  Dersom vi skal se stort på det, så skjønner vi at Jesus oppstandelse er av avgjørende betydning. Ja, Paulus sier, at dersom ikke Jesus har stått opp fra det døde, så er vår tro uten mening. Så legger han til…men nå HAR Jesus stått opp fra det døde.
  Det er det jeg har valgt og tro, så enkel er den saken. Men at de kristne rundt meg, og de som kommer etter blir noe bedre enn i min generasjon tror jeg ikke. Ei heller noe verre. Jesus gjorde alt for oss, og I HAN har vi evig liv. Oss selv er det nok ikke så mye å gjøre noe med.
  Det er omtrent slik som med idrettsfolk, egoisme satt i system…det er nok det vi kan skryte av når alt kommer til alt.
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

 2. Følg med ! Følg med på interfaith møte i Jerusalem 4 – 23 september 2106.

  Vil det våre plass til bibeltroende Lutheranere i fremtiden?

  “Pope Francis’ Upcoming Meeting in Jerusalem in September and His Outreach to Other Countries and Religious Communities for the Ecumenism Movement; Discussion on the Ouroboros and the Egyptian god Osiris. Scripture: Daniel 11:38”

  “Lucifer: ”Together 2016” Ceremony (Pastor Charles Lawson)”
  .

  https://www.youtube.com/watch?v=-Usv4EccChg

 3. Luther så riktig nok pavekirkens villfarelse og talte imot den, men kristen kunne han umulig være. Selv misliker jeg sterkt betegnelsen “luthersk” på grunn av hans onde uttalelser om jødene.

  Siterer fra MIFF artikkel om “Martin Luthers antisemittisme”:
  “Jødene er «giftslanger» som røver, plyndrer, forderver og forbanner. I skriftet «Schem Hamephoras» (1542) skriver reformatoren at kun djevelen er like upåvirket av evangeliet som det jødiske folk. Jødenes herre er djevelen selv.”

  “Etterhvert som han modnet i sine egne dogmer, ble han også stadig mer evangelisk. Det handlet om troen alene, nåden alene og Skriften alene. Han var overbevist om at dersom evangeliet ble forkynt rett for jødene, ville de bli omvendt uten vold. Luthers poeng var aldri å skape en «ny» lære, men han var overbevist om at han hadde funnet tilbake til den første og den sanne kristendom, og at dette ville føre til at jødene kom til tro. Men hva førte så til at han snudde seg mot jødene? De fleste Luther-forskere tror det har med hvor få jøder han faktisk førte til tro. Han ble bare mer og mer bitter etter som årene gikk, og trodde på slutten av sitt liv at det ikke lenger var håp for deres omvendelse. Få dager før sin død skriver han; «Jeg kan ikke omvende jødene. Ikke engang Vår Herre Jesus Kristus greide det. Men jeg kan stoppe kjeften på dem så de ikke har noe annet å gjøre enn å ligge utstrakt på bakken.»
  Det var en negativ modningsprosess som vokste frem over lang tid, og som startet senest ved hans grufulle erklæring fra 1532: «Om jeg finner en jøde jeg kan døpe, skal jeg føre ham til broen over Elben, henge en kvernstein om halsen på ham og kaste ham i vannet mens jeg døper ham i Abrahams navn.»
  Luthers kanskje mest kjente antisemittiske skrift er «Om jødene og deres løgner» fra 1543. Her imøtegår han de jødiske lærdes skrifttolkningsmetoder, altså «deres løgner». Men dessverre lar han seg ikke begrense til kun å komme med teologiske innvendinger. Snarere anbefaler han brenning av synagoger, at deres hellige skrifter konfiskeres og at jødene selv sendes til tvangsarbeid. Heldigvis fikk ikke hans anbefalinger politisk gjennomslag, men bidro ikke rent lite i den tyske antisemittismens utvikling.

  Argumentene mot jødene som preget både Luthers skrifter og hans samtid var teologisk og religiøst fundert. På 1600- og 1700-tallet spedde man mer og mer på med naturhistoriske argumenter i tillegg, etter som opplysningstiden steg frem med økende styrke. Veien var dermed ikke særlig lang over til 1800- og 1900-tallets rasefunderte og biologiske argumentasjonsføring, blant annet hos nazistene. Hitlers tilhengere brukte flittig Luther-sitater i sin propagandaføring mot jødene.”

  • Rent personlig syntes jeg Luther gjorde en dårlig figur med sine utsagn om jødene.
   Det er et kapittel i den lutherske historien som er en skamplett.
   Samtidig mener jeg at Luther på mange måter gikk så langt han religions-politisk kunne i sin reformasjon.
   Hadde han gått lengre, ville nok reformasjonen blitt slått ned militært og hele da hadde kartet religiøst sett langt annerledes ut.

  • Luther sa og gjorde feil som alle André. Men han var og er den største og viktigste person i kirkehistorien etter Herren selv og apostlene. Hans gjennoppdagelse av evangeliet og bibelen autoritet er uvurderlige for oss kristne idag. Gud brukte han rikt, selv om han hadde sine feil. Les hans bibelkommentarer og hans katekisme..det er solide saker.

 4. AHM ; Hvorfor omtaler du deg selv i tredje person i ‘biografien’ om deg selv på nettsiden din? Det virker slitsomt å lede en menighet bestående av kun deg selv; hvorfor ikke søke om å en del av Smyrna Menighetene til JKC? Det er flere fellestrekk ved dere to,begge er feks buss sjåfører og begge har et anstrengt forhold til en felles predikant og ‘gjøgler’ og dere har enkelte særegne teologiske tolkninger leser jeg.

  • Da jeg begynte å skrive historien min, oppdaget jeg at det var mye lettere å skrive den i 3. person.
   Når det gjelder menighetens bedrøvelige antall, så er det ikke så mye å si. Men de personene som har stått i menigheten, de har ihvertfall vært aktive.
   Etter min mening, er det ikke så mye å skryte av en menighets-flokk av åndelig daukjøtt…uansett antall…de har jeg også sett mange av…skrekk og gru…

  • Det er en ærlig og real sak. Realiteten i dag er nok at nordmenn er lite religiøse og de fleste menigheter sliter med rekrutteringen. Leser at alle nye baptist menigheter i Norge er innvandrer menigheter,ikke en eneste ble startet opp av nordmenn.

 5. Om profetien stemmer vil det gå flere tiår før det kommer til å skje noe. Wilkersen sitt syn er over 40 år tilbake og er nå i ferd med og oppfylles.Forresten, Luthersk kristendom er ikke mye å se fram til, DNK bygger på 3 never vann og katolske sakramenter, prester som går mot den læren får kjenne at ” helvete bryter løs”

Det er stengt for kommentarer.