Pastor Jack Hayford: Kristne som står med Israel vil oppleve forfølgelse

jack-hayfordPastor Jack Hayford som er leder og grunnlegger av pinsemenigheten “The Church on the Way” som er en del av en pinse-retning som gjerne blir omtalt som  Foursquare Church og som ble grunnlagt av Aimee Semple McPherson i 1923 forutsier nå at kristne som velger å stå sammen med Israel vil oppleve økt forfølgelse og kanskje også martyrdøden. Under en tale fredag sa den nå 81 år gamle pastoren at grunnleggelsen av organisasjonen “Fellowship of Israel Related Ministries” (FIRM) som ble grunnlagt tidligere i år ikke kunne ha kommet på et mer perfekt tidspunkt enn nå. Pastor Hayford sa i sin tale fredag at vi lever i vanskelige tider hvor det stå for rettferdighet -inklusiv å stå sammen med Israel kan bety forfølgelse og kanskje også å bli martyrer.

Å være venn av Israel er slett ikke lett i disse dager hvor Israel i stadig sterkere og sterkere ordlag fordømmes av det internasjonale samfunnet. I løpet av bare få år har et land som Tyrkia gått fra å være en nær alliert av Israel til å bli en bitter fiende som bruker 660px-Flag_of_Israel_svgalle fora til å sverte sin tidligere allierte. Også innenfor den kristne kirke har vi gjennom de siste ti år sett en endring blant kirkesamfunnenes holdning til Israel og forsvar av den jødiske staten blir møtt med motsigelser selv fra mennesker som regner seg som kristne. Pastor Hayford, som grunnla menigheten  “The Church on the Way i Van Nuys, California var den siste som talte under en tre dager lang konferanse i Loveland i Colorado og det var under denne at FIRM eller  “Fellowship of Israel Related Ministries” ble grunnlagt. I sin tale oppfordret Hayford kristne til å engasjere seg i åndelig krigføring for den jødiske staten og han oppfordret kristne til å ta en utfordring om å bruke 1 prosent av døgnet eller 14 minutter til å be for Israel og det jødiske folk.

Med historien som bakteppe og sitater fra Bibelen understreket Hayford at Israel har rett til landområdene og han pekte på de mange mirakler som har skjedd med Israel i tiden etter 1948. Spesielt ble Israels seier under seksdagers krigen i 1967 omtalt som et slikt mirakel. Som kjent og mot alle odds vant Israel den kortvarige krigen hvor Egypt, Jordan og Syria i lag med styrker fra  Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Sudan gikk til et omfattende angrep på Israel. Mot alle odds og sunn forstand vant Israel krigen som i ettertid står som et eksempel på hvordan Gud beskytter sitt utvalgte folk jødene. “FIRM må stå sammen med Israel og vi må stå for rettferdighet,” sa Hayford som oppfordret de kristne til å ikle seg Guds fulle rustning slik Paulus formaner i Efeserbrevet 6.

I sin tale uttrykte den 81 år gamle Herrens tjener dyp sorg og beklagelse over all lovløshet i verden og det faktum at folk ikke lenger vil lytte til Gud. Den aldrende pastoren som har skrevet en rekke bøker omtalte som en villfarelse at vestlige lederfigurer faktisk bøyer seg for muslimske ledere. En konsekvens av at mennesker i vesten avviser er Gud er umoral og en avvisning av Skaperens ordninger for seksualitet. “Det vil bli konfrontasjoner. Disse siste dager vil bli vanskelige dager frem til Herren kommer og henter oss hjem til seg selv,” sa pastoren i sin tale. Hayford fortalte også tilhørerne hvordan grunnleggeren av organisasjonen, Wayne Hilsden for første gang hadde delt ideen med ham på en flyplass i Denver og pastor Hayford sa videre at følte seg beæret ved å kunne tjene i organisasjonens styre.

Støtte Israel i ord, bønn og handling

Den kristne kirke har på mange måter mistet sin første kjærlighet til den jødiske staten. Etter Holocaust og gjenkomsten i 1948 stod menigheter og kirkesamfunn skulder ved skulder med den nyfødte staten hvis fødsel var et enormt profetisk tegn. Imidlertid har de mange konflikter, en ofte ensidig Israel-fiendtlig presse og kirkesamfunns ønsker om å være politisk korrekte og aksepterte -gjort at kjærligheten til Israel har kjølnet. I sin tale til mange som deltok under konferansen sa Hilsden at FIRM ( “Fellowship of Israel Related Ministries”) strategi i sin støtte til Israel ikke bare vil være store konferanser eller å føre lobbyvirksomhet på vegne av Israel -men også gjennom en bønnekamp. “Vår visjon er at FIRM skal være et verdensomspennende fellesskap av bibel fundamenterte troende med relasjon til Messias som velsigner israelerne, både jøder og ikkejøder og også de jødiske samfunn rundt omkring i verden. Et annet viktig poeng som mange av talerne under konferansen understreket var at dette ikke bare var politisk støtte til Israel, men også et ønske om dele evangeliet om Jesus med det jødiske folk. I følge pastor Hayford skal det nå være omlag 300 000 jøder på verdensbasis som har tatt i mot Jesus som den profeterte jødiske Messias.

Facebook Comments

6 tanker om “Pastor Jack Hayford: Kristne som står med Israel vil oppleve forfølgelse

 1. Han uttrykkjer kloke meiningar.
  Me må forsvara Israel i alt me skriv og gjer.
  Løfta gjeld til fulle.
  Israel har rett til landområda som Gud har nedteikna i GT.
  “Lova og profetane” eller Tanakh gjeld til fulle.
  Der er landegrensene beskrive.
  Me les i Esekiel 47 korleis Gud vil gjennomføra dette i 1000-årsriket.

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  “Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.»
  13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar. 14 De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel og eige.”

  Diverre vert desse orda lagt lite vekt på, då dei vert omtolka i “erstatningsteologiens namn”
  Løftene er overflytta frå det bokstavlege Israel til det åndelege Israel som er kyrkja.

  Grunnlaget for desse løgnaktige påstandane finn me her:

  “For ikkje alle som er av Israels ætt, høyrer Israel til, 7 og ikkje alle som nedstammar frå Abraham, er Abrahams born. For det står: Gjennom Isak skal du få ei ætt som skal kallast di. 8 Det vil seia: Det er ikkje dei som er borna hans av kjøt og blod, som er Guds born. Nei, dei som er born ut frå lovnaden, reknar han som Abrahams ætt.” Romarane 9.

  Dette er heilt i strid med GT sine ord.
  Vidare står desse lumske orda.

  “Kva skal vi då seia? Jau, heidningane som ikkje jaga etter å få rettferd, dei har vunne rettferd, det vil seia: rettferda av tru. 31 Men Israel, som jaga etter lova for å vinna rettferd, dei nådde ikkje fram.”

  Kva seier Gud i GT?
  Gud ville at Israel skulle leva etter GUDS LOVER og såleis verta eit eksempel for dei andre nasjonane.
  Kva skjedde?
  Israel vende seg bort frå Guds påbod og ville leva slik heidningane gjorde.

  Les 5 Mosebok 28 og sjå kva Gud sa ville skje om dei var ulydige.
  Velsigningar og forbanningar er to motsette utgangar.

  “Dersom du no vil lyda Herren din Guds røyst og trufast følgja alle boda hans som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud”
  ——————-
  “Men om du ikkje vil lyda Herren din Guds røyst, ikkje held alle boda og forskriftene hans som eg gjev deg i dag, og ikkje gjer etter dei, då skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:
  16 Forbanna er du i byen
  og forbanna ute på marka!”
  ——————
  Kor ofte høyrer me ikkje at Gud forkasta Israel som sitt eigedomsfolk då dei ikkje tok imot Yeshua ?
  Det vert dosert av dei fleste kristne.

  “Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug mener landløftene til Israel ikke er gyldige i vår tid, fordi de ikke er nevnt i Det nye testamentet….Vi som kristne må ikke først og fremst forholde oss til enkeltvers i Det gamle testamentet, men lese hele Bibelen med utgangspunkt i oppfyllelsen av løftene i Jesus Kristus. I Det nye testamentet ser jeg ingen fortsettelse av landløftene uavhengig av løftet om den nye himmel og den nye jord,”

  Kor har Nordhaug fått ideane sine frå?
  Det er lett å forstå.

  “Gud gav lovnadene til Abraham og hans ætt. Det heiter ikkje «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir tala om éin, « til di ætt», og det er Kristus.”

  “Før trua kom, vart vi HALDNE I VARETEKT UNDER LOVA; vi var INNESTENGDE heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24 Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25 Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26 De er ALLE GUDS BORN ved trua, i Kristus Jesus. 27 For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28 Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29 Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.”

  Paulus framstiller Guds lover som eit fengsel der me vert innestengde.
  Og deretter prøver han å seia at når Yeshua kom så fridde Han oss frå dette åket.
  Det er ein veldig lumsk og fullstendig falsk måte å framstilla det heile på.

  Jakob framstiller Guds lov som FRIDOM.
  “Dersom de oppfyller den KONGELEGE lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett…
  Etter FRIDOMENS LOV skal de dømmast, etter den skal de tala og handla.” Jakob 2

  I 1 Mosebok 17 inngår Gud ei evigvarande pakt med folket sitt som skal vera eit fysiske synleg bevis å denne pakta.

  “Du skal HALDA PAKTA MI, både du og etterkomarane dine, frå slekt til slekt. 10 Dette er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alt av hannkjønn hos dykk skal OMSKJERAST. 11 De skal la forhuda bli omskoren, og det skal vera TEIKNET PÅ PAKTA mellom meg og dykk. 12 Kvart gutebarn hos dykk skal omskjerast når det er åtte dagar gammalt, i slekt etter slekt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hos framande, slike som ikkje er av di ætt. 13 Både dei som er fødde i huset, og dei du har kjøpt for pengar, skal omskjerast. Såleis skal pakta mi vera ei EVIG PAKT PÅ KROPPEN DYKKAR. 14 Men ein uomskoren, ein av hannkjønn som ikkje har fått forhuda omskoren, ein slik skal støytast ut frå folket sitt, for han har BROTE MI PAKT.»
  —————-
  Kva presterer erstatningsteologien far å skriva?

  “Høyr kva EG, PAULUS, seier dykk: LET DE DYKK OMSKJERA, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er FALNE UT AV NÅDEN”.
  ——————–
  Litt omskrive kan me setja desse orda inn i syndefallets drama.

  “Han (DJEVELEN) sa til ISRAEL : «HAR GUD VERKELEG SAGT at DE SKAL LA DYKK OMSKJERA ……De treng ikkje å la dykk omskjera. Dersom de gjer det er de skilde frå Gud og falne ut av nåden”.
  —————————-
  Skulle Guds eigedomsfolk slutta med omskjeringa?
  Det er reint spott mot Gud.

  Esekiel 44,9 fortel tydeleg:
  “Så seier Herren Gud: Ingen framand, UOMSKOREN PÅ HJARTE OG LEM, får koma inn i min heilagdom, ingen av dei framande som bur mellom israelittane. “

  I GT kan me lesa om dette å vera “åndeleg omskoren på hjarta”. Det er ikkje noko ny tanke i NT.
  Poenget er at Gud fokuserar på det FYSISKE teiknet.

  “Herren din Gud skal omskjera hjartet ditt og hjartet til etterkomarane dine, så du elskar Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel, slik at du skal få leva “.5 Mosebok 30,6

  Alt handlar om å innretta seg etter Guds vilje og krav.
  Den falske kristendomen framstiller Guds lov og vilje som ein trelldom og eit ork.(innestengd)
  I Åp 2 og 3 ser me at Gud til slutt kallar denne retninga for ” Satans synagoge” . Dei kallar seg sjølv for dei “ekte jødane”.Dei er ikkje klar over at dei representerer “lovløysa sin synagoge”.
  Dei har kasta vrak på Guds lover og vilje.

  Mange røyster hevar seg i desse dagar for å kriminalisera omskjeringa.

  http://www.vl.no/samfunn/mange-vil-forby-omskj%C3%A6ring-j%C3%B8disk-leder-bekymret-1.65776
  Me må verkeleg ta til motmæle mot desse jødefiendlege lovene som kan koma.

 2. Hva menes det med “står med Israel” ? Er det et stor Israel fra Tigris til Hellas ? Er det aa lukke oynene for det Jesus formaner oss om behandling av andre mennesker ? Er det Israel innen 1948 grensene ? Er det et Israel som behandler sine motstandere slik Jesus formaner oss ? Det er ogsaa fakta feil at kristne stod i solidaritet med joder etter Holocaust. De fleste kristne ga blaffen i de jodene som overlevde Holocaust og vendte tilbake til Norge. Flere meningsmaalinger rett etter krigen ga anti-semitismen i Norge en oppslutning rundt 50 % i aarene 1947-1950. De fleste blandt Bondepartiet. Den latente anti-semitismen viste seg igjen da kristne i Norge flokket til for aa se det anti-semittiske makkverket The Passion Of Christ. Men det var en digresjon…. Hva menes det med “står med Israel” ?

  • Er det et stor Israel fra Tigris til Hellas ?
   —————————————
   Landegrensene til Israel er beskrive i Esekiel 47.
   http://www.ahavat-israel.com/eretz/eimages/future-map2.jpg

   “Dette er landegrensene.
   I nord: frå Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, 16 Berota og Sibrajim – mellom Damaskus-området og Hamat-området – til Hasar-Enon ved Havran-området. 17 Grensa går frå havet til Hasar-Enon. I nord ligg områda til Damaskus og Hamat. Dette er nordgrensa.
   18 I aust: mellom Havran og Damaskus, mellom Gilead og Israels-landet, er Jordan grensa heilt til sjøen i aust, til Tamar. Dette er austgrensa.
   19 I Negev, mot sør: frå Tamar til vatnet ved Meribat-Kadesj og vidare langs elveleiet til Storhavet. Dette er grensa i Negev, mot sør.”
   20 I vest: Storhavet dannar grense til ein kjem på høgd med Lebo-Hamat. Dette er vestgrensa.
   21 De skal dela dette landet mellom dykk, mellom stammane i Israel. 22 De skal dela det ut til eigedom mellom dykk sjølve og innflyttarane som held til blant dykk og har fått born blant dykk. Dei skal vera for dykk som innfødde israelittar. Saman med dykk skal dei få utskift eigedom mellom stammane i Israel. 23 I den stammen der innflyttaren bur, skal de gje han eigedom, seier Herren Gud”
   ————————–

   Som du ser er landegrensene detaljert beskrive.
   Det er utruleg at kristne berre hoppar over desse tydelege bibeltekstane.
   All skuld er å finna i denne falske erstatningsteologien.
   Som Halvor Nordhaug viser er den vel etablert.
   Grunnen kjem frå denne falske Apollonius av Tyana som gjekk under namnet Polo.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Tyana
   —————–
   Riket for Israel kjem no etter 6000 år.
   Då kjem Messias tilbake til Oljeberget i Israel.
   Kva skjer med dei truande der når det skjer?

   “Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 DÅ SKAL DE RØMMA FJENNOM FJELLDALEN MIN, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han.
   6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.”

   Dei truande er på jorda om må “RØMMA GJENNOM FJELLDALEN MIN” .
   Den falske Paulus skriv at dei er “rykka opp i lufta”.
   Denne dagen Messias kjem skrin ikkje sola. Om kvelden kjem lyset igjen.Pga dette store jordskjelvet vil LEVANDE VATN strøyma ut frå tempelhøgda.

   Dette oppfyllest no hausten 2028 i det store jubelåret.
   http://bki.net/6000/6000aar.html

   Berre dei som er villige til å reinsa seg og avslutta styggedomane får delta pål lauvhyttefesten eller det store gjestebodet som Esaias 25 kallar det.

   “På dette fjellet (TEMPELHØGDA)
   skal Herren over hærskarane
   gjera i stand for alle folk
   eit festmåltid med feite retter,
   eit festmåltid med gammal vin,
   med feite, mergfulle retter
   og gammal, klåra vin.

   7 På dette fjellet skal han sluka
   sløret som slører til alle folk,
   dekket som dekkjer til alle folkeslag.

   8 Han skal SLUKA DØDEN FOR EVIG.
   Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
   Frå heile jorda skal han ta bort
   vanæra til folket sitt.”

   Israel er Guds Folk. Det finst ikkje noko åndeleg Israel. Det er vranglæra.

   Gud kallar i desse dagar heim alle frå folket Sitt . Han vil dei skal koma til Guds land og busetja seg der.
   Difor bør me støtta dette arbeidet .”Okkupasjon” er eit ord som verdssamfunnet har funne på.
   Det nærmar seg kampen om “GUDS HEILAGE FJELL”
   Det kallast HAR-mageddon- kampen om ” Guds Heilage Fjell”.
   ——————-

  • Pastor Hayford snakket vel primært om amerikanske forhold og sa ikke noe tydelig om hvilke landområder det er snakk om. Hva som skjedde her til land har nok Hayford lite greie på. Jeg snakket her for noen dager siden med noen eldre norske kristne pinsevenner som kunne fortelle om den profetiske glede som preget mange pinsemenigheter når “fikentreet” kom i blomst i 1948. I mine øyne er det stå med Israel det å gi sin støtte til en venn selv om vennen av og til gjør noe “alle” oppfatter som dumt. Man gir sin støtte og omsorg ikke på grunn av, men på tross av.

  • Hadde jeg vert en alkoholiker og bodd i ditt nabohus hadde du som god venn provd aa torrlegge meg. Som daarlig venn hadde du gitt meg mer og mer alkohol. Det er i et notteskall forskjellen mellom gode Israel venner, som kommer med kritikk der den er berettiget, og daarlige Israel venner som stotter Israel uansett hva de gjor.

 3. ISRAEL – FIKENTREET – GJENOPPRETTA 1948
  fritt oversett frå artikkelen
  http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

  ”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og VERDAS ENDE, slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Yeshua sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer,, då veit de at det er nær slutten”.
  Og eg Peter svara og sa til han: ”Forklar dette med fikentreet. Korleis skal me forstå det?
  Fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?
  Me forstår det ikkje.” Jesus svara han og sa :
  ”Forstår du ikkje at fikentreet er nasjonen Israel.
  Eiin mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år.
  Då han såg at fikentreet ikkje gav frukt, gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier :
  “Har de ikkje forstått at fikentreet er nasjonen Israel.
  Eg seier deg: Når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,…”

  1948 var året det skjedde og år 2028 har det gått 80 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *