Legger Iran og Russland grunnlaget for Gog krigen omtalt hos profeten Esekiel?

Debka file: Russland og Iran med tettere militære forbindelser

“Iran og Russland er i ferd med å oppgradere sitt militære samarbeid og de militære bånd mellom de to landene er nå tettere enn noensinne,” melder det israelske Debka files. I følge nettstedet skal en delegasjon av russiske militære under ledelse av general Viktor Bondarev som er sjef for det russiske flyvåpenet. I fire hele dager skal den russiske delegasjonen hatt fortrolige samtaler med sin iranske kollega,  brigadekommandant  Hassan Shasafi og en gruppe andre iranske militære ledere. I følge Debkas kilder ønsker Iran å fremheve de tette båndene med Russland som en melding til Vesten om at dersom disse er for tøffe overfor Iran under de pågående atomvåpen forhandlingene, risikerer de at Iran vil ta steget å inngå en full militærpakt med Russland. Moskva på sin side har også sine grunner til å inngå ett tettere samarbeid med Teheran. For Moskva er primærmålet å øke sin politiske og militære innflytelse i Gulf områdene og Midt-Østen generelt både av økonomiske og politiske grunner. Mens USAs innflytelse i regionen er på hell etter nærmere fem år med en historisk svak president, aner Russland muligheten til å fylle det vakum som er oppstått.

For profetigranskere vil også en slik militærpakt mellom Iran og Russland ha interesse da dette kan være begynnelsen til den militæralliansen vi finner omtalt hos profeten Esekiel i forbindelse med “Gog alliansens angrep på Israel i sluttfasen av endetiden. Det tettere militære samarbeidet mellom Russland og den iranske republikken åpner for en rekke nye perspektiver både politisk og ikke minst også profetisk. Rent strategisk vil dette bety at Russland får sitt første seriøse fotfeste i den Persiske Gulf og videre er det helt åpenbart snakk om å øke Russlands innflytelse i regionen. For den russiske våpenindustrien vil det tettere militære samarbeidet med Iran kunne bety et betydelig løft. Moskva søker både å utkonkurrere det amerikanske militære nærværet i Gulfen,men også å fortrenge amerikanerne og kineserne fra våpenmarkedet i Midt-Østen. Store og gunstigere russisk-iranske våpenavtaler kan legge basis for våpentransaksjoner mellom Moskva og Kairo, som dels har falt ut med den amerikanske administrasjonen etter kuppet mot det muslimske brorskap og tidligere president Morsi. En forsterket avtale mellom Russland og Iran vil på sikt kunne forandre hele alliansekartet i Midt-Østen. Etter Syria krisen og Obama administrasjonenes manglende evne til å vise handlekraft samt å følge opp egne trusler fremstår Russland som en langt mer troverdig alliansepartner.

En profetisk storkrig?

President Putin. Foto: You Tube-Søkelys

Og Herrens ord kom til meg, og det lød så:  Menneskesønn!  Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!  Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!  Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.  Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm;  Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet sig hos deg, og du skal være deres fører.  Når lang tid er gått, kommer turen til deg; ved årenes ende skal du komme til et land som er ut fridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell som stadig hadde ligget øde; men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.  Dit skal du dra opp; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Esek 38,1-9 (1930)

Gog krigen som står omtalt hos profeten Esekiel kapittel 38 og 39 er i følge de fleste profetigranskere en fremtidig hendelse som vil finne sted før Jesu gjenkomst. En allianse av nasjoner skal en gang da gå til krig mot Israel (det folket som er fridd ut fra sverdet og et folk som er samlet fra mange folkeslag)

En kommende allianse

gog-2

Foto: You Tube

I følge Skriften skal den kommende alliansen bestå av en allianse av Øst-Europeiske, afrikanske og arabiske stater som skal ha det til felles at de skal nære et voldsomt hat til Jahve og hans folk utvalgte folk jødene. Blant de lærde er det litt forskjellige synspunkter på hvilke av dagens moderne nasjoner som vil delta i denne krigen, men det syntes som om det er forholdsvis bred enighet om at “Gog i Magogs land” sikter til en politisk leder for det moderne Russland, i teksten omtalt som fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. Bjørn Olav Hansen siterer følgende om dette: “Gog omtales også som en fyrste over Ros, Mesek og Tubal. Skal vi forstå hva som ligger bak disse navnene, må vi gå tilbake til 1.Mos kapitel 10. Mogog var den andre sønnen til Jafet (1.Mos 10,2). Ifølge den jødiske historikeren Josefus, slo Magog seg ned i området nord for Svartehavet. Tubal og Mesek var Jafets femte og sjette sønner, og etterkommerne etter disse slo seg ned sør for Svartehavet. Man antar at etterkommerne etter Jafet blandet seg med hverandre, og giftet seg innbyrdres, og at de ble kjent som Magog, den dominerende stammen. Ordet “Moskva” utgår fra stammenavnet “Mesek”. Tobolsk, f.eks kommer fra Tubal. Substantivet “Gog” kommer fra det opprinnelige stammenavnet “MaGOG”, som gradvis ble til “Ros”, så “Russ”, og det som vi kjenner det som idag, Russland. Vi finner støtte for dette i historisk materiale. Den greske filosofen, Herodotus, 5.årh. f.Kr, nevner Mesek og Tubal. Han identifiserer dem som en folkegruppe som kalles “Muschovites”, som den gang levde i den gamle provinsen Pontus i det nordlige Lille-Asia. Den jødiske historikeren Josefus sier mennesker som i hans tid var kjent som “Moschevi” og “Thobelites” stammet fra Mesek og Tubal. “Magog ble kalt skytere av grekerne”, sier Josefus, og han fortsetter med å si at disse menneskene lever i de nordlige regionene overfor Kaukasus fjellene. Plinius, en kjent romersk forfatter fra tidlig kristen tid, sa: “Hierapolis, som ble tatt av skyterne, ble etterpå kalt Magog.” Enhver god historiebok kan fortelle at skyterne er de samme folkene som i dag utgjør de som kalles russere. Blant de andre deltakerne i denne alliansen nevner Bibelen også ” Persere, etiopere (andre oversettelser kaller det Nubia eller Kusj) og puteere”. De fleste profetigranskere er enige om at Persia sikter til dagens Iran som frem til Sjahen ble styrtet het Persia, mens ordet “etiopere” kan enten sikte til dagens Etiopia eller og til afrikanere bosatt i områdene  i nordlige Sudan og sørlige Egypt. Størstedelen er et platåland mellom Rødehavet og Nilen, og omfatter også den  Nubiske ørken. “Nilen renner gjennom Nubia, fra sør til nord.” Det er interessant at en del av Sudan er medregnet i dette, fordi dagens Sudan er et land hvor islamistene står bak grusomheter mot den kristne delen av befolkningen, og er en interessant alliansepartner sammen med andre som vil angripe erkefienden Israel. Mens Russland er kalt “kongen av nord”, vil Nubia representere “kongen av sør,” skriver Bjørn Olav Hansen videre. Det neste landet Bibelen omtaler skal være med i den fremtidige Gog alliansen “puteerne” som vanligvis er blitt identifisert som det moderne Libya. Under Gadaffi næret Libya tette forbindelser til Sovjetunionen, men etter diktatorens fall har Libya blitt nok et kaosområde med sterke spenninger mellom de NATO innsatte styresmaktene og forskjellige islamistiske terrorgrupper.

Gomere og Europa

Den bibelske teksten nevner også en folkegruppe som omtales som “Gomere og dets skarer og fra Bjørn Olavs blogg sakser vi følgende:  “Gomer var Jafets eldste sønn, og far til Asjkenas, Rifat og Togarma. Gesenius skriver at “Gomer og hans skarer/horder er navnet på en region og nasjoner i det nordlige Asia.” De slo seg ned i det nordlige området av Svartehavet og spredte seg til Europa. Moderne jøder omtaler Tyskland som Gomer. Josefus kaller sønnene til Asjkenas for Rheginians, og ser du nærmere på gamle kart over det romerske riket så vil du se at disse områdene omfatter det moderne Polen, det tidligere Tsjekkoslovakia og det tidligere Øst-Tyskland helt frem til elven Danube. Det er interessant at Bibelen Guds Ord omtaler “Gomer” og de som står sammen med Gomer, ikke som skarer/horder men “stridstropper”

Togarmafolket i det ytterste Norden

Den siste folkegruppen som i følge profeten Esekiel skal delta i “Gog alliansens” angrep på Israel er “Togarmafolket i det ytterste Norden”. Når det gjelder hvem denne folkegruppen kan være i vår tid hersker det betraktelig usikkerhet. I følge slektstavlen i Genesis 10 var “Togarma en sønn av Gomer”. En rekke profetigranskere har tidligere konkludert med at Gomer tilsvarer den folkegruppen som ofte er blitt omtalt som “germanere,” (Tyskland) og rent “etnisk” vil Togarma som var en sønn av Gomer ha et etnisk slektskap med folkegruppen “Gomere”. I følge teorien Bjørn Olav legger frem på sin blogg er det snakk om “det sørlige Russland og da særlig områdene med kosakker. Kosakkene har jo nettopp vært spesielt jødefiendtlige og stått bak mange pogromer. Togarma omfatter også det østlige Tyrkia.” En rekke profetigranskere har endt opp på konklusjonen at NATO landet Tyrkia utgjør Togarma folket, mens andre har pekt på Skandinavia som en mulige kandidater.

Gog krigen

I følge tekstene i Bibelen skal alliansen av nasjoner ledet av Russland på ett eller annet punkt i fremtiden angripe den jødiske staten militært. Selv om Russland pr i dag ikke virker fiendtlig innstilt til den jødiske staten vil noe skje som gjør at Russland tar en beslutning om å angripe Israel. “Og jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.” (Esek 38,4) Med andre ord vil den kommende krigen mellom Gog alliansen og Israel være ett led i Guds planer om de siste tider. Tekstene forteller videre at  ideen om å angripe Israel vil være ett resultat av en innskytelse eller onde tanker. “Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd” (Esek 38,10) Dette betyr at et slikt angrep på Israel ikke behøver å være aktuell russisk utenrikspolitikk pr i dag, men at en ond tanke vil oppstå som utløser alliansens angrep. Selv om dette angrepet tilsynelatende vil være drepende for Israel sier Esekiels profetier at slaget ikke vil få det utfallet Gog og hans allianse ønsker. Gud selv vil gripe inn i konflikten å ødelegge Gog og hans hærstyrker. “På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg; jeg gir deg til føde for allehånde rovfugler og for markens ville dyr.  På marken skal du falle; for jeg har talt, sier Herren, Israels Gud.  Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene, og de skal kjenne at jeg er Herren. Og jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel.” (Esek 39,4-7)

Det er selvfølgelig helt umulig å si akkurat når denne konflikten vil inntreffe eller gi noe årstall. Altfor mange personligheter opp gjennom historien har brent seg på å fremsette påstander om årstall eller datoer som ikke har slått til. Imidlertid tror vi at dette vil skje snart, og kanskje også mest sannsynlig innenfor vår levetid. Den kristne kirke har på mange måter alltid vært ett ventende folk. Vi venter og lengter etter den dagen da Herren selv skal gripe inn i historiens gang og gjenopprette alt det som synden og ugudeligheten har ødelagt. Videoen nedenfor som er på nærmere en time gir en grei gjennomgang av den kommende “Gog krigen” og hva som skal skje i en ikke all for fjern fremtid.