Klagen fra Christensen til fylkesmannen på søknad nr 2 førte ikke frem -Fylkesmannen gir PBE rett i alt

Fylkesmannen har gitt Plan og Bygningsetaten medhold i byggesaken til Christensen

Stadfester at Christensen må rive samt betale tvangsmulktene Den lange pågående byggekonflikten mellom ekteparet Christensen og Oslo kommune med Plan og bygningsetaten om søknad nr 2 er endelig avgjort. Og ikke overraskende gav fylkesmannen plan og bygningsetaten medhold. Ekteparet Christensen hadde som kjent oppført en bod, trapp og støttemur på egen eiendom etter påstått muntlig tillatelse fra en tidligere saksbehandler. Etter at noen av naboene hadde sladret på muren til bygningsetaten, ble det foretatt en befaring på tomten og man konkluderte med at alt Christensen hadde oppført var søknadspliktig og dermed oppført i strid med lovverket. Ekteparet sendte da en skriftlig søknad på oppføringene gjennom et selskap som het ferdigattest byggesak a/s. Plan og bygningsetaten avslo Christensens byggesøknad, og saken ble deretter behandlet både av fylkesmann, sivilombudsmann og Oslo tingrett. Saken ble forsøkt anket til lagmannsretten men anken ble avvist.

Deretter i mai 2019 sendte Christensen en ny byggesøknad på samme mur, bod og trapp, men saken ble avvist av PBE i Oslo fordi søknaden var mangelfull. Christensen fikk skriftlig forespørsel fra PBE om å ettersende nødvendig dokumentasjon, noe han mente var unødvendig da Ferdigattest byggesak a/s hadde sendt en supergod byggesøknad tidligere. PBE valgte da å avslutte behandlingen av søknad nr 2 og sendte Christensen en faktura på rett over 5000 kroner som “byggesøknadsgebyr”. Dette gebyret valgte Christensen å ikke betale da han mente at de krevde betalt for arbeid de ikke har gjort. Christensen klaget avvisningen av hans søknad og byggesøknadsgebyret inn for fylkesmannen som nå har avgjort saken med denne konklusjonen: “Fylkesmannen finner å kunne slutte seg til kommunens vurdering av at søknaden må avvises. Vi viser til at søknaden blant annet mangler erklæring om ansvarsrett, søknad om dispensasjon fra veiformål og uttalelse fra Bymiljøetaten. Kommunen har videre ikke mottatt nødvendige tegninger av tiltaket. Denne informasjonen er nødvendig for at kommunen skal kunne behandle søknaden. Vi viser også til at kommunen har veiledet og gitt frist for tilbakemelding. For øvrig har vi vektlagt at det tidligere har vært omfattende kontakt mellom kommunen og søker om tiltaket. På bakgrunn av ovennevnte finner vi å kunne slutte oss til kommunens vurdering av at søknaden må avvises. Vi bemerker at reglene om krav til innhold av søknader og avvisning av søknader følger av gjeldende regelverk og gjelder for alle søkere. Vi bemerker også igjen at det faller utenfor Fylkesmannens kompetanse å vurdere søknaden som sådan (hvorvidt tiltaket kan tillates og anførsler knyttet til dette) ved denne klagebehandlingen av avvisning av søknad.
Klagen har ikke ført frem. Konklusjon på det hele blir dermed at Kommunens vedtak av 01.10.2019 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Fylkesmannens vedtak kan i sin helhet leses her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020084951&fileid=9114932