IMI kirken og dens åndelige røtter er Bethel Church, Bill Johnson og den ny-apostoliske reformasjonen

“For en tid siden ble jeg anbefalt å lese en bok med følgende lange tittel: A New Apostolic Reformation? A Biblical Responce to a Worldwide Movement, skrevet av R. Douglas Geivett og Holly Pivec (her forkortet GP). Det jeg skriver i det følgende, bygger for en del på denne boken. Ut over dette fører jeg også inn mine egne observasjoner og vurderinger. Mitt anliggende er først og fremst å gjøre rede for en verdensomfattende karismatisk bevegelse som kalles “NAR”. Dernest ønsker jeg å gjøre oppmerksom på usunn og ubibelsk virksomhet som spres gjennom denne bevegelsen,” skriver Arne Helge Teigen i en glimrende gjennomgang av den såkalte Ny-Apostoliske Reformasjonen. En bevegelse som blant annet det Normisjon eide IMI kirken er en del av. Hvert eneste år valfarter IMI kirkens ledere og medlemmer over til California for å drikke av de åndelige krefter som vistnok Bill Johnson og Bethel Church i Redding er formidlere av

All tekst i dette i denne gjennomgangen er hentet fra Arne Helge Teigens gjennomgang av NAR bevegelsen publisert på bloggen “Foross”, mens videoene i denne artikkelen er lagt inn av Søkelys for å illustrere praksisen og den forføreriske ånd som er tilstede i Bethel Church og beslektede forsamlinger.

NAR er forkortelse for New Apostolic Reformation (Ny apostolisk reformasjon). Bevegelsen består av ytterliggående karismatiske nettverk og menigheter. Kjente pastorer og ledere, som for eksempel John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle, er tilknyttet bevegelsen. Peter C. Wagner, forhenværende professor i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, regnes for å være den mest betydelige strateg, ideolog og leder innen NAR.

Noen spør om NAR er et nytt kirkesamfunn. Svaret er at bevegelsens representanter har ambisjoner ut over dette. Man ønsker å opprette en ny hoved-blokk innen kristenheten, ved siden av de katolske og de protestantiske kirkesamfunnene. Man ønsker å samle karismatisk orienterte menigheter i en ny, verdensomfattende og seirende kristen bevegelse. NAR bevegelsen skal overgå alt hva verden hittil har sett av kristen virksomhet. Wagner skriver følgende:

I use the term ‘Reform’, because (…) these new skins appear to be at least as radical as those of the Protestant Reformation almost five hundred years ago. (Peter Wagner: “The New Apostolic Reformation”, i: Global Spheres, Advancing the Kingdom of God. November 2011).
NAR kalles reformatorisk fordi dens ledere og tilhengere ønsker å reorganisere kristen virksomhet verden over, i samsvar med de forhold man tror preget urkirken. Man taler i denne forbindelse om å realisere «The Second Apostolic Age», det vil si, den andre apostoliske tidsalder. Tilhengere av NAR tror at denne tidsepoken skal realiseres gjennom dem.

(I forkant av videoen under advares seerne om at de vil se demonisk manifestasjoner) Videoene fra Bethel Church minner sterkt om de manifestasjoner som opererte når Sam Whaley eller Bobbie Jean Merck var på besøk og besmittet forsamlingen med onde ånder. Bobbie Jean Merck var forøvrig kommet over til Uppsala for å fortelle forsamlingen at de er Guder.

De tror videre at den skal kjennetegnes av at det såkalte «femfoldige embete» gjenopprettes (Ef 4. 11ff). I klartekst betyr dette at NAR bevegelsens representanter særlig tar sikte på å gjenopprette apostel-tjenesten, slik den var i kirkens første tid. NAR-apostlene, og de som lar seg lede av dem, skal være redskaper for den siste store vekkelsen som skal gå over jorden like før Jesu gjenkomst. Peter Wagner hevder at den nye apostel epoken begynte for noe over ti år siden:

The Second Apostolic Age began roughly in 2001, heralding the most radical change in the way church is done since the Protestant Reformation. This New Apostolic Reformation embraces the largest segment of non-Catholic Christianity worldwide … http://www.icaleaders.com/about-ical/definition-of-apostle/
Apostoliske hærførere

NAR bevegelsens apostler omtales som åndelige generaler og hærførere. De skal lede kirken i en åndelige kamp som skal bygge seg opp i tiden før Jesu gjenkomst. I følge NAR ideologien, har vår tids menigheter ikke maktet å samle seg til kamp fordi man mangler hærførere, altså, de nye apostlene. Dersom lederskapet i forskjellige menigheter trer til side og gir den overordnede ledelsen til apostlene, vil den kristne kirken bli en ustoppelig kraft, lover NAR bevegelsens talspersoner. Peter Kelly og Paul Costa forklarer apostlenes rolle og betydning på følgende måte:

Warfare is the number-one role of the apostle. Prophets will woo you with the Word of the Lord; teachers will educate you, pastors will help you through your problems and hurts; evangelists will get folks saved; but it is the apostle who will declare war on the enemy and lead the Church to war. (End –Time warriors. A Prophetic Vision for the Church in the Last Days. (GP 30)).
Med tanke på den åndelige krigføringen, har man innen NAR utviklet en lære om forskjellige slags apostler. Det skjelnes grovt mellom såkalte «vertikale» og «horisontale apostler». Under disse to hovedgruppene plasseres en rekke underkategorier. Mye av dette finner vi forklart på hjemmesiden til The International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL). http://www.icaleaders.com/about-ical/definition-of-apostle/ .

Vertikale apostler deles opp i diverse undergrupper. Vi nøyer oss med å nevne følgende:

«Ecclesiastical apostles» har apostolisk autoritet over et bestemt geografisk område som omfatter flere menigheter. Menighetene må samle seg og la seg lede av en apostel fordi han mottar åpenbaringer fra Gud som gjelder for den aktuelle regionen.
«Functional apostles» har, ifølge NAR, autoritet i forhold til virksomhet som ikke er bundet til et geografiske områder.
Blant Horizontal Apostles nevner vi:

«Ambassadorial apostles» har internasjonal tjeneste, og arbeider for å samle og drive den apostolisk bevegelse på globalt plan.
«Territorial apostles» har autoritet til å lede visse deler av arbeidet i de kristne menighetene i et gitt territorium som for eksempel en stat eller en by.
Det er her fristende å spørre hvor læren om disse forskjellige apostelfunksjonene kommer fra. Bibelen taler ikke om territoriale apostler, eller om noen av de andre aposteltypene som NAR bevegelsen opererer med. Det er heller ikke bibelsk grunnlag for å hevde at apostlene er en slags åndelige hærførere med spesiell innsikt i såkalt åndelig krigføring. NAR bevegelsen har med andre ord utviklet en lære om apostler som ikke er i samsvar med Bibelens apostelbegrep. Det blir derfor temmelig bedragersk når NAR hevder at de skal gjenopprette aposteltidens tilstander i vår tids menigheter. I virkeligheten er deres lære om apostler en konstruksjon. La oss fortsette med vår presentasjon av bevegelsen.

Dominion theology – herredømme teologi – åndelig krigføring

NAR bevegelsens apostler tror de er salvet av Gud til å føre med seg velsignelse, fornyelse og seier, over onde åndsmakter verden over. De mener derfor at nettopp de må ta ledelsen i sine respektive områder, for at åndskampen skal føres til seier. Dette forankres i en såkalt «Dominon theology», det vil si en teologi, som handler om hvordan menighetene kan ta åndelig herredømme i bestemte geografiske områder. Konkret betyr dette at man arbeider for å få makt over det man mener er de syv mest innflytelsesrike områdene i samfunnet: I følge NAR, gjelder dette religion, familie, handel, kunst og underholdning, media, utdannelse – og regjering. Denne tenkningen er forankret i et slags ideologisk program som kalles «Seven Mountain Mandate» (De syv fjells mandat). Det hele baseres på en angivelig profeti fra nitten sytti tallet.

Enkelte har hevdet at NAR bevegelsen med disse ambisjonene fremstår som et slags «kristent Taliban». Det er nok en feilaktig vurdering og en kraftig overdrivelse. Tilhengere av NAR ønsker ikke å bruke revolusjonære fremgangsmåter eller våpen, men å vinne innflytelse gjennom sin åndelige virksomhet. Dominion teologien må med andre ord forstås i lys av NARs lære om åndelig krigføring. Innen NAR- bevegelsen taler man i denne forbindelse om såkalt Strategic Level Spiritual Warfare (SLSW), altså, en åndelig krigføring der det benyttes forskjellige strategier.

Disse strategiene bygger på en forestilling om at onde åndsmakter og demoner har tatt makt i forskjellige geografiske områder. Demoner og bestemte synder kan for eksempel ha makt over en by, og demonenes makt hindrer Gud fra å handle. Personer med apostolisk utrustning er imidlertid i stand til å utvikle planer for hvordan de aktuelle demonene kan beseires. La meg skissere noen av de metodene som gjøres gjeldende i det følgende.

Stridsbønn/stridstilbedelse. Tanken er at man ved bønn og tilbedelse kan skade demoner og onde åndsmakter.
Prayer Mapping. Dette er en aktivitet som går ut på å kartlegge demonisk aktivitet og synd i et bestemt område
Breaking Generational Curses. Bryte såkalte generasjons forbannelser. Denne aktiviteten går ut på å identifisere synder som er begått flere generasjoner tilbake, og som har ført forbannelse over en slekt, eller et geografisk område. Synden må bekjennes og forbannelsen brytes.
Closing Portals. Stenge portaler. Man tror at det kan åpnes “porter” for demonisk innflytelse i bestemte områder. NAR apostler mener at de kan lokalisere disse “portene” og stenge dem, for eksempel ved å legge ut pinner i kors på strategiske steder.
Flere som leser, har sikkert møtt den type virksomhet som her er beskrevet, i en eller annen form. Kanskje har noen også stilt spørsmål om hva som er den historiske bakgrunnen for den. For å få et lite innblikk i dette, skal vi avlegge NAR bevegelsens frontfigur og ideologiske leder, C. Peter Wagner en visitt.

Peter Wagner og John Wimber

Peter Wagner er født i 1930, han er amerikaner, og misjonær i Bolivia fra 1956 – 1971. I 1971 fikk han et professorat i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary. Wagner legger ikke skjul på at han er sterkt påvirket av John Wimber (1934 – 1997), en sentral leder innen Vineyard bevegelsen. De to bygde opp et kurs ved Fuller som ble kalt “Signs, Wonders and Church Growth” (Tegn, under og kirkevekst).

Wagner og Wimber utviklet snart en felles tenkning om kirkevekst. Konseptet de kom frem til, ble i Norge kalt kraftevangelisering. En bærende oppfatning i denne tenkningen var at undere og tegn måtte skje for å gi den kristne virksomheten troverdighet, og bane vei for tilslutning til den kristne tro. Det hevdes at nærmere 900 pastorer, ledere og lekfolk fulgte disse kursene. Wimber og Wagners oppfatninger fikk dermed bredt nedslagsfelt, særlig innen karismatiske miljøer. Dette bidro til at den opprinnelige karismatiske bevegelsen skiftet karakter. I større grad enn tidligere ble man opptatt av at kristne skulle utrustes til å gjøre helbredelser, motta og meddele profetiske synr og budskap, få fysiske erfaringer av Den Hellige Ånd, fall i Ånden, hellig latter etc. Wagner talte i denne forbindelse om gjennomslag for en tredje karismatisk bølge, som skulle overgå pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse som kom på nitten sytti tallet.

Her kan det nevnes at John Wimber utviklet en lære om at kristne mennesker kunne motta personlige profetier om andre mennesker. Man talte i den forbindelse om såkalte kunnskap og visdomsord. Dette går ut på at kristne kan utvikle en åndelig ferdighet som gjør at de kan se personlige forhold som andre mennesker lever i. Innen deler av den karismatiske bevegelsen (ikke minst i Norge) utviklet man etter hvert metoder og kurs for å tilegne seg slike ferdigheter.

Av interesse er også at Wimber videreførte oppfatninger fra en eldre bevegelse som kom forut for den karismatiske bevegelse, nemlig den såkalte “Latter Rain” bevegelsen. Vi skal se nærmere på den i det følgende, fordi det gir hjelp til å forstå NAR i et enda lengre historisk perspektiv.

Latter Rain profetiene

Som antydet ovenfor, bygger NAR bevegelsen på en bestemt lære om de siste tider. Den går ut på at Gud vil oppreise en gruppe spesielt åndsutrustede kristne i tiden rett før Jesu gjenkomst. Saken er at lignende oppfatninger har gjort seg gjeldende tidligere, i Latter Rain bevegelsen, som særlig vokste fem i USA fra slutten av 1940 tallet. (Bevegelsen er oppkalt etter uttrykkene høst regn og vår regn i Joels bok 2: 23). Forbindelseslinjene mellom denne bevegelsen og NAR er omdiskutert. Det er imidlertid ikke problematisk å påpeke likhetstrekk mellom dem. I Latter Rain bevegelsen ble en bestemt type profetier som handlet om noe man kalte «Joels Army», altså «Joels hær», meget sentrale. La oss se nærmere på dette i det følgende.

Profetiene om «Joels hær» bygger på en tolkning av Joels bok 2: 1 – 11. Det er ganske innlysende at det dette bibelordet taler om en stor hær som skulle overstrømme Israelsfolket. Innen Latter Rain bevegelsen ble dette bibelordet feiltolket som en fremtidig profeti om at Gud skal oppreise en hær av spesielt åndsutrustede kristne i tiden like før Jesu gjenkomst. Det er disse som ble kalt Joels hær innen Latter Rain bevegelsen.

Joels hær skulle være utrustet med kraft til å gjøre store undergjerninger. De skulle stå frem som en egen gruppe blant ordinære troende. Denne profetien er i ettertid blitt gjentatt i noe forskjellige varianter helt frem til vår tid. Vi skal komme tilbake til en nyere utgave av den nedenfor, når vi presenterer noen kjente personer som er tilknyttet NAR.

Noen representanter for NAR bevegelsen

Enkelte personer som har tilknytning til NAR bevegelsen har besøkt Norge flere ganger. Dette gjelder for eksempel pastor Bill Johnson Bethel Church, ekteparet John og Caroll Arnott, og Todd Bentley.

JOHN ARNOTT

John Arnott er kjent som pastor for Toronto Airport Christian Fellowship, en menighet som har bakgrunn i Vineyard bevegelsen. Denne menigheten ble kjent verden over allerede på 1990 tallet, som formidler av den såkalte Torontobevegelsen. Her ble det praktiserte en lære om at kristne kan få fysiske opplevelse av Ånden. Man faller om på gulvet, får såkalt hellig latter, spasmer og skjelvinger. Oppfølgeren til Torontobevegelsen kom noen år senere med en virksomhet som ble kalt Soaking. Denne ble introdusert i Norge i 2008, da ekteparet Arnott besøkte IMI kirken i Stavanger, og deretter Storsalen i Oslo.

Soaking beskrives som en fysisk opplevelse av Den Hellige Ånd. Caroll Arnott forteller at hun opplevde det første gang da hun en gang la seg ned for å hvile. Hun kjente da at det begynte å prikke i fingertuppene, og hun ba Gud om at han måtte la dette fortsette, dersom det var fra ham. Prikkingen spredte seg da til hele kroppen, forteller hun. Dette tolket hun som en bekreftelse på at opplevelsen var fra Gud.

Ånden kan oppleves på forskjellige måter når man soaker fortelles det. For eksempel som et tungt lodd som hviler over kroppen, eller som fysisk varme. Når denne virksomheten praktiseres, skjer mye av det samme som preget den første Torontobevegelsen. Folk faller og blir liggende, de skriker, stønner og mister selvkontroll. Dette er ikke en åndelig virksomhet som kan begrunnes i Bibelen. Det dreier seg i beste fall om manipulering, psykisk utladning og suggesjon.

I senere tid har John Arnott blitt kjent for å utføre merkelige undere og handlinger på åpen scene. En av hans spesialiteter går ut på å be frem gull-plomber i folks tenner. Et eksempel på denne virksomheten er lagt ut på Youtube. www.youtube.com/watch?v=QfbzRAVzJus. Til tider opptrer Arnott sammen med pastor Bill Johnson og C. Peter Wagner. Et eksempel på dette er innvielsen av evangelisten Todd Bentley til apostolisk tjeneste i 2008. Vi skal se nærmere på dette og litt av Bentleys virksomhet i det følgende.

TODD BENTLEY

Bentley var hovedperson i den såkalte Lakeland-vekkelsen som startet våren 2008. Denne vekkelsen ble snart ivrig omtalt i den kristne dagspressen i Norge. Ledere, særlig fra de karismatiske miljøene, reiste over til Lakeland for å oppleve det hele, og føre vekkelsens ild tilbake til Norge. Det ble hevdet at Bentley utførte under på åpen scene, og helbredet i Faderen, Sønnen og «Bahms» navn (Bahm hans eget «kallenavn»). Ettersom vekkelsen utviklet seg, ble det hevdet at han også hadde oppreist et tyvetalls personer fra de døde. Enkelte stilte seg skeptiske, både til dette og til Bentleys påstander om at han hadde direkte kontakt med en engel som het Emma. I debatten som fulgte, gav noen uttrykk for at de ikke trodde på påstandene om at Bentley oppvakte folk fra de døde. Enkelte avviste at Bentleys virksomhet virkelig var fra Gud.

Etter noen måneder grep ledelsen i NAR inn for å støtte Bentleys virksomhet. Den 24 juni 2008, foretok derfor en gruppe sentrale ledere en form for ordinasjon av ham. Hensikten var å gi Bentley beskyttelse og å anerkjenne hans virksomhet. De som foresto denne handlingen var NAR’s fremste leder C. Peter Wagner, Morning Star-lederen Rick Joyner, Toronto-pastoren John Arnott og pastor Bill Johnson fra Bethel Church Redding, California. Seansen ligger ute på internett på denne nettadressen: https://www.youtube.com/watch?v=gkrtac7IgXs http://www.dagen.no/Innenriks/Lakeland-st%C3%B8tte_fra_kristenledere-42885

I kraft av sin angivelige apostoliske autoritet sa Wagner blant annet følgende under denne seremonien:

“This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me and I decree to Todd Bentley, your power will increase, your authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase. (…) I also decree that a new supernatural strength will flow through this ministry. A new life force will penetrate this move of God. Government will be established to set things in their proper order. God will pour out a higher level of discernment to distinguish truth from error. New relationships will surface to open the gates to the future.” (Til dette se: Leaders Commission Todd Bentley at ‘Lakeland Outpouring’, Charisma, June 24, 2008 https://pjmiller.wordpress.com/2009/01/26/c-peter-wagner-the-horizontal-apostle/ ).
Wagner sier her at han taler med apostolisk autoritet til Todd Benteley om hans fremtidige virksomhet. Bentleys autoritet, innflytelse og åpenbaringer skulle øke, og en overnaturlig kraft skulle strømme fra hans tjeneste. Spørsmålet er så om disse forutsigelsene ble oppfylt. Svaret er et utvetydig nei. Kort etter at denne innvielsen fant sted, viste det seg at Bentley hadde levd i et utenomekteskapelig forhold i tiden da vekkelsen pågikk. Dette forholdet var han også i, da Wagner uttalte sine forutsigelser over ham. Da dette ble kjent, sprakk Lakeland vekkelsen.

Poenget med å nevne dette er ikke å minne om Bentleys manglende troverdighet, men å påpeke NAR bevegelsens mangel på troverdighet. De som innsatte Bentley er ifølge NAR, apostler med overnaturlig innsikt. Wagners pompøse uttalelse ble stående i sterk kontrast til den situasjonen som fulgte. Det må være lov å spørre hvorfor de ikke så det forholdet Bentley levde i da de foretok denne handlingen. Svaret er at de har avslørt at de ikke er apostler. De er ikke mer enn vanlige mennesker med falske forestillinger om egen åndelighet og betydning.

Todd Bentley in action

BILL JOHNSON

Pas­tor Bill John­son, Bethel Church Redding, er en annen størrelse som er tilknyttet Wagner og NAR bevegelsen. Han har be­søkt Norge flere gan­ger. Av særlig interesse her er at han har utviklet oppfatninger som er beslektet med de som kom til uttrykk i Latter Rain bevegelsen. John­son mener at det for tiden opp­rei­ses en så­kalt «Elias-ge­ne­ra­sjon» av spe­si­elt ånds­ut­rus­te­de krist­ne. Disse skal gjøre stør­re un­de­re enn Jesus, og være red­skap for den siste store vek­kel­se før Jesu gjen­komst, hevder han. Iføl­ge John­son, skal mer enn en mil­li­ard mennesker føres inn i Guds rike ved disse su­per­krist­nes virk­som­het. John­sons be­ve­gel­se skal bære Elias-salvel­sen ut, mener Johnson. De skal for­be­re­de Jesu gjen­komst, lik­som dø­pe­ren Jo­han­n­es banet veien for Jesus.

John­son målbærer en lære om Jesus Kristus som byg­ger opp om denne vi­sjo­nen. Iføl­ge John­son gjor­de Jesus aldri mi­rak­ler i kraft av sin gud­dom­me­lig­het, men i kraft av en Ån­dens ut­rust­ning som også er til­gjen­ge­lig for kristne men­nes­ker. Jesus la sin guddommelig­het til side da han levde på jor­den, for å være mo­dell for krist­ne, skriver Johnson. Der­som han hadde ut­ført mi­rak­ler fordi han var Gud, ville det han gjor­de vært uopp­nåe­lig for oss, skri­ver John­son i sin bok «When hea­ven in­va­des earth» (s. 29).

Iføl­ge John­son, ble Jesus i stand til å gjøre under først etter å ha er­fart Ån­dens salvel­se ved sin dåp. Salvel­sen kva­li­fi­ser­te Jesus til å bli «en Kris­tus», skri­ver John­son. Johnson bruker ikke ordet Kris­tus (sal­vet) eks­klu­sivt om Jesus. Kristne men­nes­ker kan også få del i kris­tus-salvel­sen, hevder han. Når dette skjer, set­tes de i stand til å gjøre stør­re under enn Jesus, og blir en del av endetidens Elias- generasjon. De som be­stri­der dette, er re­pre­sen­tanter for det anti­kris­te­li­ge, hev­der John­son. (John­son, Face to face with God, 109).

Mye mer kunne vært skrevet om Johnsons lære. Vi avslutter med å si litt om hans syn på sykdom og helbredelse. John­sons kone Beni mener å ha fått løfte fra Gud om at Red­ding skal bli så­kalt kreft­fri sone. Me­nig­he­ten i Red­ding står nem­lig under en så sterk inn­fly­tel­se fra him­me­len kref­ter at det bør være innen rekke­vid­de. I 2010, da John­son talte ved et fel­les­ar­ran­ge­ment i Fi­ladel­fia­me­nig­he­ten i Oslo, hev­det han at kreft­frie byer kunne være mulig også i Norge innen en fem­års­pe­rio­de (Vårt Land 17.4.2010).

Det ligger ellers en rekke videosnutter fra Johnsons virksomhet på youtube og på menighetens hjemmeside. Flere av disse viser hvordan såkalte herlighetsskyer og gullstøv manifesterer seg når menigheten er samlet til møter. Det hevdes også at menigheten har opplevd å se englefjær under gudstjenestene. Det proklameres at dette er guddommelig bekreftelse på Johnsons virksomhet; “Bethel’s signs and wonders include angel feathers, gold dust and diamonds”, heter det på menighetens hjemmeside. http://www.redding.com/news/bethels-signs-and-wonders-include-angel-feathers.

Bill Johnsons disipler i action

https://www.youtube.com/watch?v=6GQxMpcS1p8

b

Avslutning

I denne artikkelen har jeg gitt en kort presentasjon av NAR, den nye apostolibke reformasjonen. Det kunne vært skrevet mye mer. Ikke minst er det behov for en grundig vurdering av bevegelsens lære om apostler, endetiden, og dens lære om under og tegn. Det vi har sett fra Bill Johnson viser at det også er behov for å se nærmere på læren om Jesus Kristus. Det kan kanskje gjøres ved en senere anledning.

Hensikten med det som er skrevet her, er å etablere grunnlag for å forstå og vurdere denne bevegelsen i et bredere historisk perspektiv. NAR er en bevgelse med stor innflytelse. Samtidig er det klart at personer som er knyttet til NAR kjører sitt eget løp og bygger sine egne nettverk. Jeg tenker på personer som Bill Johnson og John Arnott. Historien om Bentley er særlig avslørende og trist. Hans virksomhet ble nok tolket som en oppfyllelse av forventninger som er skapt av falske profetier. I seg selv gir dette en påminnelse om noen av farene ved falske profetier. Det bygges opp store forventninger som ikke innfris. Det fører til søken etter noe som synes stort og åndelig ut, uten å være det, til sensasjons-hunger, splittelse og utarming av kristne fellesskap.

All tekst i denne saken er skrevet av Arne Helge Teigen og hentet fra bloggen  https://www.foross.no/aktuelt/nar-en-ny-apostolisk-reformasjon-2/

23 tanker om “IMI kirken og dens åndelige røtter er Bethel Church, Bill Johnson og den ny-apostoliske reformasjonen

 1. Jeg synes dette er vanskelig. Jeg vil ikke si verken for eller i mot. Men jeg var og hørte Eric Johnson, sønn av Bill Johnson, i Salem Kristiansand i går. Han talte om Moses liv, spesielt om at Moses var en Guds venn, som levde i nærkontakt med Gud. Jeg må si jeg kjente bare fred for hva han forkynte. Det er viktig at vi får alle 5 tjenestene på plass i menigheten for at menigheten skal fungere som den er ment å fungere.

  • Jeg er helt enig med deg, det er vanskelig. Selvfølgelig kan disse forkynnerne komme med god og flott forkynnelse og undervisning isolert sett.

   Ofte har flere av de som forkynner NAR-læren vår tillit fordi de blir brukt i så mange sammenhenger innenfor forskjellige typer menigheter/forsamlinger. Vi kristne er ofte naive og sluker alt rått når vi hører forkynnere som vi stoler på og som vi ikke anser for «ekstreme» da de ofte taler på arrangementer som vi assosierer oss med.

   Men, det er så utrolig viktig å være klar over det som blir forkynt slik at vi kan bli i stand til å konfrontere våre forkynnere, pastorer og andre dersom de sprer denne «giften» som kjennetegner NAR-læren. Det som skremmer mest, er alle de som går og har gått på bibelskoler knyttet til Imi-kirken, Bethel Church og Ungdom I Oppdrag m.fl. Mange av de er ikke klar over at de blir utsatt for denne falske læren, og så tar de med det de har lært ubevisst inn i våre forsamlinger.

   Jeg har også postet innlegget til Arne Helge Teigen. I tillegg har jeg tatt med mer informasjon fra Martin Hjellvik som skriver på nettsiden Omvendt.org.

   https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/29/new-apostolic-reformation-nar-falsk-laere-som-sniker-seg-inn-i-vare-menigheter/

   Står mye interessant i kommentarfeltet også under denne posten.

  • Jeg har nært bekjente som hadde de samme opplevelsene etter å ha hørt Eric Johnson i Grimstad på lørdag.
   Ellers er alt som er beskrevet her noe som jeg aldri har sett/opplevd i IMI. Ei heller hørt om…Det minner om ondsinnet slarv…
   IMI har sine røtter fra IndreMIsjonsforbundet. IMI ble stiftet i 1876, rundt regnet 80 år før Bill Johnson ble født?

  • Ansgar!

   Så du fornekter det som er presentert. Er alle videoen som er blitt lagt ut bare oppspinn eller manipulert? Det som kommer frem i filmene har ingenting med Bibelsk kristendom å gjøre. Dette er slik hedningenes religioner oppfører seg!

   Ellers er jeg sikker på at du ikke gidder å gå inn i materien. Du har sikkert ikke sett en eneste filmsnutt heller. Og da er det vanskelig å diskutere.

 2. Nei, Richard, da må du lese det jeg skrev en gang til?
  Jeg syns det jeg leser virker meget usunt og svært betenkelig, men som sagt; jeg har aldri opplevd noe av dette i IMI, eller hørt at andre har erfart det!
  Det er sannheten om IMI, selv om noe i deg tydeligvis ønsker det anderledes…

  • Bra det du skriver her, selv om siste del antyder dette religiøs ånd svadaet ditt!

   Glad for det du sier om dine opplevelser i IMI-kirken. Men, når du selv mener at det som blir presentert om Bethel-Church er urovekkende hvordan kan du da forsvare IMI-kirkens nære relasjoner med denne kirken? Hvordan forsvarer du at det arrangeres turer til Bethel Church og at elever på Acta blir sendt dit for inspirasjon?

   Dersom du tar avstand fra det du har sett av videoer og skriv her, hvordan kan du da mene at det er Ok å ha et samarbeid med slike kirker?

   Burde ikke du da som en som er glad i menigheten din ta dette opp med ledelsen i IMI-kirken og spørre de ut om dette og å be de revurdere det tette forholdet mellom Bethel og en del norske menigheter. Spør de om de er klar over det som Kjell og jeg presenterer her. Spør de om soaking o.l. Spør de om Bibelen er eneste autoritet for vår tro osv.

   Kanskje du som en oppegående og våken kristen kan utgjøre en enorm forskjell for menigheten din ved at du løfter frem Ordet og viser de at de befinner seg på en farlig vei når man knytter sterke bånd til vranglærere!

   Jeg har tro på deg! Du lar vel ikke dette ligge når du her har sett galskapen Bethel Church og deres forkynnere er fylt av og praktiserer?

 3. Richard; jeg er ikke medlem i IMI, og har aldri vært det.
  Men, jeg har gått der mye gjennom de siste 15 årene, bla for rundt 10 år siden, da jeg gikk et år på ACTA. Den gang var det ingen som snakket om Bethel.
  Jeg har mange jeg kjenner som er medlemmer i IMI, og det er ingen inflytelse fra Bethel, så langt jeg kan se/høre.
  Hva de gjør på de turene, aner jeg virkelig ikke.
  Jeg har sett mange av videosnuttene, og det er mye jeg reagerer på, MEN, dette er totalt fremmed i IMI.
  Har du vært i IMI? Eller sett taler derfra? Har du noen eksempler på noe de har talt eller gjort som strider mot Ordet?

  • Richard; den mannen i bleia. Dette var et stunt som kom totalt overraskende, og som det ble tatt et kontant oppgjør med. Formodentlig fikk mannen psykiatrisk hjelp.

   Dersom dette er det eneste du kan vise til som er ting som skjer/blir forkynt som er mot Ordet i IMI, så virker det til at du rett og slett herved har gitt IMI ditt kvalitets-stempel.

   Selv har jeg problemer med å finne meg tilrette i en menighet. Men, det handler mest om andre ting en teologi. Jeg er veldig sensitiv for høye lyder, og blir utslitt av de voldsomme orkesterne. Er heller ikke overbegeistret for de karismatiske menighetene der folk tilsynelatende har ADHD og har et stort påklistret smil, og jeg må håndhilse på 5 “møteverter”, som alle skal ønske velkommen!

   Jeg holder på å avslutte en bok nå som på norsk heter :” Strømmer av nåde”, av en mann som heter Roy Godwin.
   Den kan varmt anbefales. De driver et sted som heter Ffald-y-Brenin i Pembrokeshire i Wales. Utfra det jeg leser i boken, og på nettet, kan det se ut til å være et fantastisk sted. Håper jeg får anledning til å ta turen bort en uke i høst.
   Har du hørt om det stedet?

  • I dette landet har man forlengst mistet normale sperrer for hva som er greit å gjøre i offentlighetens lys. Såkalte komikere er foregangseksempler på hva som tydeligvis er greit å gjøre foran et publikum. Komme naken inn på scenen i før så seriøse programmer er ikke lenger unormalt i Norge, tisse på gulvet midt i programmet osv.

   Nakenhet fremmes som normalt omtrent alle steder og i alle settinger. At denne personen er et psykriatisk tilfelle er mer tvilsomt, det er vel heller kjennetegnene på hva som er blitt normalt og akseptert generelt i samfunnet som gjenspeiler denne opptredenen i linken over.

   Forsamlingen deltar på dette bleiestuntet og ser ut til å ha det riktig så morsomt. Dette hører selvsagt ikke hjemme i en kirke/menighet i det hele tatt. Hvor er dømmekraften i dette tilfellet? Er selvfølgelig mye lettere å ta avstand fra dette i ettertid når det får negative omtaler mange steder, og man våkner opp av dvalen.

 4. Antikristens ånd er virksom i mange menigheter.
  Hold oss til skriften alene. Alt vi trenger å vite om Gud står der og er gjennom Bibelen vi blir kjent med Jesus Kristus.
  Hold oss borte fra all forkynnelse som strider mot Ordet.
  Jesus advarer oss mot å bli forført. Vi lever i den siste tid og tiden før Jesu snarlige komme.
  Bli i Ordet og evangeliet.

 5. Jeg er minst like skremt over den religiøse ånd som er over Norge. Jeg tror det er mange som kaller seg kristne, men som ikke er født på ny.

  • Det har du helt rett i. Det er mange som kritiserer alt av levende kristendom.
   De har aldri opplevd Den Hellige Ånd, og de avviser langt på vei nådegavene.
   De er inntatt av religiøse åndsmakter, hvis formål er å rakke ned på de som har en levende Kristus-forkynnelse!
   De fornekter kraften i Jesus-navnet, avviser ofte at Jesus helbreder.

  • Er lett å si at man blir kalt for religiøst når man står opp for sannheten i Guds Ord.
   Står i ordet at man skal prøve åndene om de er av Gud!
   Hver Ånd som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, er ikke av Gud!
   Antikrists ånd fornekter inkarnasjonen og at Jesus er Guds Sønn! Han fornekter både Faderen og Sønnen!
   Innen trosforkynnelsen så forkynner de en annen Jesus enn Ordet.
   Står i Bibelen at Jesus er Kristus. Jesus er Ordet og står at Ordet ble kjød.
   Jesus ble ikke Messias ved dåpen som mange av de falske trosforkynnerne sier. Og mange trosforkynnerne står for JDS-LÆREN som er demonisk lære.
   Da skjønner man at man har med falsk ånd å gjøre innen trosforkynnerne som man ser ovenfor.
   Kan si at de er så åndelige de bare vil. Men all åndelighet som ikke springer ut fra evangeliet og Ordet om korset er falsk.
   For oss som blir frelst er Ordet om korset en Guds kraft. Evangeliet er Guds kraft til frelse.
   De falske forkynner et annet evangelium som ikke har sin grunn fra Guds Ord!

  • Alle som har kommet til troen på Jesus Kristus har Den Hellige Ånd.
   Johannes døpte med vann, men Han som kom etter (Jesus Kristus) døper med Den Hellige Ånd og ild.
   “Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. ”
   Alle som er i troen på Jesus Kristus har Den Hellige Ånd. Sanne troende tror på Den treenige Gud; Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. De tre er Èn. Kan ikke separere dem.

  • Den Hellige Ånd vitner om Jesus Kristus og skal herliggjøre Ham. Den Hellige Ånd peker ikke på seg selv, men på Jesus Kristus.

  • “Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant fol­keslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.”
   Han var i verden, fullførte lovens oppfyllelse, og brakte soning for vår synd, og ble så tatt opp i herlighet, hvilket godtgjorde at Hans verk var godkjent i himmelen; alt for oss!

   “Og det er ikke frelse i noen an­nen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant menneske, som vi kan bli frelst ved.” Ap.gj. 4, 12.

 6. Tusen takk for fantastisk flotte og evangeliske kommentarer, Andre Johansen!

  Det er i Ordet vi finner Sannhet! Det er i Ordet vi ser hva som i samsvar med Guds vilje! Det er i Ordet vi ser hva som er forførelse! Det er i Ordet vi finner Jesus! Det et i troen på Jesus vi får den Hellige Ånd! Åndelige manifestasjoner med risting, hopping, latter og falling er ikke et tegn på at man har fått Den Hellige Ånd! Nei, at man bekjenner sin tro på Jesus Kristus som sin frelser og Messias viser at man er fylt med Den Hellige Ånd.

  Takk, takk, takk igjen Andre Johansen!

  • Der avslører du at du ikke kjenner DHÅ, Richard. Det har nettopp det vi har hatt en sterk mistanke om.

   Håper at du søker og finner den levende Kristus Jesus.

  • Hei Ansgar!

   Det som Andre Johansen påpeker i kommentaren sin er det Ordet forteller oss:

   Den Hellige Ånd vitner om Jesus Kristus og skal herliggjøre Ham. Den Hellige Ånd peker ikke på seg selv, men på Jesus Kristus.

   HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?

   Les denne utrolige flotte andakten fra John Hardang:

   – Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

   Vi har tidligere skrevet at Den Hellige Ånd er en person – ikke en mystisk, upersonlig kraft. Men hvilke oppgaver har Den Hellige Ånd? Hva driver han med? Slå nå opp i Bibelen din og les igjennom følgende avsitt: Joh 16,5-15.

   Her leser vi om tre av Den Hellige Ånds viktigste oppgaver:

   Han skal overbevise. (v.8)
   Han skal veilede. (v.13)
   Han skal herliggjør. (v.14)
   Sett gjerne en strek under disse tre uttrykkene i Bibelen din. De er nemlig meget viktige!

   Og la oss så prøve å si litt om hvert enkelt av dem.

   DEN HELLIGE ÅND SKAL OVERBEVISE
   – Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

   Slik leser vi det i vers 8-11.

   Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra. En lærdom er noe du kan du ta eksamen på. Men en overbevisning er noe du kan dø på. Gjennom Bibelen vil Gud lære deg sannheten å kjenne – utenfra. Og ved Den Hellige Ånd vil Gud overbevise deg om sannheten – innenfra.

   Den Hellige Ånd overbeviser om tre ting:

   – For det første: Synd. Sentrum i all synd heter vantro. Dette er det ufrelste menneskets største problem: At han ikke vil tro på Jesus!

   – For det andre: Rettferdighet. Jesus har vært her i verden og gjort ferdig et frelsesverk. Nå er han i himmelen hos sin Far, som er fornøyd med dette frelsesverket. Og på det samme frelsesverket kan også du og jeg nå himmelen!

   – For det tredje: Dom. Guds hovedmotstander heter djevelen, og han er allerede under Guds dom. Men det samme gjelder også dem som ikke vil la seg frelse. Alle som står Gud imot, har ingen framtid!

   DEN HELLIGE ÅND SKAL VEILEDE
   – Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

   Slik leser vi det i vers 13.

   Sannhetens Ånd må være et av de fineste navn som finnes på Den Hellige Ånd. Sannhetens Ord er et av de fineste navnene på Bibelen, Guds Ord.

   Setter vi disse to uttrykkene sammen, sier det noe om den tette forbindelsen det er mellom Guds Ånd og Guds Ord – altså mellom Den Hellige Ånd og Bibelen:

   – Det var Den Hellige Ånd som veiledet og inspirerte de menneskene som for lenge siden skrev ned budskapet i Bibelen: Guds apostler og profeter.

   – Og det er Den Hellige Ånd som veileder deg og meg når vi i dag leser Bibelen, så vi kan forstå det Gud her taler til oss.

   DEN HELLIGE ÅND SKAL HERLIGGJØRE
   – Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

   Slik leser vi det i vers 14.

   Ordet herlighet betyr lysglans, stråleglans eller utstråling. Ordet herliggjøre betyr å kaste lys over.

   Også dette er en av Den Hellige Ånds viktigste oppgaver. Han vil gjerne kaste lys over Jesus og gjøre han både stor og umistelig for våre hjerter. Du som er blitt glad i Jesus og som har fått bruk for Han, har dermed hatt mye mere med Den Hellige Ånd å gjøre enn du kanskje er klar over!

   Den Hellige Ånd er ikke så interessert i at det er Han vi skal bli opptatt med. Den Hellige Ånd vil i stedet tre i bakgrunnen, så du og jeg kan bli mest mulig opptatt med Jesus. Beundre han. Elske han. Og følge han.

   TIL ETTERTANKE
   – For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8,14

   https://www.p7.no/andakter/85-hva-gjor-den-hellige-and

  • Ansgar !

   HVEM ER DEN HELLIGE ÅND?

   Arne Helge Teigen skriver så fint og tydelig om dette:

   Fra tid til annen blir det sagt at det tales for lite om Den Hellige Ånd blant kristne. Fra en side sett kan det være noe berettiget i en slik kritikk. Det må i alle fall være rett å si at man blant kristne kan støte på en manglende forståelse, både av hvem Den Hellige Ånd er, og av hva hans oppgaver går ut på.

   Den Hellige Ånd er en av de tre personene i Gud, ja, Ånden er Gud. I likhet med Gud Faderen og Guds Sønn (Jesus) er han derfor allmektig, allestedsnærværende og allvitende. Den Hellige Ånds gjerning er meget omfattende. Ånden omvender mennesker, han skaper troen på Jesus Kristus, han gir menneskene frelsens gave, og han skaper et nytt liv i de som tror. I tillegg fører Ånden de som tror på Jesus Kristus sammen i det fellesskapet som vi kaller menigheten. Lærer om Den Hellige Ånd kommer til uttrykk i en rekke sammenhenger. For eksempell i læren om de midlene Gud bruker for å gi mennesker sin frelse, altså, forkynnelsen, dåpen og nattverden. Til det som har med Den Hellige Ånd å gjøre, hører også omvendelsen, troen, helliggjørelsen og kirken.

   Den Hellige Ånds oppgave

   For å forstå hvilken betydning Den Hellige Ånd har, er det nødvendig å være klar over at det er en fordeling av oppgaver mellom de tre personer i Gud. Faderen er den som planlegger skapelse og frelse, og Guds Sønn, Jesus Kristus, fullførte skaperverk og frelsesverk. Den Hellige Ånds oppgave er å gi mennesker del i den frelse som Jesus har gjort ferdig, og å skape et nytt liv i de som kommer til tro på Jesus. Joh 14. 16, Joh 16. 7, Joh 16. 14.

   Etter Jesu død og oppstandelse begynte en tid da budskapet om Jesus Kristus skulle forkynnes for alle folkeslag på jorden. Denne tidsepoken kaller vi misjonens tid. Den startet for alvor da Den Hellige Ånd ble utgytt over disiplene den første pinsedag etter Jesu oppstandelse. Du kan lese om dette i Apg 2. 1 ff.

   Åndens utgytelse på pinsedag handler ikke om hvordan mennesker settes i stand til å tale i tunger. Det vi leser om i Apg 2, var det vi kan kalle et språkunder. Noe helt spesielt skjedde. Gud grep inn i historien og sørget for at Jesu disipler som var samlet i tempelet, for denne ene dagen, ble satt i stand til å vitne om Gud på forskjellige språk.

   Den dagen da dette skjedde var mange mennesker fra alle deler av det store Romerriket samlet i Jerusalem. De søkte Gud i jødenes tempel, og nå fikk de høre budskapet om Guds store gjerninger på sitt eget språk! Dette sørget Den Hellige Ånd for. Fordi de fikk høre dette budskapet kunne de komme til tro. Troen kommer jo nemlig som en følge av at mennesker får høre om Jesus.

   At dette språkunderet skjedde, var et tegn på at budskapet om Jesu frelse ikke lenger skulle begrenses til det jødiske folk, men meddeles til alle folkeslag på deres egne språk. I så måte var pinseunderet en frelseshistorisk engangsbegivenhet, som kan sammenlignes med Jesu fødsel, død og oppstandelse. Nå skulle den tiden begynne da mennesker fra hele verden skulle få del i Jesu fullkomne frelse. Misjonens tid skulle begynne, og den varer helt til Jesus kommer igjen, for å hente dem som kommer til tro på ham.

   http://m.arnehelgeteigen.weblogg.no/1286226164_hvem_er_den_hellige_n.html

Det er stengt for kommentarer.