Er nådegavene opphørt? -eller kan man ennå søke Gud for åndens gaver?

Vi drukner i falske Messias-skikkelser og falske profeter som endog kan gjøre store tegn og under for å forføre

Sun Myung Moon og hans kone Hak Ja Han Moon. Deres bryllup ble feiret som “lammets bryllup”. Sektens tilhengere omtalte disse som den sanne far og mor. Foto: You Tube

Verden flommer over av falske profeter, falske lærere og falske Messias-skikkelser i et antall vi aldri har sett maken til. Jesus Kristus som er ett med Faderen og som Johannes omtaler som “Guds enbårne sønn (gresk Monogenes) fortalte at det i de siste dager ville oppstå en religionspluralisme  og et mangfold av strømninger og retninger som ville gjøre krav på å være en av sannhetene. Bare i løpet av de siste 100 år har verden sett mange Jesus gestalter som har stått opp og hevdet seg å være noe stort og  Sun Myung Moon  som stiftet “Moon bevegelsen” eller den forente familie som de nå heter var i følge seg selv “gjenkomstens Herre” som skulle oppfylle Jesu uferdige oppdrag. En annen slik falsk Messias fant vi i Jim Jones som organiserte en personkultus om seg selv og som endte i masseselvmord.  Når Jesus advarer oss og sa at falske profeter og falske Messias-figurer ville komme, er dette en advarsel vi ikke må ta lett på.

“Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende skrev Paulus til menigheten i Korint. Kapittel 12 og 14 i Paulus første brev til menigheten i Korint blir ofte og med rette omtalt som bibelens nådegave kapitler. I disse to kapitlene tas leserne med inn i en vandring i bibelens karismatiske virkelighet som består av fenomener som tungetale, tydning, helbredelse, profeti osv osv. Paulus som var en sann apostel som hadde blitt øyenvitne til den oppstandne Kristus Jesus da han fikk møte ham på vei til Damaskus, skriver sitt brev med apostolisk autoritet, en autoritet som er anerkjent og godkjent av en samlet kristen kirke. Med unntak av noen få retninger som avviser at Paulus var en sann apostel, blir Paulus apostoliske autoritet anerkjent av de aller fleste kristne trossamfunn. “Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig,” heter det i 1.Kor.12,7  “Åndens åpenbarelse” er med andre ord noe som skjer gjennom de nådegavene (kjarismaton) Gud har gitt sin menighet og i 1. Kor 12 blir disse nådegavene omtalt som visdom ved Ånden, ord av kunnskap ved Ånden, tro ved Ånden, nådegaven til å helbrede, kraft til å gjøre kraftgjerninger, profetisk tale, evnen til sortering av ånder (prøve ånder) en annen ulike slag av tungetale og tilsist tydning av tungetale. 1.Kor 12 avdekker med andre ord at det er ni forskjellige gaver som kan regnes som “Åndens åpenbarelse” og som Paulus ikke ville at menigheten i Korint skulle være uvitende om. (1.Kor 12,1) Hva som er overnaturlige gaver av disse er det delte meninger om, og noen troende regner samtlige av gavene som “overnaturlige, mens andre igjen har skilt ut “tungetale, tydning, helbredelse og profeti” som særskilte overnaturlige gaver som noen mener tilhørte apostel-tiden og nå har opphørt, noe jeg ikke kan se kan argumenteres for ut fra skriften alene.

Spesielle gaver

Nådegaver (gresk kjarismaton) er primært en gave som er gitt til menigheten som en samlet institusjon og ikke til enkelte superpredikanter slik enkelte syntes å hevde. De ni forskjellige spesielle nådegavene er listet opp i 1. Kor,12,4-11 og teksten gjengir de slik:  1. Forkynne visdom, 2. meddele kunnskap, 3. særskilt trosgave, 4. nådegaven til å tungetalehelbrede, 5. kraft til å gjøre mektige gjerninger, 6. tale profetisk, 7. bedømme åndsåpenbaring, 8. tungetale og 9. tydning av tungetale. Når Paulus i sitt brev til menigheten i Korint fastslår at han ikke ønsker at menigheten skal være uvitende om disse kan det henge sammen med at dette er gaver Ånden gir seg til kjenne ved. (1 Kor 12,7) De åndelige nådegavene er med andre ord en åpenbaring av Den Hellige Ånd i menigheten og Åndens primærfunksjon er å “overbevise om synd, rettferdighet og dom” samt å forherlige Jesus. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Joh 14,26) Videre sier Johannes at “han skal vitne om meg”  (15,26)  Den Hellige Ånds åpenbarelse er heller ikke noe som skal “nytes” eller er blitt utgytt for å gi mennesker “en overdose av Den Hellige Ånd” eller “ånds-bomber” som er noen av fenomenene vi har sett innenfor tros og velstandsforkynnelsen, men alt dette vi ser praktisert av de såkalte åndelige supermenn er manipulasjon eller forfalskning av den ekte genuine ånds-åpenbarelse som har Guds godkjenningsstempel. Bibelen lærer at Ånden åpenbarer seg gjennom nådegavene “slik at det blir til gagn” og “slik han vil”. (Jamfør 1.Kor 12, 7+11)

Skal opphøre

Nådegavene slik vi møter dem i Pauli forkynnelse til menighetene i Korint er i utgangspunktet noe midlertidig, noe dennesidig og noe som Paulus skrev en gang ville opphøre. “Kjærligheten faller aldri bort; men hva enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de opphøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.” (1 Kor 13,8) eller som en annen oversettelse gjengir det: “Kjærligheten faller aldri justin-peters-seminar-stavangerbort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt” Det teksten imidlertid ikke sier noe om, er når disse gavene vil komme til å nå sin ende. Var dette noe som skjedde ved den siste apostels død slik talsmenn for Cessationism hevder? -For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. (1 Kor 13,9-10) Dersom man skulle konkludere slik talsmennene for Cessationism gjør reiser det seg flere spørsmål. Hva med de millioner av kristne som i dag taler i tunger? Hva med de mange som oppriktig og ærlig forteller om en opplevelse de kan lese om i Bibelen som har vært ekte og genuin? I klippet under snakker Ludvig Karlsen om temaet “døpt i Den Hellige Ånd.

Millioner på millioner av mennesker kan fortelle om lignende erfaringer som både predikanter og alminnelige kristne kan fortelle at de har opplevd. Dersom man hevder at nådegavene som også inkluderer tungetale var noe som opphørte ved apostlenes død og som bare var for den kristne kirke da, har man et alvorlig forklaringsproblem overfor alle oppriktige kristne som i egne liv og tjeneste erfarer å finne styrke i fenomener som bibelen omtaler som nådegaver, slik denne unge pinsevennen forteller om. Etter mitt syn må vi ha dyp respekt for nettopp dette mange kristne erfarer og opplever som en virkelig berikelse i sitt liv.

Cessationisme, det var en tid for mirakel-tegn og tungetale

Innenfor deler av kristenheten finnes det en strømning som gjerne kalles “Cessationism” som av Theopedia  blir definert slik: En kristen teologi som er av den oppfatning at de mirakuløse Åndens gaver, slike som helbredelse, tungetale og profetiske åpenbaringer gjaldt bare for den apostoliske tidsalder og at disse gavene var unike og tjente til å etablere den tidlige kristne kirke, og ble avsluttet før den endelige kanon (hvilke skrifter som skal være i bibelen) ble avsluttet. “Cessationism” står dermed i motsetning til “continuationism” , som er av den oppfatning at de mirakuløse gavene er normative, at de ikke har opphørt og er tilgjengelige for kristne i dag. Spørsmålet har blitt debattert en rekke ganger og flere av disse debattene ligger også på You Tube.

Michael Brown vs. James White

Videoen er fjernet

Cessationism er av den oppfatning at “mirakel gavene” slike som tungetale, helbredelse, profeti osv er opphørt når den apostoliske tid ble avsluttet da den siste av de opprinnelige apostlene var døde. Man mener med litt andre ord at disse gavene som ofte er betegnet som “karismatiske gaver” eller “Åndens gaver” var bekreftende tegn som skjedde innenfor en spesiell periode av kristendommens historie, og at de opphørte når en slik tidsmessig begrenset periode var kommet til sin ende. Igjen kan man si at gaver som helbredelse, tungetale, tydning omtalt som overnaturlige gaver var noe som hadde sin tid og plass innenfor perioden 33 tilogmed år 90.

Pinsedagsunderet kan godt bli beskrevet som en form for midlertidig kraftdemonstrasjon som skulle fortelle både jøder og hedninger at en epoke var på hell og at noe nytt var i ferd med å fødes frem, nemlig Guds jordiske kirke som skulle inkludere både jøder og hedninger og at denne nye epokes fødselsdag ble bekreftet av under og tegn som et bevis på at den kristne kirke hadde Guds godkjennelse. Også Jesu under og tegn i de fire evangeliene må derfor forståes som ekstraordinære bekreftelser på at Gud gav Messias Jesus sitt godkjennelsesstempel.
Gjennom Jesu liv og virke blir vi kjent med en Messias som helbreder syke, renser spedalske, vekker opp døde, byder hav og storm og stilne, går på vannet, gjør en liten lunsj om til mat for flere tusen mennesker. Alt dette blir i Cessationismen beskrevet som noe midlertidig, Messianske tegn som opphørte ved Jesu død og oppstandelse. Med unntak av Jesus har jeg aldri hørt om mennesker som kan gå på vannet (selv om noen har prøvd og feilet) eller at kristne har påropt seg makt til å få stormene til å stilne. Oppvekkelse av døde hører man også minimalt om dersom man ser bort fra predikantskrønene til menn som Todd Bentley og Benny Hinn for å nevne to.
Cessationismen avviser ikke at Gud kan helbrede eller gjøre mirakler i dag. Slike mirakler og helbredelser er da primært knyttet opp mot den troendes bønn -man ber til Faderen som er den suverene Gud som har makt til å gjøre mer enn alt. Jacobs brev slår fast at når noen er syke skal de tilkalle menighetens eldste Jak 5,13-15 Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger. 14 Er nogen iblandt eder syk, han kalle til sig menighetens eldste, og de skal bede over ham og salve ham med olje i Herrens navn, 15 og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.
Enhver kristen både kan og bør be om helbedelse for syke men samtidig overlate bønnesvaret til Guds suverenitet og vilje. Enhver som leser litt i Bibelen vil raskt finne ut at det er knyttet veldige løfter opp mot dette å be og lite på Guds allmakt som den sanne Fader.
Imidlertid er det i følge Cessationismen slutt på slikt Benny Hinn, Maldonado, Todd MaldonadoBentley og de mange forskjellige apostlene påroper seg å kunne gjøre. Disse er følgelig enten dyktige til å manipulere forsamlingene gjennom ulike triks som hypnose, suggesjon eller og drevet at okkulte og onde makter. Tungetale slik man møter den i eksempelvis pinsebevegelsen er i følge cessationismen dermed uekte eller hedonistisk. De fleste cessationists tror at Gud ennå kan og fortsatt utfører mirakler, men Den Hellige Ånd bruker ikke lenger enkeltpersoner til å utføre slike mirakuløse tegn. Den bibelske beretning viser at mirakler skjedde under “spesielle perioder” med det spesifikke formål å bekrefte et nytt budskap fra Gud. Moses var i stand til å utføre mirakler for å bevise sin autorasjon som leder for å føre folket ut av Egypt. (2.Mos 4,1-8) Apostlene fikk mirakler til å bekrefte sin tjeneste for Israel ( Apg 4:10 , 16 ). Jesu tjeneste var også preget av mirakler, noe som apostelen Johannes omtaler som “tegn” ( Johannes 2:11 )
I følge Johannes var poenget med miraklene å “bevise” ekteheten av Jesu budskap. Etter Jesu død og oppstandelse ble kirken født frem, det nye testamentet ble skrevet og derfor ble kirkens epoke introdusert som noe Gudevillet gjennom mektige tegn og under -som gradvis opphørte og tilsist ble helt borte ved den siste apostels død. De tegn som fulgte den apostoliske epoke var tungetale, tydning, evnen til å helbrede som kan omtales som “kraftgjerninger”. “Tungene til et tegn, ikke for dem som tror, ​​men for dem som ikke tror” skrev Paulus i 1. Kor 14,22 “Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.” -Med “profetisk tale” forstår cessationistene som utleggelse av det profetiske ord slik vi finner det i Skriften. I følge cessationistene viser 1.Kor 14,22 oss at tungetalen aldri var ment til å bygge opp forsamlingen og Paulus skrev videre at tungene vil opphøre (1.Kor 13,8)
Her er seks “bevis” på at det allerede har opphørt: 1) Apostlene, gjennom hvem tunger kom, var enestående i kirkens historie. Når deres tjeneste var ferdig, opphørte også behovet for autentisere tegn. 2) mirakel (eller tegn) gaver er bare nevnt i de tidligste brevene i NT, for eksempel 1 Kor. Senere brev, som for eksempel Efeserbrevet og romerne, inneholder detaljerte passasjer på de Åndens gaver, men mirakel gavene blir ikke nevnt, selv om romerbrevet nevner profetisk gave som en nådegave (Rom.12,6) Det greske ordet som er oversatt med “profeti” betyr i følge cessationistene “å tale ut” og betyr ikke nødvendigvis evnen til å kunne forutsi noe om fremtiden. 3) Tungetale gaven var et tegn til det vantro Israel om at Guds frelsesgave nå var tilgjengelig for hedningene også.
4) Tungetalen ble også ansett som en mindreverdig gave sett i forhold til profeti (som er lik å preke Guds ord ut fra Bibelen) og forkynnelsen av Guds ord oppbygger menigheten mens tungetalen ikke har samme funksjon. (For folk flest lyder på et språk man ikke forstår) Videre blir de troende oppfordret til å søke å tale profetisk (forkynne Ordet) fremfor å tale i tunger. (1.Kor 14,1-3) Kirkehistorien fra Oldkirken viser at tungetalen var opphørt, tungetalen er i det hele tatt ikke nevnt av de apostoliske fedre mens andre av kirkefedrene slike som Justin Martyr, Origen, Chrysostomos, og Augustin mente at tungetale var noe som tilhørte de tidligste dager av kirken.
6) Nåværende observasjon bekrefter at mirakel tungetalen har opphørt. Hvis gaven var fortsatt tilgjengelig også i dag, ville det ikke være behov for misjonærene at de skal lære seg nye språk når de reiser til folk med andre tungemål. De ville jo kunne snakke alle språk helt flytende på samme måte som apostlene kunne på pinsedag i Apgj 2. Mirakel-helbredelser slik vi møter den i NT var begrenset til Jesu messianske virke og den apostoliske æra, sier cessationistene som viser til at mirakel-tegn syntes å avta allerede i slutten av apostlenes virke. Dersom vi leser NT sammenhengende er det som om mirakel-helbredelsene gradvis ble faset ut, -mens oppmerksomheten mer og mer ble rettet mot å lage et læremessig fundament for de troende. Et fundament som ebbet ut i kirkens omfattende arbeid med å presentere tre forholdsvis omfattende trosbekjennelser som sammenfatter hovedelementene i kristen tro. Ser vi på bibeltekstene var det ingen automatikk at alle ble helbredet. Både Trofimus og Timoteus ble begge hemmet av sykdom. Trofimus ble ikke helbredet ved Paulus, -men etterlatt syk i Milet, mens Timoteus fikk det råd å drikke litt vin for sin mage og jevnlige sykdommer. Selv Paulus kan ha slitt med en livslang sykdom beskrevet som en torn i kjødet, og summerer man alt dette kan konklusjonen ikke bli annet enn miraklene i den første tid kun hadde em midlertidig og bekreftende funksjon. Miraklene hadde gjort sin nytte og var nå overflødige. Alt dette skal i følge dem som tror på denne lære være nok bevis på at man kan konkludere med at mirakel-helbredelser, tungetale og dermed også tydning av tungetale er noe som tilhører fortiden.

En teologi som vekker debatt

At mange kristne, undertegnede inkludert, finner “Cessationism” meget problematisk henger sammen med det faktum at Guds ord ikke entydig fastslår at nådegavene er opphørt. Alt Skriften sier om dette er at de engang skal opphøre, og det gir oss god grunn til å hevde at nådegavene vil forbli i funksjon inntil Herren gjør alle ting nye. Et annet faktum vi må ta i betraktning er at millioner av kristne har erfart noe i sitt liv som man mener er en erfaring man kan lese om i den hellige skrift. Menigheten i Korint talte i tunger, Paulus forteller at han talte i tunger og slo dette fast: “Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men jeg vil heller at dere taler profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp.(1 Kor 14,5)  En av dem som hevder seg å holde fast på “Cessationism”  er Justin Peters som nylig besøkte Agder og Rogaland. Enkelte her på Søkelys satt åpenbart kaffen i halsen når de skjønte at Justin Peters holder fast på “cessationisme” og jeg kan dels forstå reaksjonene. Samtidig må vi også erkjenne at de som holder fast på en slik lære har mange poeng i og med at vi ser lite av helbredelse i vår tid. Enkelte predikanter har langt på vei forsøkt å bøte på denne mangelen, og en av dem, Peter Popoff som samler tusenvis av tilhengere den dag i dag, ble for flere år siden tatt for ren svindel med sine påståtte “nådegaver” og det er ikke til å legge skjul på at svært mye av det som markedsføres som kristne under i vår tid, er ren svindel.

Samtidig som dette er sagt, så er det heller ikke tvil om at det midt i en verden av forfalskning og såkalte helbredere som bløffer og bedrar, kan finnes noe ekte og genuint fra Gud. Bibeltekstene forteller om nådegavene, millioner av mennesker erfarer at de har opplevd noe unikt, noe genuint som har fått livsforvandlende karakter og som også kan begrunnes med de ord man finner i bibelen, og siden Guds ord ikke entydig forteller at de mirakuløse nådegavene er opphørt, mener jeg at “Cessationismen” ikke gir et fullgodt og utvetydig svar på spørsmålet omkring nådegaver i dag. I USA har debatten mellom dem som er for og dem som er uenig i “Cessationismen” pågått i flere år i en broderlig atmosfære, og la det være sagt, jeg tror ikke dette spørsmålet er av frelsesavgjørende betydning da det finnes oppriktige brødre og søstre på begge sider. Imidlertid tror jeg dem som hevder at de mirakuløse nådegavene er opphørt går glipp av en åndelig rikdom vi ikke alltid forstår mens talsmenn for nådegavenes eksistens og berettigelse i dag må heller ikke være redd for å erkjenne, -og ta avstand fra forfalskninger. Mange av vår tids mirakelmenn er helt åpenbart sjarlataner som utnytter folks godtroenhet og søken etter helbredelse for vinningens skyld. Innenfor kristenheten ligger det mye penger i kombinasjonen sykdom, bønn og helbredelse og er helbredelsen eller nådegaven avhengig av den sykes lommebok eller vilje til å “så” inn i en eller annens virksomhet, står vi overfor forfalskninger vi rett og slett må fordømme og ta avstand fra. Videoen nedenfor er en dokumentar som avdekker triksene som brukes av falske “faith healere” og som er verd å se på.

 

 

 

53 tanker om “Er nådegavene opphørt? -eller kan man ennå søke Gud for åndens gaver?

 1. Grundig og lærerik artikkel omkring et vanskelig tema. En falsk og kjettersk profet som så avgjort representerer et forfalsket evangelium er Joel Osteen. En mann som opererer under dekke av å være kristen, men som aldri har forkynt et eneste sant ord. MacArthur sier det sant i videoen her https://www.youtube.com/watch?v=jDuDN2FtrIo
  Joel Osteen er en av dem som hater den sanne Gud. Joel Osteen er en mann som aldri har sagt et sant ord om synd og dom, og dem som lytter til hans forkynnelse står i fare for å gå evig fortapt. https://youtu.be/F-DaHuFt2T8
  Mennesker som lytter til denne ulven i fåreklær er under innflytelse av demoner.

 2. Det burde vært unødvendig å stille dette spørsmålet, og artikkelen er også overflødig. ALLE kristne kirkesamfunn anerkjenner nådegavene/tjenestegavene, og i ALLE kristne menigheter er nådegavene i bruk! Søkelys burde ikke ha gitt oppmerksomhet til dette, og den falske læreren Justin Peters. De burde oversett dette, og møtene hans, på samme måte som dere overser Jehovas Vitner, Smiths Venner og Mormonerne!
  Men det er flere her inne, med Bjørn Stom Johansen i spissen som har vist at de ikke aner hva nådegaver/tjenestegaver er, og for dem kan dette være nyttig.
  Ellers står gavene oppramset her:
  https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5degave

  • Geir. Det er faktisk nødvendig å stille dette spørsmålet og de er viktige. Det er faktisk en stor gren av kristenheten som mener at de mirakuløse nådegavene er opphørt ved den siste apostels død. Millioner av kristne. I mange andre sammenhenger blir nådegaver nedprioritert og her i Norge var det knapt et ord om nådegaver i tiden før pinsevekkelsen i 1907. Jeg fastholder selv alle ni nådegavene, dog må vi være ærlige og innrømme at i ly av kristne nådegaver og mirakler opererer det hundrevis av falske lurendreiere som kynisk bløffer, lyver om mirakler og ofte utelater store deler av evangeliet som går på dom, synd, nåde, omvendelse fra synd osv. Det både må og bør stilles spørsmål til mye av det som skjer og sånt sett var Justin Peters advarsel berettiget.
   Det er merkelig å sterke ord som brukes mot MacArthur og Justin Peters, Unormalt sterke for å si det slik. Jeg prøver i min gjennomgang å imøtegå deler av det denne lære står for og det overrasker meg stadig hvor lett man tyr til sterke karakteristikker. Jeg har besøkt Smiths Venner og der var nådegaven tungetale i bruk som aldri før, Det ble skreket høyt i tunger og intet i tråd med hva Paulus lærer i Korinterbrevet. En bekjent av meg spurte: Kjell, har du tatt med med på et galehus? Jeg har og besøkt Rikets Sal ca 50 ganger, hver i deres husmøter, deltatt i deres tjenesteskole og det var langt fra det MacArthur står for og forkynner. Selv to hyggelige misjonærer fra USA utsendt av Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige prøvde å få meg til å “kjenne lyset” og MacArthur og Peters er intet i nærheten av det disse tre retningene nevner.
   Blant karismatikere i USA anses både MacArthur og Justin Peters som brødre fordi man vet at de er en del av Kristi kropp og tonen i debattene blir deretter. Her i Norge finner frontene frem de aller tyngste våpen man har og deljer løs. Peter Eriksen burde ha skrevet litt mindre provoserende og det samme gjelder dem som svarer med samme mynt

  • Søkelyset . hva er viktig for hver enkelt av oss troende?
   Mange lytter til ”sannheter” der viktige sider mangler. Det blir et avvik og bedrag.Man kan se den videosnitten jeg la ut om John, der John sier at selv om man har mottatt merket så kan man fremdeles bli frelst. Hvor farlig er det ikke å forkynne dette til svake mennesker?? Dette er jo en løgn, for Bibelen er klar på dette FOR DEN SOM MOTTAR MERKET ER FORTAPT,

   Er ikke dette riktig? skal man overse slike grove feil, på samme måte som forkynnelsen om kalvinistiske læren, og at nåden sluttet å opphøre ved apostlenes tid? hvor mye vranglære skal man overse før man ikke skal ha samfunn med denne forkynneren ?

  • Jeg er enig i at Åpenbaringen 13 klart og tydelig med noen få forbehold sier at dem som tar dyrets merke går fortapt. Man har noen få unntakssituasjoner som eksempelvis folk som ikke forstår hva de blir påført, eller tvungen merking av mennesker i fengsel, eldre mennesker som ikke forstår hva som skjer. Det var ikke nåden som opphørte ved den siste apostels død, men de mirakuløse nådegavene i følge Peters.
   Jeg er personlig dypt uenig i at de mirakuløse nådegavene opphørte ved den siste apostels død, og deler her synspunkt med dr Michael Brown. Samtidig er jeg heller ikke kalvinist da jeg finner predestinasjonslæren mye for svak i forhold til nytestamentets forkynnelse.
   Jeg mener det trenges en seriøs og dyptpløyende og respektfull debatt omkring både kalvinisme, Cessationisme og av og til har jeg en følelse av at det trengs en grundig debatt omkring det hele. Det jeg ser fra USA blant kristne der er tross alt man møter hverandre på en saklig og respektfull måte og i debatter omkring temaene holder en tone som er kristennavnet verdig.
   Der bør også vi være, men det er ikke tvil om at mye av det vi har støtt på i denne bevegelsen er uhyre problematisk rent teologisk for oss som ligger på en tradisjonell pinse-teologisk linje.
   Jeg tror på ingen måte at nådegavene er opphørt og jeg mener at det Peters til en viss grad gjorde i Kristiansand var å helle barnet ut med badevannet. Samtidig så er spørsmålet: Er uenigheter her av frelsesavgjørende betydning? Michael Brown og andre som har berørt temaet har konkludert med at det er ikke er det. Likevel, jeg finner dette uhyre problematisk og kunne selvfølgelig ønske en grundigere avklaring fra denne teologiske gren.

  • Ja dette er vanskelig, men uansett synes jeg det er viktig å føre en god tone mot hverandre, selv om man er dypt uenige i enkelte lærespørsmål. Men jeg synes at det er viktig å belyse sannheten i fra Bibelsk grunnlag, da man kan argumentere på en saklige måte, og begrunne hvorfor man mener det man mener. Sakens kjerne er jo hva kan man kalle for falsk lære? Hvis både Peter og John og Washer gå ut og advarer mot falske lærere, men selv lærer bort feil, så blir det jo vanskelig for dem selv, når de selv ikke er bedre med sin egen lærerettning på enkelte områder i sin lære. for enkelte ting de formidler er grove bom på hva sannhet er. Er det da riktig at de får mindre lys på seg selv kontra andre?

 3. Et viktig tema i seg selv. Der man tydelig ser et skille mellom sannhet, og løgn. Løgnen er som en gress brann, eller et virus eller ugress som sprer seg som vinden. Hvem sprer det dødelige viruset,? jo det er ulvene i fareklær, der ulvene er hyrder for store mega kirker verden rundt. De omgir seg med velstand og lykke, og lovnader om et nytt liv i velstand og luksus. De bryr seg om dine penger men ikke om din sjel, de bry seg om det ytre men ikke det indre livet. de bryr seg om lykke og uovervinnelig het men ikke om ditt hjerte, De lover helse, men bryr seg ikke om hvordan du egentlig har det. De lager show og mirakler, men bryr seg ikke om ditt åndelig liv skal fylles. Hva er da livet uten Ånds livet i Kristus, ingen ting annet en et tomt skall. I denne forvirrende tid man lever i, så vil forvirringen øke blant de som søker med sine følelser,og ikke med sitt hjerte, men den som søker med sitt hjerte, vil finne kilden til det levende vannet som er oss blitt lovet, Brødet fra Himmelen er sannhet og liv. uten sannhet intet liv i Kristus.

  Løgneren går i blant oss Jesus sa til Peter vik bak meg satan, menneskene lar seg lure den dag i dag av denne listige slangen som åler seg rundt menighetene og sprer eder og galle, på mange forskjellige måter, hvem kan kjenne sin Bibel i dag. Hvem kan kjenne Guds ord i dag? Leser man Bibelen som en blind mann i dag, så vil man ikke forstå, for åndelig blindhet er en sykdom som kommer fra slangen som har spredt sin løgnaktige gift blant tros søsken, i den siste tiden skal ugresset spre seg sammen med veten, ugresset er den som var kristne men som mistet sin sannhet på veien, og som ble til åndelig død. På samme måte var det med de fem uforstandige som til slutt ikke hadde olje på sine lamper.og døde åndelig..

  Nåden har aldri sluttet å opphøre, Den er en del av livet i Kristus, den frihet vi har til å være frimodige til å dele av det man har fått i sin tjeneste.Og den kalvinske læren samstemmer heller ikke med Kristi lære. så hva kan man da si om den som fører en slik lære,? Om denne personen forkynner alt det andre helt riktig, men ikke de to delene. er han en falsk lærer eller en som forkynner hele Guds ord i sannhet, Skal man ta avstand fra den delen og gå for det gode han forkynner, som man sier man spiser det gode av fisken og spytter ut beinene.gjelder dette alle som forvrenger deler av evangeliet? kan man da ikke bli besmittet etter vert av at det ikke vil være så nøye med det man formidler bare man gjør det i kjærlighet.? Skal man ikke våke over hvert et ord som blir forkynt feil, eller skal man overse eller ignorere dette, fordi man liker det menneske som formidler, for man tenker jo at han eller henne formidler jo resten riktig,. Da er det vel ikke så farlig, eller er det det?Jeg stiller bare et oppriktig spørsmål om dette. hvem er vi og hva er våre oppgaver, jo en av oppgavene er å holde sannheten oppe i lyset.som et fyrlys.

  Dette sier zak poonen i sitt sitat under

  Jesus og apostlene advarte igjen og igjen om at de siste dager skulle preges av omfattende bedrag og en mengde av falske profeter (Matt.24,3-5;11,24;1.Tim.4,1) – og vi har sett mye av dette i de siste tiårene.

  Hvorfor blir millioner av kristne bedratt av falske profeter og disse falske ”vekkelser”? Og hvorfor faller så mange forkynnere som offer for umoral og pengekjærhet?

  Her er det jeg ser som de viktigste årsaker:

  1. De fleste kristne i dag er ikke klar over hva Det nye testamentet lærer, fordi de ikke har lest det grundig. Derfor følger de læren til lederne sine og ikke undervisningen i Det nye testamentet.

  2. Mirakler (overnaturlige gaver) har blitt mer viktig for dem enn deres karakter (et overnaturlig liv).

  3. Materiell rikdom har blitt mer viktig for dem enn åndelig rikdom.

  4. De er ikke i stand til å skille mellom sjeliske påfunn eller psykologisk manipulasjon, og den edle berøring av den Hellige Ånd. Grunnen er igjen at man ignorerer Det nye testamentet.

  5. De er ikke i stand til å skille mellom psykosomatisk helbredelse (helbredelse som kommer av å ha en rett holdning og innstilling) og overnaturlig helbredelse i Jesu navn.

  6. Følelsesmessig begeistring og underlige fysiske manifestasjoner har blitt viktigere for dem enn den indre gleden i Herren.

  7. For lederne har deres tjeneste overfor menneskene blitt viktigere enn deres indre vandring med Gud.

  8. Anerkjennelse fra mennesker er blitt viktigere for disse lederne enn anerkjennelse fra Gud.

  9. Antallet mennesker som kommer til møtene har blitt viktigere for disse lederne enn om møtedeltakerne er totalt overgitt til Kristus.

  10. Det å bygge deres personlige kongedømme og finansielle imperium har blitt viktigere for disse lederne enn å bygge en lokal menighet og gjøre dem selv til tjenere for en lokal menighet (Jer.6,13).

  Alt dette er stikk i strid med hva Jesus lærte. Det motsatte av Kristus blir kalt ”anti-Krist” i Det nye testamentet. Hvis kristne ikke ser dette klart, da vil de også blindt ta imot Antikrist når han framtrer på verdens scene, med sine falske tegn og under (2.Tess.2,3-10). Å bli ledet av Kristi ånd er å ha den helt motsatte ånd enn i de punkter som er nevnt ovenfor.

  Zak inne på noe vesentlig i sine punkter

  Paulus tar ikke lett på synden. Han skriver i 2. Kor. 15, 34: ”Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det.” Dette er noe helt annet enn: Slapp av, det er ikke så nøye med synd! Enhver må tenke etter om man sitter under en slik forkynnelse som Paulus hadde. Og man må spørre seg selv om man virkelig tar ordet på alvor, har fattet et nytt sinn, og tror på kraften i Jesu navn til ikke å synde mer. Hele Bibelen er skrevet med tanke på syndens alvor. Synden førte mennesket ut av paradis til en verden som ”ligger i det onde”, med og urett og ondskap, sykdom og lidelser. Synden gjør oss til fiender av Gud og fremmede for ham (Kol.1,21-23), så lenge vårt sinnelag ikke tar synden på alvor, erkjenner den og vender oss fra den. Men nå kan man omvende seg og få hel og full tilgivelse for all sin synd, sammen med et valg om å la seg lede av den gode hyrde, som er full av barmhjertighet og nåde. Paulus formante til å våkne opp og ikke synde! Med rett kjennskap til Gud vil man ta dette alvorlig! Men dessverre hadde noen ikke rett kjennskap til Gud. Derfor all overfladiskhet og ulydighet. Summen av alt Guds ord om disse ting kan åpne øynene våre for mer av ordets sannhet. Mange lytter til ”sannheter” der viktige sider mangler. Det blir et avvik og bedrag.

 4. Søkelyset jeg tror at noen bruker mange forskjellige navn her inne, men er samme person, kan du gjøre noe med dette?

  • Ikke så lett da det brukes forskjellige IP adresser. Man får en IP bruker man fastnettet hjemme, en annen bruker man mobilt nett -og IPene på mobile nett forandrer seg etter hvor man er for de er statiske. Man kan og logge på offentlige nett og får da en ny IP igjen som gjør det vanskelig å se.

 5. Dette har John MacArthur sagt.

  “Nå er spørsmålet, hvis du er bosatt i trengselsperioden, og du tar dette merket, med andre ord, du identifiserer deg med dyret ‘s imperium, vil du fortsatt kunne bli forløst? Og jeg tror svaret på det er ja. Yes! Ellers ville det ikke være noen frelse noen i slutten av Tribulation; og du har fått til å ha frelse folk i slutten av Tribulation. Du er nødt jødene innløst. Du kommer har, ifølge Åpenbaringen, kapittel 7, ‘An utallig antall hedninger forløst, så mange de kan ikke engang bli regnet over jorden. »Så jeg tror ikke det faktum at noen tar som er en setning til, å Permanency lenger enn du å være en del av denne verden systemet en gang i livet ditt betyr at du må være en del av systemet hele livet. Vel, spesielt når 144.000 don ‘t starte sin tjeneste til andre halvår. Det vil gjøre det litt tøft. ”

  i DENNE Videoen så svarer John på disse spørsmål, der han svarer at selv om man tar dyrets merke så er men alikavel ikke fortapt. Men hva sier Bibelen, den sier det motsatte. her blir det en løgn i fra John sin side, og dette er en svært grov løgn som kan føre folk til helvete. er det slik at man kan formidle dette til andre mennesker? uten å bli kalt for en falsk lære?

  kilde
  http://watch.pair.com/macarthur-mob.mp4

  • Jeg syntes at macArthur her svarte ubibelsk og ikke i tråd med teksten i Johannes Åpenbaring 13.

   Men det har blitt stilt enkelte spørsmål tidligere om noe lignende. Hva med eldre som blir påtvunget et merke? Tilbakestående som ikke skjønner hva som skjer? Barn i offentlige institusjoner? Folk i fengsel osv? Jeg tror nok også det henger sammen med en form for villet beslutning. I Kap 13 blir det brukt ord som “tilbe dyret” “fulgte det”
   osv. Jeg tror bestemt at MacArthur her gav et ubibelsk og direkte farlig svar.

  • Ja når man selv tolker Bibelen, slik man selv ønsker å tolke den, og at det gir rom for håp, i et falsk bilde på sannheten, så kan det være farlig for den svake som ikke står så sterk i sin tro. Jeg tror at merket er frivillig, for hvis ikke det hadde vært frivillig, så hadde det stilt seg annerledes, men jeg skjønner hva du mener med de som mentalt tilbake stående må ta merket. Men derfor blir den beslutting man tar avgjørende for våre liv, og derfor så er det beklagelig og trist med slike uttalelser fra john, og jeg tenker er man ikke så nøye med slike alvorlige ting, hvor nøye kan han være med andre ting fra Bibelen?

  • Jeg har nå lest noe av hans litteratur, og det er veldig sterkt på fenomener som frelse, rettferdiggjørelse, omvendelse fra synd, et hellig liv og det som kjennetegnet reformatorisk teologi. Tydelig om himmel og helvete og svært mye som er anerkjent av solide lutherske bibellærere. Han har og en respekt for at bibelens ord er uforfalsket og evig gyldig og direkte inspirert av Den Hellige Ånd.
   Samtidig er det visse fortolkninger jeg ikke er enig i. Et eksempel er predestinasjon. Også i Norge finnes det respekterte teologer som jag har dyp respekt for som jeg på enkelte områder igjen er uenig. Jeg tror på troenes dåp, noe eksempelvis Carl Fredrik Wisløff ikke delte, men likevel har jeg en dyp respekt for ham som en hengitt troende -selv om jeg ikke er enig med ham i synet på dåp. Vi vet jo at Thoralf Gilbrandt som var en typisk pinseteolog samarbeidet med både Wisløff og Arthur Berg om bibeloversettelsen av 1988 og menn som Emanuel Minos og Børre Knudsen hadde dyp respekt for hverandres Gudstro selv om de var uenige i enkelte teologiske spørsmål. Jeg tror kampen i endetiden kommer til å stå om respekten for Guds ord -som vi til tider vil kunne forstå forskjellig, -men som vi likevel har dyp respekt for som øverste rettesnor for liv og lære.
   Noe vil brødrene ser forskjellig på, men overfor MacArthur og den grenen av kristenheten, tror jeg det vil bli nødvendig med omfattende læresamtaler for å avklare misforståelser, forskjellige begrepsbruk og mulige misforståelser. Jeg for min del har stor respekt for menn som Minos, David Wilkerson, Carter Conlon, Franklin Graham, Michael Brown med flere, og jeg vil oppmuntre til seriøs teologisk debatt med den grenen av kristendommen som MacArthur med flere representerer. Jeg tror og en slik debatt vil komme, og forhåpentligvis vil eventuelle misforståelser da bli ryddet av veien. Det hadde og vært ønskelig om eksempelvis menn som Rick Warren og Joel Osteen i større grad lot seg trekke inn i tyngre teologiske debatter for å bringe klarhet i en rekke uklarheter som er blitt reist de senere år.

  • Hvordan kan man forholde seg til mennesker som går utenfor Kristi lære, selv om de fører deler av evangeliet i sannhet?

   lytt til dette intervjuet av John, og si hva du synes om denne utalsen.

   Videoer om JOHN MACARTHUR

   I YouTube-videoen nedenfor tittelen “John MacArthur forsvarer seg på Kristi blod,” John Macarthur, blir intervjuet av Phil Johnson, administrerende direktør i Grace To You, i et forsøk på å forsvare seg mot anklager om kjetteri om sitt syn på Kristi blod, gjør følgende kjetterske utsagn:

   “Du må stoppe kort for å si” Vi er frelst ved Jesu blod, “i den forstand at det er en viss effekt i væske som strømmet ut av kroppen hans.”

   “Vi ønsker ikke å bli fanget inn i dette bisarre forestillingen om at en eller annen måte i selve væsken som kom ut av Jesu legeme det sparer strøm eller lagrer effekt.”

   “Det er ingenting i væske i kroppen hans som på noen måte i seg selv kan redde oss.”

   “Når det Nye Testamentet viser til frelse ved hans blod, er det ikke snakk om frelse ved hans væske, den bruker blod som en metafor eller et synonym for døden fordi det formidler vold av det.”

   “Blood er en eufemisme for hans død.”

   John MacArthur forsvarer seg på Kristi blod

  • Blodet er avgjørende

   Hebreerne 09:22 Faktisk , krever loven at nesten alt bli renset med blod , og uten blodsutgytelse er det ingen forgiveness.It ble nødvendig , da, for de kopier av de himmelske ting som skal renses med disse ofrene , men de himmelske ting selv med bedre offer enn disse .

   Jesaja 53: 5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger ; straffen som førte oss fred var på ham , og ved hans sår har vi fått legedom .

   2 Kor 5:21 Gud ( Faderen ) gjorde ham Jesus / Gud ble menneske ) som hadde ingen synd til synd for oss , slik at i ham kan vi bli rettferdige for Gud.

   Blodets rensende kraft til helbredelse og synd, ingen ting går utenom blodet.

   Det er mange ting som skurrer med John. synes man skal være seg selv bevist på hvem hyrdene er i blant oss.

  • Jeg skjønner ikke helt hva du mener er galt med det John MacArthur sier i dette intervjuet om Jesu død? Jeg tror han har rett i det han sier her. Jesus måtte dø på den måten han døde på. Det var forutsagt av Gud. Blodutgytelsen var nødvendig. Men det var ikke noen slags magisk substans i blodet. Vi kan si at Jesu blod renser oss fra all synd og Jesus tok vår synd da han døde på korset. I begge tilfeller mener vi det samme.

  • Hva er blodet et symbol på ? Blodet er kraften til forsoningen med Gud, det er ikke bare en veske som flyter ut. Uten blodets legende kraft ingen helbredelse.Han usynlig Gjør kraften ikke blodet. Du kan søke på blodets betydning igjennom. Hele Bibelen. betydningen og det er det John ignorere blodets betydning.for oss syndere. Fint at du tok deg tid til å se snurten hilde G

  • jeg tror man kan ofte lett misforstå hverandre når man snakker om slike begreper. Jeg forsto det ikke slik at MacArthur usynliggjør kraften i blodet. Jesus måtte jo bli slaktet som et lam slik lam ble slaktet og ofret gang på gang i Gammeltestamentlige tider. Nå tok Jesus vår synd på seg en gang for alle. Slik forstår jeg det.

  • Jeg ser at det har vært noe kontrovers omkring MacArthur og tankene om Jesu blod og igjen beveger MacArthur seg i et farvann som har ført til debatt. Var Jesu blod spesielt? Jesus Kristus var 100 prosent Gud og 100 prosent menneske samtidig og bare dette alene gjør Jesu blod unikt. Det er bare Jesu Guds sønns blod som renser fra all synd, så substansen av Jesu blod har vært unik. Jesus var den eneste født av en kvinne uten synd. Jesu kors død og utgytelsen av Hans blod er knyttet nøye sammen. Nå står det ikke spesifikt i Bibelen at Jesus noen gang som barn eller voksen blødde neseblod eller fikk skubbsår som gjorde at han blødde. Det blod som Jesus da eventuelt hadde blødd hadde neppe hatt rensende effekt da det er korsdøden som konstituerer blodets rensende effekt, så dette henger nøye sammen. Jeg syntes Bjørn Olav Hansen gjengir dette greit i en sak jeg fant:

   “Mens vi æret Jesu blod gjennom vår sang, steg virkelig trosnivået og jeg så ennå en gang blodets enorme betydning. Mer enn noensinne er jeg overbevist om at vi trenger å løfte frem Jesu blods betydning i vår forkynnelse. Ikke bare i forbindelse med påsken, men gjennom hele kirkeåret. Dette er jo selve grunnlaget, og er det noe djevelen hater, så er det Jesu Kristi blod. De gamle så dette. Derfor finnes det også så mange sanger om Jesu Kristi blods betydning rundt slutten av 1800-tallet, og på begynnelsen av 1900-tallet. Da var det vekkelsestider, og en sterk understrekning av forkynnelsen av Jesu Kristi kors. Er det noe vi trenger, så er det å vende tilbake til dette!

   En som forkynner Jesu Kristi blods betydning i dag er den tyske evangelisten Reinhard Bonnke. Han peker på at Jesu Kristi blod er noe helt spesielt. Bonnke minner oss om at vi mennesker ved unnfangelsen arver alle faktorer som bestemmer vår blodtype. Så sier han:

   “Jesus gjorde ikke det. Jesus hadde nemlig ingen jordisk far. Hans blod kunne ikke typebestemmes, fordi det var enestående. Det var uavhengig av enhver genetisk arv. Det er Faderen i himmelen som er Jesu far. Her står vi innfor et av Bibelens største mysterier og mirakler. Maria var nemlig jomfru, og hun ble unnfanget ved et Guds mirakel. Av den grunn hadde ikke Jesus arvet noe fra Josef eller Josefs foreldre som bestemte hans blodtype. Johannes 1,14 sier at Jesus Kristus var ‘en enbåren Sønn.’ Vi vet det er fullt mulig at en kvinne bærer et barn med en helt annen blodtype enn hennes egen. Barnet utvikler sitt eget blod i mors liv. Det kan godt være en annen blodtype enn morens.”

   Med andre ord: Jesu blod var hans eget guddommelige blod. Det er hemmeligheten til kraften i dette blodet!

   Bonnke minner oss om at “det var bare ett menneske som noen gang har hatt et blod som ikke var bygd på en genetisk arv, og det er Adam. Han er altså det første menneske … Jesus kalles i Bibelen for ‘den siste Adam i 1.Kor 15,45. I likhet med den første Adam var Jesu kropp dannet på en spesiell måte. Det er likevel stor forskjell mellom Adams legeme og Jesu legeme: ‘Det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen.’ (1.Kor 15,47)”

   Bonnke understreker også at “Adams synde-forurensning flyter i årene på alle mennesker, men pga de biologiske årsaker som han nevner, fløt ikke denne syndeforurensningen i Jesu årer, Jesu blod var og er et hellig blod.”

   Jeg gleder meg i dag over denne sannhet: På grunn av Jesu blod er vi sikret en daglig renselse. For det heter i 1.Joh 1,7:

   “Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”

   Når alt dette er sagt: så knyttes alt dette sammen med troen. Om jeg hadde hatt en krukke med Jesu originale blod, henter fra foten av hans kors og spart i 2000 år, ville dette blodet vært unikt, men det hadde nok neppe renset for synd om det hadde blitt overøst et menneske -siden alt er knyttet sammen med troen på hele Golgataverket.
   Jeg oppfatter MacArthur slik at han nedtoner det substansielle i Jesu blod, men fastholder likevel blodets nødvendighet. Dette representerer etter mitt syn en svekkelse av blodets betydning i kristen teologi, men er det frelsesavgjørende?
   http://www.spurgeon.org/~phil/articles/blood.htm

  • Man skal ikke ta for lett på Guds ord, og se igjennom fingrene med grove feil. for sniker det seg litt ignorering så kommer det litt litt til til det forandrer hjertes posisjon.

  • Jeg er heller ikke enig i predestinasjons læren. Jeg mener at det er enkelte ting som vi rett og slett ikke forstår fullt ut. Man kan finne bibelvers for og imot i bibelen. Man kan havne på den ene eller andre siden av grøfta alt etter som hvilke bibelvers man legger vekt på. Jeg synes det er synd når disse to ytterkantene bruker så mye tid på å diskutere og endatil krangle om at det de står for er riktig. I stedet for å henge seg opp i slike ting burde vi heller bli opptatt av å gi evangeliet til de rundt oss. Hva evangeliet er, er det i hvert fall ingen tvil om i bibelen.

  • Men er det greit å ignonere løgnen ? Hvis man går utenom kristi lære så er man forbannet sier Paulus. Skal sannheten vike for løgnen. Dette handler om renheten I Guds ord Hildi og da kan man ikke gå på kompromiss med de som ikke taler denne delen av evangeliet som sannhet. Man kan ikke ta ut deler av Bibelen og Gjøre til sin egen tolkning og kalle det sannhet hadde Jesus godtatt dette?

  • Hva mener du Anonymous om dette? Jeg vil bare være ærlig om at jeg ikke forstår dette fullt ut. Forholdet mellom Guds allviten og vår frie vilje ligger utenfor hva min lille hjerne kan forstå…Evangeliet derimot, er så enkelt at selv et lite barn er istand til å forstå det og ta imot i hjertet.

  • Blodets betydning i kristen teologi kan ikke undervurderes, svekkes blodet av MacArthurs forkynnelse? Kanskje noe. Jesu liv, Jesu stedfortredende død, hans blod, oppstandelse blir “magisk” ved troen.. For den blotte menneskelige hjerne er det vanskelig å fatte hvordan en rettferdigs død skal kunne bringe soning, renselse for synd og gi liv. Men når vi ser det med troens øyne, da “forstår” vi. Når Jesu substansielle blod ble utgytt var det livet eller sjelen som ble utgytt
   3 Mos 17,11 “for kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.
   3 Mos 17,14 “for blodet er sjelen i alt kjøtt, fordi sjelen er i det;

   Jeg syntes nok at MacArthur til en viss grad avsvekker blodets betydning noe samtidig må vi vel alle være såpass ærlige og innrømme at vi selv ikke vet alt og forstår alt, fordi vi her forstår stykkevis og delt.

  • Blodets betydning har en kraft som er unik, og derfor trenger man ikke å undervurdere blodets betydning slik John gjør, så kommer andre lærerettinger i tillegg fra denne kanten, som dyrets merke, som kalvinske læren, dette er grove feil som kan føre folk i fortapelsen,og hvem vet hvor mange andre ting som John kommer med som ikke samstemmer med Guds ord, forførerne ligger svært nærme sannheten, og allikevel så dreier man i feil retning og bommer på målet. Hvem er vår hyrde jo Jesus. Selv om John forkynner mye godt, så ville jeg ikke ha valgt han som min hyre i en menighet, Det er min mening, når man bommer med så grove feil, så er et et varsku for min del.

  • Derfor er det også viktig å belyse dette temaet, Når John og co angriper andre som har falsk lære, når de har deler av falsk lære selv, så må man tåle at man setter søkelyset på dette også:) Kristi lære er ren og uangripelig Vi mennesker tolker ofte ordet som vi selv vil, og da blir det slik at man kommer utenfor sannheten, og blir det litt så blir det mer,l for grensen er så liten. John sier også at om vi har fått dyrets merke så kan vi omvende oss siden, men Bibelen sier noe annet, derfor er det en del ting som skurre med John, jeg ville ikke hatt John som min hyrde. man kan kun stole på det som står i Bibelen. men fint å se ditt engasjement Hildi:) Jeg glemte å skrive R derfor ble det Anonymous:)

  • Som skrevet i saken er “Cessationism” en lære som har en rekke bibelske ankepunkter mot seg. Disse som fastholder denne tanken tror at noen av nådegavene opphørte ved den siste apostels død, at de dermed var midlertidige. Jeg mener nok i likhet med svært mange at denne teologien etterlater seg endel spørsmål jeg ikke syntes den lykkes i å besvare. Samtidig dersom vi ser på kirkehistorien fra reformasjonen og frem til litt nyere tid, blir eksempelvis tungetale ikke nevnt og ser rett og slett ut til ikke å ha vært tema blant kristne før i tiden rundt og etter pinsevekkelsen i 1907. Jeg har lest endel kirkehistorie og disse tingene ser ut til å ha vært en “ikkesak” blant evangeliske kristne helt frem til nyere tid. For meg blir det vanskelig å definere kristne i den etter-reformatoriske tid som “ulver”, men jeg tror likevel at dem som mener at de mirakuløse nådegavene går glipp av en velsignelse fra Gud. Men som NT også sier “1 Kor 12,30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem?”

  • Justin Peters, MacArthur, White og Washer er de VIRKELIGE ulvene! De forfører mennesker bort fra store deler av Guds Ord!

 6. Takk for et grundig og interessant innlegg om dette temaet! Jeg tror ikke at noen av nådegavene har sluttet å eksistere! Det står 1.Kor. 13:10 om at når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få en ende.Jeg tolker det dithen at tidspunktet for dette “fullkomne” må være når vi er kommet hjem til himmelen. Mens vi fortsatt er her trenger vi fortsatt den hellige Ånds kraft og nådegaver for å bygge hverandre opp i Herren og for å nå ut med Evangeliet til verdens ende.

  Det som bare er så viktig er at vi bruker nådegavene Gud har gitt oss til å peke på Jesus og at Han blir herliggjort! Nådegaver kan bli misbrukt. Vi må vokte våre hjerter mot å misbruke nådegavene. Gud gir hver enkelt av oss forskjellige nådegaver alt etter som han ser passer for oss og som er etter Hans vilje. Det er ikke noe vi har fortjent og ikke noe vi kan skryte av.

  Mangfoldet i nådegavene fasinerer meg. Jeg tror ikke alle får tungetalegaven likeså ikke alle får helbredelsesgaven eller profetisk gave. Det er også så mange andre gaver. Gud vet best hva Han vil bruke oss til. Selv har jeg ikke tungetalegaven. Mens jeg vet at andre har denne gaven og at den er ekte. Men Gud har gitt meg nådegaver som jeg takker Gud for hver dag. Den morgenen Gud gav meg gaven å skrive kristne sanger var det noe overnaturlig som skjedde. Folk kan mene hva det vil, men jeg vet at det var overnaturlig. De melodiene som også fortsatte å komme var noe jeg aldri hadde opplevd før og som jeg aldri kunne ha funnet på av meg selv. Det ble mitt kall å skrive disse sangene og å dele dem til verden for å oppbygge andre kristne og å spre Evangeliet. jeg blir også veldig oppbygget selv. Jeg kunne ikke tenkt meg en bedre gave som kunne passet bedre for meg. Det har lært meg at Gud er en god Far som kjenner oss og gir akkurat de riktige gavene til sine barn.Samtidig ligger det et stort ansvar på hver enkelt av oss å bruke de gavene Gud har gitt oss til Hans ære! Dette er noe jeg stadig ber til Gud om. Og så er jeg glad for søsken i Herren som kan rette meg hvis jeg holder på å gå feil.

  Det jeg ikke skjønner er at det er kun de som har tungetalen som blir regnet for åndsdøpte. Jeg tror at alle sanne kristne er åndsdøpte. Og vi må stadig bli fylt av den hellige Ånd. Det har vært sårende for meg at andre kristne har trodd at det er noe galt med meg siden jeg ikke taler i tunger. Jeg hadde en vond opplevelse i forbindelse med noen som ba for meg for mer enn 20 år siden om å motta gaven . Jeg fikk den ikke og ville heller ikke late som jeg kunne snakke i tunger. Jeg vet ikke hvorfor det er så mye fokus på bare denne ene gaven. Enten så får den nærmest et bevis stempel på om man virkelig er kristen eller så blir den helt avvist. Men den er jo bare en av et mangfold av gaver.

  Idag fikk jeg dele evangeliet til å dele Evangeliet til en muslim. Han vår åpen. Det er ikke noe som er bedre enn når man kan gi det enkle men kraftfulle evangeliet til frelse!Evangeliet om Jesus er det kostbarste som finnes. Han reddet meg! Måtte vi gi dette videre og bruke alle nådegavene vi har fått til å gjennomføre kallet vårt og få flere med på veien!

  • Tusen takk for et flott, klokt og sannferdig innlegg, Hildi:-) Er helt enig med deg, også i at det er svært mange som
   ikke får helbredelsesgaven. Tror det er svært få som har den. Den her på nettstedet så foraktede IMI-kirken i Stavanger med 7-800 medlemmer, er det ingen som har helbredelsesgaven. Pastor Martin Cave har sagt til meg, at de har alle nådegavene/tjenestegavene reprsentert i menigheten, UNNTATT helbredelsesgaven!

 7. Her er aktuelle utsagn av MacArthur det her blir diskutert om: https://www.youtube.com/watch?v=9470k9b2iVg
  Om MacArthur
  John Fullerton MacArthur, Jr. (born June 19, 1939) is an American pastor and author known for his internationally syndicated radio program Grace to You. He has been the pastor-teacher of Grace Community Church in Los Angeles, California since February 9, 1969[1] and also currently is the president of The Master’s College in Newhall, California and The Master’s Seminary in Los Angeles, California.

  Theologically, MacArthur is considered a Calvinist, and a strong proponent of expository preaching.[2] He has been acknowledged by Christianity Today as one of the most influential preachers of his time,[3] and was a frequent guest on Larry King Live as a representative of an evangelical Christian perspective.[4]

  MacArthur has authored or edited more than 150 books, most notably the MacArthur Study Bible, which has sold more than 1 million copies and received a Gold Medallion Book Award.[5] Other best-selling books include his MacArthur New Testament Commentary Series (more than 1 million copies), Twelve Ordinary Men, (more than 500,000 copies),[6] and the children’s book A Faith to Grow On, which garnered an ECPA Christian Book Award.[7]


  MacArthur er kanskje den beste og mest respekterte bibellærer som lever i dag. Hans tjeneste er unik. 45 år som pastor. Forkynt vers for vers gjennom hele NT. Skrevet kommentarer på hele bibelen og i tillegg over 150 bøker som forskjellige tema. MacArthur er kjent for sin bibeltroskap, men det betyr ikke at man må være enige i alle hans syn.

  • Det siste avsnittet, står DEFINITIVT for din regning, og har liten rot i virkeligheten! MacArthur er en svært omstridt figur, som er blitt grundig dokumentert her av flere debattanter! Han er flere ganger avslørt i falsk lære. Enten så kjenner han ikke Guds Ord, eller han er styrt av helt andre åndelige krefter!

  • Her er det litt om den falske læreren John MacArthurs voldsomme inntekter fra menigheten:
   http://www.thewatchmanwakes.com/John-Macarthur-salary-GCC-corporation-Larry-King.html

   Til sammenligning så tar de to sanne kristne pastorene Joel Osteen og Rick Warren ikke ut en
   eneste krone i lønn fra sine respektive menigheter.

   Nå vet jeg ikke hvor mye mer jeg gidder å grave i denne typens virke og privatliv, for det vi har sett
   er mer enn nok til å avskrive ham som forkynner. Men, jeg ser at det er mange generasjoner av
   frimurere i hans familie, og han selv vil hverken bekrefte eller benekte at han er medlem. Frimurerordenen
   har voldsomme åndskrefter, som går i generasjoner, og påfører familien forbannelser.

   http://www.watch.pair.com/macarthur-6-freemasonry.html

   På absolutt ALLE områder, er det all mulig grunn til å advare mot MacArthur! Styr unna!

  • “Den sanne kristne pastoren” Joel Osteen..som sier hinduer kommer til himmelen, og at Gud vil gi deg masse penger hvis du bare bekjenner det ut med din munn..og som bor i dette huset til 11 millioner dollar..Jesus og apostlene hadde lite og advarte mot lysten etter penger…Osteen sier Gud vil at du skal bli rik..hvem skal vi stole på da?

   https://www.google.no/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung&source=android-browser&q=joel+osteen+mansion&gfe_rd=cr&ei=QBpWVcOuH4nB8gfczoDIDg#imgrc=DiDkfWzqZj3hiM%253A%3Bundefined%3Bhttps%253A%252F%252Fgenemcvay.files.wordpress.com%252F2014%252F11%252Fxxxcopeland.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fgenemcvay.wordpress.com%252Ftag%252Fjoel-osteen%252F%3B972%3B475

  • Han har ikke sagt at hinduer kommer til himmelen. Men, sa at han ikke ville domme hjertene til noen. Det overlater han til Gud. Det har vi noe aa laere av noen og enhver.

  • Om mcArthur er den mest respekterte Bibellærer kan være så være,men at mcArthur kan ha så elementære feil i sin lære når han kan så mye om Bibelen, viser bare hvor viktig det er å la den Hellige Ånd styre den visdom som er oss gitt i vårt hjerte, slik at vi ikke kan gi rom for våre egen tolkninger av Guds ord. Det er betenkelig at han har så grove feil i sin lære, som kalvinist, og at man kan allikevel komme til himmelen selv om vi har mottatt dyrets merke, og til slutt at han undervurderer Blodets kraft. Det å være våken er viktig i denne tid, når man tar feil på slike områder, da kan jeg begynne å lure om det er andre ting han ikke er så nøye med også. Jeg ville ikke stolt på han som hyrde, men Han er nok en mann forkynner mye sant.og det vil vise seg hvor han står når den rette tid kommer.

  • Jeg har gjengitt det Wikipedia sier om ham samt hva han blir ansett som av mange. Jeg stiller meg skeptisk til enkelte av hans lærepunkter som predestinasjon og jeg syntes han til en viss grad avsvekker det substansielle i frelserens blod. Men i likhet med alle andre forkynnere skal hans forkynnelse ellers prøves på Guds ord. Enhver predikant og læreres forkynnelse skal prøves på Guds ord. Dette gjelder all forkynnelse uansett hvem den kommer fra.

  • Ja jeg er enig om det Kjell. alt skal prøves og man skal Være obs på det som hyrdene formidler rundt omkring. mange ulver har kommet innenfra er de vanskeligste å oppdage.De ligger nær sannheten i Guds ord, Og bygger tillit til sin flokk. Der er bare en røst som er sauenes røst og det er Jesus.

 8. At nådegavene ikke er virksomme i dag gir vel Bibelen selv svar på, noe annet kan vi ikke stole på. Og den sier:

  “JØDER krever TEGN”.

  Vi troende hedningkristne i dag er vel ikke jøder, og krever heller ikke tegn, for oss er TROEN det eneste som teller!

  Etter Paulus i 1.Kor 12 har lagt ut om nådegavene, sier han i neste åndedrag i kap. 12 at de skulle få en ende!

  Legg også merke til at i kap. 12 sier Paulus at de skal kunne flytte fjell også!
  Noen som har hørt om det blant karismatiske kristne?

  Legg også merke til at i kap. 6 refser Paulus dem for at noen våger, når han har en sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige, og ikke av de hellige!
  Hva er dette annet enn messiansk jødedom?

  Og en bror fører sak mot mot (tros)bror, og det for vantro dommere! (v.6) “Til skam for dere sier jeg dette!”
  Hva annet enn messiansk jødedom er dette?

  Og i kap. 11 må en kvinne som ber og taler profetisk dekke sitt hode! Gjør hun ikke det må hun klippe av sitt hår!
  Hva annet enn messiansk jødedom er dette?
  I alle fall ikke kristendom.

  Man må vel kunne bruke litt fornuft til å sette brevet i sin rette kontekst?

  Det er bare i første halvpart av Apostelgjerningene vi hører om nådegavene, også av Paulus. Så er det knyss stille om det i all ettertid, og eksisterer ikke i noen av brevene heller!
  .
  Har noen sett kristne drikke gift og blitt helbredet?
  Eller holdt giftige slanger, blitt bitt og ikke fått skade, i verste fall dødt av det?
  Ja, til og med fjell skal de kunne flytte (kap. 13, 2)! Noen som har hørt karismatiske kristne klare det???? Da bør i tilfelle de ansette i vegvesenet så vi slipper alle kostnader med tunnelbygging i dette landet!

  Paulus legte selv ikke Timoteus fra hans magesmerter, i stedet rådde han ham til å drikke litt vin!

  “JØDER krever TEGN”…men det hjalp dem ikke, de ville ikke ta imot Kristus som sin frelser samme hvor mye tegn de fikk! I Apg. 28, 25 ff slo Paulus fast at Jesaja profeti endelig var oppfylt, og i år 70 fikk jødene sin straff og dom!
  Det skulle vel da være grunn til at nådegavene tok slutt?????

  I Ef. 4, 11 (ETTER Paulus i Apg. 28, 25 ff hadde bekreftet Jesaja sin profeti), sier han:

  ” Han er det som GAV noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere…”

  Her bruker Paulus ordet GAV i fortid! Det er da all grunn til å tro at 1.Kor. 12 om at nådegavene skulle få en ende, nå var slutt. Hvis ikke ville vel Paulus si “gir”, eller “gav og gir”, men det gjør han ikke!

  “For JØDER krever TEGN”.
  For oss hedningekristne krever ikke tegn, for oss er TROEN nok, og nåden: “Min nåde er nok”, sa Paulus.

Det er stengt for kommentarer.