Er Jeremy Hoffs frelseslære 90-10 bibelsk?

jeremy-hoff“Refleksjoner til «Grepet av en ny og levende vei – nøkkelen til vekkelse» av Jeremy Hoff og hans etterfølgende «En klargjøring av mitt syn». Jeremy Hoff har et tydelig ønske om å være redskap for vekkelse, og «en virkelig forandring i dette landet». Han mener at Norge er i «en slik bedrøvelig åndelig tilstand» Hvem han egentlig sikter til er uklart, men det er nok mange «bibeltro» og «bibellesende» kristne som kan si seg enig i bekymringen over den åndelig tilstand i landet,” skriver  tidligere prest og teolog Svenning Jørgensen i sin gjennomgang av Jeremy Hoffs tvilsomme lære om frelsen og påstanden om at Jesu blod ikke fjerner all synd

Konsekvensen av det som Jeremy skriver er at ingen blir frelst.

Les videre tankene og refleksjonene til tidligere medlem og sogneprest i Den Norske Kirke, Svenning Jørgensen, om den siste tids debatt mellom nettstedene Bibelogtro og Søkelys og forfatteren Jeremy Hoff som hevder han står i en profetisk tjeneste.

Les Bibelogtro sine refleksjoner om Jeremy Hoffs lære og sjekk ut debatten på Søkelys ved å følge linkene i kommentarfeltet: Har Jesus sonet for all synd –eller?

Uenighet med Jeremy, og Jeremy sin reaksjon på dette.

Flere av de som har fått tilsendt hans preken om en ny og levende vei har imidlertid uttrykt stor uenighet med hans syn på frelsen og rettferdiggjørelsen.

Derfor har bl.a. Richard Tørressen og Kjell Andersen gått i rette med ham, og ikke ønsket å trykke hans preken på deres blogger. De har reist noen spørsmål til ham, og ønsket en debatt med ham om dette.

Hvordan svarer da Jeremy Hoff dem?

Det er her verd å legge merke til, at både Bibelogtro.wordpress.com og Sokelys.com står for et tydelig konservativt bibelsyn, og ofte har hatt artikler som uttrykker stor bekymring over den åndelig tilstand i landet, både i statskirken, frikirkene og deler av bedehusland.

Jeremy Hoff velger straks å legge avstand til dem som personer, så snart han skjønner deres uenighet med hans syn. Han skriver i sin klargjøring til Richard og Kjell: «Jeg vil gjerne avslutte med et ord til dere teologiske fariseere – ormeyngel. I stedet for bare å velge å tro på alt som er skrevet i Bibelen, føler dere et behov for å få det hele til å passe inn i et pent og pyntelig lite system av logiske paradigmer….dere legger dermed opp til å ha en likegyldig holdning overfor synd, som trolig vil føre til at dere blir fordømt.»

Jeremy sitt syn på seg selv.

Den samme tonen har Jeremy i alle sine innlegg på de nevnte blogger. Han viser en helt utrolig arroganse og nedlatende holdning, som mer enn noe avslører hans kristne sinnelag.

Han regner tydelig folk som er uenige med hans påstander i nevnte preken for å være fariseere og ormeyngel, og de går trolig evig fortapt i helvete.

Det finns på Richard sin blogg en god del artikler som omhandler frelse og fortapelse, synd og nåde, og om å leve som en kristen, og om forholdet til Bibelen.

Det virker ikke som om Jeremy er klar over det. Ei heller virker det som om han har giddet å lese de artikler som Richard i sine svar henviser til, og som er meget klargjørende i en samtale om tro og gjerninger, frelse og fortapelse etc.

Han nevner dem ikke med et ord.

Jeremy sin grenseløse tro på selv å være et helt spesielt utvalgt redskap av Gud selv kommer til uttrykk i innledningen til hans preken: «Jeg tror at det jeg kommer til å dele i kveld er helt avgjørende dersom vi skal kunne bli et folk som kan være Guds redskap i å føre fram en virkelig forandring i dette landet»

Jeremy sin enorme arroganse og nedlatende holdning til de som våger å utfordre hans teologiske synspunkter, er egentlig grunn nok for å ikke ta hans skriverier på alvor.

Jeremy sitt hovmod og nesten komiske selvopphøyelse kommer også til uttrykk i den mail-debatt han har med Richard, der han bl.a. skriver: «Etter å ha lest en del i de ulike norske bibeloversettelsene, begynner jeg å forstå hvorfor dere i Norden har den teologien som dere har.»

Jeremy sliter tydelig med det norske språk, og velger helst å tale eller skrive på engelsk. Han kan heller ikke hebraisk eller gresk, og er derfor ikke i stand til å lese Bibelens grunntekst.

Derfor vil det være en ekstrem krevende oppgave for ham å kunne vurdere den helt eksakte betydning av den norske tekst i de ulike oversettelser, og en komplett umulig oppgave å skulle sammenlikne den med grunnteksten.

Han vet heller ikke så veldig mye om Nordens teologi. Sannsynligvis ingenting, skal man vurdere det han skriver i sin korrespondanse med Kjell og Richard.

Derfor blir det rett og slett pinlig når han frimodig hevder at han har skjønt at hele Norden (heftig!) har en misforstått og dårlig teologi fordi de har dårlige bibeloversettelser i Norge.

Utrolig pinlig!

Teologiske aspekter i «En ny og levende vei..»

Likevel er det nødvendig å ta et oppgjør med hans forkynnelse, ettersom han muligvis har en del «tilhengere» som ikke har reflektert noe særlig over hans «ny og levende vei», og kanskje ikke har opplevet hans arroganse på nært hold.

– Egentlig er det vanskelig å kommentere hans preken og det etterfølgende forsvarsskrift. Av den enkelte grunn at det er noe usystematisk. Det er en forvirret sammenblanding av rettferdiggjørelse og helliggjørelse.

Mange av setningene han sier, kan man være enige i. Og deler av det han sier, har vært forkynt i kristne menigheter de siste to tusen år.

Ja, vi som tror på Bibelen som Guds levende og virkende ord til oss i dag, kan jo ikke være uenige i, at det er bare de som seirer og som holder ut inntil enden som skal bli frelst. Det står jo i Bibelen.

Vi kan også være enige i det som Jeremy slår tydelig fast, at «dersom vi lever i synd, lever vi ikke i paktsforhold med Gud»

En stor del av prekenen hans er bibelsitater. Disse er vi selvsagt heller ikke uenige i.

Men det er viktig å poengtere, at det er ikke mengden av bibelsitater, eller utvalget av sitater, som er avgjørende. Det avgjørende er hva en forkynner sier om disse ordene.

Jeremy Hoff har et tyngdepunkt, et fokus, som skinner tydelig igjennom hele prekenen.

Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom understrekninger: «…oppgir alt han eier» «..fornekte seg selv» «…mister sitt liv» «…taper sin sjel» «…er også skyldig til å vandre slik som han vandret.» «For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skal være dem førstefødte blant mange brødre.»

«…skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.» «Synden skal ikke herske over dere»

«…liksom Kristus er ren….lever ikke i synd…den som synder er av djevelen……synder ikke…han kan ikke lenger synde..» «For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.»

Det samme tyngdepunktet har han i sitt «En klargjøring av mitt syn.».

Her skriver han om synd som det ikke fins dekke for. «Mens bevisst og forsettlig synd ikke er noe som det fins soningsmessig dekke for under den nye pakt, betyr det ikke at Jesus ikke vil vise medfølelse overfor oss dersom vi faller i synd…» og han gjør det ganske tydelig hvor han egentlig står i forhold til frelsende tro og gjerninger:

«Den bibelske virkeligheten er at vi kommer til en frelsende tro av nåde, men at vi ytterst sett vil bli dømt etter våre gjerninger. Og den eneste måten som jeg klarer å forstå dette på, er hvis vår frelse er produktet av tro og gjerninger, som samvirker for å produsere et liv som er akseptabelt for Jesus.»

For Jeremy handler frelsen altså om et liv som er akseptabel for Jesus.

Jeremy Hoff har en lang rekke bibelsitater, der han har understreket det som handler om å fornekte seg selv, være ren som Kristus, og ikke leve i synd.

Han kommer her med en overordnet betraktning og konkluderer med, «at i hans studier av Moseloven har han lagt merke til at i nesten samtlige tilfeller der det gis forskrifter om syndoffer, sier skriften eksplisitt at offeret er for synd som er begått ubevisst.»

Jeremy konkluderer også med at dette ikke har endret seg i den nye pakten.

Dette er en tolkning som jeg ikke har hørt om før. Den stemmer absolutt ikke med det som står i Moseloven. Her sies det tydelig om den store forsoningsdagen at ypperstepresten til slutt skal komme frem med en levende bukk: «Aron skal trykke begge hendene sine mot hodet til den levende bukken. Over den skal han bekjenne alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder….alle misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv til et avsondret land»

Det er alminnelig kjent i kristen tro, at dette er et bilde på Kristus, noe som jo nettopp Hebreerbrevet har som sitt hovedtema.

Ja, det er jo dette som hele Bibelen handler om; at Jesus var den lovede Messias, Frelseren, som kom for å sone våre synder.

GT taler om dette gang på gang, f.eks Jes. 53,5: «Men Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

Synd som begrep og synd som alle slags konkrete handlinger blir tydelig beskrevet overalt i Bibelen. Det er dette som er menneskets problem. Det skiller oss fra Gud, og fører i siste ende mennesket inn under Guds dom og den evige fortapelse.

Når det noen få steder (ikke «i nesten samtlige tilfeller» og «eksplisitt» som Jeremy feilaktig hevder) er tale om synd som blir begått ubevisst eller uvitende, så er det nettopp for å poengtere, at til og med den synd vi ikke vet om hos oss selv, og som vi derfor ikke kan bekjenne og angre, er dekket av soningsblodet. Altså ganske motsatt den besynderlige tolkning som Jeremy står for.

Paulus taler om virkelig og villet og bevisst synd, når han taler om å bli frelst fra synden ved Jesu blod. Han beskriver sin egen synd ganske rått og brutalt, og levner ingen tvil om at dette er noe langt mer enn bare ubevisst synd.

Rom. 7,8: «Men synden, som tok anledning av budet, virket all slags begjær i meg»

Rom. 7, 14-15: «Jeg er kjødelig, solgt under synden. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg.»

Alle er under synd, skriver Paulus. Det fins ikke en eneste rettferdig. (Rom. 3)

Når Jeremy skjelner mellom bevisst og ubevisst synd, henger det sammen med hans forståelse av vår delaktighet i å fjerne og sone synden.

Ifølge Jeremy dekker Jesu soningsblod bare 90 % av våre synder, nemlig de som vi ikke er bevisste eller vet om.

Han skriver: «Når vi omvender oss og setter vår tro til korsets fullbrakte verk, vil Jesu blod dekke de 90% vi ikke kan se. Vi er dog skyldige i å fjerne de 10% som vi kan se. Og når vi har fjernet all bevisst synd, vil vi merke at nye 10% stiger opp til overflaten, idet den Hellige Ånd gir oss lys over våre liv. Fram til vår dødsdag må vi fortsette å være nøye med å ta tak i hver eneste synd, som den Hellige Ånd bringer til vår bevissthet.»

For Jeremy er det tydeligvis en del synd som vi selv er nødt for å overvinne for å bli frelst. Jesu blod dekker ikke alt.

Jeremy skriver: «Det fremste beviset på at vi har funnet den smale veien, er at vi har overvunnet syndens makt i våre liv. Så lenge vi er i denne kroppen, må vi fortsette å føre krig mot vår kjøds syndefulle natur. Men Jesus forventer av oss at vi vinner denne krigen, for at vi kan overvinne kjødet og bli fri fra syndens makt.»

Dette er intet annet enn god gammeldags vranglære. Det sperrer for rettferdiggjørelsen i Jesus. Det ødelegger en benådet synders frimodige tillit til Jesus alene, og hans fullbrakte verk.

Min frelsesvisshet vil bli rystende avhengig av at jeg hele tiden er i full beredskap og konstant overvinner synden i mitt liv. For i samme øyeblikk jeg havner i bevisst synd (Og Jeremy innrømmer jo at dette hele tiden stiger opp: «..og når vi har fjernet all bevisst synd, vil vi merke at nye 10% stiger opp til overflaten..») er jeg utenfor Jesu frelsende blod, og går dermed fortapt.

Konsekvensen av det som Jeremy skriver er at ingen blir frelst. For det er ikke noe tidspunkt vi ikke synder på. Vi har vårt gamle menneske, vårt kjød, med oss helt til vi dør. Vi faller til stadighet i synd.

Det hjelper ingenting at Jeremy prøver å si noe riktig om nåden og frelsen i Jesus, når han samtidig sier at det er ikke nok. Det er noe vi selv må ordne opp i. Det er synder som ikke er dekket av frelsen i Jesu blod.

Et tydelig eksempel er også hans fullstendige misforståelse av Hebr. 10, 19-20. Her skriver han:

«(NB88/07) «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.» Jesus har åpnet denne ny og levende veien for oss, og hans intensjon er at vi skal følge etter Ham, hvilket betyr at vi også må ta oss gjennom vårt kjøds forheng.»

At Jesus har banet vei inn til Helligdommen betyr at han har banet vei inn til Guds hjerte, til Guds nærhet, til himmelen. Det som sperret for dette var vår synd. Vi var adskilt fra Gud og fra å kunne komme til himmelen på grunn av all vår synd.

Jesus døde på korset som soning for all vår synd. Til og med vår ubevisste synd.

Derfor har vi nå en ny og levende vei til Helligdommen, til Gud, og Jesu legeme, hans kjød, er forhenget som vi nå kan gå igjennom. Derfor står det også i Bibelen som et bilde på dette, at forhenget til templet revnet fra øverst til nederst. (Matt. 27, 51)

Det eneste som kan frelse mennesker er Jesu soningsdød på korset. Vi må gå gjennom Ham.

Da dekker hans blod alle mine synder. Og jeg får fred med Gud. Og frimodighet til å tro meg frelst og kunne tre frem for Gud.

I Guds øyne er jeg syndfri. Jeg er ren. Løst fra alt mitt eget. Fordi jeg tok min tilflukt til Jesus alene.
Jeremy lærer noe helt annet. Han sier at meningen med dette bibelvers (Hebr. 10) er at Jesus vil at vi skal følge etter ham på den måten at vi også må ta oss gjennom vårt kjød forheng.

Skjønner Jeremy egentlig selv hva han sier her?

Han sier jo med dette, at vi selv må betale for – og sone for vår synd. I alle fall en del av den. Den delen som hører til de 10%. De synder som stadig popper opp som et isfjell.

En forferdelig teologi, som ikke kan sette mennesker fri. Som gjør Jesu verk på Golgata til bare delvis fullbrakt. Som ikke-nok.

Det fins nok mye teologi som likner på dette Jeremy står for. Den katolske kirke sier noe liknende.

Den vektlegger min innsats, mine gjerninger, som betydningsfullt og avgjørende for den endelige frelsen.

Den liberale teologien som vi finner i en stor del av den norske kirken, har egentlig noe tilsvarende. Den taler om Guds godhet og omsorg og min innsats for å være god og snill på en måte som gjør Jesu rettferdiggjørelse overflødig. Ikke på samme måten som Jeremy, for de taler svært ulikt om synd, men resultatet blir i siste enden det samme.

Prøver vi å tolke Jeremy sin ubibelske teologi i retning av en misforstått sammenblanding av rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, blir det egentlig ikke noe særlig bedre.

For heller ikke helliggjørelsen kan forstås ut fra Jeremy sine tolkninger av spesifikke bibelord.

Helliggjørelsen handler ikke om å fjerne og overvinne de 10% synder som Jesu blod ikke dekker. Det handler ikke om selvforbedring. Det handler ikke om det jeg skal og kan og må for å kunne bli frelst.

Hva sier andre om synd og nåde, rettferdiggjørelse og helliggjørelse?

Siden Jeremy selv bringer på banen nordisk teologi, kan det være på sin plass å sitere noen av de som har stått sentral i både dansk og norsk vekkelseshistorie.

Først fra Rosenius, som kanskje er den som har betydd mest i hele Norden, i alle fall innenfor den lutherske retningen.

Rosenius’ samlede verker, dansk luthersk forlag 1974, bind VIII, side 96:

«Så ved jeg da hverken av nogen lov, som fordømmer mig, nogen gerning, som frelser mig, eller nogen synd, som bliver mig tilregnet. Jeg ved af intet andet end «troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig», og fryder mig således nu i min Herres Jesu Kristi kærlighed. Det er dette, der er hemmeligheden i al sand helliggørelse. Det skaber liv, lys og kraft i mit før så iskolde, døde, og afmægtige hjerte. Jeg vil aldrig kunne glemme – og ej heller fortie – den kærlighed, Guds Søn har bevist mig, idet han borttog syndens fordømmende kraft og satte mig ind i et rige, hvor det er nåden, der hersker over gerningerne.»

Fra Norge har vi et enormt stort utvalg som taler om det samme. Jeg velger her Øyvind Andersen, som har hatt meget stor innflytelse i flere generasjoner i både lutherske og ikke-lutherske retninger.

Han skriver i andaktsboken sin til 9. april:

«Det er blitt sagt: vi må gå lydighetens vei helt til avslutningen! Men lydighetens vei har ingen avslutning. Loven krever fullkommenhet og syndfrihet av oss. Med alle våre lovgjerninger står vi dømt og anklaget over for Gud. Vår lydighet slår ikke til. Den gjelder overhodet ikke. Den som forsøker å tekkes Gud på lydighetens vei går fortapt…Derfor gjelder loven ikke i vårt gudsforhold fra det øyeblikk vi tror på Jesus. Før vi tror er vi under lovens dom og ansvar. Men fra troens første øyeblikk får vi tilregnet den rettferdighet, som Jesus Kristus er blitt for oss. Og så sant vi blir bevart i troen på Ham, gjelder denne rettferdighet for oss hver eneste øyeblikk, inntil vi når målet i det fullkomne Gudsrike.»

Fra Danmark vil det være på sin plass å sitere Hans Erik Nissen som har hatt uvurderlig stor innflytelse på nordisk konservativ bedehus-forkynnelse og frikirke-sammenhenger.

Fra hans andaktsbok Ett er nødvendig, 12. des:

«..Du vil så gjerne være sann og levende. Du har ikke noe høyere ønske enn at Jesu bilde skulle bli avspeilet i ditt liv. Hvor ofte har du ikke bestemt deg for at nå skulle det skje! Hvor mange ganger har du ikke forsøkt å ta deg sammen!

Hvorfor vil det ikke lykkes?

Du kommer aldri synden til livs gjennom beslutningene dine. Synden er så sterk at kreftene dine ikke formår noe imot den. Vår egen evne og styrke kalles i Guds Ord lovgjerninger. Og loven frigjør aldri fra synd. Tvert imot! Loven gir ved sine forbud lysten til synd stadig større kraft. Derfor får synden herredømme når du prøver å bli hellig.

Det er bare nåden som kan bryte syndens kraft.»

Ja, slik kunne vi fortsette. Den samme grunntonen finner vi igjen overalt i mye av den nordiske vekkelsesforkynnelse. Vesentlig forskjellig fra grunntonen i Jeremy Hoff sin forkynnelse.

Tilbake til Jeremy

Jeremy Hoff har gjennom korrespondansen med både Richard Tørressen og Kjell Andersen vist, at han ikke ønsker å la seg rettlede av noen, heller ikke om de viser til Guds Ord. Han viser manglende evne til å lytte, noe som også viser seg i dette, at han ikke viser til noen av de artikler som Richard viser til om emnet på sin blogg. Som om det overhodet ikke interesserer ham, eller også fordi han ikke har lest noe av det. Hans respektløse tone og sterke fordømmelse av både de som er skeptiske til ham, og forøvrig det meste av menighetsliv og vekkelseshistorie i hele Norden, samt de norske bibeloversettelser, viser at dette er en mann man bør advare mot i kristne forsamlinger.

Det virker nytteløs å forsøke å diskutere med en slik mann. Det har han vist at han ikke ønsker. Han vil egentlig heller «ta det over telefon».

Mitt liv som kristen…

Dette grunner seg alene på det Jesus har gjort for meg på korset. Om det skulle hvile på om jeg kan leve «et liv som er akseptabelt for Jesus», der jeg skal leve i frykt for om mine synder er av en slik art at de ikke er dekket av Jesu soningsblod, og noe jeg på en eller annen måte selv må fjerne, da er jeg fortapt.

Jeg er en synder og jeg gjør synd. Ja, det er sant at jeg hater synden, men likefullt opplever jeg gang på gang at jeg har en vilje, et sinn og en natur som er vendt mot Guds vilje og elsker synden. Det gode som jeg vil gjør jeg ofte ikke, og motsatt.

Derfor sier jeg også igjen og igjen nei til alt det i mitt religiøse gamle jeg, min «falne Adam», som vil gjøre noe i tillegg til frelsen i Jesus. Jeg må si nei til enhver forkynnelse som vil ha meg til å rette mitt blikk på alt det jeg må være og gjøre for å fortjene meg til Guds nåde.

Jeg må si nei til falsk forkynnelse som på snedig vis og med løsrevne bibelssitater vil få meg til å satse på en frelses-kombinasjon av tro og gjerninger, «for å produsere et liv som er akseptabel for Jesus.»

«For den som arbeider, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.» Rom. 4, 4-6

Jeg har mitt alt i Ham alene. Han er en soning for all min synd og skam som i Guds øyne gir meg en fullkommen rettferdighet. Han gir meg frimodighet til å tre frem for Guds trone.

Når jeg ser på Ham, er det nåde jeg ser. Jeg fylles av ham. Hans livgivende Ord blir grunnfjellet i livet. Det han har sagt er sant, og det er nok. Det er ikke min vilje og evne til et rent og Jesus-liknende liv, men hans nåde som oppdrar meg til å si nei til ugudelighet og verdslig begjæring. Hans godhet og miskunnhet leder meg til daglig omvendelse. Jeg overgir meg igjen til Ham, og må igjen og igjen ta min tilflukt til at hans blod renser fra all synd. Det er også det eneste jeg ønsker å kunne dø på en dag. Navnet Jesus.

Om noen meg nå spørre vil, om grunn til salighet, og om det hører mere til som man bør have med foruten Jesu sår og blod, som Han for verden flyte lot, jeg svarer med et freidig mot: Min grunn er Jesu blod!

Det er den faste klippegrunn som jeg nå bygger på, ved den jeg skal til siste stund, ja, evig vel bestå. Og når jeg ut av verden går, da synger jeg om Jesu sår, for Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen.

O Frelser kjær, jeg takker deg for denne livsens flod, at du på korsets tre for meg utgjød ditt dyre blod. Ifra din sides åpne sår ny salighet jeg daglig får, når mine øyne hvile kan på deg, min Frelsermann.

Dansk Hernnhutisk sang 1748

Svenning Jørgensen

Denne saken er også publisert i Bibelogtro 

84 tanker om “Er Jeremy Hoffs frelseslære 90-10 bibelsk?

 1. Dette innlegget er slettet da det ikke er tema for debatten eller innholdet i denne artikkelen.

  • Så langt jeg kan se er det ingen som angriper din profeti i denne sak. Din profeti bør vi legge oss på minne da mye tyder på at verden er i ferd med å gå av hengslene, selv om vi er nødt til å ta den med en klype salt da den foreløpig er vanskelig å etterprøve. Ellers er det bare de bibelske profetiene vi kan feste 100% lit til.

   Det forkynnes heller ikke hat mot Jeremy Hoff. Man går i rette med hans lære om menneskers frelse og rettferdiggjørelse og holdninger mot de som han er uenige med. På samme måte som man går i rette med biskop Tor B. Jørgensen og hans lære om at alle blir frelst og at det ikke finnes en fortapelse. Samfunnsengasjerte mennesker bør tåle at det stilles spørsmål med deres forkynnelse.

   Ellers blir det jo interessant å se hvordan du vil argumentere om din profeti ikke går i oppfyllelse. Dersom den ikke går i oppfyllelse kan den ikke ha kommet fra Gud. Gud lyver ikke!

   Vil du da innrømme at du tok feil og at det ikke var Guds Ånd som kom over deg? Kanskje du allerede har svaret klart: Gud ombestemte seg. Han hørte vår bønn!

  • Vi har fått alt det vi trenger å vite i Bibelen. Kan ikke likestille profetiske med det som står i Bibelen. Bibelen forteller oss hva som skal skje i tiden før Jesus kommer igjen. Kan bare lese det som står i Matt 24. Synes det som står der passer veldig fint med det som skjer i dag. Står også at mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill! Men står også at vi ikke skal forakte profetiene, men prøve alt og holde fast på det gode!

   Hvis russland invaderer oss, hva skal vi gjøre? Skal vi sette vårt håp til pengene eller til Kristus og Hans Ord? Vi som har tatt vårt tilflukt til Jesus Kristus er trygg! Uansett hva som måtte hende!
   Er så mye i dag som tar fokuset vårt bort fra Jesus Kristus og evangeliet om vår Frelse! Er så mye falsk forkynnelse rundt oss at det er skummelt! Så viktig at man søker Herren i Ordet og tar vår tilflukt til Ham alene! Så viktig at vi holder oss kun til Kristus, Han alene!

  • Ture Andersen. Hvorfor tar du slik på vei over at profetien din ikke blir trodd? Vi bombarderes jo av falske profetier! Jeg synes ikke kommentaren din var spesielt hyggelig. Det høres ut som du virkelig ønsker av Russland skal angripe Norge.

 2. Vi har fått alt det vi trenger å vite i Bibelen. Kan ikke likestille profetiske med det som står i Bibelen. Bibelen forteller oss hva som skal skje i tiden før Jesus kommer igjen. Kan bare lese det som står i Matt 24. Synes det som står der passer veldig fint med det som skjer i dag. Står også at mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill! Men står også at vi ikke skal forakte profetiene, men prøve alt og holde fast på det gode!

  Hvis russland invaderer oss, hva skal vi gjøre? Skal vi sette vårt håp til pengene eller til Kristus og Hans Ord? Vi som har tatt vårt tilflukt til Jesus Kristus er trygg! Uansett hva som måtte hende!
  Er så mye i dag som tar fokuset vårt bort fra Jesus Kristus og evangeliet om vår Frelse! Er så mye falsk forkynnelse rundt oss at det er skummelt! Så viktig at man søker Herren i Ordet og tar vår tilflukt til Ham alene! Så viktig at vi holder oss kun til Kristus, Han alene!

  • “kan ikke likestille profetiske med det som står i Bibelen”? Jo, det både kan vi og skal vi. Et profetisk budskap skal ALLTID samsvare med Guds Ord. En profeti skal alltid prøves på Ordet.

  • Godtfred. De bibelske profetiene står i en særstilling. De er urokkelige.
   Når det gjelder andre profetord som kan fremkomme, skal disse prøves på Guds Ord, og dersom profetordet ser ut til å samstemme med Ordet, skal vi legge oss det i minne, men ikke lage noen lære ut av det.

   Dersom det kommer en profet å sier: “Herren har vist meg i en visjon at “frelsens dør nå er lukket”, så kan vi ut fra Guds Ord si at dette er en falsk profeti for den samstemmer ikke med Skriften.
   Når det gjelder Russlandsprofetiene så kan dette skje, men Skriften sier ikke noe konkret om det, men vi vet at Gud tillot at Jerusalem og den sørlige delen av Israel skulle bli inntatt av kong Nebukudnesars hærer i 587 fKr på grunn av folkets frafall -og selv om Bibelen ikke sier at Russland skal innta Norge, -så kan det likevel skje -dersom dette er Guds vilje med Norge.
   Jeg rystes i min ånd når jeg leser disse profetiene om Russland og Norge, og jeg ber for vår nasjon at Guds vilje må skje, men jeg har ikke laget meg selv en hule eller innredet kjelleren til “krigsrom” -fordi jeg vet at disse profetiene ikke veier like tungt som Skriftens Ord.

   Søkelys har jo publisert flere slike profetier, og jeg mener at vi skal ta det som blir sagt alvorlig i den grad at vi legger oss det i minne, og ikke forakter slike profetord. Samtidig vet vi at det er noe som heter falsk profeti, og jeg syntes ikke vi skal ta lett på det når en mann profeterer og tingene ikke slår til. Det å frembære konkret profeti er ikke det samme som “lykkehjulet” eller en tippekupong hvor 10 rette av 12 gir gevinst.
   Vi vet at falsk profeti, (dvs når et frembåret profetord ikke går i oppfyllelse) -skader den generelle tilliten i folket både til profeti som begrepmen også medvirker til å svekke tilliten til Bibelens profetier.
   Jeg mener at vi i møte med slike “utenom-bibelske profetier” skal være respektfulle, prøvende og sjekke opp mot Skriften. Når dette er gjort, legger vi alt i Guds hender og lever hver dag som om den skulle være den siste, men også legge morgendagen og det som ligger fremfor i Herrens hender.
   https://www.youtube.com/watch?v=ROU08aAZ5kk

  • Her er vi enige. De bibelske profetier står i en særstilling. Disse er Guds eget Ord og ligger fast og vil bli oppfylt i sin tid.
   Alle disse andre profetiene som verserer, kan være fra Herren, og derfor skal vi også legge oss dem i minne, men overlate det som skal skje til Herren.
   Opp gjennom årene er det blitt servert mange og tildels motstridende profetier. Overfor disse tar jeg en avventende holdning, jeg har det i bakhodet, men når ulike skikkelser i Herrens navn kommer med tre forskjellige utfall, er det ikke tvil om at to av disse vil være falsk profeti.
   Falsk profeti er når mennesker drister seg til å tale noe i Herrens navn, som Herren ikke har sagt eller vist dem. Når det gjelder Russland profetiene legger vi oss det i minnet, ber “la din vilje skje” og vi går på ingen måte berserk eller finner oss en hule.
   Hvis eller når dette skjer er i Guds hånd alene, Han er den suverene og bestemmer selv når han vil dømme en nasjon. Vi følger med på tidens tegn, vi vil ikke forakte et profetisk ord, men siden det ikke er en profeti vi kan lese i Skriften, kan vi selvfølgelig ikke sidestille den med Guds Ord.

  • Søkelys forsvarte og forsvarer Jeremy Hoffs grundige bok om det som skjedde den 22 juli 2011 og de mulige bakenforliggende årsakene. Og dette er noe vi innestår for.
   Dog ser vi at Hoff i synet på frelsen avviker fra sunn teologi.
   Det finnes ikke noe som er så sentralt i evangelisk kristendom som at vi blir rettferdiggjort ved troen alene og at Jesu blod renser for all synd.
   Dette var selve den reformatoriske oppdagelse, og det var nettopp dette Martin Luther ble lyst i bann for.
   Vi finner dette så alvorlig at vi mener at også dette må fokuseres på.
   Det Jeremy gjør i den forkynnelsen vi reagerer på, er å redusere Jesu frelsesverk samt å presentere en frelsesvei der det er “nåde + mine egne gjerninger og omvendelse”.
   I møte med dette føler jeg trang til å spørre: “Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium.” og videre dette: “For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.” og igjen dette: “Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
   For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
   Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.
   For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
   Når Richard og jeg samt flere reagerer er det fordi vi her ser et brudd med evangelisk forkynnelse.
   Samtidig som vi sier dette, må vi også advare mot vranglæren i den norske kirke, mot vranglæren til Jan Hanvold og co. Richard som var den som først av oss hørte talen til Hoff, reagerte på innholdet og forsøkte å gå i dialog med Hoff, og jeg beklager at Hoff ikke ville ta debatten med Richard, men i stedet svarte med en uforsonlig holdning. Hoff burde her ha tatt dette på alvor -da dette er svært sentrale punkt i den kristne tro som blir delt av titusener av bibeltroende kristne i Norge.

   Vi vil dog rose Hoff for hans mot og vilje til å bære frem noe upopulært gjennom sin bok.

 3. Til : Richard

  Ja , du er inne på noe svært viktig. Jeg er fullstendig klar over at min profeti om russisk invasjon i Norge ved juletider kan være falsk – og være initiert av andre enn Gud ( Jahve ). I så fall vil jeg gå inn på denne nettside ( om den eksisterer ) og beklage dypt og innrømme at jeg er en falsk ” profet ” som aldri noen gang i dette syndige livet kan komme med nye profetier. Det har kostet meg mye rent personlig å gå ut med dette – og jeg ventet lenge og vurderte frem og tilbake. Jeg er fullstendig klar over at slik info kan skremme folk. På den andre siden vil slike opplysninger føre til at folk gjør sine praktiske forberedelser i tilfelle krig.

  Men du må ALDRI sammenligne Jeremy Hoff sin fortolkning av Bibelen med den
  ex biskop Tor B. Jørgensen kommer med. Sistnevnte hadde ikke mot nok til å komme med sin siste og alvorlige vranglære før han fratrådte sin stilling.

  Ture Andersen

  • Hei!

   Begge to forkynner vranglære i denne sak. Tor B. Jørgensen hevder alle blir frelst. Jeremy hevder at man må prestere for å bli frelst, mens Bibelen hevder at Jesus sonet all synd på korset og at hver den som tror dette og blir født på ny er frelst.

 4. Til : Richard igjen !

  Skal man følge din logikk ; så er det bare å ta imot troen på Jesus Kristus, og holde fram med syndige gjerninger ” i vilden sky ” . Uansett hvilke grove synder man begår senere, vil man uansett arve Guds rike.

  Hvorfor uttalte Jesus : – Gå bort og synd ikke mer !

  Herved er denne diskusjonen slutt fra min side.

  Ture Andersen

  • Du kan umulig ha lest innlegget du kommenterer under eller dette:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/18/har-jesus-sonet-for-all-synd-eller/

   Hele denne kommentaren fra din side viser at man diskuterer med useriøse aktører. Beklager, men slik er det. Dine utsagn vitner om lite bibelsk innsikt.

   Det forundrer meg at Jeremy er så nært knyttet til denne underlige figuren, Webpastoren Jan Kåre Christensen. Er du også det? Begynner å mistenke det da diskusjonsmåte og dybdeinnsikt er total mangelvare og vilje til å lese innlegg til dine motdebattanter tydeligvis ikke er til stede.

  • Ture. Jeg kjenner ingen som forkynner at man bare kan fortsette å leve i synd…
   Vi tenker nok heller tanken at en kristen kan falle i synd, ikke leve i synd…og det kristne livet er et liv i daglig anger og bot.
   I omvendelse og tro -men intet av dette berører selve frelsen…
   For av nåde er vi frelst, det er ikke et verk av oss selv, men et verk av Guds sønn, Jesus Kristus som døde som et blodig sonofferlam på korset.

  • Skriften sier at vi kan miste frelsen ved,onde og dårlige,gjerninger.
   Ergo, frelsen opprettholdes ved tro og gode gjerninger.

   Vi kan ikke leve som vi vil, og tro vi nåt Himmellandet!

   Denne Rickard fører nikoalittenes lære, en skikkelig vranglærer som Kjell Andersen?

  • Så du vil komme til himmelen i egen kraft?
   Jeg satser på korset og blodet.
   Verken jeg, du eller noen jeg kjenner vil klare dette selv.
   Kun Jesus alene og han korsfestet!
   For der er blodet, der er livet -der er evigheten samlet i en kort setning.
   Vi griper det ved troen alene!!
   Det vi taler om er fundamentet for frelsen.
   Det du taler om er den troendes liv.
   To helt forskjellige ting i Bibelen.

   Ved tro griper vi det sonende blodet og blir renset, og denne tro produserer gode gjerninger til nytte for Gud og mann!

 5. Kjell, du tar feil. Jeg vet om en mann som kommer til himmelen ved gjerninger alene: Donald Trump. Han har jo selv uttalt at han aldri har bedt Gud om tilgivelse, med den enkle grunn at han aldri har gjort noe galt. Så da så…
  PS! Er ikke utenkelig at det finnes flere med den tankegangen, muligens også en viss bussjåfør?

  • Det overrasker meg faktisk å se at disse profetene ikke kjenner Guds eget ord…
   Når det gjelder Donald Trump gjenstår da de 90 prosentene han ikke ser.
   Uansett så vil han støte på dette: ”
   Joh 14:6 b
   Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
   Donald Trumps utsagn viser vel at han er uvitende om Bibelens ord. Om alle disse predikantene som han valfarter til gir han Guds ord er litt usikkert. Vi får håpe.

 6. Jan Kåre; som din gode venn Jeremy Hoff, så slenger dere om dere med påstander, som ikke kan forankres i Guds Ord. Hoff er en falsk profet! Og i motsetning til Kjell Andersen, så mener jeg at også 22.juli greia hans er falsk fra ende til annen. Det er bare et oppgulp direkte fra satan!

 7. Kjell, som den nikolitten du er.
  Så må du skjønne at det er totalt uakseptabelt å hevde at Gud ikke ser til våre gjerninger.
  Skriften sier at uten gjerninger er troen død.
  Ergo, hvis frelsen resulterer i at du horer deg og lever som før, hvilken frelse har du da erfart?
  Du er en sann vranglærer isammen med den Rickard der hovmode ligger tjukt utenpå.

  • Jeg skjønner nå at du ikke kjenner evangeliet Jan Kåre.
   Skriften lærer at vi frelst av nåde ved tro alene. Intet av det jeg eller du gjør kan forandre på frelsen. Den er Kristi verk alene.
   For at han skal ha æren alene..
   Tenk at Jesu blod dekker all synd, absolutt hver eneste synd er dekket av lammets blod.

   Jeg, Richard, forfatteren av dette innlegget og titusener på titusener av kristne i alle leire holder fast på dette “ved troen alene”

   Men troen får konsekvenser…i form av et nytt og hellig liv med gode gjerninger.
   Jeg skjønner ikke hvor du har din lære fra?
   Den virker faktisk mer katolsk enn paven. Kanskje min aprilspøk at du fulgte i Ulf Ekmans fotspor og ble katolikk likevel var mer sann en jeg trodde.

   Jesu blod renser ALL synd Jan Kåre. Og dersom Jesu blod har renset ALL synd, hvor mye er det da tilbake for oss å fikse?

   1Joh 1:7-10
   Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
   Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
   Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
   Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

  • Denne kommentaren er slettet da innleggsforfatter ønsker en seriøs debatt om selve temaet

 8. Takker for glimrende innlegg.
  Som gammeldags pinsevenn var det godt å kjenne litt ild og noen som kjenner Guds Ord, så vi skjønner vi har med en leser å gjøre.

  Det forundrer meg å se at flere her inne ikke ser ut til å kjenne Guds ord.
  Det er veldig tydelig at mange har lagt bibelen helt på hylla.
  Men det er også overraskende å måtte konstatere at Jeremy Hoff er så likegyldig til Skriftens Ord.
  Jeg tror denne artikkelen belyser hva evangeliet er og hva det ikke er.

 9. Dette innlegget er slettet da det var en lang utlegging av noe som ikke angår saken.

  • Dette var en lang kommentar å svare på. Jeg vil understreke at denne debatten dreier seg om et relativt begrenset tema.
   Nemlig om mennesker trenger å gjøre gode gjerninger for å kunne bli frelst.
   Katolikkene og du og Hoff sier ja,
   Luther, reformasjonen, de fleste evangeliske kristne sier nei.
   Vi er frelst av nåde ved tro.
   Jesu blod og kors er nok. Jesu blod og forsoningen på korset er nok.
   Alt dette andre du nevner er langt utenfor tema, men dette betyr ikke at vi som troende ikke skal tale om omvendelse fra synd.
   Men dette tilhører helliggjørelse og berører ikke selve frelsen, for det verk må alene tilskrives Jesus Kristus.
   Men la det være sagt: dette betyr ikke at det er fritt frem for å synde. Gud kaller sine til et hellig liv og gode gjerninger.

  • Christensen: Tror du dette og hva betyr det?

   Ef 2:8
   For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

   Videre: Hva legger du i dette?

   Rom 4:4-5
   Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.
   Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.

   Hva legger du i dette?
   Rom 3:23-25
   alle har syndet og står uten ære for Gud.
   Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
   Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.

   Tilsist: Hvordan forklarer du at dette ikke er sant? Løy apostelen?
   1Joh 1:7-10
   Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
   Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
   Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
   Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

 10. Off-topic: Jeg ser at den kristne dagspressen endelig har stilt det aller mest sentrale av mange viktige spørsmål i “Hanvold-saken”, som jeg, i all beskjedenhet påpekte for avisene allerede for halvannet år siden:

  Klipp fra VL:
  «Pengepredikanten»

  I Brennpunkt-dokumentaren kom det fram at Jan Hanvold har sittet på begge sider av bordet når Visjon Norge har inngått avtaler om blant annet husleie. Hanvold er deleier i eiendomsfirmaet Øvre Eikervei 126 som eier lokalet der Visjon Norge har hovedkontor, og han har signert leiekontrakten både som utleier og leietaker.

  Årlig har Øvre Eikervei inntekter på nesten 4 millioner – i hovedsak leieinntekter fra Visjon Norge. Av dette henter Jan Hanvold ut tett opp mot 1 million i lønn fra eiendomsselskapet. Jan Hanvold har også 6-700.000 kroner i lønn fra Visjon Norge.

  Hele saken her:
  http://www.vl.no/nyhet/utbytte-kan-stoppe-skattefradrag-for-gaver-1.801921

 11. Det er Gud som drar oss til seg slik at vi kan ta i mot gaven å bli frelst, å når vi er blitt frelst, så får vi hjelp av DHÅ til å gå helliggjørelsesveien. Vi går alle etter det lyset vi har og vi kristne faller i synd, tenk bare på hva David gjorde, Moses gjorde osv som Gus skriver om David at han var en mann etter Guds hjerte. Paulus sa: hvem skal fri meg fra dette elendige legeme, for det jeg ikke vil det gjør jeg og det jeg vil det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg siterer det rett her. Men Paulus sa også noe annet, noe jeg skriver med egne ord at vi som er kristne og søsken i Herren ikke skal ta skittentøyet ut i offentligheten å henge hverandre ut, det skal vi ta sammen inne i menigheten, vet dere ikke at vi skal dømme engler sier Paulus å så kan dere ikke dømme i den minste ting. Jeg synes søkelys har gått for langt i å henge ut kristne medsøsken som kanskje har ordlagt seg litt feil osv, å jeg mener at blodet dekker over ALL synd, MEN vi må ta skrittet å oppriktig be om tilgivelse når vi har falt, å ikke late som at nåden dekker , for det mener jeg er å synde på nåden. Jesus ba oss ta vårt kors opp hver dag å fornekte oss selv, jeg klarer det ikke men prøver, å ber om tilgivelse. Det å utlevere mailer andre har skrevet i fortrolighet bør en be om tigivelse for, å når det gjelder Hanevold, så er han en mann med feil og mangler som vi alle er men tenk på hva han gjør ved å sende kristne programmer 24/7 og ikke minst hans store og ekte kjærlighet til Israel. Dommen skal begynne i Guds hus står det å frafallet skal komme å det er her vi også må være forsiktig så vi ikke blir så ivrig i vår tjeneste for å avsløre falske lærere at vi risikerer å dømme å henge ut Herrens tjenere. Vi skal elske hverandre å framelske hverandre når vi prater å hvis vi har noe å irettesette noen for så må vi først se at vi ikke lever i synd selv å dømmer. Er det ikke bedre da å kunne ta en personlig tlf til den det gjelder? Verden går ubønnhørlig mot sin ende, uværet i verdensrommet sørger form stormer som gir hull i magnetfeltet rundt jorda, radioaktivitet fosser inn i atmosfæren, et stort himmellegeme er på vei mot jorda, i bibelen heter den malurt fordi alle vann og elver vil bli forgiftet, menneskenes hjerter skal feile når de ser hva som kommer over jorda. Menneskeskapte klimaforandringer finnes ikke annet enn at det er menneskeskapt i den forstand at synden hviler tungt på den, den skal revne og gynge hit og dit å meteorittsteiner kommer i større å større utstrekning, vi ser den tredje verdenskrig reise sitt uhyggelige ansikt å Jesus sa at ting skal skje i hast. Vi ser tegn i sol, måne og stjerner, vi ser med DHÅ øyne det som andre ikke ser hvis de bare tror det media forteller dem. Vi må våke å be hver tid å stund så vi kan bli funnet verdige til å unnslippe alt det som skal komme over jorden, å det var det bare en menighet Jesus lovte det, å den menigheten hadde liten styrke i seg selv, men hadde holdt fast på troen å kjærligheten, så la oss søsken på dette nettstedet som jeg setter veldig pris på, løfte hverandre fram å prøve å se det som er positivt i alle mennesker. Det står at vi ikke har kamp mellom kjøtt og blod, derfor må vi gjennomskue det å være skyldig i å elske hverandre. Jeg synes også Jeremy Hoff hadde fortjent en bedre behandling enn å bli hengt ut slik han har blitt, alt han har gjort for så mange mennesker å når han skriver at de siste ti prosentene må vi klare selv så er det slik jeg forstod det at vi må hver dag ta bevisste valg å hver dag be om tilgivelse om vi har syndet bevisst. Det ubevisste å det vi ikke har fått lys over må vi stole på at vi blir veiledet videre på veien. Å vi er lemmer på Herrens legeme å har forskjellige oppgaver og gaver å vi er skyldige i å elske hver eneste en her. Det er Jesus egne ord. For vi kan fort kunne havne i den andre grøfta hvis vi skal begynne å henge ut folk som kanskje har skrevet ting som kan misforståes eller om mennesker har syndet, vi ER like skyldige i å elske hverandre for det, så ta heller den tlf til rette vedkommende å snakk ut. Ikke ta det her, for det tror jeg ikke setter oss kristne i noe godt lys heller om andre som ikke er kristne leser om hvordan vi skriver om hverandre. Vi skal være lys og salt på jorden, å saltet behøver ikke bety at vi skal være strenge som kniver, salt sørger for at kjøtt ikke råtner så vi må vise gjennom gjerninger at vi er skilt ut fra verden å ikke tar del i alt det brødet å sirkuset som er nå, vi må be med og for hverandre. Masse kjærlighet til hver og en som leser innlegget mitt. Klemmer fra Hilde❤️

  • Jeg skal bare kort kommentere: Richard Tørressen i Bibelogtro var den som først reagerte på noe av det Hoff skrev, og han tok så kontakt med Hoff pr mail.
   Han sendte vel 4 eller 5 eposter og inviterte til samtale og debatt om tematikken for å søke å finne ut av det.
   Dessverre var Jeremy veldig avvisende og opererte i en tone og med ord som gav meg hakeslepp.
   Dette hadde jeg rett og slett ikke ventet av Jeremy.
   Her skrev Richard som på egen blogg har skrevet 5 eller 6 artikler med støtte til Hoff et nærmest fortvilt rop om at dette må vi finne ut av, dette er ikke riktig, og blir bryskt avvist av Hoff med ord som mistenker “religiøs ånd” “fariseer” osv.
   Jeg trodde knapt mine øyne når jeg så hvordan Hoff skrev.

   Samtidig, la dette være sagt: Dette går ikke på person, men på teologi og sak. Vi vet alle at Hoff har måttet tåle mye kritikk for sin bok om 22 juli profetien. Det samme har vi måtte tåle som har forsvart boken og budskapet.
   Når det er sagt er vi dypt urolige over at denne forkynnelsen som vi ser Hoffs budskap kan føre til, vil bre seg i Norge.
   Nettopp fordi det innebærer en sammenblanding av lov og evangelium som kan legge tunge byrder på mennesker.
   Bibelens gode budskap er at vi kan gå ut forkynne “omvend dere og tro på Jesus som betalte for dine synder med sitt blod. Han tok all synd på seg, og nettopp på grunn av Jesu sonende død, hans kors og blod, blir stakkars syndige mennesker tilbudt den største gaven av alt. At vi ved å tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, får troen tilregnet som rettferdighet.
   Rom 3:20-25
   Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.
   Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,
   det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell,
   alle har syndet og står uten ære for Gud.
   Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
   Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.

   Det er nettopp om evangeliets kjerne dette slaget står og derfor oppfordres det til god og saklig debatt om temaet.
   Jeg avslutter med å si at det var uhyre leit at Hoff ikke ville ta debatten.

 12. 1.) Kjell, så du tror at det livet du har levd som en troende ikke har noen betydning? Nei, nei og atter et nei!

  Hvordan vi lever våre liv er avgjørende for vår frelse, og evige ve og vel!
  Du driver med renspikkavranglære Kjell, og denne Richard! Det er Bileam og Nikolaittenes lære!

  Du svarer ikke på hva jeg skriver, det kommenterer du ikke.

  Hvorfor står det i skriften at troen er død uten gjerninger?
  Hvorfor sa Jesus, gå bort ikke synd mer?

  • Christensen, livet vi lever som troende har selvfølgelig betydning, men endrer ikke på det faktum som Bibelen sier.
   Frelst av nåde, ved tro, Jesu blod renser all synd…
   Ja hvorfor? Jeg syntes svaret er selvfølgelig.
   Ikke for at hun skulle frelse seg selv, men ta opp den biten jeg vil kalle et hellig liv og levnet.

   Det du siterer fra Jacob er helt plaint… En levende tro betyr å vandre i gode gjerninger.
   Ef 2:10
   For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
   Dette er vers som selvfølgelig betyr mye og som vi tror på og vil leve i, men det forandrer ikke det faktum at Jesus blod renser for all synd.
   Vi kan fremdeles ikke gjøre noe for å frelse oss selv. Men som Jesu Kristi følgesvenner er vi jo kalt til et slikt liv.
   En sann tro på Jesus og hans fullbrakte verk på korset produserer gode gjerninger…
   Jeg er redd du er dypt inne i det som kalles judaistisk tankegods. http://www.bibelsk-tro.no/01-01-10.html

   Det ser ut som om du mangler en grunnleggende forståelse av kristen teologi. Lærte dere ingenting på Smyrna bibelskole?

 13. Jan Kåre Christensen skrev på søkelys for et par uker siden at han ALDRI mer skulle skrive på søkelys. Og JKC lyver som kjent ALDRI!!
  Derfor må det være en “JKC-wanna-be” på ferde her?

 14. Ingen har sagt at vi kan gjøre noe for vå frelse. Men når vi tar imot frelsen, kreves det ikke omvendelse og et hellig liv?

  Du svarer ikke Kjell på følgende. En tro uten gjerninger er en død tro!

 15. Jeg måtte bare skrive, for å forsvare min gode venn Jeremy Hoff.
  (En krenkende setning er her fjernet av moderator)

  Jeremy Hoff er en sann Jesu disippel, det kan en ikke si om disse som er på Søkelys.

  De evner ikke å svare på så enkle ting som f.eks. her fra Jakobs brev.

  Jakob 2. 14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

  Skriften er klar, veldig klar. En tro uten gjerninger som er i samsvar med skriften, er ikke en levende og bibelsk tro.

  Les v. 24. I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.

  • Jeg ser av din innledning (de tre første linjer) nivået på det du skriver. Jeremy Hoff skrev en bok vi kunne stille oss bak, men hans lære om at Jesu blod bare fjerner 90 prosent av syndene og at vi selv må ordne de resterende for å fortjene frelse, er ord vi mener er i strid med Bibelens lære. Jeg ser du siterer et langt bibelord og for å forkorte det ned til det du mener, så er alle ord i Bibelen som forteller at vi frelst av nåde ved troen alene, en vranglære. Videre slår du fast at Paulus forledet mennesker når han skrev Ef 2:8 “For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.”
   Videre proklamerer Jan Kåre Christensen at apostelen Johannes proklamerte nikolaittenes lære når han skrev “1Joh 1:7-10
   Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
   Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
   Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
   Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.”

   Og det vi ser Christensen lære baserer seg på hva vi kan gjøre i egen kraft og styrke. Guds gave som er fri og tilbudt ved tro på Jesus Kristus erstattes av noe vi selv har produsert. Vi for vår del holder fast på at det Jesus gjorde er godt nok!
   Når Jesus har sonet synden, betalt prisen, tilgitt oss alle våre overtredelser (synden) og utslettet skyldbrevet som var mot oss, og naglet det til korset, da har ikke lenger vi noe å medvirke til vår frelse. Dette sier Guds Ord
   Kol 2:13-15
   Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser.
   Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.
   Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

   Når jeg leser hva Christensens skriverier skjønner jeg at han har forkastet også dette Guds ordet.

   At Christensen er ute av stand til å se det herlige befriende lys fra evangeliet er åpenbart, men jeg hadde ikke ventet at Jeremy Hoff ikke så lyset fra evangeliet -og det ryster. Når det gjelder dette med gjerninger og troen, så er vi selvfølgelig enig i at en tro uten gjerninger er død.
   En frukt av tro på Jesus er gode gjerninger Christensen…De gode gjerningene er med andre ord et resultat av den frukt en evangelisk tro gir.

   Vi tror at Gud har utslettet alle våre synder, og at han derfor daglig tilgir oss all synd. Dette preger en kristens gjerningene på den måten at en ikke gjør gode gjerninger for å oppnå frelsen, for hvorfor skulle man arbeide for noe man allerede har fått? En kristen gjør gode gjerninger som en følge av at han eller hun har mottatt frelsen.

   Siden vi ikke gjør gode gjerninger for å oppnå frelsen -gjør vi gode gjerninger som en følge av den frelse vi har mottatt.
   Nettopp derfor er ordene i Jakobs brev sanne: En sann levende tro har den frukt at den produserer gode gjerninger, og uten slike gode gjerninger er troen død i seg selv.
   Men igjen, jeg fastholder for hver makt og myndighet dette ene og sanne: Jesus har betalt hele prisen for å frelse meg, jeg kan ikke selv gjøre noe for å frelse meg selv.

   Dette jeg sier er ingen blankofullmakt til å synde, en kristen kan ikke leve i synd, selv om vi kan falle i synd.

   Fil 3:9
   Derfor søker vi lik Paulus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,
   Det er dette som er nøkkelen Jan Kåre. Det er rett og slett det herlige lys fra evangeliet du ikke er i stand til å se, og det er trist, og derfor har du kokt sammen en religiøs lapskaus av litt loven, noen få biter evangelium og resten er bare surr.

   Denne artikkelen ( https://www.sokelys.com/?p=18769#more-18769 ) gir et fyldig syn på hva som er en evangelisk luthersk forståelse av gode gjerningers plass og kan være nyttig for andre som kjemper med samme problematikk.

 16. Ser at du ikke svarer på mitt spørsmål Kjell Andersen, men bare doserer ut nikolaittenes lære. Hva vi gjør etter frelsen, det har ikke noen betydning, vi er «frelst»!

  Jeg tror ikke på dette, og bibelen lærer ikke dette heller!

  Hvis det ikke er noen forandring etter vi har mottatt frelsen, da er vi selvfølgelig ikke frelst!

  Skriften er klar, veldig klar. En tro uten gjerninger som er i samsvar med skriften, er ikke en levende og bibelsk tro.
  Jakob 2. Les v. 24. I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.

  Luther hadde en grei tolkning på dette, fjern Jakob brev fra bibelen.
  Kjell Andersen og Richard Tørressen har en annen måte. Overøs andre med andre skriftsteder, og ikke forhold deg til noe som har med frukt, gjerninger og annet å gjøre som gjør at en skal stilles til ansvar for hva som har skjedd.

  Kjell Andersen, du er en vranglærer og du er ufin som kaller andre for både det en og det andre uten å kunne argumentere etterpå på en saklig og fin måte!

  Jeg måtte bare forsvare Jeremy Hoff imot Søkelys og at dere seter han i gapestokken og kaller han for både det ene og det andre!

  Nå har jeg til de grader forsvart ham, og du og denne raringen Richard Tørressen får bare sitte der med deres nikoalittiske lære!

  En gang frelst, alltid frelst holder ikke Andersen, det er Jan Hanvold frelse, og den er motbydelig!

  • Jan Kåre Christensen forsvarer SELV den lære som han uberettiget beskylder ANDRE for. Han som til-og-med kaller Guds ord for å være renspikka løgn. Men som den fariseeren han er, opphøyer han seg selv til å være en “høyere profet enn Jeremias”. Det sier egentlig ALT om fariseeren Jan Kåre Christensen.

  • Birgir jeg bare hevder at hvis vi ikke lever i omvendelse, som kristne!
   Så er vi ikke frelst!
   Jo feil kan vi gjøre, men vi blir ikke liggende i synden!

   Det er en vesentlig forskjell her.

   Akkurat som fisken trives i vann, og fuglen i luften og kua på landjorda.
   Så trives en sann kristen i renhet med sitt liv!

   At Kjell Andersen og denne rare Rickard sier dette er vranglære er ikke noe nytt. Nikolaittenes lære har alltid fulgt i kjølvannet av den kristne bevegelse!

  • Jeg skjønner Christensen at du verken vil eller kan forstå hvordan evangelisk kristne tenker og lærer. Gjerninger har sin plass i det kristne livet, men ikke for å frelse seg selv. Det er ingen vits i å gjenta argumentene, da du åpenbart ikke er i stand til å se hva kristen teologi lærer. Så vi avslutter her Jan Kåre. Ikke vet du hva Nikolittenes lære var heller tydeligvis.
   Hva slags bibelskole gikk du på egentlig?

  • “Akkurat som fisken trives i vann, og fuglen i luften og kua på landjorda.
   Så trives en sann kristen i renhet med sitt liv!”
   Så du mener DU lever i renhet med ditt liv? Du som sier Guds ord er renspikka løgn? Du lever i LØGN. Du lyver fortere enn hesten galopperer. Du lopper penger fra godtroende mennesker, og biller dem inn at pengene skal brukes til f.eks. bibeloversettelse. Men pengene går rett inn på din egen konto, så du og kona kan reise utallige ganger til utlandet. Bare for å nevne noen av urenhetene dine. Fei for egen dør, FØRST. SÅ kan du feie for andres dør.
   DU er motbydelig. Rett og slett.

 17. Jeg har gått på bibelskolen til de frie venner, men har også vært på andre bibelskoler.
  Har bl.a. gått 1 mnd. på bibelskolen til Jimmy Swaggart i Baton Rouge i USA og vært innom andre.

  Filadelfia Oslo sin bibelskole etc.

  Men den beste bibelskolen, er livets skole eller den en har i hverdagen med å lese Guds ord selv.

  Her skriver jeg hva nikolaittenes lære er. Mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2.
  http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring
  6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

  Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.
  (sitat slutt).

  Med andre ord, vi kan leve et liv i synd med legemet som Kjell Sverre Andersen og Richard Tørressen hevder og fremdeles være frelst!
  «Ånden» er da «frelst»! Dette tror jeg ikke er bibelsk og det er egentlig nikolaittenes lære og gjerninger!
  Jeg tror at vi må stole 100 % på Guds nåde! At ved troen på Jesus og et overgitt liv til Gud, det vil ta oss til Himmellandet!

  • “Med andre ord, vi kan leve et liv i synd med legemet som Kjell Sverre Andersen og Richard Tørressen hevder og fremdeles være frelst!”
   Jeg vil gjerne vite hvor du har dette fra Christensen, at jeg eller Richard skal ha sagt at vi kan leve et liv i synd med legeme?
   Dette forventer jeg at du kan dokumentere med sitater til enten meg eller Tørressen.
   Dog tror jeg dette verset kan si mye om hvor vi står i forhold til dette usammenhengende sammensurium du kommer med her:
   1.Tess 4,7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.
   Hebr 12,4 Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
   Samtidig merker jeg meg at du avviker fra det et flertall av kristne i Norge tror og forkynner. Jeg antar at også Jeremy Hoff er på linje med din lære som innebærer et annet evangelium som minner om det katolske i den grad at Jesu sonoffer ikke er godt nok.
   For meg og titusener av kristne i norske menigheter er Jesu sonoffer godt nok, og vi forkaster dermed ikke gaven Kristi død og oppstandelse har gitt oss.

  • Jeg skal svare deg har jeg sagt når du svarer meg. Jeg har spurt deg om flere ting.

   Se her, og svar der først. Så skal jeg svare deg Andersen, Kjell Sverre!

   1.) Hvorfor står det i skriften at troen er død uten gjerninger?
   2.) Hvorfor sa Jesus, gå bort synd ikke mere?

   Svar enkelt på disse to tingene, og jeg svarer deg!

  • Begge deler har samme svar: Ingenting av disse to vers berører ved selve frelsen, for Bibelen er tydelig på at vi er frelst av nåde alene. Men det faktum at vi troende, gjør at vi ønsker å leve for Jesus eller etter Ånden og siden vi ønsker å leve Gud Far til behag -så søker vi å leve Ham til behag. Men igjen er dette også Guds eget verk da Ordet sier: Fil 2:13
   For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.
   Gud virker altså i oss slik at dette heller ikke er vårt eget verk, men Guds verk i oss som tror.
   Og igjen, ingen av oss forkynner at en kristen kan tute frem i synd, for lever man ikke sitt daglige liv i anger og bot og frembringer troens frukter -som er et rett liv, da er det mye som kan indikere at man slett ikke er frelst -siden troens frukter uteblir.

  • Det er klart at det er ikke «troen» alene som frelser.

   For å få del i frelsen så hører med flere ting!

   1.) Vi må tro i hjerte at Gud oppreiste Jesus.
   2.) Dette må vi bekjenne med munnen, ellers så hjelper det ikke å tro.
   3.) Vi må vandre i lyset, som lysets barn.

   Jo Kjell, en tro uten «gjerninger» er en død tro.

   F,eks, hvis en etter frelsen gjør en synd, så er det enkelte synder som fører til en åndelig død.

   Andre fører deg på avveier, men blir du lenge nok i disse «små» syndene, så vil det også lede deg til frafall!

   Jeremy Hoff er ingen vranglærer, men det er du og Richard Tørressen.

   Eneste som du har «rett» overfor Jeremy Hoff, det var at han svarte Richard Tørressen ufint på disse mailene, det kunne han ha spart seg for!

  • Det er greit at vi har fått en avsluttende konklusjon fra deg. Verken du og Hoff ser ut til å stå for en evangelisk kristendom, men en slags lovisk katolsk utgave hvor mennesket selv må gjøre noe for å bli frelst. Da vet vi at du står for et annet evangelium.

 18. Avsluttende replikk på Søkelys i forsvar til Jeremy Hoff!

  Jakob 2:24, ikke ved tro alene, men ved tro, bekjennelse og vandre i lyset!

  Skriften lærer oss klart at vi er frelst (rettferdiggjort) ved tro på Kristus og hva han har gjort på korset. Tro alene kan frelse oss. Men da forutsett at vi dør med en gang som røveren på korset.

  Vi kan ikke stanse her uten å ta for oss hva Jakob sier i Jak 2:24: ”Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro.”

  Det er ingen motsigelse i det. Alt du trenger å gjøre er å se på konteksten. Jakob 2 har 26 vers: Versene 1-7 instruerer oss om ikke å favorisere. Versene 8-13 er kommentarer til Loven. Versene 14-26 er om forholdet mellom gjerninger og tro.

  Jakob begynner denne seksjonen ved å bruke eksemplet med en som sier at han har tro, men ingen gjerning. ”Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?” (Jak 2:24) Jakob snakker altså om en død tro, en tro som ikke er annet enn en muntlig erklæring, en offentlig tilståelse hva man tenker og ikke noe som kommer fra hjertet. Den er tom for liv og handling.

  Han begynner med det negative og viser hva en tom tro er (versene 15-17, ord uten gjerning). Så fortsetter han med å vise at denne slags tro ikke er forskjellig fra troen til demoner (v. 19) Til slutt gir han eksempel på levende tro som har ord som følges av handlinger. Gjerninger følger sann tro som et resultat av troen. Jakob viser at Abraham og Rahab er eksempler på mennesker som viser sin tro ved gjerninger.

  Kort sagt: Jakob undersøker to sorter tro: én som leder til gode gjerninger og én som ikke gjør det. En er sann og den andre er falsk. En er død og den andre levende, derfor: “.. tro er til ingen nytte uten gjerningene?” Men han motsier ikke versene ovenfor som sier at frelse/rettferdiggjøring er ved tro alene.

  Legg også merke til at Jakob siterer de samme versene som Paulus siterer i Rom 4:3 blandt en mengde vers om handler om rettferdiggjøring ved tro. Jakob 2:23 sier:” Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig,” Om Jakob hadde forsøkt å lære en doktrine som stod i motsetning til de andre forfatterne av NT ville han ikke ha brukt Abraham som eksempel. Derfor kan vi se at rettferdiggjøring er ved tro alene, og at Jakob snakket om falsk tro, ikke ekte tro når han sier vi er ikke rettferdiggjort ved tro alene.

  Jo, tro alene var det for røveren på korset. Men for oss andre? Nei, vi må vandre i lyset for å bevares i frelsen!

  1 Joh. b. 1. 5 Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. 6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

  • Ergo Kjell, Jan Kaare Hanvold lever i synd, han kan ikke gjøre noe sier du?
   Jeg vet hva han kan gjøre for å bli frelst og komme inn på Himmelveien igjen.
   Det er å forlate Inger og forlike seg med sin første kone Berit, eller leve singel!

   Jo, vi kan gjøre mye for å bli frelst. Frelse er ikke i bibelen nødvendigvis en engangsopplevelse, det er noe vi må leve i hver dag!

   Røveren på korset var det engangsopplevelse for!

   For de fleste andre, er det ikke det!

   Jeremy Hoff er på linje med bibelen, og jeg.
   Det er ikke du og Richard Tørressen.
   Farlig lære det du har Kjell, engang frelst, alltid frelst!

   Ser du det ikke? Da har Satan virkelig forblindet dine øyne!

   Ta en mail, og be Jeremy Hoff om unnskyldning, og fjern alt det stygge du har skrevet om meg og han! Og Gud vil velsigne der rikelig!

  • Hanvold lever et liv i synd med å være gjengift. Han kan likevel ikke selv bidra til å rettferdiggjøre seg selv.
   Jeg finner lite av troens frukter i Hanvolds liv og han faller under denne kategorien at han lever i synd. Ergo savner vi troens frukter.
   Han kan ikke annet gjøre enn å omvende seg og kaste seg i frelserens armer, men likevel. Intet av det han gjør kan legge noe til det fullkomne verket på Golgata.

   Når det gjelder Hoff, vil vi håpe at han søker å fremme en bibelsk forståelse av dette. Jeg har intet i mot Jeremy Hoff personlig, og jeg er ikke ute etter å ta Hoff, men i forhold til dette punktet med Jesu blod formidler han noe som kan binde mennesker i lovtrelldom fremfor å tilby dem den frihet evangeliet er.

   Jan Hanvold tilhører trosbevegelsen og fremmer i tillegg en ekstrem utgave av dette, hans gjengifte er bare en av flere brudd på Guds lov, men også du har falsk forkynnelse siden du tillater gjengifte.

  • Helt riktig Kjell, Hanvold som alle andre må «ta skjea» i egen hånd! Skal vi komme i rett forhold til Gud!

   Ånden og bruden sier kom. Men vi alle må gi RESPONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 19. Hei !
  Jeg har lyst til å kommentere noe iforhold til denne debatten. I våres begynte jeg å be Gud om sannheten, fordi jeg visste jo at sannheten setter fri. Jeg hadde problemer i ekteskapet og ønsket sannheten om meg selv om min mann i første omgang. Jeg tror Gud gradvis viste meg sannheten om flere ting, og det har vært det ene sjokket etter det andre. Jeg tror absolutt Jeremy Hoff er på riktig spor og at han er en Guds tjener.

  Noe av det jeg kom over på You tube er masse vitnesbyrd med advarsler til kristne og ikke kristne. Det er mange som har hatt nær døden opplevelser og ut av kroppen opplevelser og som har opplevd helvete. De forteller at veien er smal og at det er mange som kalte seg kristne i helvete. Det har vært et kjempesjokk for meg.

  Min konklusjon er at de som havnet der hadde altere i livet sitt, ting de satt foran Gud, de gjorde ikke Guds vilje, noen levde i bevisst synd, og andre hadde ikke tilgitt ordentlig. Jeg tror ikke lenger det bare er å tro og bekjenne Jesus og at det holder. Sjekk det gjerne opp selv på You tube og be Gud vise dere sannheten i sitt ord. Det må være en bønn etter Guds hjerte.

  Vitnesbyrdene er på engelsk med søkeord som f.eks (Christians in hell, pastors in hell..) Hvilket motiv har de hatt for å legge dette ut, hvis det ikke er sant. Det er jo ikke noe å skryte av at man var kristen og trodde man var på vei til himmelen og bli vist av Jesus at man er på vei til helvete. Vet at det er mye rart på you tube også, men tror virkelig at noen av disse vitnesbyrdene er sanne.
  Et annet sjokk jeg fikk er at veldig mange kristne er minnet om at borttykkelsen er nært forestående, så det gjelder å gjøre seg klar og bli funnet uten flekk og lyte og å bli funnet verdig. Det ligger vitnesbyrd under søkeord “rapture” og “jesus is coming” blant annet. Hvis man undersøker profetien til kvinnen fra Valdres som ble gitt Emmanuel Minos ser man at vi er i den siste delen av synet nå..

 20. Kjell, du har kalt både meg og Jeremy Hoff for vranglærere og det som verre er!
  Tror du har gjort en stor synd her!

  Men du kan f.eks. sende en mail til Jeremy Hoff og be om tilgivelse. Samt, fjerne alt den dritten du har skrevet om oss!

  • Jeg står for den teologiske kritikken av Jeremy Hoff og selv om jeg ikke hadde gjort det, hadde likevel reaksjonene på Jeremy Hoffs feilaktige lære blitt publisert som et leserinnlegg.
   Jeg oppfordrer folk til å publisere innlegg, og Jeremy er velkommen til å skrive et innlegg dersom han ønsker det.

  • Blir svimmel å lese hva du skriver Kjell Andersen.
   Jeremy Hoff og denne rare Rickard er vranglærer.

   Eneste kritikken av det jeg har lest og hørt av Jeremy Hoff er at han ikke er 100 % stødig i Norsk.
   Og han svarte ufølsomt på disse mailene. Men det tror jeg har med at han var overarbeidet eller trett muligvis og burde ikke svart?

   Du kaller meg også vranglærer, største sprøyte jeg har hørt! Ikke noen tar meg på et punkt, hva jeg lærer og forkynner at det ikke stemmer med Guds ord!

  • Blir svimmel å lese hva du skriver Kjell Andersen.

   Jeremy Hoff er ikke vranglærer, men du og denne rare Rickard er vranglærere.

   Eneste kritikken av det jeg har lest og hørt av Jeremy Hoff er at han ikke er 100 % stødig i Norsk.

   Og han svarte ufølsomt på disse mailene.

   Men det tror jeg har med at han var overarbeidet eller trett muligvis og burde ikke svart?

   Du kaller meg også vranglærer, største sprøyte jeg har hørt!

   Ikke noen tar meg på et punkt, hva jeg lærer og forkynner at det ikke stemmer med Guds ord!

  • Jan Kåre, vi blir ikke enige omkring dette.
   Hoff er en grei fyr ellers, men på dette punktet er jeg enig med Richard Tørressen.
   Han er en solid broder som står for bibelsk kristendom.
   Jeg må si jeg er veldig skuffet på Hoff.
   Vi hadde forventet en mer ydmyk holdning når han først fikk henvendelsen pr mail.
   Det er litt utenfor tema og ta opp det jeg mener er dine avvik fra bibelsk lære, men det kan vi ta i en god tone en annen dag.
   Jeg skulle ønske at Hoff hadde tatt den debatten da, men dessverre, gjorde han ikke det, selv om jeg oppfordret han pr mail veldig tidlig.
   Jeg tror Jeremy hadde gjort i å lytte til andre og lære å forstå norsk kristen tenkning.
   Det første han burde vurdere var å skille nominelle medlemmer av folkekirken fra dem som tilhører bedehud og som har et fortrolig fellesskap med Jesus.
   Folk som vandrer med Jesus har gode frukter, de søker å leve rent, de søker å leve rettferdig og hellig, de ønsker å leve nært til Jesus å ikke gjøre synd som gjør Den Hellige Ånd sorg. Nettopp ut fra det er et vanlig “ordtak” i kristen sammenheng dette: “En kristen kan falle i synd, men ikke leve i synd”. Folk som lever i synd, slike som gjengifte pastor Hansen, som har hørt hva Guds ord sier, og som likevel fortsetter å leve i synd, viser dermed med sine frukter og gjerninger -at han egentlig ikke er en kristen.
   En sann kristen må leve hver eneste dag i anger og bot og i daglig omvendelse. Og når en kristen faller i synd, da har vi et løfte i 1Joh 2:1
   Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

  • Synes du legger veldig store forventninger på Hoff.
   Første gang han var i studio med de to sluggerne Selbekk og Hanvold kom han ikke til orde. Etterpå var det en langt bedre utgave.
   At han svarte dårlig på mail var kanskje at han nettopp hadde flyttet i fra Oslo og bort? Han var rett og slett overarbeidet med flytting og samtidig svare på mailer etc.?

   Men å kalle oss to for vranglærer, det er helt hinsides!

 21. .
  Hei Richard,
  Takk for innlegget ditt. Jeg har lest det som sto i linken og skal se videoen.
  Vi har vel alle samme mål rundt dette og ønsker sannheten. Siden det er himmel og helvete som står på spill er det jo kjempeviktig å finne ut av. Dersom vi ber Gud om sannheten og ber om at han viser oss den i sitt ord og gjennom den hellige ånd, må det være en bønn han vil svare. Jeg tenker også at vi må være åpne for at vi kan ha blitt forført og at andre kan ha blitt forført. Om man tror vitnesbyrdene på You tube blir vel et spørsmål om man velger å tro på de eller ikke, for ingen kan jo bevise noe.

  Et vers som kom til meg idag var, Johannes 15;14 ”Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud”..
  I Matteus kap 13 v 7 står det jo.Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; 14, for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

  Dette har fått meg til å tenke, for hvis veien er smal er det vanskelig å gå på den og vi tråkker lett utenfor, så vi må vokte oss for å høre Guds stemme og komme oss tilbake på sporet. Er porten trang, må vi kjempe for å komme gjennom. Hvis det å tro og bekjenne Jesus alene er nok, og at vi ikke skal tilstrebe helliggjørelse og lydighet så langt vi klarer og “har sett”, virker porten bred og ikke smal.

  Etter at Paulus har beskrevet Jesu ydmykhet og lydighet inntil døden på korset, kommer han med følgende formaning:I Fil.2,12 ”Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven” Her står det jo om lydighet og om å jobbe på frelsen med frykt og beven.

  Det er jo også veldig viktig at vi har kjærlighet til våre søsken i Kristus og at vi ønsker hverandre vel. Vi skal jo ha Kristi sinnelag. Dersom Jeremys måte å fremstille budskapet på har vært sårende, må ikke det vekke følelser i oss som stenger for ønsket om å finne sannheten. Hvis min måte å fremstille dette på ikke er god, håper jeg inderlig ikke at jeg står i veien for Gud og ønsket om å finne sannheten. Min bønn er bare at vi alle søker Gud i dette og ber han åpenbare det for oss i sitt ord. Jeg synes jeg har fått bekreftelser i ordet når jeg har bedt over dette i det siste. En ting jeg har tenkt på i det siste er, mon tro om dommen over Guds hus er borttykkelsen..? Hvis det skulle være vil vi vite hvem som var verdige og vi får bare inderlig håpe vi blir funnet verdige.

  Jeg fikk et ord idag fra Jesaja 35, vers 6 -10 og kap 36 og kap 37 vers 1-35. Jeg synes spesielt vers 6 i kap 36 var interessant.”se ! Du setter din lit til en knekket stav av siv, Egypt. Men når en mann lener seg til den, vil den trenge inn i hånden hans og gjennombore den.Slik er Farao, kongen i Egypt, for alle som setter sin lit til han”. Jeg forsto ikke disse kapitlene ordentlig, men kanskje du kan se på de?

  Jeg tror også etter å ha sett undervisning fra Derek Prince av blant annet “deliverance from evil spirits” at dette også dessverre er noe vi kristne blir plaget av. Derek underviser at vi ikke har vært helt fylt av den hellige ånd og at noe har sneket seg inn i svake øyeblikk. Det har vært et sjokk for meg, men jeg tror det er endel av sannheten som vi ikke har fått forkynt. Jeg har ihvertfall aldri hørt forkynnelse om det. Se. Matt kap 12 vers 22-30. (et hus i strid med seg selv)
  Fikk også noen interessante vers idag i 2 krøniker kap 10, vers 18 og 19 og kap 11 1-4. Gud velsigne deg . Mvh Linda

  • Jan Kåre. Den universelle kristne kirke fastholder at Fader, Sønn og Den Hellige Ånd er en Gud i tre personer. Likeverdige og alle evige.
   Deler du dette ståstedet?
   Deler du troen på at Jesus er Gud, at Jesus er av evighet, han er ikke skapt -fordi alt er skapt ved Ham.
   Vi tror at Jesus er Ordet som ble kjød. Han var Gud, men ble den inkarnerte Guds sønn -som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria, at han ble korsfestet for våre synders skyld og at Jesu Guds sønns blod renser for all synd.
   Tror du at Den Hellige Ånd er en person…Eller gjør du den Hellige Ånd sorg ved å stå for noe annet?
   I Skriften ser vi at Den hellige Ånd gis det jeg vil kalle personlige attributter. Han kan sørge, han kan overbevise osv osv.

   Jeg tar det for gitt at Jeremy Hoff fastholder treenighetslæren og dermed ikke er enig med deg.

  • Du skriver dette et sted Jan Kåre: “Med andre ord, vi kan leve et liv i synd med legemet som Kjell Sverre Andersen og Richard Tørressen hevder og fremdeles være frelst! «Ånden» er da «frelst»! Dette tror jeg ikke er bibelsk og det er egentlig nikolaittenes lære og gjerninger!

   Hvor har du dette fra? Verken jeg eller Rickhard mener dette, vi har aldri formidlet det, og jeg vil be deg dokumentere at vi sier at en kristen kan leve et liv i synd med legemt -og fremdeles være frelst. Vennligst vis med et sitat fra oss at vi lærer dette.

  • Det skal jeg Kjell, når du har svart meg på følgende spørsmål.

   1.) Hvorfor står det i skriften at troen er død uten gjerninger?
   2.) Hvorfor sa Jesus, gå bort synd ikke mere?

   Svar enkelt på disse to tingene, og jeg svarer deg!

  • Dette har jeg svart på flere ganger, men du er tydeligvis ute av stand til å forstå hva jeg skriver i mitt svar, så jeg besvarer ikke dette for tredje gang i denne debatten.

  • I hvilken rubrikk? Eneste jeg finner er at du vranger, og forvrenger det jeg og Jeremy Hoff underviser om angående frelse!

   Synes du er vrang!

 22. Hei Jan Kåre,
  Jeg vil ikke tvinge noen og håper jeg ikke har prøvd det. Men jeg håper vi alle ber om og kommer til sannhets erkjennelse. Ettersom det er den siste time er det mye forførelser ute og går og vi må prøve å hjelpe hverandre i mål. Og , hvis du og Jeremy har opplevd krenkelser fra Richard og Kjell A så må dere bare tilgi og gå videre, så ikke det blir en snublesten. Djevelen prøver jo å lure oss på alle mulige måter. Jeg så en video på You tube av en ung gutt som hadde sett “judgement day” og hvor Gud blant annet viste han hvor utrolig viktig det er å virkelig tilgi. Vi må legge alt ned og be om Kristi sinnelag tror jeg.Gud velsigne deg. Det er flott at dere står for den smale veien. Det ønsker jeg også å gjøre. Mvh Linda

  • Linda jeg har tilgitt de for lenge siden!

   Men faktisk, Jeremy Hoff både det han har kommet med angående 22. juli.
   Samt det han har undervist angående forsoningen at Gud forventer noe tilbake hvis vi sier vi er blitt frelst. At i selve frelsen, så ligger det trangen til å leve for Gud. Med et hellig liv som Jeremy påpekte. Og han blir hengt ut som en vranglærer bare fordi han holder frem Guds ord, det synes jeg er meget dårlig!

   Jeremy Hoff har faktisk vært noe av det beste som har hendt Norsk kristenhet de siste 10 årene her i Norge!

  • Hvis han bare hadde hatt en dårlig dag da han sendte de e-postene, hadde han også sendt en oppklaringens e-post dagen derpå. Så det var nok ikke bare “en dårlig dag”.

 23. Hei Jan Kåre ,

  Så godt du har tilgitt ! Jeg er enig i at Jeremy er viktig mann for Norge og jeg tror han er en Guds mann. Jeg tror heller ikke at vi kan sette all vår lit til Jesus alene, men at han forventer noe tilbake fra oss. Det verset fra Jesaja kap 35 vers 6 i kap 36 var interessant.”se ! Du setter din lit til en knekket stav av siv, Egypt. Men når en mann lener seg til den, vil den trenge inn i hånden hans og gjennombore den.Slik er Farao, kongen i Egypt, for alle som setter sin lit til han”. Israels barn måtte jo gjennom ørkenen, fordi de var ulydige. Mon tro, om det er det som vil skje i trengselen med de som bare ønsker å sette all sin lit til Jesus og ikke tilstrebe lydighet. Jeg håper jo ikke det, men det var noe som kom til meg. Vi kan jo ikke frelse oss selv, men jeg tenker at vi må være lydige og følge hans ord. Det er slik jeg oppfatter at dere også har forstått det. Det er mye jeg ikke har oversikt over i Guds ord og jeg skal ikke rose meg på noe vis, men har tro på at Gud vil lede oss til hele sannheten, hvis vi ber han om det.

  Jeg opplever at Gud viser meg lydighetens vei i sitt ord gjennom min bønn etter sannhet og gjennom alle vitnesbyrdene på You tube. Det er jo sikkert mange som vil le av vitnesbyrdene på You tube, men jeg tror Gud nå bruker alle kanaler han kan, siden Jesu gjenkomst forkynnes lite i menighetene og at hele sannheten kanskje ofte ikke har blitt forkynt. Det er sikkert noen som vil reagere på det jeg skriver nå, men jeg har bedt om sannheten og har bare ønsket å finne den. Det er enda tid til å søke Gud av hele hjertet og vende om. Jeg tror vi har blitt forført av de som har gått foran oss og at vi har forlatt endel ting i Guds ord. Jeg har våknet og håper alle gjør det, for Jesus kommer snart !

 24. Ja, er enig i det, Jan Kåre 🙂 Jeg vil oppfordre alle til å (under)søke Guds ord selv og ikke “lene seg” på menighet, pastor, ektefelle, familie og venner. Vi skal jo alle stå ansvarlig for Gud hver enkelt av oss og dømmes for vår ferd. Da holder det nok ikke å si,”den og den” sa det og det..For det er jo Guds ord som skal dømme oss til syvende og sist..Det er bare Guds ord som er helt “rent”. Vil oppmuntre med dette verset fra Hosea kap 6 vers 3.”La oss kjenne, ja la oss jage etter å lære Herren å kjenne”.

Det er stengt for kommentarer.