Diskrimineringsnemda henlegger Christensen klage om at Plan og bygningsetaten har diskriminert ham i byggesaken

Diskrimineringsnemda har henlagt blogger og evangelist Jan Kåre Christensens klage om at Plan og bygningsetaten i Oslo har diskriminert ham i forbindelse med at PBE har ilagt ham flere tvangsmulkter fordi Christensen nekter å rive en angivelig ulovlig oppført støttemur. Den kontroversielle byggekonflikten mellom Christensen og de offentlige etater har pågått i flere år, og saken har vært oppe til doms i Oslo tingrett. “Saken gjelder påstand om diskriminering og trakassering ved Plan- og
bygningsetatens avslag på ¿in søknad om dispensasjon, og den påfølgende
innkrevingen av tvangsmulkt. Avgjørelsene er knyttet til pålegget om å fjerne
ulovlig bod og støttemur på en eiendom,” gjengir diskrimineringsnemda i sitt vedtak. “Med hjemmel i diskrimineringsombudsloven $ 10 har nemndlederen dermed
besluttet at: Sak nr. L91377 mellom Jan Kåre Christensen og Oslo kommune- Plan- og
bygningsetaten henlegget.

-Du anfører at vedtakene innebærer diskriminering og trakassering på grunn av
etnisitet og muligens religion. Du opplyser i denne forbindelsen at du er dansk og kristen. -Nemnd-lederen har besluttet å henlegge saken fordi forholdet du klager pa
åpenbart ikke er i strid med regelverket. Slik nemndlederen vurderer saken, er det i dokumentene du har fremlagt ikke holdepunkter som støtter dine påstander om diskriminering eller trakassering i strid med diskrimineringslovgivningen. Det foreligger etter nemndlederens vurdering ikke dokumentasjon eller holdepunkter som taler for at det skulle være sammenheng mellom diskriminerings-grunnlagene du viser til i klagen, altså etnisitet eller religion, og vedtakene som er blitt fattet,” skriver diskrimineringsnemda i sitt vedtak. Nemda avviser dermed at Plan og bygningsetatens saksbehandling og illeggelse av tvangsmulkter ikke er i strid med diskrimineringslovene. Christensen selv kommer til å anke diskrimineringsnemda`s henleggelse til sivilombudsmannen som endelig avgjør saken. Christensen har i tillegg til denne saken også en klage inne hos diskrimineringsnemda mot sin arbeidsgiver Unibuss som har gitt ham tjenestepåtale på grunn av klager over høylytt spilling av religiøse program. Denne klagen har så langt blitt tatt mer alvorlig av nemda.

4 tanker om “Diskrimineringsnemda henlegger Christensen klage om at Plan og bygningsetaten har diskriminert ham i byggesaken

    • Det var ikke akkurat uventet at den klagen ikke ville føre hen. Jeg har lite tro på at sivilombudsmannen som har vært inne i denne byggesaken tidligere, vil komme til et annet resultat nå.

      1
      1
    • Ja nå har han vel ingen flere tullemuligheter igjen. Dog man vet aldri med JKC. Han klarer å dikte opp det mest utrolige.

Det er stengt for kommentarer.