90 prosent eller 100 prosent? Sonte Jesus ikke all synd?

jesus-korsfestetJeremy Hoff på tynn teologisk is i video Søkelys og en rekke andre kristne mottok for noen dager siden en email med en henvisning til en You Tube video der Jeremy Hoff holder en tale med tittelen “Grepet av en ny og levende vei – nøkkelen til vekkelse”. I sin video taler Hoff om flere viktige tema i den kristne tro, men han kom også med et utsagn som har fått flere troende til å reagere. Deriblant en venn meg som står bak bloggen Bibel og Tro. Noe av det flere har reagert på et utsagn der Hoff forteller at “Jesu blod bare dekker 90 prosent av våre synd, mens de siste 10 prosent må vi ordne opp i selv gjennom omvendelse. Her er Hoff på syltynn teologisk is og det samme er Finn Jarle Sæle som skal ha gitt sin tilslutning til Hoffs analogi

Det smerter alltid å komme med kritikk mot mennesker man ønsker å støtte fordi man har enkelte eller flere sammenfallende synspunkter. Imidlertid kan det av og til være nødvendig, spesielt med tanke på at det er sentrale og bærende element i den kristne tro som blir anfektet. Forsoningen er et slikt bærende element, og dersom den evangeliske lære her blir utfordret, er det vår plikt å ta til motmæle og si i fra om hva som er falskt og ubibelsk, selv om det skulle ramme noen vi ikke ønsker å kritisere. Imidlertid er dette nødvendig dersom det fremmes en forkynnelse å lære i strid med det som er evangelisk forkynnelse som har som hovedtese “Av nåde alene, ved troen alene, på Ordet alene, på grunn av Kristus alene, fordi Han er vårt eneste håp og selve hjørnestenen i kristen tro. Den kristne sangeren Steve Camp synger i videoen under om det sentrale, og når noen eller en teologi utfordrer det som er det sentrale grunnlaget i kristen tro, er vi pliktig til å si i fra.

Det er i en video lagt ut på You Tube hvor Jeremy Hoff kommer med endel utsagn som har fått flere kristne inkludert undertegnede til å reagere på noe av det Jeremy Hoff forkynner og tror. Blant annet i denne videoen, hvor Jeremy Hoff bruker en analogi om et isfjell hvor vi ser bare 10 prosent mens 90 prosent er skjult av havet. I sin tese hevder Hoff at Jesu blod som ble utgytt på korset bare dekker de 90 prosentene vi ikke ser, mens de 10 prosent av syndene som er åpenbare, er noe vi selv må rydde opp i gjennom omvendelse. I sin analogi sier Hoff dette:


hoff-jeremyJeg vil gjerne få dele en enkel analogi for å illustrere forskjellen mellom bevisst og ubevisst synd. Vi kan forestille oss at synden vår er som et isfjell. Av dets totale masse er det bare 10% som er synlig ovenfor vannoverflaten, mens de resterende 90% er skjult for oss. Den synlige delen representerer vår bevisste synd, mens den skjulte delen representerer vår ubevisste synd. Når vi omvender oss og setter vår tro til korsets fullbrakte verk, vil Jesu blod dekke de 90% vi ikke kan se. Vi er dog skyldige i å fjerne de 10% som vi kan se. Og når vi har fjernet all bevisst synd, vil vi merke at nye 10% stiger opp til overflaten, idet den hellige Ånd gir oss lys over våre liv.

Rent praktisk kan isfjell analogien være interessant spesielt dersom vi snakker om å studere isfjell. Imidlertid når vi snakker om bibel-teologi holder 90-10 analogien ikke bibelogtromål, dette fordi Skriften klart og tydelig sier at Jesu blod renser all synd og når all synd er renset av Jesu blod, er det intet igjen for oss å rydde opp i. En annen som har reagert på Jeremy Hoffs forkynnelse er Richard Tørressen i Bibel og Tro. Tørressen har selv skrevet et innlegg på egen blogg om nettopp dette, og Richard innlegg kan leses herfra: https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/18/har-jesus-sonet-for-all-synd-eller/

Problemet med Hoffs forkynnelse i hans video er ikke at han snakker om viktigheten av disippelskap og som kristne er vi kalt til å fornekte oss selv, ta opp våre kors og følge Jesus dit han leder oss. Hoffs problem er heller ikke at han snakker om
omvendelse, fordi omvendelse og tro er en bibelsk tanke. Hoffs store problem med hans 90-10 tese, er at den rett og slett ikke stemmer med hva Guds eget ord sier og lærer. På pinsdag stod Peter frem og forkynte sitt tydelige budskap:  “Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Apg 2:21) og da Peter anklaget: “Israelittiske
menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast”.
(Apg 2:22-24) Da israelittene hørte dette “stakk” det dem i hjertet og de utbryter : “Hva skal vi gjøre, brødre?”  og da svarer Peter med noen ord som er blir sitert i kristne forsamlinger verden over: “Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.” (Acta 2,38-39) Når et menneske tar i mot Jesus Kristus som frelser og Herre, mørkebetyr det tro og omvendelse -og ikke minst den største gaven av alle: Syndenes forlatelse. Etter å ha mottatt Jesus som Herre og frelser, har vi fått våre øyne åpnet og vi vender oss fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud – for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. (Apgj 26,18)  Dette er et radikale ord: Paulus som her taler for kong Agrippa  -bruker harde ord om mennesker som ennå ikke er frelst. De er mørke og er underlagt Satans makt,  -men når man  bryter opp med verden, forlater det gamle livet er alt blitt nytt. Paulus sier det slik:  “Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” (Kol 2:13-14) Legg merke til at vi var døde ved overtredelsene, men vi ble gjort levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle, jeg gjentar alle overtredelser.  Alle betyr alle og når vi er tilgitt alle våre overtredelser er det ikke noen igjen vi selv kan fikse.

Når et menneske kommer til tro på Jesus, blir syndene utslettet på grunn av Jesu fullkomne verk på korset. Her døde Jesus en grufull og smertelig død nettopp for at du og jeg skulle kunne få forlatelse for våre synder. Det finnes noen (deriblant Kenneth Hagin som hevder at en fysisk død ikke kan fjerne vår synd, mens Bibelen sier akkurat det motsatte: “For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.” (1Pet 3:18)  “Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” (Kol 2,14) “han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi korsetskal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.”  (1Pet 2:24)  Jesu sonende død på korset er et av de mest sentrale punkt i den kristne tro. Her ble Jesu blod utgytt og på korset ropte også Jesus ut: “Det er fullbrakt” og seieren var vunnet gjennom det som så ut som et nederlag. Etter at Jesus død fysisk og åndelig på korset, ikke glem at åndelig død er å være adskilt fra Gud, og på korset ropte Jesus ut: “Far, Far -hvorfor har du forlatt meg?” og mens Kenneth Hagin formidlet at Jesus etter hans død for ned til helvete som Satans fange, inntatt av Satan og med Satans natur og karaktertrekk, sier Skriften dette: “For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann.” 1 Pet 3,18-20

Jesu sonende død er nok

At Jesu blod bare dekker over de 90 prosent av syndene vi ikke er bevist av er ikke en bibelsk lære. Derfor tar Hoff feil når han sier dette: “Når vi omvender oss og setter vår tro til korsets fullbrakte verk, vil Jesu blod dekke de 90% vi ikke kan se. Vi jesus-korsfesteter dog skyldige i å fjerne de 10% som vi kan se.”  Det Hoff her sier er ikke det samme som Bibelen sier og det er nok å vise til 1.Joh 1,9  som sier følgende: “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” Det er ved korsets fot at den kristne begynner sin vandring med Jesus. Dette vil bli en vandring i motgang og medgang, i vekst og i hellighet, og under vandringen vil vi kunne oppleve at Den Hellige Ånd kommer og peker på synd i vårt liv. I tillegg vil også en kristen kunne falle i synd. Guds Ord sier: “Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”  (1.Joh. 1,7) Legg merke til at også står der at vi blir renset fra all synd. -Noe som igjen betyr at Jesus aldri gjør noe halvveis. Hans sonende død på korset er mer enn nok og hans blod renser fra all synd -og alt dette betyr at vi er arbeidsledige når det gjelder dette å kunne frelse oss selv. Jeg kunne ha skrevet mye mer om dette temaet, men vil bare tilslutt vise til Richard Tørressens glimrende gjennomgang av temaet. Richard Tørressen fra Flekkerøy har en av de som har reagert på Hoffs forkynnelse, og inviterte Jeremy Hoff til konstruktiv debatt. Hoff avviste dette på en ufin og for meg svært uventet måte og dette skuffer. Tilsist vil jeg vise til Richard Tørressens innlegg på egen blogg

 https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/18/har-jesus-sonet-for-all-synd-eller/

Tekst: Kjell Andersen

5 tanker om “90 prosent eller 100 prosent? Sonte Jesus ikke all synd?

 1. De verste synder som vi kan tenke ut i vår villeste fantasi tok Jesus på seg.
  Det vi skulle men ikke kan pga vår syndige natur/synd, tok Jesus på seg.Og det gjelder for Gud som vi skulle ha gjort verket selv.

 2. Takk til Søkelys for å fokusere på vranglæren, Jeremy Hoff kommer med og for å løfte frem det glimrende innlegget av Richard Tørressen.

  • Jeg ble nødt til det, Richard inviterte Hoff til saklig debatt for å se om det var mulig å komme til en form for enighet og for å fjerne eventuelle misforståelser. Jeg oppfordret også Hoff til å ta dette på alvor og samtale, men Hoff sa nei på en måte jeg finner ufin overfor Richard Tørressen.

   Jeg beklager dypt at dette var nødvendig og selv om Hoff i videoen sier mye rett og bra, kollapser det når Jesu blod bare dekker 90 prosent. Jesu blod renser all synd, men dette gir selvfølgelig ingen blankofullmakt til å gå ut og synde, Vi er kalt til å bruke nåden vi har fått til å leve rett og produsere gode gjerninger. Ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst og dermed søker vi å gjøre vår frelser til lags.

 3. An open letter to Kjell Andersen and Richard Toerressen,

  I don’t understand why you could not have the decency to give me a call and speak with me like men, before hanging me out in public like this. Twice I gave you my mobile number and asked you to call me. I expressed to Richard that I do not have time right now to read through all of the long emails which he has been sending me. I am very very busy. It is quite rude to expect that another person should just drop everything that they are doing and devote hours of their time to read through all your stuff. And email is such a poor medium for resolving conflicts, as it is too easy for either party to misinterpret the tone and intentions of the other. You think I am rude for refusing to go into a long email debate with you, Richard? I am not seeking a debate. But perhaps I was shorter with you than I should have been. I admit that I am still a bit rough around the edges, and I sincerely apologize for that. This is an area of my life that I need to work on by God’s grace. I come from a culture where a man needs to be strong, and that strength has helped me to survive the intense storm that I have been through this last year. But after all that I have been through, I have very little patience left for this kind of quarreling over interpretations. It makes me angry that you obviously ignored the whole heart of my message, and chose instead to focus in on one point of doctrinal difference where you could create a conflict. (I see that as very Pharisaical behavior, and if I want to be Christ-like, then I should be angry about that.) If either of you will be man enough to call me up on the telephone so that we can talk together like Christian adults, then perhaps we can come to some kind of mutual understanding and respect. But until such time, I have nothing further to say to either of you, except that I forgive you both from my heart.

  Sincerely,

  Jeremy Hoff

Det er stengt for kommentarer.