Hvorfor er avisene Idag, Vårt Land og Dagen tause?

Pressestøtte fra staten er selve livsnerven til den kristne avisene Vårt Land. kidnappings-flaggDenne har sammen med avisen Norge i Dag og Dagen foreløpig ikke tatt seg bryet eller hatt vilje til å omtale saken omkring Bodnariu familien fra Naustdal rett nord for Førde som er blitt fratatt sine fem barn av barnevernet på grunn av påstått “kristen indoktrinering”. Saken om familien er blitt omtalt i en rekke kristne aviser internasjonalt og har høstet stor oppmerksomhet i rumensk presse. Men her hjemme er det taust. Etter at Søkelys tidligere i denne uken skrev en sak om den triste skjebnen som har rammet denne pinsevenn familien har også SpikersCorner som er en debatt-blogg gjengitt saken, men fra de tre kristne avisene, Vårt Land, Norge i Dag og er det taust. Og man kan undres hvorfor? Søkelys presiserer: samtlige av de tre avisene har nå omtalt saken

Det norske barnevernet har et temmelig frynset rykte internasjonalt. I Øst-Europa er Norge kjent som landet som uten grunn frarøver foreldrene deres barn på bakgrunn av bodnariusyltynne beskyldninger, og fra før er det kjent at den norske praksisen er blitt kraftig kritisert på en rekke tv kanaler både i Russland og andre tidligere kommunistland. Imidlertid har historien om Marius og Ruth Bodnariu også nådd de kristne avisene i USA og Storbritannia, -og saken er blitt fremstilt som et eksempel på norsk kristendomsforfølgelse av en kristen familie som lærte barna opp i tro på Jesus som frelser og Herre. Et av ankepunktene som har blitt anvendt mot familien, var at et av barna, i et friminutt på skolen, sang en kristen sang -og slikt går da ikke an i et Norge som ennå har et kors i flagget. En lærer skal ha hørt sangen, brakte dette videre til rektor, og i følge Change som kjører en underskrifts-kampanje til støtte for familien ble familien arrestert og behandlet som kriminelle. Barna ble skilt fra sine foreldre, inklusiv en baby, fordi dette at familien var kristne var farlig i enkeltes tanke.

Noe er råttent i Norge

Den norske fasaden har lenge slått sprekker. Vi er nå en nasjon i dyp konflikt med Gud og sann kristen tro blir i stadig sterkere grad skjøvet ut av det offentlige rom, av skole vårt-land-nyog samfunn -og inn på bedehuset -med mindre man er en politisk korrekt “kristen” og legger Bibelens ord vekk og sier ja til homofili og alt som er synd i følge Bibelens ord. Denne familien som er norsk/rumensk var kanskje mer sårbar for sladder og baktalelse, og i møte med norsk barnevern som har et frynsete rykte var dette nok til å gjøre familien tilnærmet rettsløse. Derfor er de fem barna  Eliana, Naomi, Matthew, John og Ezekiel i dag i fosterhjem adskilt fra deres rettmessige foreldre som er pinsevenner. Det som er tragisk oppe i alt dette er tausheten dette blir møtt med fra aviser som Vårt Land og Dagen som så langt ikke har skrevet et eneste komma om saken. I følge kilder skal både Jan Hanvold i Visjon Norge og Finn Jarle Sæle i avisen Norge i Dag ha hørt om dette, men så langt har Norge i Dag på nett ikke omtalt saken. Heller ikke Korsets Seier som er pinsevennenes organ nevner saken med et eneste ord, og det overrasker. Samtidig kan man undres på hva som er årsaken til at disse mediene tier. I en sak hvor de burde tale klart og tydelig.

Støtt underskriftskampanjen for å få barna tilbake til sine rette foreldre 

Facebook Comments

67 tanker om “Hvorfor er avisene Idag, Vårt Land og Dagen tause?

 1. Torgeir. Hvem er dette?
  Mika 5,1 “Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda!
  Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel.
  Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.”

  Har jødene sluttet å vente på sin messias? Har rabbinerne du lytter til avskaffet han?

  • Torstein her.

   https://www.youtube.com/watch?v=ys37XzmcKKk

   “MICAH 5 ●MESSIAH BORN IN BETHLEHEM?”

   Det er viktig å setja seg skikkeleg inn i desse tinga.

   Betlehem er namnet på to ulike plassar i Israel.
   David kom frå Betlehem.

   Det teksten seier er at Messias vil koma frå Davids stamme.

   Teksten fortel ikkje at Messias skal verta fødd i Betlehem, men nedkoma frå David linje.

   På engelsk står det
   ..” whose goings forth have been from of old, from everlasting.”

   På norsk står det.

   “Hans opphav er frå gammal tid,
   frå eldgamle dagar.”

   “Everlasting” får det til å høyra ut som Messias eksisterte før jorda vart skapt.

   “Ancient days” er meir riktig og det er brukt for å beskriva ei tid tilbake i historien.”

   19.15 ut i videoen tek rabbinaren Skobac opp denne feilaktige oversetninga som mange kristne brukar.
   Han viser korleis GT brukar dette uttrykket.
   ——————
   Eit stort problem i bibelens kronologi slik kristne ser det er at Jesus ikkje hadde ein far frå Davids linje, slik det er påkrevd .
   Det var jomfrufødsel, ingen far.

   https://www.youtube.com/watch?v=VIoFKPA5lRg

   “ISAIAH 9:6 ●Is PRINCE of PEACE a SON of GOD? ”

   https://www.youtube.com/watch?v=3OnwZIuFjwA

   TRINITY ● WHAT BIBLE TRULY TEACHES

 2. Geir.
  Du skriv:
  “Torstein.Tempelet reises, men ofringene vil aldri komme i gang igjen. Hvorfor skulle de det? Jesus er det endelige offer”
  ——————
  Jau, tekstane i Esekiel 46 er heilt tydelege.
  Templet kjem på plass og ofringar vil finna stad gjennom 1000-årsriket.

  “Brennofferet som fyrsten ber fram for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lam utan feil og ein vêr utan feil. Grødeofferet skal vera ein efa mjøl til vêren, til lamma det han har for handa, og ein hin olje til kvar efa.
  På nymånedagen skal han ofra ein ungokse utan feil, seks lam og ein vêr utan feil. Som grødeoffer skal han gje ein efa mjøl til ungoksen, til vêren ein efa og til lamma så mykje han har råd til, og ein hin olje til kvar efa.”

  Hosea 3 seier at Israel lenge skal vera utan offersystem.

  “For i mange dagar skal israelittane bu utan konge og hovding, UTAN OFFER og utan steinstøtte, utan efod og terafar. 5 Sidan skal israelittane venda om og søkja Herren, sin Gud, og David, sin konge. Skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans i dagar som kjem”

  I den klassiske feilaktige kristne forståinga vert det falske hebrearbrevet brukt som bevis for at Jesu offer avskaffa alle ofringar for framtida.

  Ein har og ved greidd å få fokuset vekk frå det EKTE templet i Jerusalem til Jesu kropp.
  Kor mange kristne er det ikkje som seier at templet ALDRI kjem på plass?
  Tekstane i Daniel fortel nettopp om dei daglege ofringane som endetidas stygge GOG kjem til å oppheva.

  “Nokre av hans hærstyrkar kjem og vanhelgar tempelborga, tek bort det daglege offeret og set opp det motbydelege som øydelegg. Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med glatte ord.” Daniel 11

  “Frå den tid då det daglege offeret blir bortteke og det motbydelege som øydelegg, blir oppsett, skal det gå 1290 dagar.” Daniel 12

  Eg reknar med at templet vil stå på plass på tempelhøgda omlag år 2020.

  http://templemountfaithful.org/
  http://templemount.org/
  http://www.templeinstitute.org/

  Jødane med sine prestar vil igjen praktisera det Gud vil.
  —————
  GT handlar berre om Herren GUD og den Han har salva – ISRAEL.

  “Herre, kom i hug spotten mot dine tenarar,
  den eg har fått i fanget frå mange folk.

  For dine fiendar spottar, Herre,
  dei spottar DEN DU HAR SALVA, kvar han går.”

  Gud vil visa si makt gjennom nasjonen ISRAEL og knusa dei ande nasjonane som er fiendlege.

  Kven er det som skal styra folkeslaga med jernstav?

  “Be meg, så GJEV EG DEG folka som arv
  og heile jorda i eige.

  9 Du skal KNUSA DEI MED JERNSTAV,
  som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.»Salme 2

  Er det Jesus?
  Om me trudde NT s¨var svaret -ja.

  “Då fødde ho eit gutebarn som ein gong skal styra alle folkeslag med jernstav. Og barnet vart rykt opp til Gud, til hans trone.”

  Stemmer det med GT- Tanakh?
  Nei.
  Salme 2 fortel om Herren GUD og den Han har salva.

  “Kongane på jorda reiser seg,
  fyrstane slår seg saman
  mot Herren og DEN HAN HAR SALVA”.

  Mange vil automatisk seia at dette er JESUS.

  “Så talar han til dei i sin vreide,
  i sin harme slår han dei med redsle:

  6 «Det er eg som har innsett min konge
  på Sion, mitt heilage fjell.»

  Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
  Han sa til meg: «DU ER SON MIN, EG HAR FØDD DEG I DAG.

  Be meg, så GJEV EG DEG FOLKA som arv
  og heile jorda i eige.”
  —————————-
  Endetidsdramet ligg like framfor oss.
  Dei 6000 åra er snart slutt.

  Verdas nasjonar vil samla seg mot nasjonen ISRAEL og dermed og utfordra himmelens GUD- Herren Gud- som ikkje har nokon andre som er lik han.
  På same måten som Gud viste si makt til farao vil Han i endetidas knusa dei nasjonane som ikkje vil lyda.

  “For dine fiendar spottar, Herre,
  dei spottar DEN DU HAR SALVA, kvar han går.”

 3. Robert
  I GT er det Israel – Guds utvalgte Folk som er i sentrum.
  Td Salme 105.
  Gud seier til Egypt eller nasjonane:
  «Rør ikkje dei som eg har SALVA,
  gjer ikkje vondt mot mine profetar!”

  Israel vert alltid forfølgde.
  På slutten kjem Jakobs trengsel då endetidas babylonarar – USA går inn i Israel.

  “Dei som forfylgde oss, var snarare
  enn ørnar i flòg under himmelen.
  Over fjella jaga dei oss,
  i øydemarka lurte dei på oss.
  20 Vår livsande, HERRENS SALVA,
  vart fanga i deira fallgraver”. Klagesong.4

  Herren SALVA er Israel eller Jakob.

  Israel skal verta eit dominerande makta på kloden, Gud skal opphøga dei og gjera Israels fiendar til skamme.

  ” Der lèt eg Davids-ætta få MAKT,
  eg steller til ei lampe for den eg har SALVA.
  18 Hans fiendar vil eg kle med skam,
  men på hans hovud skal krona stråla.» Salme 132
  ——————
  Når Gud opprettar riket for Israel så skal David styra.
  “Min tenar David skal vera konge over dei, og alle skal dei ha ein og same hyrdingen. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei. 25 Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Både dei og borna og barneborna deira skal bu i det GJENNOM ALLE TIDER , og David, tenaren min, skal vera deira fyrste for alltid.
  Eg GJER EI FREDSPAKTt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og AUKA I TAL, og eg reiser min heilagdom mellom dei for alltid. 27 Min bustad skal vera mellom dei. Eg vil vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Då skal folkeslaga sanna at eg er Herren, som helgar Israel, når min heilagdom er mellom dei for alltid.”

  Salme 89 er veldig tydeleg.

  “Eg vil ikkje vanhelga mi pakt
  og ikkje endra det eg har tala.
  36 Ein gong gav eg ein heilag lovnad,
  og eg vil ikkje lyga for David.
  37 Hans ætt skal alltid leva,
  og hans kongsstol skal stå for mitt åsyn
  så lenge sola er til.
  38 Han skal vara evig som månen,
  det trufaste vitnet i skya.”

  Hosea 3 seier det slik:

  “For i lang tid skal israelittane sitja der utan konge og hovding, utan offer og steinstøtte, utan efod og husgudar. Sidan skal israelittane venda om og SØKJA HERREN SIN GUD OG DAVID, sin konge; og skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans i dei siste dagar.”

  Lenge har tempelet vore nedrive, men i endetida kjem det på plass.
  Ofringane vil starta igjen, slik Gud seier.

  Esekiel 46 fortel om tempeltenesta som vil halda fram i 1000-årsriket.

  Dersom Jesu offer oppfyllelsen av ofringane slik Hebrearbrevet påstår, kvifor skulle ofringane halda fram ?

  “Brennofferet som fyrsten ber fram for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lytelause lam og ein lytelaus ver. Og som grødeoffer skal han saman med veren” Esekiel 46

  “Når fyrsten kjem, skal han gå inn gjennom forhalla i porten, og same vegen skal han gå ut att. 9 Men når folket i landet stig fram og tilbed Herren på høgtidene, skal dei som kjem inn gjennom nordporten, gå ut gjennom porten i sør, og dei som kjem inn gjennom sørporten, skal gå ut gjennom porten i nord. Dei skal ikkje gå ut att gjennom same porten som dei kom inn gjennom, men gå ut på den andre sida. Fyrsten skal koma inn saman med dei andre og gå ut saman med dei.
  11 På festane og høgtidene skal han gje som grødeoffer ein efa saman med oksen, ein efa med veren og det han har for handa saman med lamma, og ein hin olje til kvar efa”

  • Torstein.Tempelet reises, men ofringene vil aldri komme i gang igjen. Hvorfor skulle de det? Jesus er det endelige offer og Gud vil aldri tillate at det settes i gang ofringer. Derimot vil han åpne jødenes øyne så de ser han de har gjennomstunget, står det i bibelen. Jesus skal bo i Jerusalaem og styre folkene med jernstav.

  • Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.

   Johannes 1:45

 4. “Han-ISRAEL var forakta, forlaten av menneske,
  ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
  ein dei løyner andletet for.”

  Torstein. I GT kalles ikke Israel for HAN men derimot HUN, Vi leser også om jomfruen Israel. Så verset taler så absolutt om Jesus. Å ta bort Jesus fra GT er helt absurd. Gjennom hele GT gis det bilder på den kommende frelser, alt peker fram mot Jesus. Ofringene, de jødiske høgtidene, historien om Boas, klippen som ble slått, for å nevne noe. Torstein, du er på ville veier. Rabbiene du lytter til er uten tvil svært lærde, men likevel er de blinde som ikke ser Jesus i GT. Forslag: lytt til diskusjonene mellom forskjellige rabbier og messias troende jøder. Her er det mye interessant på youtube.

  • Amen Geir. Hele GT handler om Jesus. Daniel ser han i kapittel 7, samme som Johannes møter i åpenbaringen 4..Jesaja 53 er GT’s klareste utleggelse av Jesu stedfortreder gjerning for oss..
   Jesus er Messias..frelseren, Gud og evig konge. (Jesaja 9:6) Langesæter leser bibelen som fariseerne..med egenrettferdighet som vei til Gud og med ett slør foran øynene. Hans fornektelse av NT som Guds ord, hans beskrivelse av Paulus som en falsk profet, og Jesus som en “styggedom”, stiller han i en forherdet stilling er jeg redd..

  • Torstein. I GT kalles ikke Israel for HAN men derimot HUN, Vi leser også om jomfruen Israel
   ————————
   Det er heilt riktig at Israel er framstilt som ei kvinne i mange av profetiane. Denne kvinna har mange elskarar som vil svikta henne til slutt.
   ———-
   Israel er og framstilt som den “salva” i mange tekstar.

   “Han gjev sin konge store sigrar,
   han viser miskunn mot den han har SALVA,
   mot David og hans ætt til evig tid.” Salme 18

   “No veit eg at Herren bergar den han har SALVA.
   Han svarar han frå sin heilage himmel,
   gjer storverk og frelser med si høgre hand. Salme 20

   “Herren er eit VERN FOR SITT FOLK,
   ei tilflukt som bergar den han har SALVA.
   Frels ditt folk og velsigna din eigedom!” Salme 28

   ” Gud, vårt skjold, vend auga hit,
   sjå på han du har salva!” Salme 84

   “Han skal ropa til meg: ‘Du er min far,
   min Gud, mitt berg som frelser meg!’

   ” Ja, min FØRSTEFØDDE skal han vera,
   den høgste mellom kongane på jord.
   Eg skal alltid gjera godt mot han,
   MI PAKT MED HAN står fast.” Salme 89

   “Då eg gjekk framom, fekk eg sjå at tida di var komen, tida til å elska. Då breidde eg fliken av kappa mi over deg og skjulte den nakne kroppen din. Eg svor deg truskap og gjorde pakt med deg, og du vart mi, seier Herren Gud. 9 Eg vaska deg med vatn, skylde blodet av deg og SALVA deg med olje.” Esekiel 16

   “Dei som jaga oss, var snarare
   enn ørnane under himmelen.
   Over fjella forfølgde dei oss,
   i ørkenen låg dei og lurte på oss.
   HERRENS SALVA, vår pust,
   vart fanga i gravene deira.
   Det var om han vi sa:
   «I hans skugge skal vi leva mellom folka.»
   —————–
   Kven er det Salme 2 talar om:

   “Kvifor er folkeslag i opprør?
   Kvifor grundar folka på det som er fåfengt?

   2 Kongane på jorda reiser seg,
   fyrstane slår seg saman
   mot Herren og DEN HAN HAR SALVA”.

   Folkeslaga samlar seg under GOG mot HERREN GUD og ISRAEL.
   Mange trur det det er Jesus.

   Herren bergar DEN HAN HAR SALVA- ISRAEL.
   “No veit eg at Herren bergar den han har salva” Salme 20,7

  • Nasjonen Israel skal få ei dominerande stilling på kloden.
   Frå å vera ein ynkeleg og plage mann vil Israel verta opphøga. “Guds førstefødde Son” skal styra kloden.

   “Nokon herleg skapnad hadde han -ISRAEL- ikkje,
   det var ingen hugnad å sjå han- ISRAEL.
   3 Vanvørd var han-ISRAEL, folk heldt seg unna,
   ein mann-ISRAEL- i pinsler, velkjend med sjukdom,
   ein svivørd mann-ISRAEL-som ingen ville sjå på;
   vi rekna han-ISRAEL- for inkje.” Esaias 53

   “Du skal ikkje lenger kallast «Den forlatne»,
   og ditt land skal ikkje meir heita «Øydemark».
   Men du skal kallast «Mi kjære»,
   og landet ditt skal heita «Kone».
   For Herren skal ha deg kjær,
   og landet ditt skal takast til ekte.”

   Det handlar KUN om Herren GUD og Israel- Hans fyrstefødde Son.

   “Og no, så seier Herren,
   han som skapte deg, Jakob,
   og laga deg, Israel:
   Ver ikkje redd!
   Eg har løyst deg ut
   og KALLA SEG VED NAMN, DU ER MIN.
   2 Går du gjennom vatn, er eg med deg,
   gjennom elvar, skal dei ikkje riva deg bort.
   Går du gjennom eld, skal du ikkje svi deg,
   og logen skal ikkje brenna deg.
   3 For eg er Herren din Gud,
   Israels Heilage, DIN FRELSAR.”

   Men de er mine vitne, seier Herren,
   og min tenar, som eg har valt ut,
   så de skal kjenna meg og tru på meg
   og skjøna at eg er Gud.
   Før meg var ingen gud til,
   og etter meg skal det ingen koma.
   11 Eg, ja eg er Herren,
   og UTAN MEG FINST DET INGEN FRELSAR.”

   “Så seier Herren,
   Israels konge og utløysar,
   Herren, Allhærs Gud:
   Eg ER DEN FYRSTE , OG EG ER DEN SISTE,
   og utan meg finst det ingen Gud.”

   Korleis samsvarar desse orda med Åp 1 ?

   ” Ver ikkje redd! Eg er den fyrste og den siste ?”

   Herren Gud i GT seier at HAN er den fyrste og siste.
   Så seier Jesus akkurat det same.

   Om Jesu ord er sanne så må han vera Herren Gud.

   Herren Gud i GT påpeikar mange gonger at BERRE Han er Gud. Det finst ingen annan Gud eller Frelsar.

   Herren Gud i 1 Mosebok er Skaparen.
   I Johannes evangeliumt er påstanden at Jesus er Skaparen. Alt er skapt ved Han.

   Om det er riktig må Jesus vera Herren Gud.

   Advarslane i GT er mange om ikkje å laga seg noko gudebilete.

   “Dei som lagar gudebilete, duger ikkje;
   og deira kjære gudar kan ikkje hjelpa….Kven lagar ein gud og støyper eit bilete
   utan å venta seg gagn av det?
   11 Alle som dyrkar det, vert til skammar;
   dei som lagar det, er berre menneske…
   Dei som lagar gudebilete, duger ikkje;
   og deira kjære gudar kan ikkje hjelpa.”

   “Så seier Herren, din utløysar,
   han som skapte deg i mors liv:
   EG ER HERREN SOM GJORDE ALT;
   himmelen spente eg ut ÅLEINE,
   og jorda breidde eg ut utan hjelp.”

   Herren Gud gjorde alt åleine.

   “For min tenar Jakobs skuld,
   for Israel, min utvalde,
   har eg kalla deg og gjeve deg eit ærenamn,
   endå du ikkje kjende meg.
   Eg er Herren, og INGEN ANNAN,
   UTAN MEG finst det ingen Gud.”

   Jesus ser ut til å vera eit gudebilete eller ei etterlikning av den ekte GUD.

   «Berre hjå deg er Gud;
   og det FINST INGEN ANNAN,
   ingen annan Gud.»
   15 Sanneleg, du er ein Gud som løyner seg,
   du Israels Gud og frelsar.
   16 Til spott og skam skal dei verta,
   alle som LAGAR GUDEBILETE;
   med vanære skal dei gå bort.
   17 Men Israel finn frelse hjå Herren;
   ei evig frelse skal det vera.”

   “Er det ikkje eg, Herren?
   UTAN MEG er det ingen Gud;
   det finst ingen annan rettferdig og FRELSANDE GUD”.

   Jesus har diverre teke Herren Gud sin plass.
   Om Jesus skulle vera FRELSAREN, så måtte han vera HERREN GUD.

   “Kven vil de SETJA OPP MOT MEG
   og LIKNA MEG MED?
   Kven vil de halda for JAMLIKEN MIN?” Esaias 46

   Kven er det kristne gjer til JAMLIKEN til Herren Gud?

   “Hvem vil dere sammenligne meg med,
   hvem er jeg lik?”

   Løgnaren Paulus seier det slik:

   “Han er den usynlige Guds bilde,
   den førstefødte før alt det skapte.

   FOR I HAM ER ALT BLITT SKAPT,
   i himmelen og på jorden,
   det synlige og det usynlige,
   troner og herskere,
   makter og åndskrefter –
   alt er skapt ved ham og til ham.

   HAN ER FØR ALT,” ….

   Me må vera forsiktige å ikkje tilbe eit BILETE eller ei ETTERLIKNING av Gud.
   og i ham blir alt holdt sammen.

 5. Kvalitet i norsk barnevern?
  Tydelig at det alvorlig svikt/lovbrudd i barnevernet i Naustdal, som er seriøst dokumentert .

  I denne saken MÅ regjeringen engasjere seg fortest mulig og få barna hjem til sine foreldre før julaften.

  “Det er Førde og Naustdal som både hadde flest tilsyn og flest lovbrot.” (2015)

  iflg. artikkelen :

  “Lovbrot i barnevernet auka frå tre til nitten på to år”
  http://www.nrk.no/sognogfjordane/lovbrot-i-barnevernet-auka-fra-tre-til-nitten-pa-to-ar-1.12211995

 6. “Delight in Truth would like to make the English-speaking public aware of an important detail which came out in the Bodnariu case where Norway’s Barnevernet (Child Protection Service) abusively confiscated 5 children from the Bodnariu family.”

  http://delightintruth.com/

  For de som kan orientere seg i familien Bodnariu saken på rumensk?

  “Acuzaţiile aduse românului din Norvegia, rămas fără copiii luaţi de autorităţi: „I-a bătut cu pumnul şi picioarele, iar pe bebeluş l-a scuturat ca pe o cârpă””

  http://adevarul.ro/locale/timisoara/acuzatiile-aduse-romanului-norvegia-ramas-copiii-luati-autoritati-politia-i-a-batut-pumnul-picioarele-bebelus-l-a-scuturat-carpa-1_5660cdb37d919ed50ede57cf/index.html

 7. “Torah Scroll Being Written to Present to Messiah Upon His Arrival”

  http://www.breakingisraelnews.com/56244/rabbi-sets-out-mission-write-torah-scroll-present-messiah-upon-arrival-jewish-world/#kOJVgFioJz0oueEB.97

  Eg skal ikkje vera for bombastisk når det gjeld Esaias 9,6.

  Som skrive før passar tida for Jesu kome veldig godt med desse 4000 åra.

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  • Flott at du ikke er helt fastlåst, Torstein:-) Da er det fortsatt håp for at du skal komme til sannhets erkjennelse:-)

 8. Hei, Søkelys og dere andre som kommenterer her.
  Vi i Vårt Land har fått med oss denne saken og all oppmerksomheten den har fått. Men vi er avhengig av mer informasjon for å kunne skrive om den. Jeg tar gjerne i mot tips og informasjon i denne saken. Kontakt meg i så fall på erlend.friestad@vl.no.

  • Jes 9,6, som du siterer fra lyder: “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste”

   Det er vel strengt tatt betydelig enklere å forklare dette med at Jesus er ett med den evige Fader, enn at det er Gud som er det barnet som er oss født? En sønn som er oss gitt?

   Farlig å ta to ord ut av sin kontekst, og lage sin egen “sannhet”!

 9. Torstein; hva tenker du da om alle profetiene om Messias? Det er en meget spesiell tro du har må jeg si. En ting er at du forkaster NT, men du forkaster også Daniels bok og en stor del av profetiene…
  Hva med feks Jes 53?

  • Det er mange som nok rister litt på hue over Torsteins valg her. Vi som tror på Jesus og har erfart ham, bytter ikke bort vår frelser Jesus Messias for alt i verden. Mange jøder vender seg nå til Kristus i voksende antall, men Torstein går motsatt vei. Jeg har fått en forkjølelse med litt feber og er litt i utakt og trøtt og følger ikke grundig med i disse dager, men kommer sterkere tilbake…etterhvert

  • Esaias 53 held fram der kapitel 52 win siste del startar.
   Overskrifta i den norske bibelen.
   “Herrens lidande tenar”.

   ” 13 Sjå, MIN TENAR skal ha framgang,
   han skal opphøgjast og lyftast opp og bli svært høg.

   14 Slik mange vart forfærde over deg
   – så øydelagd var han,
   han likna ikkje ein mann,
   han såg ikkje ut som eit menneske ”

   Fyrst må ein finna ut kven som er Guds tenar .
   Då må ein sjå på samanhengen det er skrive i.

   “Men du Israel, MIN TENAR,
   Jakob, som eg har valt ut,” Esaias 41,8
   ————————–
   Men du Israel, MIN TENAR,
   Jakob, som eg har valt ut,
   …Eg sa til deg: «Du er MIN TENAR,
   eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.»Esaias 42
   ————————-

   “Så seier Herren,
   som laga deg og forma deg i mors liv,
   han som hjelper deg:
   Ver ikkje redd, MIN TENAR JAKOB,
   Så seier Herren,
   som laga deg og forma deg i mors liv,
   han som hjelper deg:
   Ver ikkje redd, MIN TENAR JAKOB.”Esaias 44
   ——————————-
   Han sa til meg:
   «DU ER MIN TENAR ISRAEL
   på deg vil eg syna min herlegdom.» Esaias 49
   ————————–
   Israel eller Jakob er GUDS TENAR i Esaias.
   Esaias 52 snakkar om Guds lidande tenar- ISRAEL eller jødefolket.
   I kapitel 53 held profetiane og fortel om GUDS TENAR-Israel.
   ————————-
   Eg kan ta for meg heile kapitelet om du vil.

   Guds SON i GT er Israel.
   Dei er Guds fyrstefødde SON.

   Som kapitel 49 seier om Guds Folk.

   “Og no», seier Herren,
   som frå eg var i mors liv
   har forma meg til sin tenar
   for å føra Jakob tilbake til han
   så Israel kan samlast hos han
   – eg er æra i Herrens auge,
   min Gud er min styrke –

   6 han seier:
   «Det er for lite at du er MIN TENAR
   som skal reisa opp att Jakobs stammar
   og føra tilbake dei som er att av Israel.
   EG GJER DEG-ISRAEL- TIL LYS FOR FOLKESLAG så mi frelse kan nå til enden av jorda.»

  • Eg trur på Herren GUD som er beskrive i 1 Mosebok og utover i GT.
   Herren GUD er kun EIN .
   Han er ikkje 3 personar slik me har lært gjennom NT.
   Jesus er ikkje Skaparen. Slik dei kristne framstiller han vert Han er ei etterlikning eller eit “bilete” av Gud.
   Det er nettopp dette Gud advarar mot i heile GT.
   “Du skal ikkje gjera deg noko bilete”.
   ———————-
   Esekiel 46 fortel at ofringane skal halda fram etter at Herren kjem ved dommens dag.

   “Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagane og nymånedagen skal han opnast. 2 Når fyrsten kjem utanfrå gjennom forhallen i porten, skal han stilla seg attmed ein av portstolpane. Medan prestane ber fram brennoffer og fredsoffer for han, skal han bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Porten skal ikkje latast att før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatane og nymånedagane.Brennofferet som fyrsten ber fram for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lam utan feil og ein vêr utan feil. Grødeofferet skal vera ein efa mjøl til vêren, til lamma det han har for handa, og ein hin olje til kvar efa.”

   Gud er ikkje avhengig av blod for at tilgjeving skal verta gitt.

   Dei kristne lærer at det er berre eit namn som frelser-Jesus Kristus.
   Faktisk greier dei å framstilla det som om jødane som ikkje bekjenner dette namnet er fortapt.

   http://www.sabbathcovenant.com/Book2MysteryReligionOfBabylon/Chapter7.htm

   Kven var Jesus Kristus?

   “They have literally fallen for Nimrod/Semiramis/Tammuz under another name as they became Isis/Horus/Seb or I.H.S the monogram for Hesus Horus Krishna all names for Tammuz. Hesus Horus Krishna eveolved into Jesus H. Christ in English. But in Latin it remains I.H.S. in the middle of Sol Invictus, the same “invincible Sun” worshipped from Nimrod to Constantine!”
   ————————-
   “In the images above we see to the left the idol of Ishtar/Tammuz renamed Jesus/Mary. The idol of the Modonna/Child renamed Jesus/Mary. And a painting of Jesus/Mary all the exact same Babylonian deities. We need to begin admitting the obvious truth; these idols were not renamed because the pagans now believed in Yahusha the Messiah. No, Tammuz and Ishtar/Semiramis simply had their names changed in the false religion of Christianity which is a carbon copy of The Mystery Religion of Babylon! ”

   Gud sjølv er FRELSAREN slik Tankah beskriv det.
   Han treng ikkje eit menneskeoffer.Det er ein styggedom.

   “Før meg har ingen gud vorte forma,
   og etter meg skal ingen koma.

   Eg, eg er Herren,
   det finst ingen annan frelsar enn eg.

   Det er eg som har fortalt
   og frelst og gjort det kjent,” Esaias 43
   ————————–

  • Torstein Langeseter.. Hvem skrives det om her:

   Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt paa hans skulder, og hans navn skal vere Underfull Radgiver, Veldig Gud, Evig far og Fredsfyrste.
   Jes 9. 6

  • Esaias 53 er eit veldig viktig kapitel.

   I slutten av kapitel 52 er det folkeslaga eller nasjonane som talar. Dei er fullstendig overraska over korleis Israel har greidd seg.

   Gud talar om Israel som SON SIN eller TENAREN SIN.
   Han brukar EINTAL om Israel.

   ” han- ISRAEL- såg ikkje ut som eit menneske-GUDS SON –
   slik skal mange folkeslag undrast,
   for hans – ISRAEL- skuld skal kongar lata att sin munn.
   For det som ikkje vart fortalt dei, skal DEI SJÅ,
   og det dei ikkje høyrde, SKAL dei SKJØNA”

   I kapitel 53 held teksten fram med Israel som den lidande tenar.

   Israel og jødane har måtte kjempa heile tida for sin eksistens.

   Esaias 53 er ofte sett på som det største beviset for at Jesus er “Guds lidande tenar”.

   Mange kristne spør seg kvifor ikkje jødane innser dette.

   Sjølv tenkte eg og slik, men bestemte meg for å forstå jødane sine motargument.

   Israel eller Jakob er denne TENAREN i Esaias,

   Då Moses skulle utfri Israel sa Gud:

   “Så seier Herren: Israel er min FØRSTEFØDDE SON. 23 Eg seier til deg: Lat SON MIN fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din.» 2 Mosebok 4

   Kapitel 53 held fram der 52 slutta.
   Det er ofte vanskeleg å få fram nyansane når ein overset frå hebraisk til engelsk.

   Eg har sett opp tre alternativ til teksten i Esaias 53.
   1. Jødisk bibel
   2.Norsk bibel
   3.King James
   Har sett inn Israel der det fortel om Guds Folk.

   A:
   “He-ISRAEL- formerly grew like a sapling or a root from dry ground; he -ISRAEL had neither form nor beauty. We saw him- ISRAEL, but without a desirable appearance”

   “Han skaut opp som ei spire for hans andlet,
   som ein renning av tørr jord.
   Han hadde ingen herleg skapnad vi kunne sjå på,
   ikkje ein utsjånad vi kunne gleda oss over.”

   “For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him”. KJ
   —————————
   B:
   “He – ISRAEL was despised and rejected of men, a man -ISRAEL of pains and accustomed to sickness. As one from whom we would hide our faces, he – ISRAEL was despised, and we had no regard for him-ISRAEL.”

   “Han-ISRAEL var forakta, forlaten av menneske,
   ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
   ein dei løyner andletet for.
   Han var forakta, vi rekna han ikkje for noko.”

   “He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.” KJ
   ——————————-
   C:
   “Indeed, he-ISRAEL- bore our illnesses and carried our pains – but we regarded him-ISRAEL-as diseased, stricken by God and afflicted.”

   “Sanneleg, våre sjukdomar tok han-ISRAEL,
   vår smerte bar han-ISRAEL.
   Vi tenkte: Han-ISRAEL- er ramma,
   slegen av Gud og plaga”.

   “Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.”
   ———————-
   D:
   “He – ISRAEL – was wounded BECAUSE of our – NATIONS transgressions, and crushed as a result of our-NATIONS iniquities. The chastisement upon him – ISRAEL – was for our -NATIONS benefit; and through his -ISRAEL wounds we were healed.”

   “Men han -ISRAEL-vart såra for våre brot,
   knust for våre synder.
   Straffa låg på han-ISRAEL, vi fekk fred,
   ved hans-ISRAEL-sår vart vi lækte.”

   “But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.”KJ
   ————————-
   E:
   “We-THE NATIONS -have all strayed like sheep, each of us turning his own way, and God inflicted upon him [Israel] the iniquity of us all.

   “Vi-NASJONANE- gjekk oss alle vill som sauer,
   kvar tok sin eigen veg,
   men skulda vi-NASJONANE alle hadde,
   lét Herren ramma han-ISRAEL.”

   “All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.” KJ
   ——————–
   F:
   “He – ISRAEL- was persecuted and afflicted, but he – ISRAEL- did not open his mouth. Like a sheep being led to the slaughter or a lamb that is silent before her shearers, he -ISRAEL did not open his mouth.”

   “Han-ISRAEL- vart mishandla,
   han-ISRAEL- vart plaga,
   og han-ISRAEL- opna ikkje munnen,
   lik eit lam som blir ført til slakting,
   lik ein sau som teier når han blir klipt,
   og han-ISRAEL-opna ikkje munnen.”

   “He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.” KJ
   —————
   G:

   ” He-ISRAEL- was released from captivity and judgment; who could have imagined such a generation? For he – ISRAEL was removed from the LAND OF THE LIVING- ISRAEL; because of my people’s si – NATIONS SIN- they were afflicted.”

   “Etter fengsel og dom vart han-ISRAEL- teken bort.-
   Men kven i hans tid tenkte på
   at han vart utrydda frå landet til dei levande -ISRAELS LAND-fordi brota til folket mitt -NASJONANE ramma han?”

   “He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.” KJ
   ——————————
   H:
   “He – ISRAEL- submitted his grave to evil people; and the wealthy submitted to his executions, for committing no crime, and with no deceit in his – ISRAEL – mouth.

   “Då han-ISRAEL- var død, fekk han grav
   blant urettferdige og hos ein rik,
   endå han ikkje hadde brukt vald
   og det ikkje fanst svik i hans munn.”

   “And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.”
   ———————————–
   I:
   “God desired to oppress him – ISRAEL- and He afflicted him-ISRAEL. If his soul would acknowledge guilt, he – ISRAEL would see offspring and live long days, and God’s purpose would succeed in his hand.”

   “Det var Herrens vilje å knusa han med sjukdom.
   Når hans liv er gjeve som skuldoffer,
   skal han sjå etterkomarar og leva lenge.
   Ved hans hand skal det lukkast, det Herren vil.”

   “Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.” KJ
   ——————————-
   J:
   “He would see the purpose and be satisfied with his soul’s distress. With his knowledge My servant-ISRAEL- will cause the masses to be righteous; and he will bear their sins.

   “Etter si naud skal han sjå *lys•,
   han skal mettast ved si innsikt.
   Min rettferdige tenar
   skal gjera dei mange rettferdige,
   han har bore deira skuld.”

   “He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.” KJ
   K:
   “Therefore, I will assign him-ISRAEL- a portion in public and he-ISRAEL-will divide the mighty as spoils – in return for having poured out his soul for death and being counted among the wicked, for he bore the sin of the many, and prayed for the wicked.

   “Difor gjev eg han del med dei mange,
   med dei mektige deler han bytte,
   fordi han tømde ut sitt liv til døden
   og vart rekna blant brotsmenn.
   Han tok på seg synda til dei mange
   og vart ramma i staden for brotsmenn.”

   “Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.”

 10. Jødene tror jo at Messias skal komme, men det gjør ikke du..
  ——————————-
  Messias betyr ” den salva”.
  Det ligg mange videar på youtube som forklarar kvifor jødane ikkje trur Jesus er Messias.
  Dei trur han kjem. Det har eg og kome til.

  https://www.youtube.com/watch?v=YiFixVjwAYk

  Fyrst og fremst er læra om treenigheten ei barriere som jødane på ingen måte kan akseptera. Jesus er gjort til GUD i NT.

  Herren GUD presenterer seg i Tanakh som den einaste GUD. Det finst ingen ved sida Hans .
  Ingen er fødd før han og ingen skal koma etter Han.

  “Eg er Herren, det er mitt namn.
  Mi ære gjev eg ikkje til andre,
  min lovsong ikkje til gudebilete.” Esaias 42

  Å laga eit gudebilete vil seia å setja opp noko som skal erstatta Gud eller ha same funksjon.
  Det er diverre dette kristendomen og har gjort.
  Jesus er vorte “Guds bilete”
  Paulus brukar desse orda når seier:

  “Han er biletet av den usynlege Gud,
  den førstefødde før alt det skapte.
  16 For i han vart alt skapt,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  troner og herredøme,
  makter og åndskrefter –
  ved han og til han er alt skapt.” Kol 1,15

  1 Mosebok fortel kven som er Skaparen.
  Han kallast for HERREN GUD i vår bibel.

  “Kven vil de likna Gud med,
  kva kan de setja opp som liknar på han?
  Eit gudebilete?” Esaias 40

  «Kven vil de likna meg med,
  kven er eg lik?» seier Den heilage.
  Lyft auga mot det høge og sjå:
  Kven har skapt alt dette?
  Han som tel stjernehæren,
  fører dei ut
  og kallar dei alle ved namn.
  Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
  at ikkje éin skal mangla.”

  Ut av uttrykket “Guds Son” er det laga ein falsk religion.
  Den har teke nokon av elementa i jødedommen og laga til eit “gudebilete” som millionar tilber.

  Paulus seier:

  “Han er før alt,
  og i han blir alt halde saman.” Kol 1

  Det er sjølvsagt IKKJE sant.
  Det er HERREN GUD åleine som er Skaparen og som har kontroll på naturen.
  —————————–
  “og skjøna at eg er Han.
  Før meg har ingen gud vorte forma,
  og etter meg skal ingen koma.
  Eg, eg er Herren,
  det finst ingen annan frelsar enn eg.” Esaias 43
  ———————–
  Som sagt har eg alltid før trudd på læra om Jesus.
  Diverre må eg innsjå at det ikkje stemmer med Tanakh.

  Det er ikkje namnet Jesus som frelsar, men HERREN GUD.
  Han frelsar oss om me er villige til å leva etter Hans ord.

  Gud treng på ingen måte eit menneskeoffer for å blidgjerast.

  Det er den gamle heidenske førestillinga, der ein ville blidgjera guden sin.
  Israelittane dreiv på med det. Gud vart rasande.

  “Du skal ikkje gje nokon av borna dine over til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet til din Gud. Eg er Herren.”

  http://usminc.org/images/thumbnailCAJ2W526.jpg

 11. Randi; Har du ikke noe bedre å gjøre enn å rakke ned på andre mennesker? Mener du at du er fylt av Den Hellige Ånd, når du slenger dritt og løgn om oss???

 12. Geir:
  Sitat_
  “Du forkaster Sønnen og vil dermed også bli forkastet av Faderen.
  Det er de harde ord fra evangeliet.”
  ——————————-
  Eg er klar over orda i NT.
  Johannes 3,16 som er flaggskipet til dei kristne stemmer IKKJE med Tanakh eller Guds ord i GT.
  ———————–
  Herren GUD sjølv er mektig nok til å ordna opp i frelses-spørsmålet.
  Han seier tydeleg i Esaias 43 desse orda:

  “Før meg har INGEN GUD VORTE FORMA,
  og ETTER MEG SKAL INGEN KOMA.

  11 Eg, eg er Herren,
  det FINST INGEN ANNAN FRESLAR ENN EG.”

  Herren GUD treng ikkje eit OFFER for å tilgje oss syndene våre.

  Nei, Gud er mektig nok i si kraft som SKAPAR til å tilgje.
  Skal forklara det på ein litt enkel måte.

  Som far har du ein SON som er ulydig.
  Du snakkar bestemt til han om at han må oppføra seg skikkeleg.
  Til di overrasking lyder han.
  Kva skjer etterpå?
  Du tilgjev han OG GLØYMER alt det dumme han hadde gjort.
  Du er berre lykkeleg fordi han er vorte ein god son.
  Slik er Gud og.
  Du finn det beskrive i Esekiel 33.

  “Når eg seier om den urettferdige: «Han skal døy», men han så vender om frå si synd og GJER DET SOM ER RETT OG RETTFERDIG, då skal han leva og ikkje døy. Kanskje gjev den urettferdige att det pantet han har teke, gjev vederlag for det han har røva, og følgjer dei forskriftene som gjeld for livet, så han ikkje gjer noko vondt. 16 IKKJE EI AV SYNDENE HAN GJORDE, SKAL HUGSAST MEIR. Han har gjort det som er rett og rettferdig, han skal leva.”
  ——-
  Skulle du etter at SON din vart lydig sagt at nokon må ta ansvaret og straffa for dei dumme tinga han hadde gjort?
  NEI.
  Skulle ein uskuldig person verta innkalla for å få “dask på rumpa” slik at han tok på seg straffa til SON din?

  • Du er ikke kristen, forstår jeg. Men, du er heller ikke jøde. Jødene tror jo at Messias skal komme, men det gjør ikke du. Dermed setter du deg utenfor både kristendommen og jødedommen.
   Hva er du da Torstein Langesæter? Tror knapt jeg har hørt om andre som har en slik tro som det du har?
   Og jeg skjønner det ikke. GT er fullt av profetier og løfter om Messias!

 13. Men som sagt; for aa forstaa en tekst som er en ligning maa man vere normalt mentalt og intellektuelt utrustet.
  —————————————————-
  Thu 21 February, 2008, 20:47:03 Posted by: torodd
  “..og da er det bare å begynne å lytte på Black Metal. Begynn med Mysteries Dom Sathanas med Mayhem, fortsett med Arntor av Windir, A Blaze In The Northern Sky av Darkthrone, Burzum/Aske av Burzum, Incipit Satan med Gorgoroth, In The Heart Of Winter med Immortal og Anthem To The Welkin At Dusk med Emperor. Deretter bands som Marduk, Dark Funeral, Dimmu Borgir, Vreid, Tulus, Borknagar, Satyricon etc etc etc + alt av banda nevnt over.

  Du vil raskt oppdage at Black Metal ikke bare er destruktivt og opprør. Du vil oppdage at Black Metal er skapende og kreativt til ragnarok.”
  ——————————————-
  Dark Funeral:
  https://www.youtube.com/watch?v=_QPFbclRrY8
  Marduk:
  https://www.youtube.com/watch?v=qGGYBcCimys
  ————————

  SVÆRT OPPBYGGELEG -:

  • I black metal genren finner du jo dine likesinnede, lille mann. For som dere er enige om er ikke Jesus den samme som den kristne Jesus. Det og mange andre ting ogsaa.

   Nu er det lenge siden jeg lyttet paa black metal eller har delt deres syn. Det er lenge siden jeg sto for “Du vil raskt oppdage at Black Metal ikke bare er destruktivt og opprør. Du vil oppdage at Black Metal er skapende og kreativt til ragnarok.”

   Men saa lenge du deler deres syn paa Jesus og frelse gjor vel ikke dette noe….. Du og black metal folkene… en fin enhet.

  • Men hvorfor er det slik at alle saker som omhandler noe helt annet enn meg blir brukt av deg til aa internett stalke meg ?

   Svaret er at du ikke er normalt mentalt og intellektuelt utrustet. Du er det som kalles “ikke helt ved”. For de av oss som er normalt utrustet ville ikke ha snudd en sak som omhandler barnevern om til mer internet stalking av en mann som du helt oyensynlig har en mentalt syk fiksering paa.

   Og Kjell har en fin oversikt over alle saker som du har avsporet til aa omhandle din stakkarslige internet stalking av meg.

   Sok hjelp, stakkarslige lille mann. Ring din fastlege. Nu.

 14. En ting er sikkert. Opp gjennom historien finnes det utrolig mange eksempler paa det Jesus opplevde. Mange hatet ham. Mange bare “kjente ham ikke” etter at han ble politisk ukorrekt og de siste flyktet da de religiose kom for aa ta ham.

  Bare tilfeldigheter at Hans Nilsen Hauge ikke dode ensom og forlatt paa en celle paa Akershus Festning. Falske anklager ble produsert i store mengder, men det var nesten ingen ting de kunne bruke mot ham da han langt om lenge ble stilt for retten. Til alles store forbauselse og/eller forargelse.

  Det er naar det dras i gang kampanjer for aa “korsfeste” noen eller noe jeg legger merke til hvem som er ekte kristen. Dvs som ligner paa Jesus.

 15. Randi: dersom du ikke har hverken noe sannferdig eller vettugt å komme med, er det å anbefale å holde kjeft!!!

  • Så kom selveste Braut på banen, i tospenn med Fuglesteg. Vi får bare be om at disse to tar i mot Jesus og ser behovet av frelse.
   Paulus talte mye om “falske brødre” som har sneket seg inn i Guds menighet, deres daukjøtt brer om seg -for å forføre alle som ikke har sin tilflukt i sannheten.
   Her tar Søkelys opp situasjonen til en kristen familie som lider og da finner Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg noe å dømme å kritisere for. Av dette kan vi lese følgende: Torodds mørke fortid kan man lese om her, http://www.rusmetal.ru/vae_solis/specialxii.html
   Og Brauts falske profet kan dyrkes her: http://so4j.com/joel-osteen-false-teacher
   Alt vi vet er at mørke fører til mer mørke. Den ene opphengt i djevelsk metall musikk og den andre i falsk lykke-religiøsitet -men man kjenner det på ånden

  • Jeg har ingen problemer med aa staa ved innholdet i den linken, internet stalkeren min. For du har internet stalket meg naa i mange aar, du stakkarslige mann.

   Jeg har saa lite problemer med aa staa ved den linken at jeg har publisert en mer utdypet sak om disse 5 aarene i mitt liv paa min hjemmeside. Men det var morsomt aa lese saken igjen, du min internett stalker/stakkarslig lille mann.

   Hvorfor du tror at erlighet og hederlighet er en saa ille sak som forferder deg, kan du selv svare paa. Men du har selv skrevet at Gud ikke har en son og at Jesus ikke er Guds sonn. Ergo er du ikke kristen og du har opptraadt falsk i mange aar.

   For hvordan kan man tolke dine to utsagn “Etter mange år med studiar er eg komen til at GUD HERREN er den einaste GUD. Han har ingen SON.
   GUDS SON eller Menneskesonen er eit bilete på Guds Folk – Israel.”

   og

   “Jødane trur ikkje Jesus var Messias. Det har eg kome til og,”

   Dette er tatt fra kommentar feltene i http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1305-dap-i-faderens-snnens-og-den.html som en venn saa vennligst sendte meg.

   Men for all del, stakkarslige lille mann; fortsett med din internett stalking. Som en annen person sa her; vi ser ved aa google vaare respektive navn ser vi lett hvem som er en god positiv person og hvem som bare sysler med hat og atter anti-kristen hat.

   God jul onskes ogsaa deg, lille mann.

  • GUD HERREN er den einaste GUD. Han har ingen SON.
   —————–
   Guds einborne son eller fyrstefødde SON er nemnd desse plassen i GT.

   “Du skal seia til farao: Så seier Herren: Israel er min førstefødde son. 23 Eg seier til deg: Lat son min fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din.» 4 Mos.22

   “For eg er ein far for Israel,
   og Efraim er min FØRSTEFØDDE SON”….

   Er Efraim min dyrebare son,
   er han mitt kjæraste barn?” Jeremias 31

   I GT er ISRAEL uttrykt som “GUDS SON”

   Gud held handa si over Israel. Dei er Hans augnestein.

   “Då Israel var ung,
   fekk eg han kjær,
   frå Egypt kalla eg SON MIN”. Hosea 11

   Som Habakkuk 3 seier.

   “Jorda skal fyllast med kunnskap
   om Herrens herlegdom
   slik vatnet dekkjer havsens botn.”

   ————————–
   Eller som ein annan person skreiv:

   “Sannhet har aldri gavnet menneskeheten. Mennesket hadde det mye bedre da solen gikk rundt den firkantede jorden. I deres søken etter sannhet, har dere solgt deres sjeler til Satan. Han vil bruke deres innvoller som jordbær syltetøy når han forfører jomfruer og deres fingrer vil for alltid være dyppet i skoldende het smult. Etter dette, vil dere skrike etter løgn. Hvilken faens løgn som helst, bare det er løgn. Alt er bedre enn den sannheten jeg skal fortelle dere nå. Les videre & brenn i helvete.”

  • Jeg skrev for mange aar siden at ““Sannhet har aldri gavnet menneskeheten. Mennesket hadde det mye bedre da solen gikk rundt den firkantede jorden. I deres søken etter sannhet, har dere solgt deres sjeler til Satan. Han vil bruke deres innvoller som jordbær syltetøy når han forfører jomfruer og deres fingrer vil for alltid være dyppet i skoldende het smult. Etter dette, vil dere skrike etter løgn. Hvilken faens løgn som helst, bare det er løgn. Alt er bedre enn den sannheten jeg skal fortelle dere nå. Les videre & brenn i helvete.””

   som en LIGNING paa at mennesker med mindre bra utrustede intellektuelle og sjelelige evner ville faa det vanskelig med aa lese samt forstaa den teksten som fulgte etter det avsnittet. Alle, dvs alle normalt utrustede mennesker forsto hva jeg mente med dette og at dette var en LIGNING som ikke skulle tas alvorlig.
   Og jeg staar ved denne ligningen da jeg skriver for mennesker med normale intellektuelle evner.
   Det med LIGNINGER brukes veldig mye i litteraturen. Jesus selv brukte LIGNINGER gjennom hele NT. NT er i det hele tatt full av NOYAKTIG SAMME TYPE ligninger som jeg brukte. Faktisk maa jeg her innromme at jeg hentet min ligning fra Bibelen og NT.

   Men som sagt; for aa forstaa en tekst som er en ligning maa man vere normalt mentalt og intellektuelt utrustet. Som vi har sett det fra min internett stalker er det ikke alle som er det. Ergo forstaar jeg nu at han intet har forstaatt av Bibelen. Og det er det mest tragiske av alt.

  • Torstein: Gud har ingen son. Svar: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne… og den som ikke har Sønnen har heller ikke livet.
   Du forkaster Sønnen og vil dermed også bli forkastet av Faderen.
   Det er de harde ord fra evangeliet.
   Du har forkastet Guds sønn sier du.
   Har du forkastet ideen om at Bush blir president igjen også da?

   Vi skal be at du får et møte med Jesus

 16. Så ser vi at religionens mørkere avkroker i form av den ikkekristne satanisten Torodd Fuglesteg og den halvreligiøse Ansgar Braut har funnet veien til dette stedet hvor Åndens lampe ennå ikke er slukket. Jeg mener Søkelys stadig viser oss at den ånd som preget Arthur Berg og de gamle og ekte kristne ennå finnes i blant oss.
  Historien om denne familien har rørt oss alle, så får bare Fuglebraut skrike og braute seg som vanlig. Torodds åndelige ståsted kjenner vi fra diverse heller dystre nettsider.
  Fortsett Kjell. La ikke dette mørke grumset fra avgrunnen stanse deg i å formidle sannheten klart og tydelig

  • Og saa var det det 8. bud da, Randi. Du taler usant om meg og det med vitende vilje. Og dermed tjener du selv satan……

  • Torodd. Selv 8. bud tar ikke du alvorlig, langt mindre resten. Du er og forblir i ditt åndelige mørke, slik er det med denne verdens barn. Her inne representert med Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut.
   For disse to skikkelsene er intet hellig, alt er bare mørke.

  • Dette er vel bortimot den 50nde lognen jeg har tatt deg i det siste, Randi. Noe mer er det ikke aa si om deg og ditt tull.

  • Hei Randi! Torodd Fuglesteg er et klassisk eksempel på det bibelen kaller en dåre. Dum og kranglevoren som han er, vil han altid finne på noe å krangle med folk om. Følg rådet som blir gitt i ordspråkene 23;9: “snakk ikke til en dåre, han vil forakte dine kloke ord.”

  • Kjell, la dette staa. Sokelys har tidligere staatt opp mot bedragere og her har vi nok en bedrager som fortjener et sokelys mot seg. Dette selv om denne personen er en stakkarslig liten mann.

  • Her er jeg enig. Braut og Fuglesteg er ikke kristne, det enkelt å se, men de er det håp for..Langesæter derimot virker bare forvirret, forført og totalt ignorant. Han har her på søkelys kalt Herren Jesus for “en styggedom”, og har dermed begått den utilgivelige synd, som er å kalle Jesus for demonisk/djevelsk/avgud..akkurat slik fariseerne gjorde. Torstein Langesæter har slik i full offentlighet forseglet sin evige skjebne. La oss fortsette å be for braut og Fuglesteg, at ikke Herre skulle kreve deres sjeler før de har fått omvendelse og tilgivelse.

 17. …Ahhh… Alle teologer, avisene Dagen og VL og alle vi to milliarder kristne som mener at det aa myrde barn paa ei oy i Tyrifjorden er galt…. pust….. er altsaa ikke kristne. Kun Kjell og en handfull med ekstreme som anser bibelen som hatets bok er altsaa kristne. Ja, her er Kjell og hans meget faa allierte ogsaa allierte med IS.

  Ja, ja……. slik er det aa vere sekterisk og “rettroende”. Like rettroende som de som drepte 100 personer paa en pop konsert. I den saken var jo IS og Kjell hjertelig enig.

  Jeg tror ikke, jeg VET, at Kjell ikke er mer rettroende kristen enn det IS er rettroende muslimer. Og jeg holder meg heller til de av kjodelige personlige grunner som elsker enn de som hater. Ergo er jeg uenig med Kjell og hans sekt.

  Saa faar Kjell heller fortsette sin misjon mot oss kristne/politiske korrekte. Hvem bryr seg….

  • Hva har dette med å myrde barn på ei øy å gjøre Torodd? Selvfølgelig Torodd er Søkelys grunnleggende uenig terroren mot Paris og vi fordømmer all form for terror og vold. Når det er sagt var alle disse som samlet seg til hyllest av dette destruktive bandet utenfor Guds beskyttelse og det er grunn til å anta at de aller fleste som ble slaktet av IS terroristene vil gå evig fortapt.
   Et sant Guds barn ville aldri ha deltatt på en konsert hvor tekstene som presenteres er dette:

   Who’ll love the devil?…
   Who’ll song his song?…
   Who will love the devil and his song?…

   I’ll love the devil!…
   I’ll sing his song!…
   I will love the devil and his song!…
   Who’ll love the devil?…

   Who’ll kiss his tongue?…
   Who will kiss the devil on his tongue?…

   I’ll love the devil!…
   I’ll kiss his tongue!…
   I will kiss the devil on his tongue!…

   Who’ll love the devil?…
   Who’ll sing his song?…

   I will love the devil and his song!…

   Who’ll love the devil?…
   Who’ll kiss his tongue?…

   I will kiss the devil on his tongue!…
   Who’ll love the devil?…
   Who’ll sing his song?…
   I WILL LOVE THE DEVIL AND SING HIS SONG!…

   -Det kan selvfølgelig være at Torodd og Ansgar Braut kanskje kan ta del i lovsangen fra dette bandet… men et sant Guds barn ville aldri ta del i slikt, og stille seg utenfor Guds velsignelse. Tror Torodd at det går så er han fri til å forsøke.
   Jeg for min del velger sangen om Jesus.. Så får Ansgar og Torodd kalle meg hva de vil.

  • Du har rett, Kjell. Det jeg skrev var ikke bra og jeg trekker det tilbake.

   Jeg var sint og glemte aa telle langsomt til tyve. Hadde jeg gjort dette, hadde jeg ikke skrevet det tullet. Jeg ber om unnskyldning for det.

  • Det var på tide, norske myndigheters praksis er fullstendig vanvittig i forhold til dette. Dette har enkelte menigheter i Norge forstått og holder noen mødre med barn i skjul. Nå som vi nærmer oss jul og skal minnes barnet som ble født som er vår frelser, må vi ikke glemme at datidens myndigheter også søkte å få fjernet barnet fra sine foreldre, da med tanke på å drepe han. Men de flyktet fra myndighetene. La oss omslutte denne familien i bønn!

 18. I know this man’s relatives in America. I am a Romanian American. This is not bogus. Romania is a sovereign democratic nation who renounces socialism and communism. This is a Pentecostal man married to a Norwegian woman, who have had their kids taken away like so many couples of different ethnicities in Norway, not to mention, Lithuanian, Czech, Nigerian and Indian children..

  • I understand that. But a case like this always have two sides. I have heard one side and I would like to hear the other side too BEFORE making up my mind.
   But I still wishes you and your friends all the best.

   And yes; both the Christian church and the state here in Norway, who ran most of the children schemes, split up hundreds, if not thousands of families. Mostly families from Sami and Romani origin. It was a nasty, nasty business which has brought great shame on Norway.

   This also happened in a much bigger scale here in Ireland and in UK. Children were removed from their families because they were born outside the wedlock. Sadistic nuns and predatory priests wrought havoc on the Irish society until a few years ago.

   But in this case you are referring to; we don’t know the facts.

 19. Avsporing # 1.
  “Birgir Hermansen on 10/12/2015 at 20:57 said:

  “Edruelighet er noe Sokelys burde innfore.”
  Og DET kom fra selveste Gudsfornekteren.”

  Drameglangsomtinnifuglekassa. Hvor har du dette fra ? Jeg er ingen gudsfornekter. Jeg mener at man burde ta de ti bud alvorlig samt det Jesus sa.

  Men som sagt; dette er en avsporing. Jeg mener at man burde omtale saker der forsvarslose barn er omtalt med stor, stor varsomhet. Vi vet ikke hva som har skjedd da saken har to tragiske sider. Minst to tragiske sider. Jeg er litt mer edruelig enn Sokelys her.

 20. Sokelys skrev: ” men fra de tre kristne avisene, Vårt Land, Norge i Dag og Dagen er det taust. Og man kan undres hvorfor? ”

  Kanskje fordi disse mediene ser at saken har minst to sider og at man i slike saker burde vere meget, meget, meget forsiktig med aa omtale slike saker. Saa forsiktig at man burde vere 100 % paa at man har ubestridelige fakta paa bordet foer man gir saken omtale.

  Kanskje er det slik at man, uten aa ta stilling til sakens innhold som hverken jeg, Sokelys eller avisene kjenner, ikke vil spille paa samme lag med barnemishandlere og pedofile ? Dette handler om forsvarslose barn. Barn som heller ikke kan forsvare seg i mot omtale som f.eks Sokelys har gitt deres sak.

  Edruelighet er noe Sokelys burde innfore.

  • “Edruelighet er noe Sokelys burde innfore.”
   Og DET kom fra selveste Gudsfornekteren.

  • “sokelys on 10/12/2015 at 20:30 said:

   Er nok redd årsaken er presse st…..eller politisk korrekthet.”

   Ja der ser du. Kristendommen har ogsaa skylden for dette ogsaa i tillegg til de mange kirker, gudstjenester, avskaffelse av barbarisme og innforing av almen skolegang for alle barn. Ja, her har Sokelys litt av en kamp og en misjon foran seg. *smil*

  • Som skrevet i en annen sak om dette temaet.
   En rekke større tunge kristne medier internasjonalt som er langt mer troverdige enn Vårt Land og Dagen har omtalt denne saken. Her oppe i vårt vi vet alltid best land -er det taust.
   Ikke uventet. Landet som innbiller seg at de er best i klassen vil jo ikke få flere riper i lakken.
   Vårt Land og Dagen har jo fullstendig kjørt seg på sidelinjen i Guds rike. Vårt Land er jo et medium som lar hedninger som Lars Gule og Levi Fragell få fritt spillerom i sine spalter og Dagen har under Selbekk lidt troens forlis.

  • Enig med Torodd her. Det er åpenbart at denne saken har flere sider. Å tro noe annet blir naivt.
   Ingen må tro at en rektor sender bekymringsmelding til barnevernet, med bakgrunn i at barn har sunget en kristen sang i skolegården. Er overrasket over at Kjell ikke gjennomskuer dette…?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *