Fra vekkelse til kult, Children Of God- hvorfor gikk det galt? Og vil de noen gang bli rehabilitert?

Verden har sett mange vekkelsesbevegelser og vekkelser bryte frem. Gjennom historien har Gud brukt enkle menn og kvinner samt de troendes bønner og plutselig, og cog-tidlignærmest uten forvarsel, har vekkelser brutt ut. Nærmest undrende har predikanter og menighets-medlemmer, bare kunne bivåne at Guds hånd var i aksjon, og tente lys og håp, der syndes forderv hadde preget bygd og by. 1960 tallet var et tiår preget av sex, drugs og rock and roll. Ny musikk inntok vesten, det samme gjorde protestbevegelsen mot Vietnamkrigen og over hele USA gjorde ungdommen opprør mot de etablerte verdier. “Peace and love” var slagordet, og i kjølvannet av rock og opprør kom fri sex, LSD, og hindu-guruer og Hare Krishna med sine budskap om de mange veier som førte til Gud. Midt opp i alt dette, hadde Gud også et svar, Jesus bevegelsen! Plutselig, og på utsiden av de etablerte kirkene skjedde det plutselig en revolusjon. Tusener på tusener av unge mennesker blir grepet av evangeliet, og Jesus vekkelsen fant fram til hippier, stoffmisbrukere og ensomme, som plutselig ble radikale for Jesus Kristus. Imidlertid var det ikke bare Jesus var aktiv i denne Jesus revolusjonen. Også mørkets fyrste, hadde utvalgt en mann, nemlig David Berg til å skape en falsk Jesus bevegelse, en bevegelse som raskt skulle bli omtalt som en destruktiv sekt.

Historien om Children of God er historien om en Jesus revolusjon som tilsynelatende var genuin, men som likevel skulle bli formet av en selverklært profet, med falske dogmer, urene tanker, -og ikke minst et opprør mot tradisjonelle kirker. Children Of God som i dag kaller seg “The Family Internasjonal, skulle på 1970 tallet utvikle seg til å bli en religiøs Miguel_praying_with_a_man_during_the_national_mourning_periodsex-sekt med falsk lære og seksuell uren praksis. Innenfor den radikale gruppen var det mange unge nyfrelste med rene motiver -som egentlig uten å merke det selv, ble dradd dypere inn i en bevegelse som ble stadig mer kultisk og autoritær. David Berg  (Foto: slik ønsker gruppen å fremstå i 2016) som hadde grunnlagt bevegelsen, hadde allerede som tenåring fått et anstrengt forhold til seksualitet, og denne ånd av opprør mot de tradisjonelle kristne verdiene, bar han med seg hele livet. Sammen med bitterhet over å ikke bli akseptert, ble han en Jesus revolusjonær, som egentlig var drevet av urene ånder. Midt i en verden preget av sex, narkotika, rock and roll, hindu guruer, Hare Krishna og hippier på jakt etter den dypere mening, vervet hans entusiastiske gruppe stadig nye medlemmer, da de med busser farter rundt over hele Amerika for å spre  sin kjærlighets-revolusjon og Jesu kjærlighet til unge amerikanere. I takt med fremgangen og følelsen av å være noe spesielt, ble Berg etterhvert ansett for å være en profet. Sammen med fremgangen kom også kritikken, og bekymrede foreldre hevdet at gruppen hjernevasket de unge som villig lot seg verve til til noe man først trodde var en ekte del av den genuine Jesus bevegelsen.

David Berg aka David Moses eller bare “King David”

David Berg som etterhvert ble kalt “David Moses” eller bare “king David” produserte innpå 3000 “brev” som inneholdt en blanding av spådommer, og lære for hvordan en revolusjonær kristen skulle være. Etterhvert ble den selvutnevnte “profeten” stadig mer david-berg-2sex-fiksert og han introduserte den tvilsomme evangeliserings-metoden som fikk navnet “Flirty Fishing” eller FFling. I de såkalte Mo-brevene ble sex plutselig et agn man skulle bruke for å vinne mennesker for Gud eller mer korrekt, sekten. Åndelig prostitusjon ble legitimert gjennom “Gods Law of Love” doktrinen, og budskapet i denne loven var tydelig. Er du villig til å ofre alt for Jesus? Selv din kropp, -og oppgaven nå, mest for jentene, men også for noen av guttene, var å hore for Jesus. “Hookers for Jesus” ble den nye termen, og unge jenter/kvinner og noen få gutter, hadde som oppgave å oppsøke nattklubber og barer, for å verve nye tilhengere til sekten gjennom sex. Avhoppere fra sekten har i ettertid sagt at “Guds kjærlighetslov” var den eneste loven man fulgte i gruppen. David Berg og hans “Children of God” kom uten tvil til å utgjøre Jesus vekkelsens mørke bakside. En bakside som forteller hvor galt det kan gå, når mennesker med en bitter ånd og som er full av forakt for det etablerte blir ledere for en religiøs bevegelse.

Det startet jo bra

Det som opprinnelig hadde vært ideer om seksuell avholdenhet, og at sex kun hørte lystens-lovhjemme i ekteskapet, ble erstattet av fri sex og det reiste seg tidlig anklager om at det pågikk sex mellom voksne og barn. Berg som nå var ansett som en profet, hadde flere koner, og stadig flere ble skeptiske til Children Of God, som nå hadde klart å skitne til Jesus vekkelsen. Også til Europa og Norge kom Children Of God, og en tid samarbeidet de med Indremisjonen, som etterhvert brøt med gruppen på grunn av nettopp umoral og falsk lære. Svein Egil Omdal skrev på 1970 tallet en bok om Children Of God, som effektivt hadde klart å bringe forderv inn i en vekkelse fra himmelen. Stadig ble gruppen mer isolert, og tidligere medlemmer begynte å fortelle om den perverse virkelighet denne bevegelsen var. Den falske profeten kom med flere datoer på når ragnarok ville komme, men profeten tok feil hver eneste gang. Bekymrede foreldre mistet kontakten med dem som var med i sekten, cog-3og i flere land hadde sekten sammenstøt med politi og ordensmakt. Stadig flere advarte mot sekten, og ideen om fri sex og flirty fishing var en del av sektens praksis helt frem til 1987, da tesen ble forkastet. Bilder som skal være tatt internt i sekten, skal vise barn helt ned i treårs-alderen i seksuell aktivitet med hverandre, og ammen med voksne. David Berg hadde imidlertid full kontroll, men mørke krefter rådde ennå grunnen i sekten som opprinnelig fremstod som en del av 70 tallets Jesus bevegelse. Men det var en bevegelse født fram for å ødelegge det genuine verk av Guds kraft som skulle forandre livene til titusener av hippier, narkomane og rotløse unge i 70 tallets USA.


Det har en fiende gjort

Historien om Children Of God er mest av alt en historie om hva som skjer når et menneske får for stor makt over tilhengerne. 1970 tallets Jesus revolusjon var et genuint cog-lovetrekk av Gud, men i Children Of God hadde fienden allerede sådd sitt frø av urenhet.  Nettopp derfor ble “The Children Of God” -Jesus vekkelsens råtne frukt. Det som kunne ha blitt en ekte kristen vekkelsesbevegelse, ble kuppet av en uren sekt, og Ordet som gjelder er  Matt 13:24-28 “En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort.Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne.Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?
Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min,” er ordene som står i Guds hellige ord.  Når en sann vekkelse bryter ut, vil også den fiendtlige åndsmakt tå frem for å forgifte og  skitne til det ekte. Og det er nettopp det som skjedde der “The Children Of God” vokste frem. David Moses aka David Berg var oppvokst i et horer-for-jesusreligiøst hjem, men han falt snart ut med de etablerte kristne menighetene i USA. Dette gjorde at han utviklet en personlig forakt og bitterhet overfor alt det etablerte. Skuffet, bitter og frustrert gav han seg i kast med sin egen tjeneste, hvor han endte opp som sex-profeten som introduserte falsk lære gjennom sine nærmere 3000 “MO letters” som inneholdt dommedagsprofetier, retningslinjer for hans bevegelse, og introduseringen av “Flirty Fishing,” Hookers for Jesus” og fri sex -endog mellom voksne og barn. David Wilkerson som reagerte på den seksuelle urenhet i sekten, forteller blant annet at han ble truet av gruppens medlemmer, fordi han talte mot dem. Wilkerson som selv stod midt oppe i Jesus vekkelsen gjennom sitt arbeide blant narkomane og storby-gjenger i New York forstod tidlig at noe var forferdelig galt med David Berg og hans tilhengere som ble stadig mer ekstreme. Blant de spådommer David Berg fremmet var at USA ville bli ødelagt i 1974, at California skulle gli ut i havet, og at Jesus skulle komme tilbake i 1993. På tross av at ingen av hans spådommer slo til, forble mange av hans tilhengere lojale mot mannen som ble kalt både  Moses Berg, King David, Mo, Moses David, Father David, Dad, eller Grandpa, inntil hans død i 1994. Helt inntil da hadde barna i sekten forsvart sektens bruk av seksuelt materiale i rekrutteringen av nye medlemmer til gruppen.  Den genuine vekkelses-ånd som preget 1970 tallets Jesus bevegelse, hadde da forlengst blitt erstattet av den ånd som allerede før starten i 1968 bodde i David Bergs hjerte. En uren ånd av bitterhet, sex og ikke minst forakt mot den etablerte kristne kirke.

Etter at sektlederen var avgått med døden, fikk sekten jevnlig mediaomtale i pressen, blant annet i 2005, da David Bergs såkalte stesønn,  Ricky Rodriguez, skjøt og drepte det
ricky-rtidligere sektmedlemmet, Angela Smith, før han skjøt seg selv. (foto You Tube)  I tillegg stod avhoppere frem med sine historier, hvor det ble avdekket at sex mellom voksne og barn foregikk i regi av sekten. Bakgrunnen for ideen om fri sex finner man i Mo brevet “Gods law of love” som gruppen som nå kaller seg “The Family International” ennå praktiserer, men ideen om “flirty fishing” og “hookers for Jesus” hevder gruppen at de forlot i 1987. I følge TFIs egen historie var “flirty fishing” eller “FFing” noe de praktiserte i tidsrommet 1977 til 1987 da denne lære ble avviklet. Imidlertid har avhoppere fortalt at deler av filosofien ble praktisert så sent som på 1990 tallet. Imidlertid taler mye for at alt dette urene grumset nå tilhører gruppens historie, og i dag fremstår “The Family International” (TFI) som en mer seriøs bevegelse som i følge seg selv har “medlemmer” i mer enn 80 land verden over. Bevegelsen hevder selv å være involvert i humanitært arbeid og ekle og nærmest halvpornografiske bilder fra 1970 og 1980 tallet er byttet ut med bilder fra deres arbeid i Øst-Europa, Afrika, Asia, sentral Europa og Sør-Amerika.  Fremdeles ser gruppen ut til å ha som hovedmål å dele budskapet om  Guds kjærlighet med mennesker, men nå uten flørte fisking og horer for Jesus. I stedet kan det se ut som om gruppen satser på nødhjelp og tradisjonelle former for evangelisering. I tillegg ser gruppen ut til å drive rehabiliterings-sentre, utdeling av mat og klær til fattige osv.

Omfattende endring etter 2010

I en epost til Søkelys sier et medlem at gruppen at “Familien Internasjonal” etter den siste omstruktureringen i 2010 ikke lenger er organisert som en kirke eller et “fellesskap” i ordets tradisjonelle betydning, men heller et kristent “online fellesskap” bestående av individer som via nettet søker å nå verden med Guds budskap. I 2010 gjennomgikk bevegelsen en omfattende strukturell endring som gav rom for større mangfold. Dette har medført at mange av de større og tidligere TFI sentrene er stengt, og at virksomheten nå primært er et fellesskap på nettet. Det er ingen sentre eller virksomheter i regi av gruppen i Skandinavia og det finnes ingen kirker eller fysiske steder hvor medlemmene kommer sammen til møter eller gudstjenester. Deres online fellesskap er åpen for interesserte. I følge et dansk medlem er mange av dem som knyttet det som opprinnelig var “The children Of God” nå aktive i lokale kristne fellesskap i forskjellige menigheter,  men det som knytter dem sammen i “familien” er nå samfunnet på internett.

Trosbekjennelse

I likhet med de aller fleste kristne forsamlinger holder “Familien” fast på de sentrale kristne dogmene som treenighetslæren, troen på at Bibelen er Guds ord, at Jesus er født av jomfru Maria, at Han er Guds evige Sønn, at Han alltid er, og at han ikke tilhører det skapte. I følge TFI fastholder de læren om mennesker blir frelst av nåde, gjennom den rettferdiggjørende tro på Jesus Kristus. På tross av at bevegelsen har gjennomgått flere større omstruktureringer, endret policy og forkastet de ekstreme og urene elementene som preget The Children Of God fra sektens grunnleggelse og frem til årtusenskiftet, har gruppen aldri lykkes med å bli rehabilitert. Etter “sex-profetens død i 1994 skjedde det enkelte endringer som innebar at man forlot “Flirty Fishing”, men fri sex mellom voksne ser ut til å ha blitt praktisert selv frem mot årtusen-skiftet. Hvorvidt “The Family International” noen gang klarer å bli rehabilitert er usikkert, da gruppen ennå står på listen over farlige sekter i det internasjonale anti-kult miljøet. De lister Søkelys har sett, er ikke oppdatert med den siste utviklingen i det som tidligere var en kontroversiell sekt.

Sjekk ut videoen “The Love Prophet and the Children Of God”.

Loading